Rok 1999   
        

                                                 späť na výbor a zápisnice               

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (stlačte - kliknite myškou na modro označený dátum a hneď prejdete na začiatok každej zápisnice)
16.   1. 1999 - Žilina
10.   2. 1999 - Bratislava
15.   4. 1999 -  Žilina
16.   6. 1999 - Košice
27. 11. 1999 - Žilina

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa: 

                        16. 1. 1999 - Žilina 

Prítomní: Doc.MUDr.T.Danilla,CSc., Prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc. Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., Doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., odb.as.MUDr.J.Jautová,CSc., Prim.MUDr.V.Fillo,CSc., Prim.MUDr.V.Flimmer, prim.MUDr.Ž.Fetisovová,CSc., Prim.MUDr.A.Nejdková, MUDr.J.Rybárová, Prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.

Pokladník: prim.MUDr.A.Bobík

Revízori: MUDr. Bellová, MUDr. Lidaj, Hosť: doc.MUDr.K.Kolibášová,CSc. Ospravedlnení: Doc.MUDr.J.Péč,CSc., prim.MUDr.E.Vrtíková 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola zápisnice zo dňa 16.12.1998

3. Pripomienkovanie návrhu Špecializačná náplň z odboru dermatovenerológia a nadstavbových odborov v dermatovenerológii.

4. Príprava pracovnej schôdze február 1999, Dni mladých dermatovenerológov apríl, I. Slovenský dermatovenerologický kongres.

5. Aktuálne otázky dermatovenerológie

1. Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda SDS Doc.MUDr.Tibor Danilla,CSc. Zdôraznil, že očakáva od členov výboru aktivizáciu činnosti, nové podnety, oživenie práce jednotlivých komisií a vypracovanie plánu ich činnosti.

2. Predseda navrhol výboru rozšíriť predsedníctvo ešte o jednoho podpredsedu - povereného stykom so zahraničím a navrhuje Doc.MUDr.J.Péča,CSc. Pre neprítomnosť menovaného sa bod odkladá na budúce zasadnutie.

3. Z pléna boli dané návrhy na udelenie pamätných medailí:

prim. Štammová - s ďakovným listom za dlhoročnú činnosť

prim. Hollý

MUDr. Palenčárová,CSc.

Predseda zistí, o aký typ by sa u jednotlivých členov jednalo.

4. Prof.Buchvald informoval o liste zo zasadnutia sekcie dermatologických spoločností v Nice o požiadavke dodania informácií o histórii dermatológie na Slovensku. Postupuje ho terajšiemu predsedovi na spracovanie.

5. V úvode pripomienkovania návrhu na Špecializačnú náplň z odboru...., bolo konštatované, že chýbajú zástupcovia profesných skupín. Doc.Kolibášová a dr.Flimer potvrdili, že už pri zasadnutí vedeckej rady, alebo asociácie súkromých lekárov sú prítomní. Doc.Danilla je za najužšiu spoluprácu. Bol vysvetlený pojem "inštitucionálne a neištitucionálne vzdelávanie".

- doc. Kolibášová vysvetlila, že návrh bol spracovaný s ohľadom na kompatibilitu s celosvetovým trendom a požiadavky Európskej únie. Objasnila, že niektoré body návrhu sú už t.č. nemenné:

1. povinná cirkulácia pre všetky odbory je 12 mesiacov

2. obnovovanie licencie každých 5 rokov sa týka každého lekára, doc., profesora

3. bodový systém vzdelávania je definitivne odsúhlasený, ale nevie bližšie podrobnosti

4. pre všetky odbory bude platiť iba jedna atestácia

Rieši sa financovanie lekárov počas povinnej cirkulácie. V budúcnosti by sa nemali vydávať pri platnosti jednej atestácie žiadne certifikáty, výmimku budú tvoriť celkom nové metodiky.

Danila sa pýta aké sú rozdiely medzi koncepciou dermatovenerológie a návrhom doškolovania. Bude treba zvážiť rozšírenie koncepcie odboru.

- je potrebné zistiť od kedy budú platiť navrhované zmeny

- v Čechách sa používa termín - funkčná špecializácia namiesto nádstavbová atestácia

V ďalšom sa bod po bodu preberali pozmieňujúce návrhy na špecifikovanie Špecializačnej nálpne. Kompletné znenie prepracuje a rozošle členom výboru Doc.MUDr.Kolibášová,CSc.

6. Dr.Bellová žiada bližší zoznam poriadaných akcií aj doškoľovania. Je oboznámená, že existuje katalóg, ktorý je treba objednať na SLK

7. Predseda informuje o najbližších akciách

17.2.1999 - schôdza SDS, Limbová ul., organizátor Detská kožná klinika Bratislava, posledný termín prihlášok prednášok je  25.1.1999

15.- 16.4.1999 - Dni mladých dermatológov Žilina, zatiaľ je iba málo prihlásených, aktívni účastníci neplatia poplatok

8. Prim. Nejdková informovala o priebežnej organizačnej príprave podujatia: nakoľko termín konania schôdze koliduje s očakávanou voľbou prezidenta SR, získala alternatívne priestory na konanie schôdze. Jej požiadavka na 250 000 Sk vyvolala diskuziu, v ktorej postupne boli redukované požiadavky- schôdza výboru nebude deň predtým, obedy účastníkom by sa nemali podávať, je aj otázne či bude Welcome party. Mal by sa uskutočnisť koncert žilinského sboru učiteľov. Kvôli ubytovaniu požaduje zoznam prihlásených.

- súťaž o najlepšiu prednášku sa neuskutoční

- prim.Nejdková bude mať k dispozícii účet, z ktorého bude hradiť nevyhnutné výdavky

- druhá informácia o schôdzi pôjde v spolupráci Doc.Danillu a prim. Nejdkovej

9. Predseda informuje o ďalšej akcii - konanej 28.- 30.10.1999 v Bratislave - organizátori SDS a SLS - I. slovenský dermatovenerologický kongres. Žiadá prítomných o získanie zahraničného prednášateľa - hradená by bola cesta a ubytovanie

- bola ponúknutá bezplatne vakcína na očkovanie proti Hepatitíde B, vhodná pre promiskujúce osoby

10. Rôzne: sú ponosy z terénu na nepreplácanie bodov za ožiarovanie

- nikto zatiaľ nevidel " Nový liečebný poriadok"

- Flimer informuje o pripravovaných zmenách vo financovaní výkonov ( kapitácia)

- už v minulosti sa vypracovali normatívy počtu ošetrenia pacientov za hodinu a limity koľko má trvať l výkon

- Bobík - k 1.4.1999 má poisťovňa pripraviť objem výkonov, vychádza sa z priemeru výkonov za posledných 1/4 rok.

- pokiaľ bude práca vykonaná nad stanovený bodový limit, neprepláca sa

Výbor SDS berie na vedomie:

- potrebu získavania informácií o akciách SLS z katalógu, ktorý je možno zakúpiť na SLK, Bratislava, Legionárska ul.

- schôdzu SDS 17.2.1999, posledný termín prihlášok 25.1.1999

- informáciu prim. Nejdkovej o priebežbých prípravách schôdze " Dni mladých dermatológov"

- zriadenie zvláštneho účtu pre platby "Dni mladých dermatológov" pre prim. Nejdkovú

- konanie I. slovenského dermatovenerologického kongresu - 28.10.- 30.10.1999 v Bratislave pod záštitou SDS a SLS

Výbor SDS ukladá:

- predsedovi SDS zistiť, aký typ medailí je možné navrhnutým udeliť

- predsedovi zabezpečiť spracovanie podkladov o histórii dermatológie na Slovensku podľa požadaviek z Nice.

- Doc.MUDr.Kolibášovej,CSc. prepracovať podľa pripomienok "Špecializačnú náplň ..." a rozposlať ju členom výboru

- rozposlanie 2. oznamu o " Dňoch mladých dermatológov" - zodpovední Doc.Danilla a prim.Nejdková

zapísala prim.MUDr.Hana Zelenková,CSc.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa: 

                        10. 2. 1999 - Bratislava

Prítomní: Prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc., Doc.MUDr.T.Danilla,CSc., Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., Doc.MUDr.J.Péč,CSc., Doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., odb.as.MUDr.J.Jautová,CSc., Prim.MUDr.A.Nejdková, Prim.MUDr.E.Vrtíková, MUDr.J.Rybárová, Prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr.Bellová, Prim.MUDr.A.Bobík 

Ospravedlnení: Prof.MUDr.E.Hegyi,DrSc., Prim.MUDr.V.Fillo, Prim. MUDr.Fetisovová,CSc., Prim.MUDr.V.Flimmer, MUDr.Lidaj

Program: 

1. Otvorenie

2. Kontrola zápisnice a uznesení

3. Doplnenie predsedníctva výboru o 2. podpredsedu a overovateľa zápisníc

4. Riadna pracovná schôdza spoločnosti 10.2.1999

5. Príprava konferencie Dni mladých dermatovenerológov Žilina

6. Príprava I. slovenskej dermatovenerologickej konferencie, Bratislava

7. Dopracovanie návrhu Špecializačná náplň odboru

8. Stanovisko k doplňujúcemu zákonu o Liečebnom poriadku

9. Hospodárenie

10. Aktuálne otázky: Perspektívy odboru

      Blok prednášok na Konferenciu SLS

1. Schôdzu výboru otvoril a ďalej viedol predseda doc.MUDr.T. Danilla,CSc.

2. Kontrola zápisnice:

- predseda žiada o doplnenie jedného podpredsedu - pre styk so zahraničím, navrhuje doc.Péča, ktorý je jednomyselne schválený

- ujasnili sa nezrovnalosti s rozosielaním zápisnice, táto bude v budúcnosti e-mailom odosielaná doc.Hegyimu, po kontrole predsedom potom dopravená na SDS na rozmnoženie a rozoslanie členom výboru, doc.Hegyi zároveň dáva na zváženie vytvorenie www stránky

- otázka spracovania histórie dermatovenerológie na Slovensku: prof.Buchvald upozorňuje, že je spracovaná, ale nedostatočne, s hrubými chybami, predseda doplní, spracuje a odošle prof. Tzankovovi

- členovia výboru sú povinný sledovať "Monitor" a plán odborných akcií

- vakcína nie je určená iba pre promiskuitné osoby !!

- termín I. kongresu SDS je 28.- 30.10.1999

- je možné udelenie zlatej medaily prim.Holému, predseda už napísal návrh. V prípade prim.Štammovej je možný ďakovný list, MUDr.Palenčárová nie je členom SDS.

- doc.Kolibášová poslala opravený návrh ďalšieho vzdelávania len zapisovateľke, ale nie predsedovi. Nie je kompletný, chýba presné rozdiferencovanie nadstavbových atestácií.

- ďaľší bod stiahnutý z programu sa bude znova prejednávať až po doplnení. Doc.Péč upozorňuje na kreditný spôsob štúdia, na ktorý nadväzuje postgraduál.

- treba spracovať systém bodovania účasti - aktívnej alebo pasívnej na akciách. Zatiaľ je hodnotenie orientačné, za 5 rokov by malo byť 600 bodov, predseda podporuje aktívnu účasť, doc.Péč informuje o systéme ako je v zahraničí - testy, ich spracovanie a zakladanie výsledkov systémom osobného archívu.

3. Pracovná schôdza 10.2.1999 je pripravená

4. "Dni mladých dermatológov" v Žiline - II. oznam je v tlači, prihlášok je dosť, prednášok zatiaľ iba 5, je kritická situácia so sponzormi, prim.Nejdková oslovila viacerých riaditeľov závodov regionu, ale zatiaľ bez výsledku. Otázka vystúpenia umelcov a iné organizačné záležitosti sa doriešia na schôdzke org. výboru 12.3.1999 v Piešťanoch

5. Predseda informuje o prípravách I. slovenského dermatovenerologického kongresu - sú zatiaľ 3 veľkí sponzori,je možnosť zahájenia v Primaciálnom paláci alebo v Redute, aj možnosť zakúpiť lístky na divadelné predstavenie. Doc.Péč informuje o možnej zahraničnej účasti lekárov zo Švajčiarska, prim.Zelenková o účasti zahr. hosťa z Anglicka. Financií je ale zatiaľ málo, je otázne, či by zostalo na letenku.

6. Predseda dostal zoznam prípravkov ACT na spracovanie a vyradenie. Zdôvodnil všetky ACT a nedoporučil vyradiť ani jednu ACT.

7. Sú obmedzenia v predpisovaní určitých liekov - Imodine, Aethoxysclerol, treba intervenovať v prospech dermatológie

8. Na decembrovej schôdzi SDS sa získalo 11 500 SK, t.č. je na účte 25 000 SK na cestovné a poštovné

9. Prim.Nováková písala prof.Buchvaldovi a prim.Vrtíkovej o hrozbe zrušenia Kožného oddelenia v Šali. Prof.Buchvald informuje o hrozivej situácii, kedy MZd SR chce masívne obmedzovať kožné lôžka, tak rapídne znižovanie nie je v žiadnom inom odbore. Doc.Péč: Majú ostať iba lôžka krajské a fakultné. Pri riešení problémov s poisťovňami a revíznymi lekármi v odbore dermatovenerológia musí byť prítomný dermatológ, a pri posudzovaní forenzných problémov musí byť prítomný okresný alebo krajský dermatovenerológ. Predseda, ako hlavný odborník, napísal list na MZd SR, že nebol o ničom informovaný a nesúhlasí s postupom MZd SR. Výbor jednomyselne súhlasí s obsahom listu generálnemu riaditeľovi MUDr.Bielikovi. Výbor konštatuje, že je nevyhnutná intervencia u ministra zdravotníctva. Predseda napíše dopis so žiadosťou o dohodnutie schôdzky.

10. Na rôznych oddeleniach prebiehajú kontroly z MZd SR. Výbor zaujíma stanovisko, že revíznym lekárom pre odbor musí byť dermatológ, a pri posudzovaní forenzných problémov musí byť prítomný okresný alebo krajský dermatovenerológ. Prim.Bobík informuje o možnosti obrátiť sa so sťažnosťou na generálnych riaditeľov poisťovní, chorobopis nepatrí do rúk revízneho lekára.

11. Otázka spolupráce odborníkov a stavovských organizácií, aby nedochádzalo k duplicite: viď informácia doc.Péča o práci SLK a pripravovanom zbore expertov, spolupráca so súkromými lekármi a informovanosť o ich školiacich akciách. Treba inividuálne objednať "Kalendár vedeckých podujatí". Doc.Danilla: akcie je potrebné plánovať koordinovane už v septembri každého roku, treba nájsť spôsoby komunikácie.

12. Prof.Buchvald - na kongrese SLS 30.9.1999 musia byť do 15.2.1999 oznámené témy prednášok, dermatológovia sa zúčastnia témy Pokroky dermatológie a humánnej mykológie

13. Na predsedu sa obrátila firma Yammanouchi so žiadosťou, aby bol Zineryt zbavený preskripčného obmedzenia - výbor nesúhlasí s jeho voľným predpisovaním.

14. Rôzne:

- prim.Vrtíková informuje o vypísaní konkurzu na primára kožného odd. v Topoľčanoch

- budú sa uskutočňovať rekonkurzy po 4 rokoch

- MUDr.Fetisovová,CSc. odvolaná z funcie pre vek, poverená MUDr.Mináriková

- na post primára v Banskej Bystrici po konkurze nastúpil MUDr.Urbanček. Ku konkurznej komisii nebol prizvaný ani hlavný odborník MZd SR pre dermatovenerológiu, ani krajský odborník a ani žiaden dermatovenerológ.

Výbor SDS berie na vedomie:

- zápisnica bude odoslaná e-mailom doc.Hegyimu, skontrolovaná predsedom a následne cestou SDS rozoslaná členom výboru

- sledovať "Monitor" a plán odborných akcií

- program schôdze SDS 10.2.1999

- správu o príprave I. slovenského dermatovenerologického kongresu

- stav účtu SDS - 25 000 SK

- problémy s lôžkovým fondom Kožného oddelenia v Šali

- kalendár vedeckých podujatí - k zakúpeniu na SLS

- účasť na kongrese SLS - 30.9. 1999 a potrebu odoslania tém prednášok prof.Buchvaldovi do 15.2.1999

- vypísanie konkurzu na miesto primára Kožného odd. v Topoľčanoch

- odvolanie MUDr.Fetisovovej,CSc, a poverenie MUDr.Minárikovej

- obsadenie miesta primára Kožného oddelenia v Banskej Bystrici MUDr.Urbančekom

Výbor SDS schvaľuje:

- voľbu podpredsedu výboru pre styk so zahraničím

- jednomyselne schválený doc.MUDr.J.Péč,CSc.

- návrh na udelenie zlatej medaily prim.MUDr.Hollému

- list hlavného odborníka na MZd SR o nesúhlase so znižovaním lôžok a zrušení Kožného oddelenia v Šali

Výbor SDS ukladá:

- spracovanie histórie dermatovenerológie na Slovensku predsedovi SDS

- predsedovi napísať kontaktný dopis na MZd SR a požiadať o schôdzku výboru s ministrom zdravotníctva

- schôdzku organizačného výboru - "Dni mladých dermatológov" 12.3.1999 v Piešťanoch

- predseda odpovie firme Yamanouchi, že výbor nesúhlasí s voľným predpisovaním Zineryt-u

              zapísala prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.


Zápisnica zo zasadnutia výboru SDS: 

                    15. 4. 1999 v Žiline 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny ospravedlnení: prof. Buchvald, DrSc., prof. Hegyi, DrSc., prim. Zelenková, CSc., prim. Bobík. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie

2. Kontrola zápisníc a pripomienky

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa o príprave konferencie Dni mladých dermatovenerológov Žilina

5. Príprava odbornej schôdze v Košiciach

6. Príprava bloku na Zjazd SLS

7. Príprava prvého slovenského kongresu dermatovenerológov

8. Príprava podnetov pre p. ministra zdravotníctva

9. Vyjadrenie k žiadosti o založenie laseroterapeutickej spoločnosti

10. Vyjadrenie ku vzniku kozmetickej spoločnosti

11. Správa o príprave kategorizácie liečebných pomôcok skupiny A a E

12. Vyjadrenia k umiestneniu Kožnej kliniky do DD

13. Metodika pre vypracovanie analýzy organizačnej štruktúry charakteru a rozsahu efektivity poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v lôžkových zariadeniach v jednotlivých medicínskych odboroch

14. Aktuálne otázky

15. Uznesenia

1. Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda SDS doc. MUDr. Danilla, CSc. Pri schvaľovaní programu sa do bodu Aktuálne otázky prihlásili doc. MUDr. Péč, CSc., MUDr. Fetisovová, CSc., MUDr. Vrtíková, MUDr. Filo, CSc., doc. Danilla, CSc. Doplnený program o doplnky do bodu č. 14 Aktuálne otázky bol členmi výboru schválený.

2. Kontrola zápisníc a pripomienky:

- MUDr. Rybárová upozorňuje, že v bode 14 zápisníce z 10.2.1999 je uvedený nesprávny údaj, že v konkurznej komisii na obsadenie miesta primára Kožného oddelenia v Banskej Bystrici nebol prítomný krajský odborník z odboru. Konania sa zúčastnila MUDr. Danišková.

- doc. MUDr. Danilla, CSc. upozorňuje, že v zápisnici je nesprávne uvedené uznesenie o zasielaní prihlášok na Zjazd SLS (nie prof. Buchvaldovi, DrSc., ale prof. Brezovi, CSc.)

- prof. Buchvald, DrSc. zaslal písomne pripomienky:

a/ k otázke "História dermatovenerológie" je potrebné uviesť, že ide o spis prof. da Fonsecu!

b/ prednášky na kongres SLS treba zasielať predsedovi alebo vedeckému sekretárovi!

c/ K elaborátu SPAM: v "špecializovanej náplni ... " sa vôbec nerozlišuje pojem "akreditačný" a "akreditovaný" (napr. bod 3.1, 4, 5.1 a iné), bod 5.1.1 komplexná liečba 3000 ulkusov? Má to znamenať 3000 pacientov alebo 10 pacientov 300x za 5 rokov? To isté sa týka aj ostatných položiek!

d/ podať správu prof. Tzankovovi do 10.5.1999 o histórii derm. v SR.

- doc. Péč, CSc. k prečítaným pripomienkam dodáva, že v knihe FONSECU je poďakovanie profesorovi Buchvaldovi, DrSc. a profesorovi Hegyimu, DrSc. a že zistené nepresnosti v nej vyplývajú najskôr z neznalosti historiografie postkomunistických stredoeurópskych krajín, keď je uvedený rumunský pôvod profesora Chmela.

3. Kontrola uznesení

- doc. Danilla, CSc. odovzdal prof. Brezovi dopis so zoznamom prednášok na Zjazd SLS v r. 1999.

- doc. Danilla, CSc. okamžite po zasadnutí výboru SDS odoslal kontaktný dopis ministrovi zdravotníctva, kde žiada o prijatie delegácie výboru SDS. O tri dni bol telefonicky vyzvaný dr. Stowasserovou z MZ SR, aby upresnil témy na stretnutie, čo realizoval dopisom 2.3.1999. Odpoveď doteraz nedostal.

- z poverenia výboru doc. Danilla, CSc. napísal list firme Yamanouchi o nesúhlase s voľným predpisovaním prípravku Zinneryt.

4. Konferencia Dni mladých dermatovenerológov práve v Žiline prebieha za bohatej účasti prednášajúcich a publika, sú prítomní aj zahraniční účastníci. Doterajší priebeh je bez komplikácií a aj keď sa nedodržali zásady písania a termín dodania abstrakt autormi, podarilo sa do termínu abstraktá pripraviť. MUDr. Nejdková za organizátorov oceňuje a ďakuje za vykonanú prácu a úsilie s prípravou konferencie predsedovi a vedeckému sekretárovi SDS.

5. Nasledujúca schôdza výboru SDS bude 16.6.1999 v Košiciach o 8,00 hod. Pracovná schôdza SDS sa začne o 11,00 hod. toho istého dňa, prednesených bude 8 príspevkov, organizačne akciu zabezpečí doc. Jarčušková, CSc.

6. Na Zjazde SLS na jeseň t.r. bude 1 blok (1,5 h.) venovaný dermatovenerológii. Mali by sa tu prezentovať hlavné záujmové oblasti odboru v súčasnosti. Predseda a vedecký sekretár SDS prisľúbili usilovať o presadenie všetkých prihlásených príspevkov (rozšírenie vymedzeného času).

7. Predseda SDS informoval o aktivitách v príprave prvého slovenského kongresu dermatovenerológov. Upozorňuje na potrebu aktívneho prístupu k získavaniu finančných príspevkov od sponzorov.

8. Ako je v bode 3 uvedené, očakáva predseda SDS odpoveď z MZ SR o vyžiadanom stretnutí s ministrom zdravotníctva. Členov výboru oboznámil s témami, ktoré uviedol v liste na MZ (otázky okolo redukcie posteľového fondu, ohodnotenia výkonov dermatovenerológov poisťovňami, zriaďovanie neštátnych zariadení podnikajúcich v oblasti dermatovenerológie, obmedzenia v preskripcii (a žiada zaslať pripomienky, podklady od členov výboru do 14 dní).

9. Prítomní prerokovali žiadosť o založenie laseroterapeutickej spoločnosti o ktorú má záujem 66 dermatovenerológov, plastických chirurgov, gynekológov, všeobecných lekárov, ortopédov, liečebných terapeutov. Členovia výboru po prediskutovaní problému z viacerých hľadísk odporúčajú (vzhľadom na skutočnosť, že väčšina prihlásených sú dermatovenerológovia) realizovať navrhovanú laseroterapeutickú činnosť v rámci SDS napríklad ako jedna z jeho sekcií.

10. Podobný postoj zaujali členovia výboru k žiadosti o založenie kozmetologickej spoločnosti a odporúčajú záujemcom realizovať svoje aktivity cez sekciu korektívnej dermatológie SDS.

11. Doc. Danilla, CSc. informoval o priebehu práce na kategorizácii liečebných pomôcok skupín A-E, na ktorej participovali aj členovia výboru SDS.

12. Predseda SDS informoval o liste občianskeho združenia Sociálna jednota Slovensko adresovanom ministrovi zdravotníctva a odtiaľ postúpenom hlavnému odborníkovi dermatovenerológie vo veci umiestnenia Kožnej kliniky MFN do budovy DD v Martine, mimo areál nemocnice. Ako hlavný odborník nemá dôvod nesúhlasiť s názorom krajského odborníka dermatovenerológie, doc. Péča, CSc., prednostu uvedenej kliniky.

13. Doc. Danilla, CSc., informuje o prípise z MZ SR, na základe ktorého požiadal krajských odborníkov o podklady pre vypracovanie Metodiky pre vypracovanie analýzy organizačnej štruktúry, charakteru, rozsahu a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v lôžkových zariadeniach v jednotlivých medicínskych odboroch a posúdenie sumarizačných tabuliek. Doteraz obdržal podklady od krajských odborníkov všetkých krajov okrem žilinského. Oboznámil prítomných s obsahom listu doc. Péča, CSc., kde vysvetľuje svoje stanovisko ako krajský odborník žilinského kraja a dôvody prečo požadované nemohol dodať. Pripomienky k metodike mali aj MUDr. Fetisovová, CSc., MUDr. Filo, CSc., MUDr. Vrtíková.

14. Aktuálne otázky

- doc. Péč, CSc. informuje o priestorových problémoch Kožnej kliniky MFN, ktoré trvajú už neúnosne dlhý čas a o stave diskusií okolo ich riešenia. Členovia výboru boli o situácii informovaní už opakovane a vyslovujú podporu prednostovi uvedenej kliniky najmä vzhľadom na skutočnosť, že v dlhodobo sťažených podmienkach pracovisko dosahuje výrazné úspechy tak v liečebnej ako aj výskumnej, publikačnej činnosti a tiež aktivitami v stavovských organizáciách.

- MUDr. Fetisovová, CSc. podala správu o výsledku predbežného rokovania s hlavným odborníkom pracovného lekárstva a toxikológie doc. F. Krutým, CSc., ktoré sa uskutočnilo na základe iniciatívy členov komisie pre posudzovanie profesionálnych dermatóz bývalého stredoslovenského kraja a bolo sprostredkované primárkou kliniky prac. lekárstva MUDr. Klimentovou, CSc. a dr. Doležalovou z Kožnej kliniky FN v Bratislave. Realizovalo sa počas KKD dermatológov býv. zsl. kraja 14.4.1999. Ide o potrebu harmonizácie práce dermatovenerológov v nových legislatívnych podmienkach (nesúlad LP a usmernení MZ SR, stanoviská poisťovní): Navrhuje výboru aktivizáciu sekcie SDS pre profesionálne dermatózy zloženú z členov aj nečlenov výboru SDS, ktorí aktívne v danej oblasti pracujú, ktorá by pripravila podkladový materiál pre rokovanie hlavného odborníka odboru pri pripomienkovaní pripravovaných vykonávacích predpisov pre činnosť hygienických a zdravotníckych pracovníkov (k zákonu 330/98, platí od 1.1.1999). Od vykonávacích predpisov sa očakáva aj vyjasnenie podielu práce štátnych a neštátnych dermatológov, uznanie princípu činnosti krajských a celoslovenskej komisie pre posudzovanie profesionálnych dermatóz kvôli zachovaniu odborného konsenzu. O prácu v komisii (sekcii) prejavili záujem prítomní: MUDr. Vrtíková, Fetisovová, Bellová, Flimmer, z neprítomných: dr. Doležalová, Ficová a vhodné by bolo ešte osloviť dr. Žigovú, Daniškovú a Smékalovú. Firma Hermal podľa vyjadrenia dr. Rybárovej môže finančne podporiť niekoľko pracovných stretnutí kvôli naštartovaniu činnosti komisie (sekcie)

- MUDr. Vrtíková a po diskusii väčšina členov výboru podporuje žiadosť o zaradenie pracovného stretnutia Atopická dermatitída (sept. 99) do kalendára akcií SDS, ktorú podala riaditeľka OLÚ Trávnica MUDr. J. Hlavatá s tým, že žiadateľka upresní termín a v budúcnosti podá žiadosť o zaradenie do kalendára akcií SDS v predpísanom termíne (ide už o tretí ročník akcie pediatrov a dermatológov).

- MUDr. Vrtíková informovala výbor o personálnej situácii na kožnom oddelení nemocnice v Topoľčanoch, kde nie je obsadené miesto primára a do konkurzu sa záujemca neprihlásil. Riaditeľstvo nemocnice poverilo zastupovaním vo funkcii MUDr. R. Majtánovú.

- doc. Péč, CSc. žiada o účasť člena výboru SDS na konkurze na miesto zástupcu prednostu Kožnej kliniky MFN, ak prejaví riaditeľstvo záujem. Členovia výboru navrhujú poveriť účasťou MUDr. A. Nejdkovú.

- MUDr. Filo, CSc. upozorňuje na potrebu legalizácie histopatologickej sekcie SDS a navrhuje podávať príspevky na dvojdňové akcie spolu s inými sekciami. Predseda SDS prisľúbil preveriť stav legalizácie sekcie.

- doc. Danilla, CSc. žiada vedeckého sekretára, aby pripravil zoznam pripomienok pre kategorizačnú komisiu MZ (problémy s preskripciou Epipen, Hylak, Aethoxysclerol, Metalcaptase, imunomodulancií, acyklovir a iné). Doc. Hegyi, PhD. žiada členov výboru o zaslanie svojich pripomienok k podkladom.

- doc. Danilla, CSc. upozorňuje, že v úvodnej časti Kalendára SLS je uvedený systém bodového hodnotenia akcií SLS.

- doc. Péč, CSc. oboznámuje o výzve členom SDS na aktívnu účasť na Pražskej konferencii 99 od členky ČDS doc. Herzogovej, CSc. a o stave príprav systému bodovania, certifikácií na pôde SLK

- v závere predseda SDS informoval o obsahu korešpodencie s prof. Vosmíkom v zmysle príprav SDS 2001 a o obsahu listu prof. Soltz-Szots-ovi do Viedne o záujme SDS na organizovanie konferencie. Písomne oslovil ministra zdravotníctva v otázke zistenia faktu, že Ing. Jablonický zavádza poskytovanie liečby psoriatikov systémom TOMESA za finančnú úhradu s vyslovením údivu nad možnosťou nelekára zriaďovať zdravotnícke zariadenie a napokon s obsahom listu predsedovi Českej dermatovenerologickej spoločnosti o personálnych zmenách vo výbore SDS a plánoch jej činnosti na budúce obdobie. Oboznámil tiež prítomných so zápisnicou českého výboru Českej dermatovenerologickej spoločnosti zo dňa 23.3.1999 venovanej najmä činnosti referenčných laboratórií.

 Výbor berie na vedomie:

1. informáciu doc. Danillu, CSc. o doterajších aktivitách pri príprave slovenského kongresu dermatovenerológov a potrebe získavať sponzorov na túto akciu

2. prebehla kategorizácia liečebných pomôcok, skupín A-E

3. list občianskeho združenia Sociálna jednota Slovensko pre MZ a so stanoviskom k umiestneniu Kožnej kliniky MFN v priestoroch DD v Martine

4. informáciu doc. Péča, CSc. o neuspokojivých podmienkach umiestnenia Kožnej kliniky MFN

5. informáciu o personálnej situácii na kožnom odd. v Topoľčanoch

6. upozornenie o systéme bodovania akcií SLS

7. výzvu na aktívnu účasť členov SDS na Pražskej konferencii 1999

8. informáciu doc. Péča, CSc. o stave príprav systému bodovania jednotlivých akcií (tiež certifikácií, doškoľovania) na pôde SLK

9. obsah korešpodencie predsedu SDS s prof. Vosmíkom, prof. Soltz-Szots-om, prof. Reslom, zápisnicu Českej dermatovenerologickej spoločnosti zo dňa 23.3.199

 Výbor súhlasí:

1. s oživením práce v sekcii korektívnej dermatológie

2. s požiadavkou hlavného odborníka o odoslanie podkladov krajských odborníkov pre vypracovanie metodiky pre vypracovanie analýzy organizačnej štruktúry, charakteru, rozsahu a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v lôžkových zariadeniach v jednotlivých medicínskych odboroch

3. s konaním akcie Atopická dermatitída pod hlavičkou SDS a jej zaradením do kalendára akcií SDS

4. s aktivizáciou sekcie pre profesionálne dermatózy pri SDS

5. s listom doc. Danillu, CSc. ministrovi zdravotníctva SR o zavádzaní poskytovania liečebných úkonov systémom Tomesa za finančnú úhradu

 Výbor ukladá:

1. organizačne zabezpečiť pracovnú schôdzu SDS 16.6.1999 v Košiciach doc. Jarčuškovej, CSc.

2. predsedovi a vedeckému sekretárovi SDS presadiť prijatie všetkých prihlásených príspevkov do bloku dermatovenerológie na Konferencii SLS 1999, prípadne rozhodnúť o výbere ak sa nepodarí rozšíriť rokovací čas

3. každému členovi výboru SDS zaslať do 14 dní svoje pripomienky, námety pre rokovanie hlavného odborníka doc. Danillu, CSc. s ministrom zdravotníctva

4. predsedovi SDS písomne informovať vedenie SLS ev. vystúpiť na konferencii SLS o stanovisku výboru SDS k založeniu laseroterapeutickej a kozmetologickej spoločnosti SLS

5. dr. Flimmerovi osloviť neštátnych dermatovenerológov a vysvetliť stanovisko výboru k žiadostiam o založenie laseroterapeutickej a kozmetologickej spoločnosti

6. predsedovi SDS napísať list riaditeľovi MFN o podpore vedeniu Kožnej kliniky MFN

7. členom výboru, ktorí sa prihlásili do komisie (sekcie) pre profesionálne dermatózy vypracovať podklady pre rokovanie hlavných odborníkov dermatovenerológie a prac. lekárstva (dr. Fetisovová, CSc.)

8. vedeckému sekretárovi vypracovať zoznam pripomienok k LP a pre kategorizačnú komisiu MZ SR

9. členom výboru zaslať vedeckému sekretárovi SDS do 14 dní svoje návrhy, podklady pre konanie delegácie výboru SDS s ministrom zdravotníctva SR a na prípravu zoznamu pripomienok pre kategorizačnú komisiu MZ SR

10. predsedovi SDS menovať dr. Nejdkovú do konkurznej komisie MFN ak o to riaditeľstvo MFN požiada

11. predsedovi SDS zistiť stav legalizácie histopatologickej sekcie SDS

    Zapísala: MUDr. Ž. Fetisovová, CSc.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

                        16. 6. 1999 - Košice

Prítomní: Doc.MUDr.T.Danilla,CSc., Prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc., Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., Doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., odb.as. MUDr.J.Jautová,CSc., prim.MUDr.V.Fillo,CSc., prim.MUDr.V. Flimmer, prim.MUDr.Ž.Fetisovová,CSc., prim.MUDr.A.Nejdková, MUDr.J.Rybárová, prim.MUDr. E.Vrtíková, prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr.G.Bellová

Ospravedlnení: Doc.MUDr.J.Péč,CSc., MUDr.J.Lidaj, prim.MUDr. A.Bobík, Prof.MUDr.E.Hegyi,DrSc.

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola zápisnice a uznesení

3. Správa o príprave odbornej schôdze

4. Správa o príprave konferencie SLS

5. Správa o príprave I. Slov. dermatovenerologického kongresu

6. Plán odborných podujatí na rok 2 000.

7. Vyhodnotenie najlepšej publikácie za rok 1998

8. Vyjadrenie k vzniku spoločnosti estetickej medicíny a kozmetiky

9. Správa hlavného odborníka

10. Rôzne:

Akcie dermatovenerológ. sestier - informovanosť

Akcie neštátnych lekárov

Zaplatenie kolektívneho členského príspevku

Zápisnica z Českého výboru DS

Stretnutie primárov

 

1. Schôdzu výboru otvoril a ďalej viedol predseda doc. MUDr. Danilla, CSc.

- Fetisovová žiada o doplenie programu - prejednanie zriadenia sekcie dermatológov pre profesionálne dermatózy

a zboru expertov pre profesionálne dermatózy.

2. Kontrola zápisnice a uznesení: - upresnenie: nie Danilla, ale Péč. Predseda konštatuje, že mu nikto neposlal žiadané pripomienky k bodu 3. Reagujú Zelenková a Nejdková, že zápisnicu dostali iba pred týždňom

bod 5. - Flimmer - odpovedali iba piati dermatológovia

bod 7. - Fetisovová - informuje, že sa uskutočilo prvé zasadnutie sekcie pre profesionálne dermatózy, kde si rozdiskutovali problematiku. Výbor uložil rozpracovanie legislatívnych podmienok pre dermatologické sekcie do 15.9.1999

bod 8. - zostáva v platnosti, treba poslať pripomienky

bod 9. - splnený

bod 10. - nebola požiadavka menovania do konkurznej komisie

bod 11. - predseda konštatuje, že po zistení na SLK, SDS nemá žiadne sekcie (Buchvald upresňuje, že máme komisie), treba ich oživiť. Žiadosť napíše Filo a zašle ju vedeckému sekretárovi, ktorý ju postúpi ďalej

3. Dnešná pracovná schôdza je pripravená.

4. Predseda upozorňuje, že na kongrese SLK máme hodinový blok, treba zabezpečiť účasť prednášateľov.

5. Predseda informuje o prípravách I. medzinárodného kongresu - priestor pre slávnostné otvorenie je zabezpečený v Primaciálnom paláci, kvôli kapacitám - 200 osob, budú prizvaní zahraniční účastníci a zavčasu prihlásení. Nad podujatím prevzal záštitu primátor Bratislavy, ďalej je uvedené, že sa koná pri príležitosti 80. výročia založenia LFUK. Účasť zatiaľ prisľúbili 4 firmy, každá z nich dostane ponukový list, stanovené ceny: sympózium 50 000 Sk, výstava 15 000 Sk, výstava + prezentácia 18 000 Sk, ostatné záležitosti sa dohodnú zmluvne.

Predseda predložil požiadavku, či umožniť účasť aj kozmetologickým firmám. Po hlasovaní výbor súhlasí s prezentáciou firiem s kozmetickými prípravkami počas konania I. medzinárodného kongresu. Rybárová sa pýta na rozdiferencovanie sponzorstva (zlatý, strieborný), malo by byť kvôli formálnej stránke uvedené v pozvánke - treba oddiferencovať sumy - 50, 30 alebo 25 tisíc. Predseda informoval, že sú prisľúbené peniaze aj od iných firiem - kúpele, podrobnosti treba zistiť na hospodárskom oddelení. Účasť zahraničných hostí - Hegyi: účasť prislúbili dermatológovia z USA, Francúzska, Zelenková: prislúbená účasť z Poľska, Maďarska, Fínska, UK, Českej republiky. Predsedovi treba poslať prihlášky do pracovného programu.

6. Plán akcií na rok 2000 - po hlasovaní výbor súhlasí s konaním dvoch dvojdňových akcií v jarnom a jesenom termíne. Záujem o organizovanie prejavili kúpele Smrdáky.

apríl: 28.-29.4.2000 Helios alebo Smrdáky, predbežný program: Pokroky v dermatologickej diagnostike a terapii, Otázky dermatopatológie, Varia - zodpovední Danilla a kolektív.

Október 27.- 28.10.2000- Košice - program - Terapeutické a diagnostické problémy, Kazuistiky, zodpovedná Jarčušková. Buchvald informuje, že v budúcnosti nebudú zasielané pozvánky, budú iba informácie v Monitore

7. Udelenie ceny za najlepšiu publikáciu r. 1998

- prihlásené 3 práce kolektívu z Košíc -Jautová a spol., 1 práca Švecová, 2 práce z Matrinskej kliniky, jedna práca kolektívu Hegyi a kol. Po tajnom hlasovaní cenu za najlepšiu publikáciu získali práce Jautová a kol. Vedecký sektretár nahlási na SLS.

8. Po 1 hodinovej diskusii k predloženému návrhu MUDr. H. Zelenkovej, CSc. pre založenie Slovenskej spoločnosti pre estetickú dermatológiu a kozmetiku a tajnom hlasovaní výbor neodporúča vznik samostatnej kozmetologickej spoločnosti. Odporúča vznik sekcie v dermatovenerologickej spoločnosti, čo predkladateľka kategoricky odmietla.

9. Dermatológia na MZd je v kompetencii MUDr.E.Nagya.

Kategorizácia - Buchvald informuje že sa do zoznamu dostalo viac liekov, nová kategorizácia bude platiť asi až v okóbri. Celkové náklady dermatológie zo všetkých odborov sú iba 2,5%. Konštatuje sa, že koeficienty zostali, firmy budú musieť ísť s nákladmi na lieky dole. Na príprave krízového formulára pracoval prof. Buchvald podľa štatistiky ÚZŠ a ktoré nahlásili krajskí odborníci. Lieky v krízovom formulári by mali byť vždy dostať.

- Vrtíková sa pýta hlavného odborníka nakoľko je informovaný o rušení oddelení a lôžok, riaditelia tieto informácie majú. Danila informuje o počte lôžok aké majú evidované na MZd SR, konštatovaná všeobecná nezrovnalosť, treba dôkladne revidovať a presne zistiť, aké počty sa hlásia a prečo informácie uvedené vyššie majú riaditelia nemocníc. Napr. Trávnica je vedená ako detské dermatolologické lôžka, VN nie sú zahrnuté do počtu, celkovo je v SR 1001 dermatologických postelí, najviac v košickom kraji, Šaca je zahrnutá v sieti dermatologických lôžok.

- Danilla - v liste ministrovi zdravotníctva upozorňuje aj na skutočnosť že z bodovania vypadli mnohé výbory, ktoré dermatovenerológiu robia ako aj dispenzarizácia. Jarčušková informuje o požiadavke na riaditeľstvo ponechať kliniku v doterajšej podobe.

10. Potrebné, aby o všetkých akciách napr. sestier boli zavčasu informovaní dermatológovia.

- Danilla - otázka na Flimera o akciách súkromých lekárov

Flimer - odpoveď: akcie parciálne dotujú firmy, ktoré objednajú prednášateľov, ostatné si neštátni lekári hradia sami. Požiadali, aby akcie boli zaradené do plánu IVZ, odpoveď Doc. Kolibášová nie je to možné. Danilla ponúkol rozposlanie.

Hegyi sa pýta Flimera na dvojkoľajnosť, odpoveď súkromí lekári majú svoje špecifické problémy, ktoré spájajú s odbornými stretnutiami, stretávajú sa 4x do roka.

Bellová - navrhuje uskutočniť stretnutie neštátni lekári a výbor SDS. Toto navrhuje Danilla už 2 roky, ešte za predchádzajúceho predsedu.

Požiadavka, aby Flimer informoval výbor o akciách a zaslal vedeckému sekretárovi.

- Danilla informuje, že bola zaplatená druhá časť kolektívneho príspevku

- oboznámil so zápisnicou ČSD, zaujímavé je vypracovanie podkladov na potrebu dermatológov do r. 2006 - nárast by mal byť iba 14,8 dermatológa

- na stretnutie primárov vo Vrútkach možno príde aj hlavný odborník, ak mu to dovolí pracovné zaneprázdnenie

- v polovici septembra sa uskutoční schôdza v Trávnici, treba prihlásiť prednášky

- k špecializačnej náplni prišli pripomienky od prof.Hegyiho a Buchvalda

- Danilla sa zúčastnil zasadnutia redakčnej rady časopisu Čs.dermatológie - časopis je ziskový, treba posielať príspevky aj naďalej

- RNDr.Arnold zaslal Danillovi žiadosť o zmenu preskripčného obmedzenia na Balmandol aj pre pediatrov. Výbor nesúhlasí, rovnako aj v prípade Imazol ung. Konštatuje sa, že aj tak je dosť tzv. pokazených prípadov.

- na sneme SLK sa zúčastnil Péč

- Danilla informuje o nákladoch na kongres v Žiline - cca 238 000.- Sk., získané 345 000.- Sk., zvyšné peniaze sa použili na zaplatenie kolektívneho členstva

- v máji sa v Častej Papierničke konala konferencia o AIDS. Danilla upozornil, že v prípravnom výbore nebol nik, hoci v predchádzjúcom období tam boli MUDr. Osuský a Doc. Péč. z dermatológov nebol nikto prítomný. Danilla napíše na MZd na sekciu dr. Mayerovi, že máme záujem o prácu v AIDS komisii a delegujeme dermatológa (návrh, aby sa zúčastňovala zúčastňovala Čontofalská, treba ju kontaktovať).

- Péč - dorieši na SLK otázku sekcie dermatológov, a expertov pre dermatológiu.

- Buchvald informuje za "bodovanie akcií" je zodpovedný dr. Gajdošík a je zverejnené v kalendári akcií SLS. - Danilla prečítal dopis od prof. Hegyiho o doriešenie problému mýlnej informácie publikovanej prof. Fonsecom.

- Buchvald žiada, aby v zápisnici bolo uvedené že Fonsecovi neposielal žiaden list.

- Péč je poverený vypracovať podklady pre udelenie čestného členstva prof. Braun Falca

Výbor SDS berie na vedomie:

- správu predsedu o stave príprav I. kongresu s medzinárodnou účasťou a ponukový list pre vystavujúce firmy

- že v budúcnosti nebudú zasielané pozvánky na pracovné schôdze iba informácie v Monitore

- správu o zaplatení druhej časti poplatku kolektívneho členstva

- správu o hospodárskom výsledku kongresu v Žiline

- že prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc., neposielal Fonsecovi žiaden list

Výbor súhlasí:

- s prezentáciou firiem s kozmetickými prípravkami počas konania I. kongresu s medzinárodnou účasťou

- s plánom akcií na rok 2000: budú realizované dve dvojdňové akcie (piatok, sobota) - apríl 29.-29.4.2000 Helios alebo Smrdáky, Október 27.- 28.10.2000- Košice

Výbor nesúhlasí:

- so vznikom Slovenskej spoločnosti pre estetickú dermatológiu a kozmetiku. Odporúča, aby pracovali ako sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

- so zrušením preskripčného obmedzenia na Balmandol a Imazol

 Výbor SDS ukladá:

- členom výboru SDS urýchlene zaslať predsedovi SDS svoje návrhy, podklady pre konanie delegácie výboru SDS s ministrom zdravotníctva SR a na prírpavu zoznamu pripomienok pre kategorizačnú komisiu MZ SR

- MUDr. Ž. Fetisovovej, CSc., - komisia pre profesionálne dermatózy, do 15.9.1999 vypracovať záväzný program práce

- predsedom komisií napísať žiadosť o ich legalizáciu a odoslať vedeckému sekretárovi

- vedeckému sekretárovi napísať na SLS oznam o vyhodnotení najlepšej publikácie za rok 1998 - súbor prác Jautová a kol., Košice

- MUDr. V. Flimerovi oboznámiť vedeckého sekretára s plánom akcií neštátnych lekárov

- doc.MUDr.T.Danillovi,CSc., napísať na MZd na sekciu dr. Mayerovi, že máme záujem o členstvo v komisii AIDS a delegujeme dermatológa

- doc.MUDr.J.Péčovi,CSc., vypracovať podklady pre udelenie čestného členstva prof. Braun Falca

                  zapísala: prim.MUDr.Hana Zelenková,CSc.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa: 

                                   27. 11. 1999 - Žilina

Prítomní: Doc.MUDr.T.Danilla,CSc., Prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc., Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., Doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., odb.as. MUDr.J.Jautová,CSc., Prim. MUDr. V.Fillo,CSc., Prim.MUDr.V. Flimmer, prim.MUDr.Fetisovová,CSc. Prim.MUDr.A.Nejdková, MUDr.J.Rybárová, prim.MUDr.E.Vrtíková, Prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr.J.Lidaj,

Ospravedlnení: Prof.E.Hegyi,DrSc., Doc.MUDr.J.Péč,CSc., MUDr.G. Bellová, prim.MUDr.A.Bobík.

 Program:

1. Návrh kandidáta SDS na fukciu hlavného odborníka pre odbor dermatovenerológie MZd SR

2. Návrh na člena Redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatológie

3. Aktuálne otázky odboru dermatovenerológie

 1. Schôdzu otvoril a ďalej viedol predseda SDS doc. MUDr. T. Danilla, CSc. Po prečítaní programu požiadal o návrhy na doplnenie programu. Predseda doplnil program 3.1.Problematika reprofilizácie dermatologických oddelení, 3.2. Pracovná schôdza v Martine, 3.3. Schválenie Cestovného príkazu pre prim. Zelenkovú na I. Slovenský dermatovenerologický kongres v Bratislave, prim. Flimer požiadal o doplnenie 3.4. Stanovisko neštátnych lekárov k reprofilizácii a zmene hlavného odborníka.

Doplnený program bol jednomyselne schválený.

2. Doc. Danilla oboznámil prítomných o schôdzi, zvolanej 8.11.1999 generálnym riaditeľom MZd SR MUDr.R.Štefanovičom,CSc s hlavnými odborníkmi MZ za všetky odbory. Všetkých 63 hlavných odborníkov bolo oboznámených , že nemôžu naďalej vykonávať túto funkciu a súčasne byť predsedami odborných spoločností. Dostali preto na výber, ktorú funkciu chcú vykonávať. Až na jedného sa všetci vzdali funkcie hlavného odborníka. V diskusii sa poukázalo na skutočnosť, že ide o diktát a zbytočné rúcanie už fungujúcich štruktúr. Ďalej potom došlo k zlúčeniu niektorých odborov - t.č. je zo 63 spolu 40 odborných spoločností. MZd SR si ďalšiu spoluprácu predstavuje tak, že hlavný odborník by mal byť človek s nadhľadom, odbornými znalosťami, mal by plniť zámery MZ SR. Hlavnými najbližšími úlohami bude vypracovať štandardy dg. a terap. postupov pre lôžkové časti a špecializované ambulancie. Mal by ďalej spolupracovať pri tvorbe zoznamu liekov a štruktúry materiálneho vybavenia ambulantnej zložky a zlepšiť spoluprácu s UZIŠ. Funkcia Hlavného odborníka bude honorovaná, výkonná moc prakticky nulová.

Na porade sa ďalej hovorilo o novom Zozname liekov, ktorý spracoval RNDr. Šipeky a nebol pripomienkovaný kategorizačnými komísiami ani hl. odborníkmi. Zoznam je zostavený tak, že pacienti budú mať vyššiu spoluúčasť na liekoch. Danilla k nemu podal pripomienky 9.11.1999. Z pohľadu dermatovenerológie sú niektoré preskripčné obmedzenia diskriminačné. Ekonomicky náročná liečba bude hodnotená podľa iných kritérií.

Danilla oboznámil prítomných, že za podmienok, kedy sa nedajú vykonávať obe funkcie uprednostňuje funkciu predsedu SDS.

Hlavný odborník môže byť členom výboru.

V širokej diskusii prítomní preberali rôzne varianty, vrátane možnosti protitlaku - neustúpiť MZd SR a žiadať o výnimku alebo nemenovať. Prim.MUDr.Flimmer oboznamuje prítomných o jednomyselnej požiadavke súkromných dermatovenerológov, aby hlavným odborníkom zostal Doc. Danilla. Doc.MUDr. V. Hegyi oboznamuje prítomných s listom, ktorým tiež podporuje zotrvanie doc. Danillu vo funkcii hlavného odborníka.

Danilla dáva k dispozícii výboru písomné materiály - návrhy členov výboru na fukciu hlavného a krajských odborníkov. Aj z týchto jasne vyplynulo, že s výnimkou jedného návrhu, ostatní navrhujú za hl. odborníka doc. Danillu.

Pre prípad, že MZ nebude môcť vo funkcii hl. odborníka ponechať Doc. Danillu, výbor sa rozhodol na návrh Doc. Danilla určiť aj ďalšieho kandidáta.

Filo, Lidaj - nie je možné čakať na kroky MZd SR kedy niekoho oslovia alebo dosadia svojho človeka, treba mať kandidáta. Filo navrhuje doc.Hegyiho. Jarčušková, Zelenková navrhujú prof. Buchvalda alebo Vrtíkovú.

V tajnom hlasovaní sa za 2. kandidáta na funkciu hlavného odborníka vyslovilo 10 členov výboru za prof. Buchvalda, 1 hlas - doc. Hegyi, 1 hlas prim. Vrtíková, 1 člen sa zdržal hlasovania.

Buchvald upozorňuje na potrebu jednotného postupu v dermatovenerologickej obci pri poskytovaní informácii hl. odborníkovi.

2. Návrh na člena redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatológie za zomrelého doc. Hlavatého. Danilla informuje, že napísal nekrológ, rediguje ho ešte Hlavatá. Tajné hlasovanie: 9x - doc. Hegyi, 2x - prim. Zelenková, 1x doc. Šimaljaková, 1x doc. Sinka, Výbor súhlasí s návrhom na doc. Hegyiho za člena redakčnej tady.

3.1. Danilla informuje o schôdzke na MZd SR v problematike otázok s generálnym riaditeľom MUDr. Štefanovičom aj s riaditeľom metodického riadenia MZ MUDr. Hlavačkom o reprofilizácie dermatovenerologických lôžok, prestavbe ambulantnej zložky, nezrovnalostiach v hodnotení výkonov vykonávaných dermatológmi a problematiky liekov. Vyplynulo z nej známe konštatovanie, že nemocnice sú vo veľmi zlej finančnej situácii, niet peňazí, uprednostňujú sa život zachraňujúce oddelenia. Rozhodujúce slovo v reštrukturácii má krajský koordinátor a riaditelia nemocníc, ktorí vypracovávajú Pracovný návrh, ktorý sa široko v kraji prediskutuje a hľadajú sa konsenzy. Primári by v každom prípade mali aktívne vstupovať do dialógu s riaditeľmi. Sú odbory, ktoré samé žiadali o reštrikciu lôžok (očné). Riaditeľ nás ubezpečil. že reštrukturalizácia sa nebude týkať iba kožného, ale aj odborov, gynekológia, pediatria, ORL, psychiatria. Predstavy MZd SR sú aj také, že pacient môže byť liečený ambulantne, ale môže ležať napr. na int. odd. Uvažuje sa o možnom sanatórnom systéme liečby, ale je to znova otázka koncepcie a prepracovania financovania platieb za výkony.

Vrtíková - osvetľuje problematiku v Nitrianskom kraji, upozorňuje na fakt, že sanatórna liečba môže byť aj drahšia.

Jarčušková upozorňuje, že opakovane zisťuje rozpor medzi slovami riaditeľa a krajským koordinátorom.

Buchvald - zriaďujú sa akreditačné komisie, tie by v konečnom dôsledku mali mať dopad na možné ovplyvnenie rušenia oddelení. Vypracováva návrh, ktorý by zodpovedal aj periférnym pracoviskám. Väčšina členov výboru má záujem o návrh. Akredituje komisia a nie doškoľovák. Treba pripraviť pracoviská, personál, prístrojové vybavenie.

Nakoľko prof. Buchvald má zakúpený cestovný lístok na IC rýchlik predložil ďalšie vstupy mimo program:

Buchvald - dotaz - existujú na ambulanciách limity na predpis liekov - na obvodoch odmietajú predpisovať nákladné lieky. Fetisovová - majú limity na št. ambulancii ale prekračujú, inde je problematiku rôzna, Zelenková - nesmie písať lieky pre pacientov iných okresov. Nejdková - nie sú limity, iba sa tzv. porovnáva. Zle je keď jeden z dermatológov nemiestne šetrí.

Filo uporozňuje na potrebu dokonalej dokumentácie.

Jarčušková - musí hlásiť na riaditeľstvo, koľko pacientov je z iného okresu a aké je finančné vyčíslenie.

Danilla - dôležité je, aby nás neobmedzovali pri odbornej činnosti.

Pri prospektívnych rozpočtoch až 50% nákladov lôžkových oddelení ide na mzdy.

Štátne ambulancie - aj keď nabodujú viacej, v rámci prospektívneho rozpočtu dostanú iba parciálnu časť.

Danilla, Buchvald - hodnotenie bodovania fyzikálnej terapie treba dotiahnuť

Buchvald - je nedostatočná hlásna služba o výskyte STD. Podával návrh o regulácii prostitúcie a verejných domov a akcia bola označená ako obmedzovanie osobnej slobody. Prítomní konštatujú vysoký výskyt LU charakteru lokálnych epidémií.

3.2.Ďalšia pracovná schôzda sa uskutoční - 15.12.1999 v Martine Pozvánky boli rozposlané výborom, odbornú časť zabezpečujú pracovníci Martinskej nemocnice - ospravedlňujú sa Zelenková, Rybárová.

3.3. Schválenie na preplatenie cestovného - používanie osobného vozidla počas l. Slovenského medzinárodného dermatovenerologického kongresu v Bratislave pre Zelenkovú, výbor schvaľuje.

3.4. Flimer oboznamuje prítomných so stanoviskom súkromných dermatovenerológov k obsadení funkcie hlavného odborníka pre dermatovenerológiu a k otázke rušenia lôžkovych kožných oddelení. Súkromní dermatovenerológocia podporujú aj naďalej zotrvanie doc. Danillu vo funcii a kategoricky nesúhlasia s redukciou lôžkového fondu kožných oddelení.

Danilla - bolo by vhodné, aby nový hlavný odborník zkompletizoval poznatky z okresov, kde už došlo k redukcii lôžkového fondu - Malacky, Čadca a silou argumentov pôsobil na MZd SR. Upozorňuje, na problématiku VN v ktorých 60% pacientov sú civilisti.

Na MZd SR sú vyčlenené fondy na prístrojové vybavenie, ale opäť v konečnom dôsledku rozhodujú riaditelia NsP.

Rybárová sa dotazuje Lidaja na personálne zmeny v Smrdákoch, ten osvetľuje organizačnú štruktúru.

 Výbor SDS berie na vedomie:

- informáciu doc. Danillu o schôdzi, zvolanej 8.11.1999 zástupcami MZd SR o nemožnosti súbehu funkcie hlavného odborníka a predsedu odbornej spoločnosti

- kandidátom výboru SDS na funkciu hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu je Doc. MUDr. T. Danilla, CSc. V prípade, že MZ SR nezmení svoje stanovisko a doc. Danilla nebude môcť túto funkciu vykonávať navrhuje ako 2. kandidáta za hlavného odborníka MZd SR pre dermatovenerológiu prof. MUDr.Jozefa Buchvalda, DrSc.(10x prof. Buchvald, 1x doc. Hegyi, 1x prim. Vrtíková, 1x sa zdržal hlasovania

- novým členom redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatológie bol zvolený Doc.MUDr. Vl. HHegyi, PhD. /9x - doc. Hegyi, 2x - prim. Zelenková, 1x doc. Šimaljaková, 1x doc. Sinka/

- informáciu doc. Danillu o pracovných poradách na MZd SR o súčasnom stave reštrikcie a iných problémoch zdravotníctva

- informáciu prof. Buchvalda o vypracovaní návrhu na akreditáciu pracovísk

- nesúhlasné stanovisko Asociácie neštátnych dermatológov k redukcii lôžkového fondu dermatovenerologických oddelení v SR ako aj podporu doc. Danillovi pre zotrvanie vo funkcii hlavného odborníka

Výbor SDS schvaľuje:

- ako prvého kandidáta na post hlavného odborníka MZd SR pre dermatovenerológiu doc.MUDr.T. Danilla, CSc.

- v prípade, že MZd SR nebude akceptovať vyššie uvedené uznesenie, navrhuje za hlavného odborníka MZd SR pre dermatovenerológiu prof.MUDr. J. Buchvalda, DrSc.

- člena redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatológie Doc. MUDr.V. Hegyiho, PhD.

- preplatenie cestovného za používanie osobného vozidlá pre prim. MUDr. H. Zelenkovú, CSc. počas l. Slovenského dermatovenerologického kongresu s medzinárodnou účasťou v Bratislave

Výbor SDS ukladá:

- doc. Danillovi odoslať na MZd SR uznesenie výboru o menovaní ako prvého kandidáta na post hlavného odborníka MZd SR pre dermatovenerológiu doc. MUDr. T. Danilla, CSc.

- v prípade že MZd SR nebude akceptovať vyššie uvedené uznesenie, navrhuje za hlavného odborníka MZd SR pre dermatovenerológiu prof. MUDr. J. Buchvalda, DrSc.

     Zapísala: Prim. MUDr. Hana Zelenková, CSc.

                                                    späť na výbor a zápisnice

                                                                      - koniec -