Rok 2000   
        

                                                 späť na výbor a zápisnice                

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (stlačte - kliknite myškou na modro označený dátum a hneď prejdete na začiatok každej zápisnice)
24.   3.  2000 - Štrbské Pleso
  2.   6.  2000 - Žilina
29.   9.  2000 - kúpele Smrdáky
18. 10.  2000 - Bratislava
27. 10.  2000 - Košice

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa                            

                             24. 3. 2000 - Štrbské Pleso

Prítomní: Doc.MUDr.T.Danilla,CSc., Doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., Doc.MUDr.J.Péč,CSc., Doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., Prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc., Doc.MUDr. J.Jautová,CSc., Prim.MUDr. V.Filo,CSc., Prim.MUDr.V.Flimer, Prim.MUDr.Fetisovová,CSc., Prim.MUDr.A.Nejdková, Prim.MUDr.Vrtíková, Prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr.J.Lidaj, MUDr.G.Bellová

Ospravedlnení: Prof.MUDr.E.Hegyi,DrSc., Prim.MUDr.A.Bobík, MUDr.J.Rybárová

 

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrol zápisnice a uznesení

3. Organizácia konferencie

4. Príprava kongresu Košice

5. Korešpondenčný spôsob zjazdu SLS

6. Spôsob ustanovenia sekcií SLS

7. Jubilea a ocenenia za rok 2000

8. Kalendár vedekých podujatí a inštitucionálne doškolovanie

9. Hermal sympózium

10.K listu Doc.MUDr.Péča,CSc.

11.Prehlásenie rakúskej dermatologickej a venerologickej spoločnosti

12.Inventúra a plánovanie nákupu inventára SDS

13.Organizácia medzinárodnej konferencie STD

14.K problematike Plánovania personálneho obsadenia kožných oddelení a ambulancií

15.Nový predpis o liekoch - vypracovanie pripomienok

16.Zápisnica z výboru Českej dermatológie

17.Správa zo schôdze reakčnej rady Českej a Slovenskej dermatológie

18.Schválenie finančného príspevku na zhotovenie posteru pre aktívnu účasť na kongrese      Americkej dermatovenerologickej akadémie v San Francisku pre MUDr.Loszekovú

19.Rôzne

1. Schôdzu otvoril a ďalej viedol predseda SDS doc. MUDr. T. Danilla, CSc.

2. O doplnenie programu zažiadali:

- Fetisovová - správa o schôdzi pracovnej skupiny profesionálnych dermatóz

- Zelenková - možnosť informovania členov kongresu o založení novej spoločnosti SLS - Spoločnosti pre estetickú dermatológiu a kozmetológiu a rozdanie informatívneho listu a prihlášok

- Péč - legislatívne opatrenia

- Hegyi - informácia o prihlasovaní prihlášok na najlepšiu publikáciu za rok 1999, zriadenie www stránky SDS

- Danilla - schôdze výboru medzi pracovnými konferenciami

- Jarčušková - zriadenie sekcie pri angiologickej spoločnosti + hojenie rán

- Danilla - sponzorstvo pre vydanie knihy pre prof. Niederlanda pri príležitosti jeho životného jubilea

- Bellová - informácia o problémoch v privátnej praxi

- Danilla - zváženie tajného alebo proklamatívneho hlasovania pri personálnych otázkach - výbor jednomyselne schvaľuje tajné hlasovanie

3. Kontrola zápisnice - niektorí členovia výboru vraj poslednú zápisnicu nedostali

- k bodu 4) preventívna prehliadka na HIV sa týka zdravotníckych pracovníkov, Buchvald informuje, že je nový metodický list o HIV a AIDS. Nie je jasné kto podá liečbu - Danilla doplňuje, že infektológ

zápisnica schválená

4. Program konferencie je pripravený a schválený, v nedeľu posun letného času, Zelenková žiada o presunutie prednášky z pondelka na nedeľu pre pracovné povinnosti, po dohovore zaradená na nedeľu poobede.

5. Kongres Košice - 27.- 28.10.2000 - Jautová informuje , že je zabezpečený program na dva dni (prednášková miestnosť na LF UPJŠ) a večera- miesto sa upresní, Danilla dodá podklady pre spôsob financovania.

6. Hegyi informuje o vykonaní korešpondenčnej formy zjazdu SLS a stanoviskách k jednotlivým bodom

- prijímanie nových členov

- termíny prijímania nových členov

- členské príspevky

- zvýhodnenia pri platení členských príspevkov

- termíny splatnosti

- tlačivo Zloženka na úhradu členských príspevkov

- tlačivo Členská prihláška

- návrhy na zmeny v stanovách SLS

- vytváranie rezervného fondu

- zverejňovanie hospodárskych výsledkov organizačných zložiek SLS v prípade straty

- návrh na vznik nových spoločností

- pocty

- čestné členstvo Prezídia SLS

7. Informácie o ustanovení sekcií - postup je rovnaký ako pri zakladaní nových spoločností SLS, prim. Filo obdržal od tajomníka SDS základné informácie a v ich intenciách bude postupovať na založení dermatopatologickej sekcie pri SDS. Péč upozorňuje na počet taxatívne určených spoločností v Európe a potrebu kompatibility odborných spoločností na Slovensku pre vydávanie certifikátov.

8. Fetisovová informuje o zámere založiť komisiu pre profesionálne dermatózy, táto pracovala aj v minulosti pod vedením prof. Hegyiho. Jednoznačne ide o zvýšenie dignity odboru. Je nemysliteľné, že by podobnú problematiku mali riešiť iné odbory. Je upozornená, že postup je v podstate rovnaký ako je pri zakladaní sekcií.

9. Jubilea v roku 2000:

"50" - Brezová, Somora, Balejová, Čunderlíková, Kolenčíková, Kičiňa, Dolinská, Piatriková - hlasovanie - pozdravný list pri príležitosti jubilea dostane MUDr. Brezová.

"55" - Filo, Volleková, Héjj, Čontofalská, Červenková, Brožová, Lucová, Benečová, Záthurecká, Červenková - hlasovanie - všetkým odoslať pozdravný list.

"60" - Danišková - výbor schvaľuje návrh na striebornú medailu.

"65" - Štammová, Schreiberová - hlasovanie - Štammová výbor schvaľuje návrh na zlatú medailu, Schreiberová - pozdravný list

"70" - Holopová, Kališ, Šrameková - hlasovanie - Kališ výbor schvaľuje návrh na zlatú medailu, Holopová - výbor schvaľuje návrh na ďakovný pozdravný list, Šrameková - výbor schvaľuje návrh na striebornú medailu.

"80"- prof.Uhrík - tajné hlasovanie o udelení pocty - návrh na čestné členstvo SLS - 5 pre, 8 proti, 1 nehlasuje - výbor rozhodol o neudelení pocty.

10. Kalendár akcií 2000 je potrebné objednať na SLS, Danilla navrhuje o zaradení akcií SDS v roku 2001 do kalendára - inštitucionálne vzdelávanie. Do konca septembra dodá zoznam akcií Flimer a Kolibášová.

11. Výbor súhlasí, aby kongres HERMAL bol organizovaný so spoluúčasťou SDS.

12. Danilla informuje výbor o liste doc. Péča o zložitých pomeroch v Martinskej nemocnici a svojej reakcii na ne v podobe listu pre riaditeľa Martinskej nemocnice. Bol ním ubezpečený, že všetko bude v poriadku. Péč informuje, že realita je celkom iná. Výbor zaujíma podporné stanovisko k požiadavkám Péča. List pre riaditeľa napíše sekretár spoločnosti.

13. Danilla informuje o liste prezidenta Rakúskej dermatologickej spoločnosti, že politická situácia nemá vlyv na odbornosť, a že demokracia v Rakúsku zostane zachovaná.

14. Inventarizácia prostriedkov - SDS vlastní jeden stroj ZETA a jednu starú premietačku cca cena 3 000.- SK, návrh vyradiť stroj ZETA a plánovať zakúpenie počítača, tlačiarne, faxu, skenera a zriadenie e-mailu pre SDS.

15. Organizácia konferencie STD - Danilla bol oslovený na usporiadanie konferencie v jeseni roku 2001. Napriek tomu, že už skoro pred rokom napísal list prof. Soltzovi s požiadavkou o informácie, nedostal odpoveď a nie je jasné koho treba kontaktovať. Nikto z prítomných členov výboru SDS nevedel uviesť bližšie informácie a nemal vedomosti o konferencii STD. Péč má iba súkromé poznatky, do 10 dní podá informáciu, na koho sa ohľadom organizácie konferencie obrátiť.

Výbor súhlasí s účasťou doc. Péča a doc. Hegyiho na konferencii STD v roku 2000 - v Terste.

15. Informuje sa o schôdzi krajských odborníkov v Banskej Bystrici, o prepočítavaní pracovníkov podľa európskych noriem a vypracovávaní normatívov - minútových výkonov

- Péč - pripravuje sa akreditácia nemocníc - systém bude založený na kvalite - rozčlenenie podľa noriem EÚ a certifikačného systému. Normy sú z hľadiska SR nedoriešené, Péč je členom akreditačnej komisie. Bude platiť jedna atestácia, je možné požiadať o druhú, ale jej platnosť bude limitovaná (disproporcia medzi EÚ a SR). Pripravujú sa normativy študentov medicíny a lekárov, v prepočte SR nemá nadbytok lekárov. Péč navrhuje aby výbor prijal záver: súčasná legislativa ako sa pripravuje je v rozpore s EÚ preto treba zahájiť kroky a jednanie MZd s hlavným odborníkom SR pre dermatológiu týkajúce sa v súčasnosti prebiehajúcej transformácie. Výpis z uznesenia výboru odoslať na MZd - MUDr.R.Štefanovičovi.

16. Buchvald - do 31.3. treba pripomienkovať návrh kategorizácie liekov.

17. Danilla vypracoval pripomienky k novým predpisom o liekoch, pokiaľ má niekto pripomienky, treba ich urýchlene odoslať Buchvaldovi, aby ich mohol pripomienkovať na MZd. V takej podobe ako prípis vyšiel je pre dermatológiu diskriminačný.

18. Zápisnica z výboru ČDS - iniciuje sa vznik nových sekcií - andrologická, lymfologická, wound management.

19. Zápisnica zo zasadnutia redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatológie uvádza údaje tak, ako o nich informoval Hegyi na minulej schôdzi.

20. Výbor súhlasí s finančným príspevkom 5 000,- SK na výrobu posteru pre MUDr. Loszekovú, podľa finančného stavu príspevok možno ešte zvýšiť.

21. Zelenková informuje výbor o návrhu koncepcie práce v denných stacionároch, Svidník sa stal pilotným pracoviskom. Systém práce a poskytovanie starostlivosti je z hľadiska dermatologických pacientov v jednotlivých regionoch nedostatočné, nakoľko bude chýbať lôžkový fond pre akútne stavy a celá prevádzka bude podstatne drahšia ako doterajší lôžkodeň. Je otázne, čo sú ochotné platiť poisťovne, a očakávaná finančná participácia pacienta bude pre neho finančne náročná a diskriminačná. Súkromní lekári sa obávajú, že plánovaný systém výrazne obmedzí príliv ich pacientov a dôjde k narušeniu siete. Výbor požaduje kontroly práce na pilotnom pracovisku v trojmesačných intervaloch.

22. Fetisovová informuje o plánovanej schôdzi v Banskej Bystrici o profesionálnch dermatózach a žiada výbor o súhlas, aby akcia mohla prebiehať aj pod hlavičkou SDS. Výbor súhlasí s výhradou, že pre budúcnosť je nevyhnutné dodržiadať stanovené pravidlá.

23. Návrh na najlepšiu publikáciu za rok 1999 odoslať do konca septembra 2000 vedeckému sekretárovi

24. Danilla navrhuje aby, schôdze výboru boli každé tri mesiace

2.6.2000 - piatok - Žilina

29.- 30.9.2000 - Smrdáky - pri príležitosti konania Vedeckej schôdze. Lidaj pri tejto príležitosti informuje o záujme skvalitňovať vedeckú prácu v Smrdákoch, uskutočňovať vedecké podujatia ako je navrhnuté a predstavuje ich nového riaditeľa.

25. Péč - informuje o krste knihy Braun-Falca - bude asi na jeseň 2000. Prezident SDS podáva výboru SDS návrh na ocenenie pre prof. Wolfa, prof. Pleviga a prof. Braun-Falca ako čestných členov SDS. Výbor SDS súhlasí.

26. Doc Jarčušková informuje o snahe niektorých spoločností prebrať kompetencie a náplň odboru dermatológie do svojich rúk, vrátane zriaďovania sekcií a poriadania školení. Výbor navrhuje pripraviť podklady pre založenie sekcie wound managementu pri SDS.

27. Na budúcej schôdzi výboru je potrebné sa zaoberať postavením ÚVN Ružomberok - zaradiť do programu, hlavný odborník by mal vzniesť otázku na poisťovne o systéme preplácania.

28. Péč informuje že od 1.4.2000 sa bude priznávať podľa vyhlášky 277 II.st.atestácia.

29. WWW stránka - Hegyi informuje o ich výhodách, Péč informuje o konzultačnom systéme via PC a internet, ktorý by mal byť schválený MZd. Danilla písomne požiada MZd o informáciu o organizácii konzultácií pomocou telemedicíny.

30. Péč informuje o možnosti práce v zahraničí - Lýbia.

31. Danilla - sponzorstvo na vydanie knihy u príležitosti životného jubilea prof Niederlanda - výbor súhlasí s čiastkou 1000,- SK.

32. Bellová informuje výbor o snahe riaditeľstva nemocnice v Brezne zriadiť jednotku intenzívnej starostlivosti, kde by v podstate boli hospitalizovaní kožní akútni pacienti, čím by sa zasa oklieštila odbornosť odboru. Výbor s takýmto riešením nesúhlasí.

33. Viacerí členovia výboru dostali pozvánku na akciu SMS a súčasne aj na akciu "sekcie" korektívnej dermatológie. Akcia nie je v pláne činnosti SDS a ani o akcii vopred nebol nikto informovaný. Nevieme, či pozvánku dostali len členovia SMS alebo aj členovia SDS. Výbor žiada vysvetlenie tejto aktivity, ktorá je v rozpore so všetkými pravidlami práce SDS.

34. Jarčušková informuje o vydaní nových terapeutických postupov, (oponentom bol Péč), ktoré boli mimoriadne redukované na 10 strán a sú určené pre lekárov prvého kontaktu.

 Výbor konštatuje:

- že súčasná legislativa ako sa pripravuje je v rozpore s EÚ preto treba zahájiť kroky a jednanie MZd s hlavným odborníkom SR pre dermatológiu týkajúce sa v súčasnosti prebiehajúcej transformácie

 Výbor SDS berie na vedomie:

- informáciu doc. Jautovej o príprave konferencie 27.- 28.10.2000 v Košiciach

- správu doc Hegyiho o vykonaní korešpondenčnej formy zjazdu SLS a stanoviskách k jednotlivým bodom

- informáciu doc. Péča o situácii v Martinskej nemocnici

- inventarizáciu majetku SDS

- správu zo zasadnutia výboru ČSD

- správu prim. Zelenkovej o započatí pilotného projektu práce v dennom stacionári

 Výbor SDS schvaľuje:

- pri personálnych otázkach - výbor jednomyselne schvaľuje tajné hlasovanie

- výsledky hlasovania na návrhy na pozdravné listy a strieborné a zlaté medaily pri príležitosti životných jubileí

- výsledok hlasovania o neudelení pocty prof. Uhríkovi pri príležitosti životného jubilea

- aby kongres HERMAL bol organizovaný so spoluúčasťou SDS

- účasť doc. Péča a doc. Hegyiho na konferencii STD v roku 2000 v Terste

- s finančným príspevkom 5 000,- SK na výrobu posteru pre MUDr. Loszekovú, podľa finančného stavu príspevok možno zvýšiť

- participáciu SDS na schôdzi v Banskej Bystrici zameranej na problematiku profesionálnych dermatóz

- konanie schôdzí výboru SDS v termínoch 2.6.2000 - piatok v Žiline a 29.- 3O.9.2000 - Smrdáky

- rozdanie informatívneho listu o zriadení novej spoločnosti SLS Spoločnosti pre estetickú dermatológiu a kozmetológiu

- zaradenie do programu budúcej schôdze výboru problematiku ÚVN

- sponzorský dar 1 000,- SK na knihu pri príležitosti životného jubilea prof. Niederlanda

- nesúhlasné stanovisko so zriadením jednotky intenzívnej starostlivosti v Brezne a podporuje stanovisko dr. Bellovej

 Výbor SDS ukladá:

- prim.Filovi doriešiť založenie dermatopatologickej sekcie pri SDS

- predsedovi zabezpečiť odoslanie pozdravného listu pri príležitosti životného jubilea pre dr.Brezovú ("50") a všetkých jubilujúcich "55"

- predsedovi vypracovať návrh na udelenie striebornej medaily dr. Daniškovej pri príležitosti životného jubilea

- predsedovi vypracovať návrh na zlatú medailu pre dr. Štammovú pri príležitosti životného jubilea - predsedovi vypracovať návrh na pozdravný list pre dr. Schreiberovú pri príležitosti životného jubilea

- predsedovi vypracovať návrh na udelenie striebornej medaily dr. Šramekovej pri príležitosti životného jubilea

- predsedovi vypracovať návrh na zlatú medailu pre dr. Kališa pri príležitosti životného jubilea

- predsedovi vypracovať návrh na pozdravný a ďakovný list pre dr. Holopovú pri príležitosti životného jubilea

- dr.Flimerovi a doc. Kolibášovej dodať doc. Danillovi zoznam školiacich akcií v roku 2001, aby mohli byť zaradené do kalendára akcií SLS na inštitucionálne doškoľovanie

- doc. Hegyimu napísať list riaditeľovi Martinskej nemocnice o podpornom stanovisku pre požiadavky doc. Péča

- doc.Péčovi zistiť kontaktnú adresu na organizáciu konferencie STD

- predsedovi odoslať výpis z uznesenia výboru týkajúci sa v súčasnosti prebiehajúcej transformácie na MZd - MUDr. Hlavačka, MUDr. Štefanovič

- členom výboru vypracovať pripomienky k novým predpisom o liekoch a odoslať ich urýchlene prof. Buchvaldovi

- prim. Zelenkovej informovať výbor o práci v dennom stacionári a umožniť kontrolu výsledkov v trojmesačných intervaloch výborom SDS

- doc. Péčovi vypracovať návrh na na ocenenie pre prof.Wolfa, Pleviga, Braun- Falca

- doc Jarčuškovej pripraviť podklady pre založenie sekcie flebológie a wound managementu pri SDS

- doc. Danillovi napísať na MZd o informáciu o organizácii konzultácií pomocou telemedicíny

- predsedovi žiadať vysvetlenie o konaní akcie "sekcie" korektívnej dermatológie, a dôvod prečo o akcii vopred nebol nikto informovaný.

                                                                                Zapísala: Prim. MUDr. Hana Zelenková, CSc.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

                                2. 6. 2000 - Žilina

Prítomní: Doc.MUDr.T.Danilla,CSc., Doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., Doc. MUDr.D.Jarčušková,CSc., Doc.MUDr.J.Péč,CSc., Doc.MUDr.J. Jautová,CSc., prim.MUDr.V.Filo,CSc., prim.MUDr.V.Flimer, prim. MUDr.A.Nejdková, MUDr.J.Rybárová, prim.MUDr.Vrtíková, prim.MUDr. H.Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr.Lidaj, prim.MUDr.A.Bobík

Ospravedlnení: Prof.MUDr.E.Hegyi,DrSc., Prof.MUDr.J.Buchvald, DrSc., MUDr.Fetisovová,CSc., MUDr.G.Bellová

 

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola zápisnice zo dňa 24.3.2000

3. Príprava vedeckých podujatí

a) Nulté smrdácke dni

b) Dermatovenerologická konferencia Košice

4. Vedecké podujatija na rok 2001 (plán)

5. Návrh koncepcie pracovísk so sanatórnym režimom - denných stacionárov pre pacientov s dermatovenerologickými ochoreniami

6. Návrh na vytvorenie komisie pre zahraničné styky

7. Koncepcia diagnostiky syfilisu

8. Aktivizácia sekcií a komisií

9. Oznamy

10.Aktuálne otázky

1. Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda SDS doc. MUDr.Tibor. Danilla, CSc.,

- doc.Péč žiada zaradenie bodu o plošnom nákupe prístrojov

- program schôdze bol prítomnými jednomyselne schválený.

2. Danilla - žiada od zapisovateľky presne dodržiadať body v zápisnici podľa programu, v minulej sa vyskytli v tomto smere nezrovnalosti

- výhrady k formulácii - výbor nemá právo ukladať úlohu hlavnému odborníkovi, ale iba ako členovi výboru

- diskusia k bodu "telemedicína" (Jarčušková, Jautová, Zelenková) - Danilla získal základné informácie, nie je jasné či diskusie a konzultácie cez Internet sú platené

- Rybárová - internetový program a služby sa pripravuje aj cez SLS, na budúcu schôdzu dodá informácie

- Hegyi informuje o programe Nextra, sú potrebné ďalšie informácie, dodá ich na budúcu schôdzu

- prítomní - je potrebná www stránka SDS, čo je otázka financií

- uznesenia a úlohy boli splnené

3. Oznam o pripravovaných akciách SDS na rok 2000 bol rozoslaný spoločne, podrobnosti v programoch

- Lidaj - Smrdáky, pre cca 120 ľudí je k dispozícii ubytovanie, treba sa prihlásiť čím skôr

- Rybárová - súbežne so Smrdákmi má byť ňou pripravovaná akcia, ale v žiadnom prípade nebude narušovať priebeh Smrdáckych dní

- Jautová - všetko je v štádiu prípravy a v poriadku

 4. Akcie na rok 2001

- máj - konferencia v Piešťanoch (ujasní sa či bude medzinárodná), téma: upresní sa v septembri, predbežne autoimúne ochorenia, histopatológia, varia

- jeseň - koniec októbra (pevný termín Danilla oznámi na budúcej schôdzi) - Bratislava - téma STD a STI

Péč - vhodné pokračovať v tradícii histopatologických seminárov, plánuje sa malá monografia

Filo - prednášky s histopatologickou tématikou budú zaradené v programe buď Piešťan alebo sa samostatne uskutoční seminár v decembri v Bratislave, upresní neskôr

Vrtíková -informuje o liste z liečebne Šurany, žiadajú, aby ich seminár bol pod hlavičkou SDS

Diskusia: Danilla, Hegyi, Lidaj, Nejdková, Péč - treba, aby Vrtíková všetko vysvetlila, mali by sa skôr preferovať kúpele zamerané na kožné ochorenia, Zelenková - treba presne špecifikovať zameranie liečebne, otázky z pléna: komu Trávnica patrí, podozrenie z klientelizmu a lobizmu

Rybárová - Trávnica patrí pod Polikliniku Šurany, podujatia hradí mesto, nie firmy

Vrtíková - podujatia, ktoré doposiaľ boli, splnili svôj účel, aktívne sa na nich zúčastnili dermatológovia

- hlasovanie za to, aby schôdza bola pod hlavičkou SDS - výbor súhlasí - 8, proti - 3, zdržal sa hlasovania - 1

Diskusia: Trávnica je preferovaná, matky majú počas pobytu PN

- Nejdková - takto zvýhodnené by mali byť všetky matky aj v Smrdákoch, Piešťanoch a pod., v Žiline na oddelení si matky platia stravu

- Danilla - je potrebné poznať prostredie Trávnice, navrhuje hĺbkovú kontrolu, má informácie, že sa v Trávnici liečia kortikoidmi akútne stavy, výbor by sa mal zísť pred konaním seminára

Lidaj - myslel, že kúpele Smrdáky budú tradíciou

- výbor jednomyselne súhlasí s konaním I.Smrdáckych dní ako IV. akcie SDS na september 2001

Danilla - navrhuje aby sa výbor zišiel v Trávnici ešte pred konaním schôdze - júl 2OOO, výbor je 7 hlasmi proti, návrh na stretnutie výboru vo februári - za: 9 členov výboru

- Vrtíková nabudúce upresní termín semináru v Trávnici a kontaktnú osobu

- akcie je treba doplniť o inštitucionálne vzdelanie

5. Otázka sanatórnych oddelení: množstvo pripomienok, niektoré body nie sú legislatívne podložené, inde chýbajú presné formulácie a špecifikácie, množstvo otázok a doplňujúcich pripomienok

- Péč - informuje o rôznych modeloch - USA, Nemecko, u nás problém so súkromnými lekármi, nebola dodržaná ani jedna koncepcia, zrodil sa hybrid

- Danila - dávnejšie upozorňoval na "fabrikovanie" dermatológov

- Bobík - odborná úroveň atestantov je skutočne nízka

- Otázka rajonizície - Flimer - rajón je vymedzený, ale nie obmedzený

- Danilla - treba trvať na tom, aby pacient k dermatológovi nebol obmedzený odporúčacím lístkom

- Nejdková - systém stacionára, ktorý v malom pracuje na oddelení v Žiline už roky, je stratový, poisťovne by mali platiť aspoň polovicu, má k dispozícii presné ekonomické výstupy

- Bobík - pýta sa Danillu na možnosť hospitalizácie detských pacientov

- Danilla - na detských oddeleniach mali byť detské dermatovenerologické jednotky podľa koncepcie odboru

- Bobík - na akej báze sa budú budovať sanatórne oddelenia (štátne, neštátne), je to predovšetkým otázka peňazí, koncepcie a súhlasu riaditeľa - koncepcia: lôžkové oddelenia, poliklinické oddelenia, súkromé pracoviská

- Zelenková - prevádzka sanatória počas dvoch mesiacov je výrazne drahšia z hľadiska nákladov na lieky a jednoznačne chýbajú lôžka, aj keď trend vo svete je preferovaný bez lôžok, v našich podmienkach je zatiaľ nereálny

- bohatá diskusia (Péč, Jarčušková, Hegyi) - aký systém privatizácie v dermatológii nastáva, je treba presne definovať - ambulancie, ložkové oddelenia, sanatórny systém - Hegyi pracoval na pracovisku, kde nebolo lôžkové oddelenie, v prípade potreby boli pacienti hospitalizovaní na oddeleniach v závislosti od základného ochorenia a vie, že je životaschopný, u nás ale momentálne nie sú na takýto systém práce podmienky

- Filo - súkromí lekári si paradoxne môžu vytvoriť sanatóriá

- Danilla - normy uvedené v materiáli pre jednotlivé diagnostické a terapeutické postupy sú podľa neho maximalistické, vadí, že v predloženom materiáli je málo o lôžkach, nie je upravený vzťah k hospitalizovaným pacientom na iných oddeleniach. Takto je mimoriadne náročný na prístrojové vybavenie

- Péč - je za zachovanie systému privatizácie, presne špecifikuje základné problémy, predkladá čísla

- Danilla treba otázku zachovania lôžok a problémov dermatológie znova aktivizovať

- Péč - presne zformuluje požiadavky, pošle Danillovi a ten ich postúpi ďalej

- Rybárová, Nejdková - treba sformulovať, čo je pre odbor priechodné

- Zelenková - prístrojové vybavenie oddelenia a oddelení ako takých je minimálne - v podstate sa plní funkcia lepšej ambulancie, financie nie sú, zatiaľ všetko ide z prospektívneho rozpočtu, aj keď sa robia štatistiky, po dvojmesačnej prevádzke vidí jednoznačne nevýhody oddelenia bez lôžok, systém je podstatne finančne náročnejší, po troch mesiach vypracuje analýzu a predloží ju výboru

Záver z diskusie:

a) Zistilo sa veľa nedoriešených otázok právneho a organizačného charakteru

b) Zelenková oznámila na základe doterajších skúseností negatívne stanovisko v zriaďovaní DOST

c) Výbor jedmomyselne stojí na stanovisku ako predtým - nerušiť celé dermatovenerologické oddelenia

5. Péč vysvetľuje predstavu a filozofiu navrhovanej pracovnej skupiny pre zahraničné styky a žiada predložený návrh doplniť ešte o doc. Kolibášovú. Členovia komisie musia byť členmi SDS - realizuje sa. Pripravované materiály budú podporné pre prácu výboru SDS

Hlasovanie o jednotlivých členoch komisie: iba v dvoch prípadoch za 10x, inak plná podpora

7. Prof. Kotulová kontaktovala Danillu o koncepcii diagnostiky syfilisu a vytvorení národného referenčného laboratória v Košiciach. Mal by sa vypracovať algoritmus na metodiky vyšetrovania. Danilla oslovil listom Čontofalskú, ktorá napísala návrh. Niektoré metodiky sú obsolentné, niektoré nie sú štandardne zavedené - ELISA, PSR, pre vysokú úroveň diagnostiky sú ale nevyhnutné

Diskusia: sú problémy s časovým faktorom, niektoré vyšetrenia chodia neskoro,je to ale technický problém

- Koncepcia národného referenčného laboratóriá - má poskytovať a zabezpečiť vrcholové vyšetrenia, preto sú potrebné ale financie

- Vrtíková - treba Košice podporiť a vypracovať presne čo sa bude robiť

- Výbor jednomyselne súhlasí s vytvorením národného referenčného laboratóriá v Košiciach. Navrhuje za vedúcu MUDr. Ž. Čontofalskú

- Danilla - pôjde so stanoviskom výboru s vypracovanými podkladmi za mikrobiológmi

- Rybárová - stále funguje laboratórium v Banskej Bystrici, nebolo, by rozumné ho rušiť

- Péč - tí čo robia, mali by zostať zachovaní, Čontofalská by sa mala pozrieť na kvalitu ich práce a zhodnotiť ich životaschopnosť, výbor odporúča realizovať

- Jautová - upozorňuje na problém s laborantkami, materiál pripraví na budúcu schôdzu

8. Aktivizácia sekcií:

- Filo - histopatologická sekcia - záujem prejavilo 5O lekárov, zápisnicu dodá nabudúce, radi by naplnili program kongresov. Výbor sekciu jednomyselne schvaľuje

- Šimaljaková - predložila materiál na aktivizáciu sekcie korektívnej dermatológie, záujem prejavilo 101 lekárov. Výbor sekciu schvaľuje

- Hegyi - fotobiologická sekcia je v štádiu prípravy

- Jarčušková - predložila výboru materiál sekcie flebológie a wound managementu pri SDS na preštudovanie

- Péč - dodá nabudúce zoznam odborných spoločností podľa EÚ

9. Danilla informuje o zápisnici z výboru ČDS, majú problémy s liekmi, pripravujú EADV kongres na rok 2004, nesúhlasia s ďalším rozširovaním siete prístrojov TOMESA, navrhujú počet 5 ambulantných lekárov na 100 000 osôb

- Dr. Němcová poslala pochvalný list za akciu v Tatrách, pozýva na Opavské dermatologické dni v júli 2000

- Danilla - predložený list ocenenia do Nemecka - treba upraviť, netreba toľko politiky, potom sa pošle

- Hegyi - referuje o zasadnutí redakčnej rady Čs. Dermatológie t.č. 680 predplatiteľov ČR, 291 v SR, časopis je pozitívny (jeden z dvanástich časopisov), je indexovaný, tlačí sa 1200 výtlačkov, mala by sa zlepšiť kvalita anglických abstraktov, malo by vyjsť suplementum

- je môžné zaradiť stručné informácie zo zápisnice SDS, nahlásiť nové rubriky

- Hegyi - referuje o fotobiologickom seminári v Novom Měste na Morave. Seminár mal veľmi dobrú odbornú úroveň, veľa prednášok, vyše 200 účastníkov

10. Flimer - uvoľnilo sa preskripčné obmedzenie na Elocom, žiada vysvetlenie, prof. Buchvald nie je prítomný

- Danilla - upozorňuje Zelenkovú na nepresnú formuláciu v materiáloch - dermatológia je základný odbor, nie interdisciplinárny

- Danilla - pýta sa, či už boli vedeckému sekretárovi dodané a nahlásené vedecké práce na ocenenie za rok 1999 - termín je do septembra 2000

- Danilla - v mene výboru vystúpil na odbornom seminári českých dermatológov v Brne konanom z príležitosti jubilea prof. Záhejského a daroval mu kolektívny dar - fujaru

- Péč -je za plošný nákup techniky, financie sú

- Danilla - treba poslať objednávky za posledné tri roky via: krajskí odborníci oslovia okresných a kompletné materiály sa potom vrátia Danilovi, ktorý vyrobí elaborát a odošle sa na MZd

Výbor SDS berie na vedomie:

- informáciu doc. Péča o vyjasnení si sporných otázok a nasledovnej spolupráci s doc. Kolibášovou

- informáciu doc. Jautovej a MUDr. Lidaja o pripravovaných akciách

- materiál MUDr. Zelenkovej o koncepcii oddelení so sanatórnym režimom

 Výbor SDS súhlasí:

- s konaním odborných konferencií v roku 2001

Máj - Piešťany - predbežná problematika: Autoimúnne ochorenia, Histopatológia, Varia

Október - Bratislava -problematika STD a STI

- aby seminár v Trávnici bol v kalendári odborných podujatí uvedený pod hlavičkou SDS ako III. akcia na rok 2001 - február 2001

- jednomyselne s konaním I.Smrdáckych dní ako IV. akcie SDS na september 2001

- so stretnutím výboru v Trávnici pred konaním semináru vo februári 2001

- s predchádzajúcim svojim stanoviskom - nerušiť plošne dermatologické oddelenia

- s vytvorením komisie pre zahraničné styky a jej navrhovanými členmi (Péč, Chríbiková, Chromej, Urbanček, Arnold, Kolibášová)

- jednomyselne s vytvorením národného referenčného laboratória pre diagnostiku syfilisu v Košiciach

 Výbor SDS schvaľuje:

- jednomyselne aktivizáciu histopatologickej sekcie

- aktivizáciu sekcie korektívnej dermatológie

 Výbor SDS odporúča:

- ponechať laboratórium v Banskej Bystrici, MUDr. Čontofalskej zobjektivizovať jeho činnosť a kvalitu poskytovaných služieb

 Výbor SDS ukladá:

- doc. Hegyimu vypracovať základné informácie o www stránke, sponzorstve a cenách a iných aktuálnych informáciách možnej komunikácie cez Internet

- MUDr. Rybárovej - podať kompletné informácie o pripravovanom internetovom programe cez SLS

- prim. Filovi upresniť termím a miesto konania histopatologického seminára

- prim. Vrtíkovej upresniť termín konania semináru v Trávnici a kontaktnú osobu

- prim. Zelenkovej vypracovať správu o trojmesačnej prevádzke oddelenia so sanatórnym režimom a postúpiť ju členom výboru

- doc. Péčovi presne zformulovať požiadavky a princíp privatizácie v odbore dermatovenerológia a odoslať doc. Danillovi

- doc. Danillovi materiál od doc. Péča postúpiť ďalej

- doc. Danillovi vypracovaný materiál o národnom referenčnom laboratóriu a jeho metodikách ako aj o jednomyselnom stanovisku výboru k jeho zriadeniu odovzdať mikrobiológom

- doc.Jautovej - pripraviť materiál týkajúci sa problematiky laborantiek na klinikách

- doc. Péčovi preložiť zoznam odborných spoločností EÚ

- krajským odborníkom kontaktovať okresných odborníkov a požiadať ich o zoznamy objednávok prístrojov za posledné tri roky

- doc Danillovi - zkompletizovať materiál o prístrojovom vybavení a objednávkach pre oddelenia a odoslať na MZd za účelom možného plošného zakúpenia prístrojov

3.6.2000                                                                  Zapísala: Prim.MUDr.Hana Zelenková,CSc.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

            29. 9. 2000 - kúpele Smrdáky

Prítomní: doc.MUDr.T.Danilla,CSc., prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc., doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., doc.MUDr.J.Péč, CSc., doc.MUDr.J.Jautová,CSc., prim.MUDr.V.Filo,CSc., prim.MUDr.V. Flimer, prim.MUDr.Ž.Fetisovová,CSc. prim.MUDr.A.Nejdková, prim.MUDr. E.Vrtíková, prim.MUDr.A.Bobík, MUDr.J.Rybárová, prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr.J.Lidaj, MUDr.G.Bellová

Hosť: Ing.Emil Drlička, doc.MUDr.K.Kolibášová,PhD.

Ospravedlnení: prof.MUDr.E.Hegyi,DrSc.

 

Program:

1. Otvorenie, kontrola zápisnice a uznesení

2. Organizačné pokyny ohľadom Nultých Smrdáckych dní

3. Oznámenie o stave prípravy vedeckej konferencie v Košiciach

4. Stav sekcií v Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

5. Plán vedeckých podujatí na rok 2001

6. VII. kongres SLS pre lekárov v praxi (Odborná sekcia dermatovenerológia - Téma dermatovenerológia v praxi)

7. Stav reštrukturalizácie dermatovenerológie po zmene ministra zdravotníctva.

8. Riešenie problémov MFNsP

9. Ocenenia a ocenenie najlepšej publikácie za rok 1999

10. Diskusia k nahláseniu tém pre tvorbu Metodických listov

11. Dermatovenerológia - špecializačná náplň

12. Diskusia k vyhodnoteniu práce DOST NsP Svidník

13. Stanovisko k dopisu Asociácie súkromých lekárov SR - dermatologickej sekcie

14. Žiadosť o príspevok na zhotovenie posteru MUDr. Švecová

15. Stav vydania prekladu Dermatovenerológie

16. Problematika referenčného laboratória pre treponematózy

17. Oznámenie o konaní Minisympózia o využití kyseliny hyalurónovej v klinickej praxi - organizuje Výsk. ústav reumat. chorôb 13.10.2000

18. Zápisnica Českej dermatovenerologickej spoločnosti

19. Rôzne

 1. Schôdzu otvoril a ďalej viedol predseda SDS doc. MUDr. T. Danilla, CSc. Privítal Ing. Drličku, ktorý členov výboru pozdravil a poďakoval za možnosť usporiadania Nultých Smrdáckych dní. Kúpele majú záujem sa prihlásiť do SDS ako kolektívny člen a ich členské by vlastne bolo akýmsi sponzorským darom. Navrhuje, aby I. Smrdácke dni sa uskutočnili v r. 2001 v termínoch 27.-30.9. alebo 9.-11.10 2001.

- O doplnenie programu zažiadali:

prof. Buchvald - správy hlavného odborníka

doc. Péč - kontinuálne vzdelávanie

- informácia o časopise SLK "Konzílium"

doc. Jarčušková - súhlas k založeniu sekcie hojenia rán

Výbor jednomyselne schvaľuje doplnenia k programu

- kontrola zápisnice

Flimer - formulácia o Elocome je nepresná, žiadal objasniť uvoľnenie preskripcie lokálnych kortikoidov

- plnenie uznesení - uznesenia boli splnené

Hegyi a Rybárová informujú o zistených možnostiach zriadenia www stránky SDS, po diskusii, či je potrebná vlastná stránka alebo pričlenenie na inú organizáciu dáva predseda hlasovať: za samostatnú stránku je 10, zdržali sa 6 členovia výboru. Danilla navrhuje zriadenie skupiny, ktorá by vypracovala optimálny projekt, navrhnutí Hegyi, Rybárová, Lidaj - za 15, zdržal sa 1, skupina na budúci výbor predloží návrh www stránku

Filo - stretnutie členov pracovnej skupiny alebo sekcie histopatológie sa uskutoční v Martine a bude spojené s prezentáciou kliniky, pravdepodobne koncom novembra slebo začiatkom decembra, určia termín

Vrtíková - bola požiadaná o vyjadrenie sa k termínu schôdze v Trávnici v stredu alebo v piatok, hlasovanie - 3 za stredu, 6 za piatok, termín 23.2.2001, kontaktná osoba dr. Hlavatá

Péč odoslal požadovaný materiál ohľadom plošného nákupu techniky Danillovi, ten ho postúpil na MZd SR. Hlásenia o stave techniky a o požiadavkách podali iba Košice a Nitra.

2. Lidaj informuje o plánovanom priebehu Nultých Smrdáckych dní, Flimer sa ospravedlňuje z predsedníctva.

3. Jautová informuje, že akcia v Košiciach je pripravená, je potrebné zkontrolovať zoznamy členov na SLS, takisto sa vyskytli nedostatky v zasielaní pozvánok, chyba je zrejme na SLS. Je potrebné kontaktovať p. Kurucovú, aby vysvetlila nezrovnalosti.

Schôdza výboru bude 27.10. o 9,30 v salóniku hotelu Akadémia v Košiciach

4. Predseda konštatuje, že SDS nemá ani jednu sekciu, ich vznik výbor nemôže schvaľovať, iba plenárna schôdza. Informuje spolu so sekretárom o niektorých zásadných informáciách, ktoré získali na sekretariáte SLS v súvislosti so zakladaním, schvaľovaním a organizačnou štruktúrou sekcií a pracovných skupín. Péč konštatuje, že sekcie by mali prispieť k rozvoju odboru. Danilla dáva na zváženie iniciátorom vzniku sekcií, či pôjde o pracovnú skupinu, alebo sekciu, v tom prípade je potrebné presné dodržanie právnych podkladov. Hegyi, Jarčušková chcú urobiť sekciu, Filo sa rozhodol pre pracovnú skupinu s čím výbor súhlasí. Vrtíková sa na budúce vyjadrí, či alergológia a imunológia a korektívna dermatológia budú sekcie alebo pracovné skupiny. Danilla číta dopis zo sekretariátu SLS a upozorňuje na nevyhnutnosť presnej formulácie názvov a dodržiavanie všetkých náležitostí. Dá informáciu na SLS o vznik ktorých sekcií mám SDS záujem a na schôdzi v Košiciach, ktorá by mala byť plenárnou sa nasledne všetko schváli.

Doc. Jarčušková náhodným výberom určí delegátov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Košiciach.

5. Plán akcií na rok 2001:

22.2.2001 - Trávnica - Šurany - Dermatózy detského veku

10.- 12.5.2001 - Piešťany - Autoimúnne ochorenia kože, aktuálne problémy dermatológie

19.- 30.9.2001- Kúpele Smrdáky - I. Smrdácke dni- chronické zápalové kožné ochorenia

18.- 20.10.2001- Bratislava - II. kongres SDS a Adriaticko-Alpsko-Dunajská konferencia o STD (STI)

Pracovná skupina pediatrickej dermatológie prihlásila pracovnú schôdzu na tému: Najčastejšie ochorenia detského veku (Bratislava, jún 2001).

Reaguje Jarčušková a Jautová, prečo nie sú zaradené Košice, oznámené, že ich podujatie bude v roku 2002, nič nebráni tomu, aby bola schôdza pracovnej skupiny. Písomne sa vyjadria Vrtíková (návrh na september na schôdzu pracovnej skupiny), Jautová, Jarčušková, a oznámia predsedovi.

Akcie ASL: 16.-17.2.2001 - Martin

18.-19.5.2001 - St. lesná

14.-15.9.2001 - Martin

23.-24.11.2001 - Bojnice

Péč upozorňuje, že kontinuálne vzdelávanie bude recertifikovať SLK, predseda znova upozorňuje, že je treba rozlíšovať inštitucionálne a neinštitucionálne vzdelávanie.

6. Trenčín - kongres SLS - 5.-7.4 2001 - treba nahlásiť témy prednášok, ktoré majú byť na 10-20min., predseda navrhuje, aby sme sa zúčastnili, výbor jednomyselne súhlasí, do týždňa treba predsedovi nahlásiť témy a minutáž

7. Doc.Danila sa hlásil k ministrovi, zatiaľ nebol prijatý, pôjde aj s doc.Péčom a s doc.Hegyim. Buchvald na rozdieľ od neho s ministrom hovoril o niekoľkých okruhoch:

a) sieť ambulancií bude regulovaná SLS

b) nemocnice sa zmenia na neziskové organizácie so správnou radou

c) budú kategórie nemocníc - stanovenie vykoná komisia

d) chystá sa novela zákona o zdravotnom poistení- zavádzanie tried, preplácanie úkonov, u súkromých lekárov preregistrácia licencií

e) špeciálna zdravotná starostlivosť odčerpáva najviac financií, prejde sa na český systém

f) končí rezortný výskum

g) korešpondoval s krajskými odborníkmi o počte lôžok

h) DOST vyhovujú riaditeľom NsP, ale nie pacientom - preto je ako hlavný odborník proti DOSTOm a trvá na zachovaní lôžok

ch) plánoval plošné rozšírenie UV žiaričov na SR ale bolo poukázané na nevýhodnosť TOMESY - žiada vysvetlenie od autorky listu - Kolibášová

i) akcia súkromých lekárov a ich list - uvádzané normy sú iné, ambulantná starostlivosť je nízka, viď prípady LU, všade sa robia diagnostické chyby

j) dôjde k znižovaniu stavu lekárov aj SZP

Péč - na poisťovňách sa pripravuje nový výmer, podľa ambulancií, odborník bude mať iba poradný hlas, pripravuje sa vzorec na výpočet kvality, cena práce lekára na 1 hod bude podľa odborov cca 500,- SK

Buchvald - na MZd robili prácu na indikačnom obmedzení liekov 4 nekvalifikovaní pracovníci, preto sa táto činnosť zastavila

Podľa noriem EÚ by malo byť na deň ošetrených 20 - 30 pacientov, tomu by mala odpovedať aj cena bodu - 1,-Sk a potom by bolo možné otvoriť sieť

Péč - SLK požiadala uzavrieť sieť - mal by to byť koniec nekoordinovému prijímaniu a vydávaniu licencií, reaguje Zelenková, skúsenosť z terénu je iná, bez jej vedomia bola v okrese otvorená ďaľšia ambulancia

Upozornenie, že dochádza k expanzii dermatológie v Armáde - kožné odd. Ružomberok, starostlivosť by mala byť iba o príslušníkov armády a nie rodinných príslušníkov

Poisťovne nemajú presné údaje o stave postelí v SR (len ambulancie)

Kolibášová - počet dermatológov bude riešený v rámci špecializačnej náplne, objasňuje, prečo je proti TOMESE - prevádzkovaná neštátnym zariadením inžinierov, Buchald žiadal o vysvetlenie českých kolegov, vysvetlené, že išlo o lobing, diskutujú Hegyi, Filo, Kolibášová, Danilla

Buchvald - spracováva sa minutáž výkonov, niekde sa ošetrí 70 - 80 pacientov denne, je málo peňazí - diskutuje Bellová, Jarčušková

Vzniká otázka, čo bude s dermatológmi, ktorý zostanú zo zrušených oddelení, keď nie je možné obmedziť počet atestujúcich (budú sa reprofilizovať?)

Podľa hlavného odborníka (prof.Buchvald) je t.č. v SR 578 kožných postelí, dištancuje sa od tvrdení, že je za zatvárenie lôžok a reštrukturalizáciu

Flimer - ubúda pacientov, je rozdieľ oproti obvodným lekárom, ktorí majú kapitáciu

Záver diskusie: výbor je proti rušeniu oddelení, je za znižovanie počtu postelí a neprijímaní nových pracovníkov na oddelenia

8. Péč vysvetľuje, ako je to z budovou KK Martin a možnou privatizáciou, výbor zaujíma stanovisko, že nieje možná privatizácia KK Martin

9. Ocenenie najlepšej publikácie za rok 1999 - nekoná sa, nedošli žiadne podklady

10. Danilla poslal Jarčuškovej podklady, ktoré dostal zo subkatedry farmakológie, ide o spracovanie Racionálnej farmakológie pre prvý kontakt - návrh na spracovanie tém - scabies, psoriáza, atopická dermatitída, acne, mykózy, kontaktné dermatitídy, vredy predkolenia, alopecia, liekové exantémy, výbor súhlasí, nahlási Danilla

Bobík - poisťovne sa zaujímajú o prekročenie limitov na recepty, Buchvald upozorňuje, že má na stole žaloby na poškodenie kože laserom

11. Špecializačná náplň dermatológie - doplnená podľa kontextu EÚ, Kolibášová akceptovala návrhy výboru spred dvoch rokov, rozdelenie na dermatológiu a venerológiu, akceptuje sa výber pre určitú spádovú oblasť, budú pracovné denníky, podpisovať bude školiteľ, budú sa vytvárať špecializované akreditované pracoviská, v jednom roku sa uznáva prax aj v zahraničí, zatiaľ u nás nie sú akreditované pracoviská určené

6.-7.10 2001 bude konferencia v Banskej Bystrici o akreditáciách, školitelia podliehajú preskúšaniu každých 5 rokov

Péč - zrejme sa preberie finský model

Je veľa nadstavbových atestácií, lepšie ich nižší počet, výbor berie na vedomie, hlasovanie - za zníženie počtu atestácií a zachovanie iba dvoch - dermatológia a venerológia (podľa EÚ) je 7 členov

Zrejme sa preberie aj systém "kreditov" certifikátov

 12. Danilla upozorňuje, že koncepcia DOST je vlastne iba ambulancia s lôžkami - A 113

Buchvald upozornil, že na MZd SR sú 2 správy o činnosti DOST-u. Zelenková informuje o úprave správy riaditeľom NsP. Na ďalší výbor pripraví rozbor ekonomických ukazovateľov sanatórneho systému. Malo byť hradené: 350,- Sk lôžko, 215,- Sk ubytovanie, 91,-SK stravovanie, nič z toho zatiaľ nebolo realizované počas skúšobnej prevádzky, ďalšie 3 mesiace ukazujú, že systém je síce výhodný pre NsP,lôžka jednoznačne chýbajú pre diagnostiku a kuratívu, hospitalizácia na iných oddeleniach naráža na nedostatky a nie je legislatívne ošetrená. Systém je nevýhodný pre pacienta a finančne nákladný pre poisťovne, pošle prezidentovi záver, výbor na základe správy a ústneho vysvetlenia nesúhlasí so zriaďovaním ďalších DOST.

13. Danilla - výbor mal byť o liste informovaný, ASL by mala napísať vysvetlenie,

Flimer - zastupuje 111 lekárov, tlak terénu je silný, uznáva, že formulácia nebola presná

Bobík konštatuje, že za listom je finančná motivácia, žiada ospravedlnenie, Buchvald upozorňuje, že podľa zdravotného stavu populácie je dermatológia na 2 mieste, na recept je plánovaných na amb. dermatológa 198 Sk/deň/recept.

Diskusia - Jarčušková, Bobík, Buchvald - potrebné je zachovať lôžka a znížiť počet na 1 lekára na 10 000

Záver: výbor sa stavia odmietavo k listu ASL - za 9 členov

14. Výbor súhlasí počtom 9 hlasov s návrhom Danillu na finančný príspevok 3000,- SK na poster Dr.Švecovej

15. Kniha je preložená, vykonávajú sa posledné korekcie, kontroluje sa text, do konca roku bude všetko pripravené. Danilla žiada Péča korigovať ešte list do zahraničia.

16. Danilla a Hegyi referovali o jednaní s Mikrobiologickou a epidemiologickou spoločnosťou SLS, že miesto vedúceho referenčného laboratória sa bude obsadzovať konkurzom, malo by byť zriadené národné venerologické centrum. Toto je možné zriadiť v dolnej nemocnici v Košiciach, Dr. Čontofalská by mala získať ďalšie vzdelanie a má už vybraného a zaškoleného pracovníka, ktorý by mal získať vzdelanie z mikrobiológie.

17. VÚRCH Piešťany žiada o spoluprácu pri organizovaní minisympózia, na akcii sa zúčastnia aj dermatológovia

18. V ČR bola zrušená funkcia hlavných a krajských odborníkov

19. Péč - SLK vydáva časopis "Konzílium" ktorého je šéfredaktorom a ktorý pojednáva o legislatívnych záležitostiach a zákonoch, bude zasielaný lekárom v SR

- Danilla - stojíme dobre s financiami SDS, môžeme zakúpiť počítač a tlačiareň, sú ponuky, posúdi LIDAJ

- Zelenková - zasadnutie CEEDVA sa uskutoční počas EADV v Ženeve 14.10.2000 o 8,30 - 10,00 - výbor odhlasoval účasť Péča a Hegyiho

 Výbor konštatuje:

- že nie je možná privatizácia KK Martin

- že správa o činnosti DOST je neobjektívna v dôsledku zásahov riaditeľa NsP Svidník (podľa ústneho vysvetlenia prim.Zelenkovej)

- že nesúhlasí s listom ASL

Výbor SDS berie na vedomie:

- organizačné pokyny Nultých Smrdáckych dní

- stav príprav konferencie v Košiciach

- plán akcií na rok 2001 - viď bod 5

- možnosť schôdzí pracovných skupín

- plán akcií ASL na rok 2001

- správu hlavného odborníka o jednaní s ministrom zdravotníctva (počet lôžok v SR je 578)

- že prof.Buchvald sa dištancuje od tvrdení, že je za zatvárenie lôžok a reštrukturalizáciu

- konanie konferencie 6.10. - 7.10.2001 v Banskej Bystrici o akreditáciách

- že v ČR bola zrušená funkcia hlavných a krajských odborníkov

- stav financií v SDS a môžnosť zakúpenia počítača a tlačiarne

Výbor SDS schvaľuje a súhlasí:

- jednomyselne doplnenia k programu

- vytvorenie samostatnej www stránky SDS

- vytvorenie skupiny, ktorá vypracuje optimálny projekt www stránky

- zasadnutie výboru SDS 27.10.2000 o 9,30 v hoteli Akadémia v Košiciach

- s pokračovaním práce na vytvorení sekcie flebológie doc. Jarčuškovej, fotobiologickej sekcie doc. Hegyiho a pracovnej skupiny histopatológie prim. Fila

- jednomyselne s účasťou SDS na konferencii SLS v Trenčíne

- so stanoviskom, že je kategoricky proti rušeniu oddelení, je za znižovanie počtu lôžok a neprijímaní nových pracovníkov na oddelenia

- s témami na spracovanie Racionálnej farmakológie pre prvý kontakt (scabies, psoriáza, acne, mykózy, kontaktné dermatitídy, vredy predkolenia, alopecia, liekové exantémy)

- so znížením počtu atestácií a zachovaníme iba dvoch - dermatológia a venerológia (podľa EÚ)

- počtom 9 hlasov s návrhom na finančný príspevok 3000,- SK na poster Dr.Švecovej

Výbor SDS ukladá:

- skupine Hegyi, Rybárová, Lidaj spracovanie návrhu na www stránku SDS a predloženie na ďalšom výbore

- predsedovi dať informáciu na SLS o vznik ktorých sekcií má SDS záujem

- členom výboru, ktorí majú záujem zúčastniť sa na konferencii SLS v Trenčíne do týždňa nahlásiť predsedovi témy a minutáž prednášok

- MUDr.Zelenkovej vypracovať operatívnu správu a ďalšie ekonomické ukazovatele o DOST-e vo Svidníku

- Lidajovi posúdiť ponuky na nákup počítača a tlačiarne

- doc. Péčovi a doc. Hegyimu, aby sa zúčastnili zasadnutie CEEDVA počas EADV v Ženeve

                                                             Zapísala: prim.MUDr.Hana Zelenková,CSc.


Zápisnica z mimoriadného zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa    

                                18. 10. 2000 - Bratislava

Prítomní: doc.MUDr.T.Danilla,CSc., doc.MUDr.J.Péč, CSc., doc. MUDr.V.Hegyi,PhD., prim.MUDr.V.Filo,CSc., prim.MUDr.V.Flimer, prim.MUDr.A.Nejdková, prim.MUDr. E.Vrtíková, MUDr.J.Rybárová, prim.MUDr.H.Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr.J.Lidaj, MUDr.G.Bellová

Hosť: doc.MUDr.K.Kolibášová,PhD.

Ospravedlnení: prof.MUDr.E.Hegyi,DrSc., prof.MUDr.J.Buchvald,DrSc., doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., doc. MUDr.J.Jautová,CSc., MUDr.Ž.Fetisovová,CSc.

Program:

1. Otvorenie

2. Riešenie otázok reštrukturalizácie dermatovenerológie.

1. Schôdzu otvoril a ďalej viedol predseda SDS doc. MUDr. T. Danilla, CSc. Informoval prítomných o žiadosti ministra zdravotníctva MUDr. Romana Kováča o vypracovanie možných krokov pri reštrukturalizácii posteľového fondu dermatovenerologických kliník a oddelení a súčasne aj ambulantnej siete v Slovenskej republike.

2. Danilla navrhuje nasledovný postup pri vypracovaní návrhu reštrukturalizácie dermatovenerológie v Slovenskej republike:

a. upraviť legislatívu (zrušiť paragraf 18 - dostupnosť dermatovenerologickej liečby pre pacienta)

b. zatiaľ je neprehľadný stav počtu postelí a ambulancií v SR

c. Vojenské nemocnice treba vyradiť zo sumáru dermatovenerologických postelí a ambulancií)

d. počty pacientov na jedného lekára (niektorí pacienti sa ošetrujú aj 2x denne)

e. ambulancie

f. netradičné návrhy na riešenie daného problému

Ďalej informoval, že už v minulosti odoslal na MZd SR dva prípisy z konkrétnymi návrhmi na reštrukturalizáciu dermatovenerologickej starostlivosti v SR (2.3.1999 MUDr.Bielikovi a 10.12.1999 MUDr.Hlavačkovi), ale doposiaľ nedostal odpoveď.

Podľa informácií hlavného odborníka pre dermatovenerológiu, t.č. je v SR 578 postelí. MZd SR nebude akceptovať 10-12 postelí na 100 000 obyvateľov.

Výbor spoločne urobil analýzu skutočného stavu posteľového fondu v SR a zistil, že je nesúlad medzi skutočným stavom (696 postelí) a stavom, ktorý nahlásil hlavný odborník (578 postelí).

Péč - pripraví podklady z EÚ, aké sú počty obyvateľov na 1 lekára. V Európe je variant 1-2 postele na 100 000 obyvateľov, nie je akceptovateľný variant z USA (prakticky len ambulantná starostlivosť). Podľa informácií, ktoré má od ministra zdravotníctva, akceptovať sa budú maximálne 2 oddelenia s posteľami v jednom kraji.

Momentálne je v SR 13 postelí na 100 000 obyvateľov (bez Vojenských nemocníc). Výbor hlasuje za variant 10 postelí na 100 000 obyvateľov, návrh je jedmyselne prijatý.

Podmienkou akejkoľvek prestavby odboru musia byť legislatívne úpravy.

Danilla navrhuje vyriešiť tieto kľúčové otázky:

a. umožniť pacientovi priamu návštevu lekára-špecialistu (dermatovenerológa)

b. zmeniť preskripčné obmedzenia

c. upraviť vzťah Vojenských nemocníc k civilným poistencom

d. zabezpečiť správny tok financií z poisťovní

e. prístrojové vybavenie dermatovenerologických pracovísk

Péč neodporúča takýto prístup, lebo podľa jeho informácií MZd SR na takýto postup nepristúpi.

- obmedzenie preskripcie MZd SR nezmení

- je nebezpečie, že pri uzavretí dermatovenerologických oddelení budú pacienti hospitalizovaní na interných oddeleniach a ich liečbu napriek konzultačnej činnosti dermatovenerológov budú de facto riadiť neodborníci na dermatovenerológiu - internisti

- treba zamedziť príjmanie nových lekárov do stavu dermatológov

- len oftalmológovia pristúpili na organizáciu ich oddelení bez posteľového fondu

Rybárová - zdravotné poisťovne vôbec nevedia, aké počty postelí na Slovensku máme, sledujú len dermatovenerologické ambulancie

Kolibášová - ešte minister Šagát žiadal zrušiť v Ružinovskej nemocnici 30 dermatovenerologických a 30 ortopedických postelí, postele sa ale nezrušili, je tam podpora riaditeľa a ministra Kováča, tí majú prísť na dialóg do nemocnice

Danilla - navrhuje vyriešiť nasledujúce otázky:

a. aká veľká bude ošetrovacia jednotka lôžkového oddelenia

b. či dermatovenerológovia chcú mať pridelené postele na iných oddeleniach

c. či dermatovenerológovia chcú mať DOST-y (postele s číslami)

a. Výbor hlasuje za variant ošetrovacia jednotka bude mať 25 postelí, návrh je jednohlasne prijatý.

b. Péč upozorňuje na možnosť (zo strany MZd SR) navrhnúť, aby v malých nemocniciach boli dermatovenerologické postele etablované na internom oddelení.

Zelenková informuje o plánovanej privatizácii dermatovenerologických oddelení. Poukazuje na prípady odmietnutia hospitalizácie dermatovenerologického pacienta inými odbormi.

Nejdková upozorňuje, že pri hospitalizácii dermatologického pacienta na inom oddelení, tento musí byť ošetrovaný na kožnom oddelení, čo podstatne zvýši náklady dermatologického pracoviska.

Výbor hlasuje o variante, mať dermatovenerologické postele na inom oddelení. Za 1, proti 10, návrh nie je prijatý.

c. Prebehla diskusia o definícii pojmu DOST, riešila sa otázka, či majú vznikať nové ambulancie a DOST-y, alebo len DOST-y. Definícia pojmu DOST je "špecializovaná ambulancia s číslami (posteľami)".

Výbor hlasuje o variante, či chcú mať dermatovenerológovia DOST-y, návrh je jednohlasne prijatý.

Pri návrhu rozdelenia postelí pre jednotlivé nemocnice, Kolibášová žiada 50 postelí (dve ošetrovacie jednotky), Péč chce namiesto 50 postelí (dve ošetrovacie jednotky) len 30-35 postelí, Filo trvá na tom, že namiesto 50 postelí (dve ošetrovacie jednotky) chce zachovať súčasný stav na Dermatovenerologickej klinike FN a LFUK v Bratislave (88 postelí).

Súčasný stav počtu ambulancií je nasledovný:

neštátne ambulancie: 154

štátne ambulancie: 193

Spolu: 347

Prejednávala sa otázka, že štátne ambulancie v niektorých prípadoch sú vedené na menší úväzok ako 1.0 (0.1, 0.15 atď). Nikto nemá presné informácie k tomuto bodu.

Nejdková informuje, že niektoré ambulancie majú zmluvy s poisťovňami na základe bodov, inde na základe priamej sumy v slovenských korunách.

Danilla informuje o výške bodov, ktoré sa "vyrobili" na ambulanciách Detskej dermatovenerologickej kliniky DFN a LFUK v Bratislave.

Nasledovala búrlivá diskusia o počte obyvateľov na 1 lekárske miesto (návrhy 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 obyvateľov na 1 lekárske miesto). Diskutovali Flimer, Bellová, Rybárová, Danilla.

Flimer na základe poverenia Asociácie súkromných lekárov trval na počte 25 000 obyvateľov na 1 lekára. Inak vraj neštátny lekári budú mať výrazné finančné problémy a chod ambulancie nebudú schopní udržať.

Danilla navrhoval na každých 30 zrušených postelí vytvoriť 1 novú dermatovenerologickú ambulanciu v postihnutom regióne.

Nakoniec Flimer súhlasil s rozmedzím 15 000 - 20 000 obyvateľov na 1 lekára.

Netradičné riešenia danej situácie:

a. privatizácia dermatovenerologických oddelení (ale prísne trvať na tom, aby privatizovať mohli len dermatovenerológovia)

b. vlastné nákladové strediská pre dermatovenerologické oddelenia, kde by sa veľmi rýchlo a bez iných vplyvom dokázala ekonomická opodstatnenosť takýchto postelí

c. zachovať pôvodný počet postelí a zabezpečiť financovanie aj z iných zdrojov (sociálna poisťovňa, charita, nadácie)

d. združené LDCH

Minister zdravotníctva by mal komunikovať aj s odborníkmi, ktorí tvoria zbor expertov (minister, hlavný odborník, predseda odbornej spoločnosti SLS, zástupca neštátnych lekárov, zdravotné poisťovne)

 Výbor konštatuje:

- momentálna situácia s urýchleným plánovaním radikálnych zmien v odbore dermatovenerológia je mimoriadne vážna, a preto sa jej treba veľmi pozorne venovať

- že je nesúľad medzi skutočným stavom (696 postelí) a stavom, ktorý nahlásil hlavný odborník (578 postelí)

Výbor SDS schvaľuje a súhlasí:

- za variant 10 postelí na 100 000 obyvateľov

- za variant ošetrovacia jednotka bude mať 25 postelí

- dermatovenerologické postele nebudú etablované na inom oddelení

- dermatovenerológovia budú mať DOST-y

- s počtom 15 000 - 20 000 obyvateľov na 1 lekára v ambulantnej sfére

Výbor SDS ukladá:

- vedeckému sekretárovi spoločnosti urýchlene získať čo najaktuálnejšie štatistické údaje o dermatovenerológii (oddelenia a ambulancie) zo Štatistického úradu.

                                                                         Zapísal: doc.MUDr.Vladimír Hegyi,PhD.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

                                               27. 10. 2000 - Košice

Prítomní a ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny

Revízori: MUDr.J.Lidaj

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Kontrola uznesení

4. Organizačné záležitosti konferencie v Košiciach

5. Konferencia SDS

6. Nasledujúca akcia - zjazd SLS Trenčín

7. Uznesenia z mimoriadnej schôdze výboru SDS

8. www stránka

9. Rôzne:

a. správa doc. Hegyiho, CSc. o zasadnutí CEEDVA

b. zhodnotenie Nultých Smrdáckych dní

c. informácie zo zasadnutia Výboru Českej dermatovenerologickej spoločnosti 7.9.2000

 

1. Schôdzu otvoril a viedol prezident SDS doc.MUDr.T.Danilla,CSc.

2. Po doplnení programu v bode rôzne bol program zasadnutia prítomnými jednomyseľne schválený.

3. Kontrola uznesení zo zasadnutia výboru 29.9.00 v Smrdákoch:

- spracovanie návrhu na www stránku SDS skupinou Lidaj, Hegyi, Rybárová bude referovaná v bode 8. programu

- úloha Zelenkovej o podaní operatívnej správy o činnosti DOST vo Svidníku pre výbor ostáva

- Lidaj predloží požadované údaje o nákupe počítača a tlačiarne pre SDS v bode 8. programu

- Hegyi podá v bode rôzne správu o zasadnutí CEEDVA v Ženeve

- Danilla dostal prihlášky na konferenciu SLS v Trenčíne len z vlastného pracoviska

Prítomní konštatovali, že úlohy až na ostávajúcu úlohu Zelenkovej o operatívnej správe a ekonomických ukazovateľov DOST vo Svidníku boli splnené.

Buchvald ako hlavný odborník informoval, že dostal zásadne negatívnu správu o činnosti DOST z Bardejova. K situácii, že MZd SR príjma raz hlavného odborníka dermatovenerológie, raz za DOSTy Zelenkovú, inokedy zástupcov Výboru SDS navrhuje dohodu, aby na stretnutia s ministrom, či štátnym tajomníkom vo veciach reprofilizácie odboru chodili vždy aj zástupcovia Výboru SDS.

- upozorňuje na skutočnosť, že stále platí Vestník z roku 1977 (Zákon o potláčaní prenosných chorôb), ale nie vždy sa dodržiava. - na otázku, aký je stav príjmania resp. rozpracovania koncepcie doškoľovania v odbore je vysvetlené, že koncepciu doškoľovania zabezpečuje zo zákona SPAM a nie SDS. Pripomienky možno adresovať Doc.K.Kolibášovej,PhD. (SPAM), a doteraz odoslané boli do návrhu koncepcie doškoľovania zahrnuté. Výbor SDS môže takéto zmeny len vziať na vedomie a nie ich schvaľovať.

Danilla upozornil, že v ČR je legislatíva STD viac vpredu. Vhodné by bolo aktivizovať komisiu pri Výboru SDS pre otázky STD, ktorá by predpripravila legislatívu, ako na to opakovane upozorňoval, keď bol vedeckým sekretárom SDS.

Hlavný odborník MZd SR a prezident SDS zhodne koštatujú, že sú rozpory v údajoch o počte dermatologických nemocničných postelí v SR. Podľa krajských odborníkov je to 578 postelí, podľa údajov UZIŠ z r. 1999 je to 997 postelí. Samostatných kožných ambulancií je 216, ambulancií pri lôžkových oddeleniach 68, spolu 284. Nepresné údaje dodala aj Asociácia neštátnych lekárov SR.

Počas prijatia na MZd SR kde zástupcovia SDS (Danilla, Péč, Hegyi) presadzovali požiadavku SDS zachovať súčasný počet postelí a ambulancií, boli vyzvaní k atívnej spolupráci pri úprave počtov podľa predstáv MZd SR vo vlastnej réžii s tým, že v opačnom prípade počty upraví MZd SR samo. Zástupcovia SDS napokon pristúpili na takéto počty: 1 dermatovenerologická posteľ na 10 tis. obyvateľov, tj. 525 lôžok v SR. Podľa MZd SR v každom kraji by mali byť ponechané 2 lôžkové oddelenia (pričom 1 ošetrovacia jednotka bude pozostávať 25 postelí, len niektoré môžu mať počty o niečo vyššie). V SR by malo byť teda 500 dermatovenerologických postelí. Tzv. koncové nemocnice budú vykonávať na lôžkových oddeleniach diagnostiku, ostatné nemocnice sa budú venovať liečbe kožných chorôb. Prípis bol odoslaný na MZd SR dňa 22.10.2000.

4. Organizačné zabezpečenie Vedeckej konferencie SDS Košice 27. - 28.10.2000 zreferovali Jautová a Jarčušková. Plánované odovzdanie ocenení jubilujúcim členom SDS (MUDr. Štammová, MUDr. Kališ, MUDr. Šrameková, MUDr. Danišková) sa pre ich neprítomnosť pravdepodobne nebude môcť zrealizovať.

5. Konferencia SDS sa podľa stanov SLS koná každé 2 roky. Danilla uvádza, že len na tomto fóre môže byť schválený vznik sekcií SDS (flebológie a hojenia rán, fotobiologická) a oznámenie o obnovení činnosti pracovných skupín pri SDS (pre alergológiu, imunológiu a profesionálne dermatózy, ako aj doplnenie pracovnej skupiny pre STD). Konferencia SDS sa uskutoční ako posledný bod programu prvého dňa vedeckej konferencie tj. 27.10.2000. Prezident SDS predložil návrh programu Konferencie SDS:

1. Správa o činnosti SDS (Danilla)

2. Správa o hospodárení (Hegyi)

3. Správa revíznej komisie (Lidaj)

4. Schválenie sekcií SDS

5. Diskusia

Do mandátovej komisie výbor SDS navrhuje: Nejdkovú a Rybárovú a 1 delegáta z pléna SDS.

Do návrhovej komisie výbor SDS navrhuje: Lidaja a Vrtíkovú.

Všetky návrhy týkajúce sa organizácie Konferencie SDS boli schválené.

6. Na zjazde SLS 5.- 7.4.2001 v Trenčíne bude dermatovenerológii venovaných 120 minút. Danilla oznamuje, že výbor SDS jednomyselne odhlasoval účasť, ale iba Detská kožná klinika v Bratislave prihlásila do stanoveného termínu aktívnu účasť. Napriek tomu je ešte možnosť sa prihlásiť do programu (do 7 dní).

7. Kontrola uznesení z mimoriadneho zasadnutia Výboru SDS 18.10.2000 v Bratislave:

- Rybárová žiada o opravu textu zápisnice na str. 2 v diskusii sa nezmieňovala o informovanosti zdravotných poisťovní o počte postelí, ale uviedla, že zdravotné poisťovne nemajú informácie o rozsahu hradených výkonov jednotlivým lekárom v ambulanciách od jednotlivých zdravotných poisťovní

- Danilla žiada v zápisnici doplniť podmienky, ktoré by mali byť splnené pred zrušením lôžkových dermatovenerologických oddelení podľa textu uvedeného v prílohe zápisnice. Súčasne uvádza, že považuje za rozumnejšie zvýšiť hodnotu bodu ako obmedzovať vstup nových kolegov do odboru

- Buchvald (ako hlavný odborník) podobne ako výbor SDS sú za zachovanie postelí a proti vzniku DOSTov. Keďže minister nekompromisne naliehal na zrušenie postelí, delegácia napokon pripustila vznik DOSTov. Podľa predstáv MZd SR môže pacient kvôli hospitalizácii cestovať 3 hodiny. Výbor opakovane upozorňoval, že tlak vedení nemocníc na znižovanie obložnosti sa v budúcnosti môže negatívne odraziť pri plánovaní počtu postelí. Bobík a Nejdková prekračujú obložnosť, Vrtíková plní obložnosť na 92%, Danilla a Buchvald na 70 - 80%.

Výbor hodnotí, že uznesenia boli splnené.

8. www stránka SDS: Lidaj splnil úlohu z minulého zasadnutia, odoslal hodnotiaciu správu prezidentovi SDS, ktorý ju odovzdal druhému účastníkovi a dohodol možnosť dodatočných úprav. Lidaj, Danilla a Buchvald diskutujú ešte raz o finančných možnostiach a ponukách nákupu počítača a tlačiarne, Hegyi bude kontaktovať dohodnutých dodávateľov s úlohou čo najskorších realizácií v cene do 80 tisíc Sk.

9. Rôzne:

a. Správu o priebehu, obsahu a záveroch CEEDVA v Ženeve predniesol Hegyi, ktorý sa zasadnutia zúčastnil spolu s Péčom. Uviedol, že na zasadnutí bolo menej prítomných, ako sa predpokladalo, že ho viedol prof. Tzankov, ktorý v hlavnom referáte zhrnul činnosť CEEDVA v roku 1985. Odporučil zmenu prezidenta CEEDVA (navrhol prof.Glinského z Waršavy), pričom vedecký sekretár by mal ostať nezmenený. Taktiež navrhol rozšíriť výbor CEEDVA o ďalších členov a uviedol, že Rusko odmietlo ponuku účasti v CEEDVA, i keď posledne prejavila záujem o účasť v CEEDVA skupina z Nižného Novgorodu. Pobaltské krajiny si založili svoju vlastnú skupinu. Budúce stretnutie CEEDVA bude v Mníchove. Termín koliduje s kongresom SDS a preto bude potrebné termín kongresu posunúť o 7 dní (tj. na 18.- 23.10.2001). Hegyi informuje o priaznivom ovzduší predsedníctva EADV voči dermatovenerológom zo SR. Ďalší kongres EADV v roku 2002 bude v Prahe (doc.J.Herzogová).

b. Zhodnotenie Nultých Smrdáckych dní: členovia výboru majú priaznivé referencie o celej akcii, ktorá mala veľmi dobrú odbornú úroveň, príjemné spoločenské ovzdušie a bola dobre organizačne zvládnutá domácimi organizátormi v spolupráci s SLS.

c. Danilla oboznámil prítomných s obsahom zasadnutia Výboru Čes. Dermatovenerol. Spoločnosti JEP (schádza sa 1 krát mesačne) zo dňa 7.9.2000.

- k problematike zavádzania a prevádzkovania TOMESA systému v ČR Ing. Musílková oznamuje, že VZP ČR nemôže zabrániť vzniku podobných nových zariadení, ale nemusí s týmito zariadeniami uzatvoriť zmluvný vzťah pre poskytovanie výkonov "synchrónnej balneofototerapie". Registračný list pre synchrónnu balneofototerapiu bol chybne vypracovný, preto bolo ČDS navrhnuté vypracovať nový, Výbor konštatuje chýbanie porovnávacej štúdie medzi účinkami synchrónnej a asynchrónnej balneofototerapie.

- od 1.1.2001 budú kúpele Smrdáky dostupné aj pre pacientov z ČR (po podpise prezidentov SR a ČR).

- pediatri severečeského kraja vypracovali metodický list o sérologickej diagnostike syfilisu. Prof. Resl sa ohlásil u predsedu Českej pediatrickej spoločnosti so žiadosťou o poskytnutie informácií k tomuto materiálu.

- na základe pokynov ČSJEP vypracováva Výbor ČDS štandardy pre posudkových lekárov diagnóz: akné, psoriáza, ulcus cruris, urtikaria, ekzém-dermatititis. Autori predložia návrhy na zasadnutí výboru ČDS.

- soláriá vstúpili na český trh bez akejkoľvek odbornej diskusie a teraz je ČDS žiadaná, aby sa vyjadrila k podmienkam prevádzky solárií s dôrazom na erudíciu obsluhujúceho personálu.

Návrh uznesení:

Výbor SDS berie na vedomie:

- úpravu zápisnice výboru zo dňa 18.10.2000 formou prílohy tejto zápisnice (o podmienkach o reprofilizácii odboru)

- úpravu zápisnice ako žiada MUDr.J.Rybárová viď. bod 7.

- informáciu Doc.MUDr.T.Danillu,CSc. o možnosti prihlásenia sa do programu zjazdu SLS v Trenčíne do 7 dní

- program dnešnej Konferencie SDS

- správu Doc.MUDr.V.Hegyiho,PhD. o zasadnutí CEEDVA v Ženeve

Výbor SDS schvaľuje a súhlasí:

- aby MUDr.J.Lidaj do konca t.r. prevádzkoval www stránku SDS spolu s Doc.MUDr.V.Hegyim,PhD

Výbor SDS ukladá:

- členom SDS aby v prípade vyzvania na rokovanie s MZd SR informovali o tomto výbor SDS a žiadali prítomnosť aspoň 1 člena výboru na rokovaní

- Doc.MUDr.V.Hegyimu,PhD. vstúpiť do konania vo veci nákupu PC a tlačiarne ako je uvedené v bode 8. zápisnice

- realizovať odovzdanie ocenení jubilujúcim členom SDS vymenovaných v bode 4. zápisnice (zodpovedný vedecký sekretár)

- realizovať Konferenciu SDS podľa schváleného programu v bode 5. zápisnice (zodpovedný prezident SDS)

- vyriešiť kolíziu termínov zasadnutia CEEDVA v r. 2001 v Mníchove a II. Kongresu SDS (zodpovedný vedecký sekretár SDS)

    Zapísala: MUDr.Ž.Fetisovová,CSc.

                                                   späť na Výbor a zápisnice 

                                                                        - koniec -