Rok 2001   
        

                                                 späť na výbor a zápisnice                

 

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej  spoločnosti dňa

                                          22. 2. 2001 v Nitre

Prítomní: Doc.MUDr.T.Danilla,CSc., doc.MUDr.V.Hegyi,PhD., prof. MUDr.J.Buchvald,DrSc., MUDr.E.Vrtíková, doc.MUDr.V.Filo,CSc., doc.MUDr.J.Jautová,CSc., MUDr.H.Zelenková,CSc., MUDr.J.Rybárová, MUDr.V.Flimer

Revízori: MUDr.G.Bellová, MUDr.J.Lidaj

Ospravedlnení: Prof.MUDr.E.Hegyi,DrSc., doc.MUDr.J.Péč,CSc., doc.MUDr.D.Jarčušková,CSc., MUDr.Ž.Fetisovová,CSc., MUDr.A.Nejdková

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Pripomienky, kontrola splnenie uznesení a schválenie zápisnice

3. Správa o pracovnej schôdzi Trávnica 23.2.2001

4. Otázky reštrukturalizácie dermatovenerologických lôžok

5. Otázky postgraduálneho vzdelávania v odbore

6. Informácia o www stránke našej spoločnosti

7. Správa o príprave podujatí v roku 2001 (máj - Piešťany, október - Bratislava)

8. Aktuálne otázky

Prílohy: Správa o prevádzke Dermatovenerologického oddelenia sanatórneho typu v NsP Svidník za obdobie od 1.7.2000 do 31.12.2000. (plný text správy získate kliknutím na dost)

1. Schôdzu otvoril a viedol prezident SDS doc. MUDr. T. Danilla

2. Po doplnení programu o nasledovné body bol program zasadnutia schválený.

a. vystúpenie Dr. Husárovej, prezidentky Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR

b. zápisnica z Redakčnej rady Čs. dermatologie

c. oznámenie o schválení sekcií

d. experti poisťovní Monitor 6/2000

e. oznámenie o inventúre majetku SDS

f. zakúpenie PC

g. zverejnenie neobjektívnych údajov v článku v Novom čase

h. oznámenie prípravy 3. čísla bulletinu CEEDVY

i. oznámenie o možnosti získať finančné krytie na 20-ty svetový kongres 2002 Paríž

j. informácia o návrhu pripomienok k novelizácii zákona o liečebnom poriadku

k. list prof. Uhríka k neudeleniu pocty z príležitosti 80-tich narodenín

l. oznámenie o organizácii podujatia Dni mladých dermatológov

m. zakúpenie novej kroniky SDS

n. oznámenie o uzavretí kožného oddelenie NsP Šaľa

3. Kontrola uznesení zo zasadnutia výboru 27.10.2000 v Košiciach

- MUDr. Lidaj a doc. MUDr.Hegyi,PhD. realizovali www stránku spoločnosti, dnes predložia správu

- PC a tlačiareň boli zakúpené

- kolízia termínov EADV v Mníchove v októbri 2001 a 7th Alpe-Adria-Danube Congress on Sexually Transmitted Disease and Infections of the Skin vyriešená posunutím termínu Alpsko-Adriaticko-Dunajského kongresu na 18.-20. októbra 2001

- iné pripomienky neboli

 

4. PhDr. Husárová predstavila spoločnosť SPAE, jej ciele a možnosti spolupráce pri riešení otázok starostlivosti o kožných pacientov (celý text príspevku si môžete prečítať kliknutím na spae).

V diskusii k tejto téme:

- Doc. Danilla - nie je problém uverejniť vyjadrenie výboru o bezinfekčnosti psoriázy, treba však túto tému spracovať širšie.

- prof. Buchvald - treba urobiť osvetu nielen v psoriatickom časopise, ale v časopisoch (napr. Život), ktoré čítajú aj ostatní ľudia.

- MUDr. Filo odporučil spojiť osvetu o kožných chorobách v časopisoch, rozhlase a televízii.

Záver: Dr. Husárová má možnosť kontaktovať doc. Danillu a doc. Hegyiho pre spoluprácu SPAE a SDS, ktorá v minulosti v skutočnosti neexistovala.

5. Správa o pracovnej schôdzi Trávnica - MUDr. Vrtíková, schôdza je pripravená. Prof. Buchvald uviedol, že zariadenie je s.r.o.

6. Ohľadom reštrukturalizácie dermatovenerologických lôžok doc. Danilla podrobne reagoval na priloženú správu o 6 mesačnej činnosti Dermatovenerologického oddelenia sanatórneho typu (DOST). Správa nie je podpísaná a je bez pečiatky. DOST nie je výrazným ekonomickým prínosom (úplné znenie hodnotenia doc. Danillu si môžete prečítať kliknutím na posudok).

V diskusii k tomuto bodu MUDr. Zelenková vyhlásila, že k správe predloženej riaditeľom NsP Svidník dávala podklady, ale opakovane upozorňovala, že jej námietky o neúplnosti správy neboli akceptované, preto nezodpovedá za ekonomické zhodnotenie. Prof. Buchvald informoval, že správu o prevádzke DOST-ov robili aj v Bardejove, Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici, chyba je už od začiatku v tom, že prevádzka tohto typu nie je podľa liečebného poriadku vôbec povolená, bola robená pokusne ako aktivita MZd SR, až potom sa podľa skúseností plánovala doriešiť legislatíva. Úspory z prevádzky nie sú presvedčivé a navrhol zachovať súčasný stav lôžok. MUDr. Vrtíková upozornila, že pre DOSTy neboli určené žiadne pravidlá prevádzky. MUDr. Bellová a MUDr. Flimer nesúhlasia s prevádzkovaním DOSTov, pretože nemôžu zabezpečiť takú diagnostickú a terapeutickú úroveň ako lôžkové oddelenia

Podľa doc. Danillu treba najskôr stanoviť kritériá na základe ktorých sa DOSTy budú hodnotiť. Doc. Jautová navrhla, že zo všetkých DOSTov treba poslať podrobnú správu, vypracovanú na pevne určené otázky

Záver diskusie: ohľadom prevádzky DOSTov výbor SDS skonštatoval, že napriek nepresvedčivo vykazovaným úsporám došlo k zhoršeniu kvality zdravotnej starostlivosti ako aj dostupnosti dermatovenerologických služieb. Zhodnotenie doterajšej činnosti DOST-ov treba posúdiť na základe skúseností vedúcich oddelení a nie správ riaditeľov zariadení, treba iniciovať ich stretnutie spolu s hlavným odborníkom, zodpovedným zástupcom MZd SR a zástupcami zdravotných poisťovní.

7. Správu o postgraduálnom vzdelávaní v odbore mala predniesť Doc. MUDr.Kolibášová, CSc., ktorá sa pre chorobu ospravedlnila. V diskusii MUDr. Lidaj upovedomil, že dostal Internetom od doc. Kolibášovej Špecializačnú náplň odboru dermatovenerológia, ktorá bola zaslaná na MZd SR. Výbor súhlasí, aby tento materiál ako návrh bol umiestnený na www stránke v časti SZU (kliknite na szu)

8. www stránka sa prevádzkuje 3 mesiace, firma Nextra poskytla bezplatne priestor s veľkosťou 10 Mb, zatiaľ je naplnená asi na 25% údajov na serveri www.sds-sk.sk a mailovú adresu info@sds-sk.sk na pol roka, treba vždy dohodnúť ďalšie obdobie, stránka je spracovaná v spolupráci s firmou Sinet Senica, ktorá poskytla program a technické poradenstvo, údaje umiestňuje MUDr. Lidaj po konzultácii s vedeckým sekretárom SDS doc.Hegyim. Informáciu o súčasných cenách za vytvorenie stránky (5-20.000 Sk jednorazovo), a jej udržiavaní podľa častosti i náročnosti (5-20.000 Sk) za rok Dr. Lidaj odoslal koncom roka 2000 predsedovi SDS. Z doterajšej 3-oj mesačnej praxe sa dá určiť mesačný účet za telefonické pripojenie, nutné na doterajšiu frekvenciu na aktualizovanie stránky (asi 500 Sk mesačne). Aktualizovanie stránky je asi 2-3x týždenne, podľa toho, ako prichádzajú e-maily do diskusného fóra, alebo pozvánky na odborné akcie (niekedy denne, niekedy 1 x týždenne). Návštevnosť stránky sa sleduje počítadlom, podrobné údaje sú k dispozícii cez heslo, doteraz je zaregistrovaných 317 návštev. Údaje na stránke, ktoré sa osvedčili a najviac na ne reagovali ostatní členovia sú podujatia a elektronické linky.

Údaje, ktoré by bolo vhodné doplniť podľa vyjadrenia a diskusie aj ostatných členov:

- úplné zápisnice z výboru, čo najskôr po konaní schôdze

- SPAM a náplň dermatovenerologickej atestácie, resp. iné súvisiace informácie SDS-SPAM

- elektronické abstrakty po schôdzach SDS

V diskusii MUDr. Rybárová oznámila adresu www stránky SDS na všetky mailové adresy podľa Almanachu Hermal.

Výbor odsúhlasil pokračovať v prevádzkovaní www stránky a uverejňovanie plného znenia zápisníc výboru SDS na www stránke. Doc. Danilla navrhol spracovať a predložiť na odsúhlasenie výboru SDS preplatenie ekonomických nákladov spojených s prevádzkovaním www stránky firme Sinet Senica. Úhradu nákladov na telefónne účty Dr. Lidaja výbor schválil.

9. Informácia o príprave podujatí v Piešťanoch a v Bratislave: zabezpečené sú miestnosti a pre 7th Alpe-Adria-Danube Congress on Sexually Transmitted Disease and Infections of the Skin sme získali záštitu Ministerstva zdravotníctva SR, dekana LFUK v Bratislave a primátora mesta Bratislavy.

10. Aktuálne otázky

- doc. Danilla prečítal zápisnicu z redakčnej rady časopisu Čs. dermatológia, časopis je rentabilný, má málo slovenských predplatiteľov, len 227

- vychádza nový český časopis Archives of Dermatology

- na SLS boli odsúhlasené sekcie Fotobiologická, a Flebologická a hojenia rán 

- doc. Hegyi má zistiť, kto je dermatovenerologický expert pre zdravotné poisťovne, ktorý by mal pôsobiť ako kontakt medzi poisťovňami a praxou

- bola urobená inventúra majetku, je návrh na vyradenie starého nefunkčného diaprojektoru, výbor súhlasí

- doc.Hegyi - bol zakúpený PC, skaner a tlačiareň v cene 89.360,- Sk

- doc. Danilla - ohľadom článku v Novom čase extra, pondelok 18.12. 2000, str. 10 Všímajte si na výrobkoch označenie "klinicky testované" kriticky upozornil na niektoré neobjektívne údaje, napísal aj list do redakcie, ktorý je zatiaľ bez odpovedi. Podľa MUDr. Zelenkovej, článok napísala redaktorka bez jej autorizácie.

- doc. Danilla dostal list od prof. Tzankova ohľadom prípravy bulletinu CEEDVA na tému bulózne dermatózy

- doc. Danilla dostal list so sponzorskou ponukou na financovanie účasti s posterom alebo prednáškou pre dermatológa do 35 rokov na dermatovenerologický kongres v Paríži v r. 2002, treba poslať návrhy

- prof. Buchvald odoslal na MZd SR požiadavky krajských odborníkov, ktoré majú byť zakomponované do nového liečebného poriadku

- doc. Danilla poslal za výbor SDS na MZd SR požiadavky, ktoré majú byť zakomponované do nového liečebného poriadku (celý text si môžete prečítať po kliknutí na navrh)

- doc. Danilla prečítal list od prof. Uhríka, ktorý žiada o možnosť vystúpiť na výbore. MUDr. Lidaj ako revízor upozornil, že podľa stanov SLS prof. Uhrík ako člen SDS má na to právo.

- bola zakúpená nová kronika SDS

- MUDr. Flimer - informácia o problémoch v praxi, výbor túto informáciu berie na vedomie a podporuje všetky požiadavky (plný text si môžete prečítať kliknutím na asl)

- doc. Danilla vypracoval návrh na dispenzarizáciu kožných ochorení

Návrh uznesení:

Výbor SDS berie na vedomie:

- správu MUDr. Flimera - informácia o problémoch v praxi

- návrh doc. Danillu na dispenzarizáciu kožných ochorení

Výbor SDS odporúča:

- neuverejňovať články bez autorizácie

Výbor SDS schvaľuje a súhlasí:

- ohľadom prevádzky DOSTov, že napriek nepresvedčivo vykazovaným úsporám došlo k zhoršeniu kvality zdravotnej starostlivosti a dostupnosti dermatovenerologických služieb

- zhodnotenie doterajšej činnosti DOST-ov treba posúdiť na základe skúseností vedúcich oddelení a nie správ riaditeľov zariadení, treba uskutočniť stretnutie spolu s hlavným odborníkom a zodpovedným zástupcom Ministerstva zdravotníctva

- s návrhom na vyradenie starého nefunkčného diaprojektoru

- pokračovanie v prevádzkovaní www stránky - uverejňovanie plného znenia zápisníc výboru na www stránke

Výbor SDS ukladá:

- MUDr. Lidaj - zhodnotiť www stránku znovu o 3 mesiace, spracovať a predložiť výboru SDS na uhradenie ekonomické náklady spojené s prevádzkovaním www stránky firme Sinet Senica

- doc. Hegyi zistí, kto je dermatovenerologický expert pre zdravotné poisťovne

- oznámiť prof. Uhríkovi, aby podľa stanov SLS vystúpil na zasadnutí výboru SDS 

Zapísali: MUDr.Lidaj, MUDr.Flimer, MUDr.Zelenková,CSc.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

         11. 5. 2001 v Piešťanoch

Prítomní: Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., doc.MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., doc. MUDr. Juraj Péč, CSc., doc. MUDr. Viliam Filo, CSc., doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Andrej Bobík

Revízori: MUDr. Gabriela Bellová, MUDr. Ján Lidaj

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola zápisnice a plnenie uznesení

3. Správa o príprave podujatí

a) Autoimunita a kožné choroby - kongres Piešťany

b) Vedecká schôdza pracovnej skupiny pediatrická dermatovenerológia

c) Smrdácke dermatologické dni

d) Siedmy Alpsko-Adriaticko-Dunajský kongres

4. Informácie o zmenách siete zdravotníckych zariadení (hlavný odborník MZd SR)

5. Stanovisko ku Dňu kože - dňu dotykov

6. Stanovisko k časopisu Derma 2000 a Derma 3 tisícročia

7. Návrh kandidátov do predsedníctiev kongresu EADV

8. Aktuálne otázky

 

1. schôdzu otvoril a viedol prezident SDS doc. MUDr. T. Danilla

 

Po doplnení programu o nasledové body bol program zasadnutia schválený.

a) doc. Danilla - preplatenie diét zahraničnej pracovnej cesty doc. Péčovi

b) Dr. Flimer - vytvorenie dispenzáru kožných a pohlavných chorôb 

c) doc. Filo - návrh na pracovnú skupinu korektívnej dermatológie

d) Dr. Rybárová - informácia o imunologickom kongrese

2. Kontrola zápisnice a plnenie uznesení z výboru v Nitre

- doc. Danilla - žiada opraviť svoje vyjadrenie o DOSToch v bode 6, kde netvrdí, že DOSTy nie sú prínosom, ale že správa, ktorú podala Dr. Zelenková nie je objektívna. Zároveň žiada doplniť jej vyjadrenie, že na výbore sa o DOSToch môže jednať, ale hore sa už rozhodlo.

- Dr. Lidaj - v uzneseniach nebolo stanovené, kto pozve prof. Uhríka na výbor, bolo konštatované že prof. Uhrík nebol pozvaný. Preto sa uložilo vedeckému sekretárovi písomne prof. Uhríka pozvať.

- doc. Hegyi mal zistiť, kto je expert pre zdravotné poisťovne. Podľa informácie z MZ SR je to hlavný odborník, prof. Buchvald. Vzhľadom k tomu, že skúsenosti z terénu nepotvrdzujú túto informáciu, výbor poveruje doc. Hegyiho zistiť túto informáciu aj na ZP.

- firmou SINET Senica boli predložené náklady spojené s prípravou www stránky spoločnosti a jej prevádzkovaním za 5 mesiacov - sumu 17.835,-Sk. Výbor schválil uhradiť náklady a v budúcnosti mesačne za udržiavanie 500 Sk.

3. Správa o príprave podujatí

- informácia doc. Danillu - kongres v Piešťanoch je zabezpečený, ale neuskutoční sa redakčná rada Čs. dermatológie pre odrieknutie účasti členov z ČR

- doc. Danilla: 29.6.2001 bude Vedecká schôdza Pracovnej skupiny pediatrická dermatovenerológia v Bratislave.

- Dr. Lidaj: Smrdácke dni - 29.-30.9.2001 - v súčasnosti sa prestavuje objekt Morava, dokončený bude zrejme po tomto termíne, ubytovanie účastníkov zabezpečené v iných objektoch, ale možný je aj presun termínu na december ?

- vyjadrenie výboru: termín Smrdáckych dní je určený v kalendári podujatí, treba už pripraviť a rozposlať prvé oznámenie, pretože bude obdobie prázdnin a dovoleniek, presun nie je možný, v decembri sú pripravené iné akcie

- 7. Alpsko-Adriaticko-Dunajský kongres - bude rozoslaná II. informácia, zabezpečená záštita MZd SR, primátora a dekana LFUK (v úvode má záujem vystúpiť minister zdravotníctva).

4. Informácie o zmenách siete zdravotníckych zariadení (hlavný odborník MZ SR)

- hlavný odborník prof. Buchvald nebol na schôdzi výboru prítomný, informácia bola zaslaná písomne, ale nebola prejednaná. 

- záver diskusie k tomuto bodu: výbor SDS požiada MZd SR o poskytnutie objektívnych kritérií na vytvorenie siete dermatovenerologických zariadení, vychádzajúce z európskych kritérií hodnotenia kvality práce lekára.

5. Stanovisko ku Dňu kože - dňu dotykov 16.5.2001

- Doc. Danilla sa zúčastnil pred týždňom tlačovej konferencie k tejto téme so zástupcami 8 novín a časopisov

- výbor hodnotí túto aktivitu Spoločnosti psoriatikov a atopických ekzematikov (SPAE) pozitívne a podporuje ju. Na dnešnom kongrese s touto akciou oboznámi všetkých účastníkov. Výbor odporúča, aby sa dermatológovia zúčastnili tejto akcie v spolupráci s klubmi SPAE.

6. Stanovisko k časopisu Derma 2000 a Derma 3 tisícročia

- diskutovalo sa o vhodnosti slova dermatovenerológia v podnázve časopisu

- výbor SDS sa jednomyseľne vyjadril, že časopis Česko-slovenská dermatológia je jediným oficiálnym časopisom Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

7. Návrh kandidátov do predsedníctiev kongresu EADV

- boli navrhnutí a schválení prof. Buchvald, doc. Hegyi, doc. Jarčušková, doc. Péč

8. Aktuálne otázky

- výbor odsúhlasil doc. Péčovi preplatenie diét zo zahraničnej pracovnej cesty podľa platných smerníc.

- doc. Filo prečítal žiadosť doc. Šimaljakovej a Dr. Rasochovej o založenie pracovnej skupiny korektívnej dermatológie, ktorú výbor jednomyseľne schválil.

- Dr. Rybárová informovala o imunologickom kongrese v Poprade, na ktorom je v programe aj kožná problematika.

- Dr. Bobík informoval o príprave hlavného konzultanta v odbore dermatovenerológia a príslušných regionálnych odborníkov

- Dr. Flimer predložil doplnený návrh, vychádzajúci z prípisu doc. Danillu na MZd SR k časti V. Zákona 251 - kožných a pohlavných ochorení, ktoré vyžadujú dispenzárnu starostlivosť. V diskusii výbor odporučil doplniť ďalšie diagnózy po korešpodenčnej konzultácii - koordinátor Dr. Flimer

- Dr. Bellová - vypracuje návrh na cenové ohodnotenie doplatkov k výkonom.

Uznesenie:

1. doc. Hegyi písomne pozve prof. Uhríka na budúci výbor.

2. doc. Hegyi zistí na ZP meno hlavného experta.

3. doc. Hegyi požiada MZd SR o poskytnutie objektívnych kritérií na vytvorenie siete dermatovenerologických zariadení, vychádzajúce z európskych kritérií hodnotenia kvality práce lekára.

4. Česko-slovenská dermatológia je jediným oficiálnym časopisom SDS.

5. Výbor súhlasí s vytvorením pracovnej skupiny SDS - korektívnej dermatológie (podľa predloženého projektu).

6. Dr. Rybárová preverí možnosti prezentácie dermatologickej problematiky na imunologickom kongrese v Poprade.

7. Dr. Bellová spracuje návrh výkonov v dermatovenerológii, na ktorých by mal pacient participovať platbou.

8. Dr. Flimer skoordinuje návrh na vypracovanie dispenzáru kožných a pohlavných ochorení.

                                                                    Zapísali: Dr. Flimer, Dr. Lidaj


Zápisnica z výborovej schôdze Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

                                    29. 6. 2001 v Bratislave

Prítomní: Doc.MUDr.Tibor Danilla,CSc.,doc.MUDr.Vladimír Hegyi,PhD., doc.MUDr. Juraj Péč ,CSc., doc.MUDr. Viliam Filo,CSc., doc.MUDr. Jagienka Jautová,CSc.,

MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Ján Lidaj

Ospravedlnení:Doc.MUDr.Darina Jarčušková,CSc.,Prof.MUDr.Jozef Buchvald,DrSc.,

MUDr.Gabriela Bellová, MUDr. Alena Nejdková

 

Program:

Otvorenie

Kontrola zápisnice a uznesení

Príprava odborných podujatí SDS

Stav reštrukturalizácie dermatovenerológie

Jubileá

Najlepšia vedecká publikácia za rok 2000

Aktuálne otázky

1. Schôdzu viedol prezident SDS Doc.MUDr. T. Danilla,CSc. 

Program bol doplnený a schválený.

2. Kontrola zápisnice a uznesení:

K zápisnici z minulej schôdze prečítaný list prof. MUDr. J. Buchvalda, DrSc. Výbor zobral na vedomie list prof. MUDr. J. Buchvalda, DrSc. Výbor odhlasoval, že výborové schôdze sa budú konať aktuálne, podľa potreby. Zápisnice sú overované výborom po skončení schôdze.

Uznesenia: 

1. Doc.Hegyi, nedostal odpoveď zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kto je hlavným expertom pre odbor dermatovenerológia.

2. Návrh na dispenzár nie je kompletný, pripomienky poslali len MUDr. Zelenková, doc.Jautová, MUDr.Lidaj a MUDr.Fetisovová.

3. MUDr. Bellová nie je prítomná, preto nemohla referovať .

4. MUDr. Rybárová zabezpečila prednášateľov, ktorí budú prezentovať dermatologickú problematiku na imunologickom kongrese v Poprade.

5. Doc. Hegyi  pozve prof. Uhríka na výbor SDS do Smrdák.

 

3. Príprava odborných podujatí – informácia doc.Danillu - prebieha priebežne. Žiada o spolupráciu komisiu výboru pre zahraničnú spoluprácu. Zabezpečí doc. Péč.

 

4. Informácia doc. Péč – Reštruktualizácia zdravotníctva neprebieha podľa určitých pravidiel. Žiada, aby neboli rušené ďalšie kožné postele a aby počet ambulancií bol prepočítavaný na počet obyvateľov a nie podľa tlaku terénu, kde sú rôzne záujmy jednotlivcov.

 

5. Jubileá – Výbor navrhuje:

k 80-tym narodeninám:

MUDr. Oľga Krajáková -  pozdravný list

k 70-tym narodeninám:

MUDr. Eliška Áronová - pozdravný list

MUDr. Želmíra Pobjecká - pozdravný list

MUDr. Michal Zambor – zlatú (striebornú) medailu SLS (zistí doc. Danilla).

MUDr. Rozália Kovalčíková – zlatú (striebornú) medailu SLS (zistí doc. Danilla).

k 60-tym narodeninám: 

MUDr. Zdenka Hlavatá – pozdravný list

MUDr. Eva Ježíková – pozdravný list

MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc. – bronzová medaila SLS

MUDr. Mária Račková – pozdravný list

MUDr. Emília Žiaková – pozdravný list

MUDr. Pavel Javoran – pozdravný list

k 50-tym narodeninám: 

MUDr. Mária Poliačiková – pozdravný list

MUDr. Vlasta Chlapíková – pozdravný list

MUDr. Alena Točíková, CSc. – pozdravný list

MUDr. Katarína Poláková, CSc.- pozdravný list

MUDr. Gabriela Pradová – pozdravný list

MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.- pozdravný list

MUDr. Ľudmila Sárincová – pozdravný list

doc.MUDr. Juraj Péč,CSc. - bronzová medaila

Výbor  sa bude podielať na príprave odbornej schôdze pri príležitosti osláv 50-tych narodenín doc. MUDr. J. Péča. Termín v polovici novembra. Účasť výboru SDS, ČSD, redakčná rada Československej dermatológie. Odborný program zabezpečí pracovná skupina histopatológie - zodpovedný doc. Filo Pozvanie ČSD a redakčnej rady – zodpovedný doc. Danilla.

 

6. Návrh na ocenenie najlepšej publikácie za minulý rok je potrebné poslať vedeckému sekretárovi !

 

Uznesenia:

 

1. Výbor SDS navrhuje, aby sa reštruktualizácia zdravotníctva, menovite v odbore dermatovenerológia robila na základe akreditácie pracovísk, v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva, hlavným odborníkom MZd pre dermatovenerológiu, generálneho  riaditeľa MZd, členom výboru SDS a prezidentom LK.

2. Výbor navrhuje neprijímať nových pracovníkov do odboru dermatovenerológia, kým nebude ukončený proces legislatívy.

 

3. Postgraduálne vzdelávanie môžu vykonávať len akreditované pracoviská.

            Zapísal: MUDr. Flimer v.r.


Zápisnica z výborovej schôdze Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

                                    28. 9. 2001 v Smrdákoch  

      Prítomní: Doc. MUDr. T. Danilla, CSc., doc. MUDr. V. Hegyi, PhD., Prof. MUDr. J. Buchvald, DrSc.   Doc. MUDr.  D. Jarčušková, CSc., Doc. MUDr. J. Péč, CSc. Doc. MUDr. J.  Jautová,  CSc.,  Doc. MUDr.  V. Filo, CSc.,  MUDr. V.   Flimer,  prim. MUDr. A. Nejdková,  MUDr. J. Rybárová,    prim. MUDr. E. Vrtíková, prim. MUDr. H .Zelenková,CSc.

Revízori: MUDr. J. Lidaj, MUDr. G. Bellová,   prim. MUDr. A. Bobík

Ospravedlnení: Prof. MUDr. E. Hegyi, DrSc., MUDr. Ž. Fetisovová,CSc.

Program:

1.      Otvorenie

2.      Doplnenie  a  schválenie programu

3.      Kontrola  uznesení a schválenie zápisnice

4.      Odborná schôdza Smrdáky

5.      Pracovná schôdza Martin

6.      VII. Alpe-Adria-Danube Kongres

7.      Návrh na kategorizáciu ambulantnej neštátnej siete

8.      Plán odborných akcií na rok 2002

9.      Komisie pre štandardné liečebné postupy

10.  Návrhy na hodnotenie liečebných výkonov v dermatovenerológii

11.  Rôzne

1.      Zasadnutie   výboru  otvoril   a  viedol   predseda  SDS  doc.  MUDr. Tibor  Danilla,  CSc.

2.      Návrhy na doplnenie  programu o nasledovné body:

-         Limity na lieky

-         Projekt na plošný návrh nákupu žiaričov

-         Doplnenie bodovníka

-         Výbor jednomyseľne schvaľuje doplnenie programu  

3.      Prof. Uhrík  - ospravedlňuje svoju neúčasť a dostaví sa na najbližšiu schôdzu, čo podľa stanov je jeho právom,  uznesenie výboru: pozvať ho na najbližšiu schôdzu.

Lidaj – pýta sa  či  informácie SPAM môžu byť na WWW stránke,  prof. Buchvald nesúhlasí, že tam bol uverejnený jeho list, prepracuje ho a potom odošle na zverejnenie

Buchvald – pýta sa, kto je expertom pre poisťovne,  výbor ukladá Danillovi, aby napísal generálnemu riaditeľovi  Všeobecnej poisťovne a Hegyimu, aby napísal na ostatné poisťovne o operatívne riešenie tejto otázky a spýta sa na náplň činnosti tejto funkcie

SLK – do funkcie expertov pre dermatovenerológiu boli menovaní  Šimaljaková, Fetisovová, Zelenková

Výbor jednohlasne schvaľuje čestné členstvo pre MUDr. Michala Zambora a striebornú medailu SLS pre MUDr. Kovalčíkovú – návrhy napíše vedecký sekretár

Flimer - k pripravovanému návrhu dispenzára je málo pripomienok

Akreditované pracoviská – doškoľovania treba hlásiť dopredu

Hegyi – nikto neposlal podklady pre ocenenie za najlepšiu publikáciu. Diskusia o systéme hodnotenia: najlepšie by bolo sledovať celý rok publikačnú činnosť napr. 1 výtlačok vždy zaslať ved. sekretárovi, rozdeliť na vekové kategórie napr. do 35 rokov a potom  vyhodnotiť. V tomto roku je možnosť za rok 2000 výnimočne práce zaslať do 31.10.2001, za rok 2001 do 31.5.2002   Zápisnica výborom  s novými bodmi jednohlasne schválená

4.      Schôdza je pripravená, navrhované presuny prednášok (Švecová, Rázsochová ) akceptované, zaradenie 1 prednášky schválené. Pre výbor je ubytovanie a pohostenie  zdarma, SDS platí za prenájom miestností ,  poplatky firiem sú veľmi nízke.

5.      Schôdza v Martine – 23.– 24.11.2001 – plánovaná ako pracovná schôdza výborov SDS a ČDS, a redakčná rada Čs. Derm. v hoteli  Grandis -  téma: Aproximácia ďalšieho vzdelávania v dermatológii.

Péč: všetko je v štádiu rozpracovania

6.      VII. Alpe-Adria-Danube Kongres – je pripravený, abstrakty aj programy budú pri prezentácii, celkovo 41 príspevkov (12 zahraničných), problémy s premietacím plátnom sú v štádiu riešenia

7.      Bellová – predkladá návrh a prosí o vyjadrenie, do návrhu nie sú zaradené vysokošpecializované pracoviská, počíta  iba s I. st. atestáciou, pre vybavenie ambulancií platí starý prípis,  je potrebný časový interval na vybavenie pracovísk, Flimer je za citlivé spracovanie problematiky, Péč: bežia recertifikácie a hodnotenia, preto treba skvalitniť vybavenie. Buchvald: k vybaveniu ambulancií sú vydané záväzné smernice, je preto potrebné nájsť konsenzus medzi vyjadreniami dr. Bellovej a profesora.

Výbor súhlasí s preštudovaním podkladov  dr. Bellovej a zaslaním pripomienok k nim

8.      Plán akcií na rok 2002:

      Koniec februára – pediatrická problematika

      8. – 9. 3.  2001 - Tatry

      5.-  6.  4. 2001 –Banská Bystrica

     25.-26.10. 2001 - Košice

     december – Smrdáky – presný termín sa určí,  asi 13.12.2001,  program zabezpečí flebologická a fotobiologická sekcia

V roku 2002 končí funkčné obdobie výboru SDS

9.      Prekladateľ sťahuje z programu

10.  Návrhy na hodnotenie sú od prof. Dzúrika, v diskusii členovia výboru poukazujú na zjavné diskrepancie a zlé hodnotenie, niektoré úkony nie sú dermatológom uznávané, treba zosúladiť kroky s ASL

Výbor navrhuje: do 14 dní jednotliví členovia výboru SDS prehodnotiť svoje pripomienky k bodovníku a s číslom bodu, návrhom a zdôvodnením zaslať ved. sekretárovi na spracovanie

11.   Limity na lieky a kontroly sa začínajú dotýkať aj štátnych lekárov, nie je vhodné podliehať tlaku zo strany poisťovní na znižovanie nákladov na preskripciu a obmedzovaní výkonov, treba si liečbu odôvodniť, argumentovať štandardnými liečebnými postupmi. V opačnom prípade ide o likvidáciu odboru. Bobík vysvetľuje filozofiu poisťovní a ich systém prehľadov a vyhodnocovania za posledné 4 roky, neakceptuje sa odbornosť a diferencovanie lekár so základnou atestáciou a napr. docent.  Rybárová: celkové náklady na dermatologických pacientov sú iba 2,65 % nákladov na lieky v SR.  Danilla: sme kategoricky proti hodnoteniu poisťovní - tento názor sformuluje a pošle dr. Kováčovi. Vrtíková sa pýta - čo je nadštandardný výkon v dermatológii – Bellová – všetko čo  nie je v bodovníku  a dá sa účtovať. Je potrebné vypracovať nové stanovisko a lobovať medzi pacientmi. Belová urobí z diskusie záver, pošle ho vedeckému sekretárovi a ten po zhodnotení ho pošle dr. Kováčovi na pripomienkovanie

12.  Danilla informuje o novom systéme zdaňovania a darov uplatňovaných pre spoločnosti SLS, Jautová informuje o uzavretí kožného oddelenia v Rožňave a žiada o prehodnotenie tohto stanoviska

Znova sa otvára otázka presného zadefinovania DOST – treba dohodu medzi MZd a MF, je to alternatívny spôsob riešenia, Flimer poukazuje na nedoriešenosť vedenia takých pracovísk (viď Žiar) Vrtíková  poukazuje na nedoriešenosť finančnej úhrady za niektoré úkony

Schôdza CEEDVA je 11.10.2001 o 13,00 hod v Mníchove, nominovaný doc. Hegyi

Buchvald: pripravuje sa nová kategorizácia, ktorú robia nedermatológovia a ktorá obsahuje početné obmedzenia, napr. vypadli sulfóny, robil pripomienky.

Doc. Mayer  - vypracoval koncept boja proti PCH

Referenčné  laboratórium v Košiciach bude zvýhodnené,  druhé pracovisko bude v Bratislave.

Plošný dovoz žiaričov na 12 určených pracovísk je odsúhlasený, treba cestou riaditeľstva znova žiadať o pridelenie

  Výbor SDS berie na vedomie:

-  Materiály spracované dr. Bellovou

-  Plošný dovoz žiaričov na 12 určených pracovísk  a potrebu cestou riaditeľstva znova žiadať o pridelenie

  Výbor SDS súhlasí:

-  S pracovnou schôdzou v Martine – 23.11. – 24.11. 2001 - výborov SDS a ČDS, a redakčnou radou Čs. Derm.

-  Aby  dr. Bellová urobila  z diskusie o bodovom  hodnotení a limitoch na lieky záver, pošle ho vedeckému sekretárovi a ten po zhodnotení ho pošle dr. Kováčovi na pripomienkovanie

-   so systémom  hodnotenia najlepšej publikácie:  sledovať celý rok publikačnú činnosť 1 výtlačok  vždy zaslať ved. sekretárovi, rozdeliť na vekové kategórie napr. do 35 rokov a potom  vyhodnotiť. V roku  2001 je možnosť za rok 2000 výnimočne práce zaslať do 31.10.2001, za rok 2001 do 31.5.2002

 

Výbor SDS schvaľuje:

-  jednomyseľne  doplnenie programu

-   pozvanie prof. Uhríka na nasledujúcu schôdzu výboru

-   čestné členstvo pre MUDr. Michala Zambora a striebornú   medailu SLS pre MUDr. Kovalčíkovú – návrhy napíše vedecký sekretár

-    zápisnicu z 29.6.2001

-   Plán akcií na rok 2002   Koniec februára – pediatrická problematika

8. – 9. 3.  2002 - Tatry

5.-  6.  4. 2002 –Banská Bystrica

25.-26.10. 2002 - Košice

december – Smrdáky – presný termín sa určí,  asi 13.12.20012  program zabezpečí flebologická a fotobiologická sekcia

 

Výbor SDS odporúča:

-   preštudovať materiály dr. Belovej a zaslať ku nim pripomienky

-   do 14 dní jednotliví členovia výboru SDS prehodnotia svoje pripomienky k bodovníku a s číslom bodu, návrhom a zdôvodnením zašlú  ved. Sekretárovi na spracovanie

  Výbor SDS ukladá:

-  Doc. MUDr. Danillovi, CSc., aby napísal generálnemu riaditeľovi  Všeobecnej poisťovne o operatívne riešenie o otázky experta pre dermatovenerológiu a opýtal sa na náplň činnosti tejto funkcie

- Doc. MUDr. Hegyimu, CSc. aby napísal na ostatné poisťovne o operatívne riešenie  otázky experta pre dermatovenerológiu a opýtal sa na náplň činnosti tejto funkcie

- Ukladá vedeckému sekretárovi napísať návrhy na čestné členstvo pre MUDr. Michala Zambora a striebornú medailu SLS pre MUDr. Kovalčíkovú

- Doc. Danillovi sformulovať názor o  hodnotení poisťovní dermatovenerológov  a poslať dr. Kováčovi

Zapísala: Prim. MUDr. Hana Zelenková, CSc.