Rok 2002    
        

späť na výbor a zápisnice        

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

            5. 4. 2002 v Banskej Bystrici

Prítomní: doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., doc. MUDr. Viliam Filo, CSc., doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc. doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc., MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Hana Zelenková, CSc., MUDr. Andrej Bobík

Revízori:  MUDr. Gabriela Bellová,. MUDr. Ján Lidaj

Ospravedlnení: prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc., prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.

Program:

1.        Otvorenie a kontrola zápisnice a uznesení

2.        Stav a príprava konferencie B. Bystrica

3.        Stav prípravy konferencie Košice

4.        Ďalšie aktivity neinštitucionálneho doškoľovania

5.        Príprava na voľby na nové funkčné obdobie

6.        Pripomienky k bodovému ohodnoteniu výkonov a dispenzarizácie v dermatovenerológii

7.        Guideliny v dermatovenerológii

8.        Životné jubileá

9.        Vystúpenie prof. MUDr. Uhríka, CSc.

10.     Aktuálne otázky

 

1.       Otvorenie a kontrola zápisnice a uznesení

Zasadnutie výboru otvoril a viedol prezident SDS doc. MUDr. Danilla, CSc. Predložený program bol doplnený o nasledovné body a jednomyseľne schválený :

-          plán akcií na rok 2003

-          členstvo v EADV

-          schôdza IUSTI Viedeň

-          informácie o www stránke SDS.

Na žiadosť Dr. Zelenkovej pre zdravotné problémy s pravou rukou  bol ako zapisovateľ navrhnutý a schválený Dr. Lidaj.

- podľa zápisnice z predchádzajúcej výborovej schôdze v Smrdákoch neboli splnené nasledovné uznesenia:

a)       doc. Danilla neposlal list ministrovi ohľadom bodovníka, pretože nedostal k tomu od členov výboru podklady

b)       zistilo sa , že expertom pre VšZP je prof. Buchvald a doc. Danilla (pediatrická dermatológia), ostatné zdravotné poisťovne nemajú experta. Postup pri riešení je nasledovný – pri žiadosti o konzultácie sa neobracať na výbor SDS, ale na regionálnych odborníkov (okresný, krajský, hlavný) a priamo na poisťovňu (podľa zákona z r. 1989), ktorá osloví experta (ohľadom odborných otázok, limitov výkonov, revíznych otázok) a schvaľuje jeho rozhodnutie. Expert nie je právnickou osobou, ale iba konzultantom poisťovne.

- Dr. Rybárová odporúča uvedomiť o týchto skutočnostiach širokú odbornú dermatologickú verejnosť

- Dr. Bellová – nie sú problémy s bodovaním, ale limitmi

- doc. Danilla – návrhy treba zaslať písomne vedeckému sekretárovi na spracovanie

- Dr. Flimer –    bodovanie i limity treba pripraviť v súlade s lekárskou komorou, ASL v tomto smere už pracuje, po vypracovaní návrhu ho dodá k nahliadnutiu        

 

c)       Dr. Flimer zatiaľ neposlal návrh na dispenzarizáciu, pripraví ich písomne podľa návrhov členov výboru SDS. Dispenzarizovaného pacienta treba predvolávať podľa zákona, treba zvážiť počet vybraných diagnóz.

- doc Danilla - spracovanie návrhu dispenzarizácie treba urýchliť, pretože sa pripravuje nový zákon, ku  ktorému by malo byť aj vyjadrenie výboru SDS. Na dispenzarizácii bude založený aj budúci odbor ošetrovateľstva.

- Dr. Bellová – navrhuje počet diagnóz ponechať, pretože sa možno znížia, otázkou je častosť kontrol

- Doc. Filo – poisťovne vyžadujú pri hospitalizácii uvádzať ošetrujúceho lekára (okrem akútnych prípadov), pri odosielaní do nemocnice treba zdôvodniť hospitalizáciu (komentáre z pléna – túto prax poisťovne už dávno uplatňujú pri kontrolách činnosti neštátnych lekárov)

- Doc. Danilla- upozornil, že na tému bodového ohodnotenia výkonov a dispenzarizácie diskusia predbehla    program, pretože k tejto téme je určený bod 6. dnešného programu

 

2.    Stav prípravy konferencie B. Bystrica

Podľa písomnej informácie od Dr. Urbančeka je všetko pripravené. Doc. Hegyi požiadal o zmenu v predsedníctve konferencie, schválená výmena v sekcii  s Dr. Rybárovou. Výbor súhlasí, s preplatením ubytovania  členov výboru SDS na konferencii v Banskej Bystrici  priamo na mieste,  platbu vybaví priamo pani Kurucová..

 

3.       Stav prípravy konferencie Košice

- referuje doc. Jautová: podklady pre prvú informáciu sú odoslané, termín  25.-26.10. 2002 v Košiciach,   témy: imunológia, alergológia, flebológia, varia. Kongresový poplatok  600 resp. 800 Sk pri omeškaní, ubytovanie v hoteli Akadémia v cene cca 600 - 800 Sk /noc, rezervované ubytovanie pre 100 osôb. Doc. Danilla apeluje na  participácii flebologickej sekcie

 

4.       Ďalšie aktivity neinštitucionálneho vzdelávania

Doc. Danilla - mala by byť robená lepšia evidencia školení, i firemných. Postráda informácie o priebehu a výsledkoch programového bloku  Imunológia v dermatológii na Imunologickej konferencii v Poprade.

Dr.Rybárová – zaslala ich, zrejme nedopatrením neboli doručené, znova ich pošle

Doc. Filo – upozorňuje na problémy s abstraktami zasielaných prednášok a vyplňovaním formulárov,  výhodu vidí v zasielaní internetom, tzv. on-line

Doc. Hegyi – žiadúce spájať akcie SDS a ASL na jeden deň

Dr. Flimer -  pre praktických dermatológov sú potrebné prednášky odborníkov na klinikách na tému: praktické návody pre dermatológov v praxi, kritéria  odosielania pacientov

Prof. Péč – informuje o platnosti  novely o (iba) jednej atestácii, treba v praxi doriešiť čo všetko bude súvisieť s touto legislatívnou normou.

Doc. Hegyi – zaujíma nás predkladateľ  novely a jeho  práca, či a ako aj v iných odboroch. Informovať sa čo najskôr na presné znenie zákona, požiadať o spoluprácu dr. Kolibášovú (SPAM)

- Dr. Lidaj- informácie o zákonoch sú aj na internete na adrese www.zbierka.sk

- prof. Péč – upozorňuje na diskrepancie medzi textami na internete a písomne vydanými materiálmi

- Dr. Nejdková – lekári pred I. atestáciou majú dobrú úroveň teoretických vedomostí, ale malú prax. Primári do indexu musia zapisovať postup štúdia.

- Prof. Péč – treba vopred určiť všetky vyžadované zásady (odporúčaná literatúra, SPAM., teória, prax), podobne ako to majú v ČR. Navrhuje urobiť spoločnú schôdzu SPAM a výboru SDS.

- Dr. Zelenková – v ČR majú lekári v príprave na atestáciu presné písomné záznamy o postupnosti priebehu šúdia, praxe a hodnotenia.

- Doc. Danilla – súhlasí s návrhom na spoločnú schôdzu SPAM a výboru SDS. V súvislosti s postgraduálnym vzdelávaním pripomína minimálne prístrojové vybavenie dermatovenerologickej ambulancie. Existuje štandard vydaný hlavným odborníkom, ktorý by mal byť dodržiavaný.

 

5. Príprava na voľby na nové funkčné obdobie (2003-2006)

Doc. Danilla: stručne zopakoval  zásady, ktoré treba dodržiavať pri voľbách (podmienky volieb boli uverejnené v časopise Monitor). Po diskusii bolo hlasovaním rozhodnuté nasledovne:

-          termín volieb bude upresnený a zaslaný spolu s materiálmi na Košickú konferenciu

-          voľby budú nepriame - korešpondenčné, jednokolové

-          počet členov výboru SDS a revíznej komisie zostáva nezmenený

-          do volebnej komisie sú navrhnutí Dr. Benečová, Dr. Kolátorová, Dr. Borecká, Dr. Čontofalská.

 

6.       Pripomienky v bodovému ohodnoteniu výkonov a dispenzarizácie v dermatovenerológii

- doc. Danilla – nevyhnutné dodržiavať legislatívu, na MZ SR poverený problematikou  Dr. Hlavačka. Písomné podklady pre výkony a dispenzarizáciu  treba dodať do 2-týždňov. 

- Dr. Zelenková – bodové ohodnotenie dermatovenerologických výkonov je nízke a škála vymedzená dermatológovi veľmi oklieštená    

- doc. Danilla – výkony treba presne definovať a paletu výkonov rozšíriť

- Dr. Rybárová – treba vypracovať expertné vyjadrenie k fototerapii pre poisťovne pre exaktné zhodnotenie a  určení výkonov v bodovníku v dermatológii (tzv. klasické horské slnko, moderné nové žiariče, typy a cena),         

               

7.       Guideliny v dermatovenerológii

- Doc. Danilla dostal zo zahraničia list, v ktorom ho žiadajú zaslať guideliny platné v SR pre bazaliómy. Vzhľadom k tomu, že  v SR materiál tohto typu nie je spracovaný , žiada výbor o schválenie zaslania negatívnej informácie s tým, že  zatiaľ v SR  používame európske. Výbor súhlasí. Odpoveď vypracuje a zašle prof. Péč.

- prof. Péč – v Európe  je celý rad týchto materiálov, ale zatiaľ nie sú ucelené. Spôsob a postup ich spracovania  sa podľa štátov líši. Častá  je pred schválením  verejná odborná diskusia. Oficiálny záujem na spracovaní majú aj farmaceutické firmy.

- Doc. Danilla – guideliny pre jednotlivé oblasti sú spracovávané podľa požiadaviek MZSR. Na Ministerstve  zdrav. SR je už  určená komisia (spracované už sú guideliny pre diabetes, hypertenziu) a bol už spomínanou komisiou oslovený, o čom referoval na výbore v Smrdákoch 2001. Pri príprave guidelinov v dermatovenerológii bude treba rozdeliť témy na jednotlivé oblasti a spracovať prostredníctvom sekcií a pracovných skupín. Potom sa guideliny vrátia na diskusiu na výbor SDS.

- prof. Péč – upozorňuje, že aktivity v oblasti guidelinov vyvíja aj Všeobecná zdrav. poisť.        

- Dr. Rybárová – guideliny sú iba odporúčania, nezbavujú lekára zodpovednosti, ktorý musí mať možnosť    voľby liečebnej metódy

doc. Danilla – individuálny prístup k pacientovi musí byť zachovaný

 

8.     Životné jubileá v roku 2002

- výbor prerokoval a schválil ocenenia pri životných jubileách podľa aktuálneho zoznamu

85 rokov

prof. Hegyi – má všetky ocenenia, navrhnutá je medaila vyššieho stupňa

75 rokov

Dr. Schneková – ďakovný list

70 rokov

Doc. Sinka – strieborná medaila, Dr. Predný, Dr. Mišo ďakovný list

65 rokov

doc. Jarčušková – zlatá medaila, Dr. Valková, Dr. Urbanová, Dr. Biziková, Dr. Bencová – ďakovný list

60 rokov

Dr. Danysová, Dr. Ivan – bronzová medaila, Dr. Drobišová, Dr. Galasová, Dr. Havránková, Dr. Polák, Dr. Tkáčiková – ďakovný list

50 rokov

doc. Jautová, Dr. Haid, Dr. Martinásková, Dr. Velická, Dr. Lidaj – bronzová medaila

Dr. Fratriková, Dr. Končeková, Dr. Masarovičová, Dr. Pajerichin, Dr. Petrovská, Dr. Sillová – ďakovný list

 

9.    Vystúpenie prof. MUDr. Uhríka, CSc.

Výbor vzal vystúpenie prof. Uhríka a vyjadrenie jeho názorov na vedomie. Podľa stanov SDS má každý člen právo požiadať o vystúpenie na výbore, čo mu výbor odsúhlasil na svojej schôdzi 22.2.2001 v Nitre. Na predchádzajúcu výborovú schôdzu v Smrdákoch sa ospravedlnil, preto bol pozvaný na schôdzu do Banskej Bystrice.

 

10.    Aktuálne otázky

a)       plán akcií na rok 2003

- doc.Danilla – okrem výzvy na spracovanie plánu akcií na budúci rok, predložil aj pozvánky na kongresy v Paríži, EADV. V Paríži sa uskutoční volebná schôdza ILDS. Do Paríža sú navrhnutí ako delegáti doc. Hegyi, prof. Péč, doc. Danilla. Výbor im schválil nevyhnutné finančné náklady na tento kongres, ak nezískajú sponzorov.

- doc. Danilla dostal dokumenty a prihlášky pre Fondation Rene Touraine, granty pre výmenu medzi výskumnými laboratóriami alebo klinickými pracoviskami a ďalšie pozvánky. Sú uverejnené na našej www stránke  (www.sds-sk.sk), v časti Diskusné forum alebo Podujatia.

 

b)       členstvo v EADV

-  prof. Péč – upozornil na možnosť členstva v EADV po zaplatení kongresového poplatku EADV v cene 650 ČK. Poplatok je súčasne platbou na Pražskú konferenciu v máji aj členským príspevkom na EADV na rok 2002. Významne sa v tomto smere angažovala doc.Hercogová. Zároveň pripomenul dobrú medzinárodnú odozvu  na preklad knihy prof. Braun-Falca do slovenčiny (S tým súvisí aj udelenie čestného členstva SDS prof. Braun-Falcovi). Vyplynuli z toho viaceré pozvania (podmienkou je kvalitná znalosť nemčiny) pre našich lekárov do Nemecka.

- doc. Danilla – prof. Braun-Falco má čestné členstvo schválené, a môže prevziať čestné členstvo napr. na konferencii v Košiciach. Potrebné osobné  pozvanie, eventuálne dvoj-trojčlennou delegáciou , ktorá pôjde do Nemecka.

 

c) schôdza IUSTI, Viedeň, Rakúsko (skratka IUSTI - International Union against Sexually Transmitted Infections)

- doc. Hegyi – upozornil na 18.-ty kongres STD vo Viedni, 12.-14. September 2002. Na Slovensko prišlo iba niekoľko prihlášok, treba širšie zverejniť údaje a pozvánku na našej www stránke.  Oficiálna www stránka tohto podujatia má adresu www.iusti-europe-2002.org

 

d)      informácie o www stránke SDS

-  Dr. Lidaj- stránka je priebežne aktualizovaná podľa aktuálnych požiadaviek. Pre návštevy zo zahraničia  a medzinárodnú dostupnosť by bolo vhodné pripraviť anglickú verziu. Vzhľadom na telefonické náklady a prevádzku navrhuje uhradiť sumu 5000 Sk /za rok 2001 pre firmu Sinet Senica. Výbor súhlasí. 

  

Výbor SDS berie na vedomie:

- vystúpenie prof. Uhríka, CSc.

 

Výbor SDS súhlasí:

- so stavom príprav na konferencie v B. Bystrici a v Košiciach

 

Výbor SDS schvaľuje:

- doplnenie programu

-  kontrolu zápisnice

- udelenie ocenení pri životných jubileách podľa uvedeného zoznamu

-  nepriame-korešpondečné, jednokolové  voľby výboru SDS (na obdobie 2003-2006),

- zaslanie informácie o termíne konania volieb výboru a ich upresnenie spolu s materiálmi pre Košickú   konferenciu

- návrh členov do volebnej komisie – Dr. Benečová, Dr. Kolátorová, Dr. Borecká, Dr. Čontofalská

- nevyhnutný poplatok na svetovú konferenciu v Paríži, na ktorej sa zúčastní Doc. Hegyi

- sumu 5000 Sk za telefónne poplatky a vedenie www stránky SDS za rok 2001 pre firmu Sinet

- platbu ubytovania pre členov výboru na konferencii v Banskej Bystrici z prostriedkov SDS, realizuje p.Kurucová

 

Výbor SDS odporúča:

- pripraviť spoločnú schôdzu výboru SDS a SPAE pre inštitucionálne vzdelávanie

- skoordinovať neinštitucionálne vzdelávanie s ASL, firmami.

- pre sekcie a pracovné skupiny pripraviť guideliny vo svojej oblasti

- pripraviť anglickú verziu www stránky SDS

 

Výbor SDS ukladá:

- do 14 dní podľa pripomienok členov výboru pripraviť návrh bodovníka v dermatovenerológii a zaslať vedeckému sekretárovi na spracovanie – zodp. Dr. Bellová.

- do 14 dní  podľa pripomienok členov výboru pripraviť návrh na dispenzarizáciu v dermatovenerológii a zaslať vedeckému sekretárovi na spracovanie – zodp. Dr. Flimer

- umiestniť na www stránku informácie o kongrese IUSTI vo Viedni – zodp. Dr.Lidaj

- umiestniť na www stránku informácie a prihlášku do EADV – zodp. Dr. Lidaj

- pozvať (osobne navštíviť) prof. Braun-Falca na Slovensko na prevzatie čestného členstva v SDS na konferencii v Košiciach – zodp. prof. Péč

 

  Banská Bystrica  5. 4. 2002                                                       Zapísal: MUDr. Ján Lidaj

 


Zápisnica  zo zasadnutia  výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti 

 

            dňa 25.10.2002 v Košiciach.

 

Zápisnica  zo zasadnutia  výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 25.10.2002 o 11,00 hod. v salóniku hotela Akadémia v Košiciach.

Prítomní:  Doc.  MUDr.  Tibor  Danilla,  PhD., doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.,  doc. MUDr. Viliam Filo, CSc.,  doc. MUDr.  Darina Jarčušková,  CSc., doc.  MUDr. Jagienka Jautová,  CSc., MUDr.  Jarmila Rybárová, MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Andrej Bobík

Ospravedlnení:  prof. MUDr.  Buchvald, DrSc.,  prof. MUDr.  Juraj Péč, CSc., MUDr. Želmíra  Fetisovová, CSc., MUDr. Hana Zelenková, CSc., MUDr. Vladimír Flimer

Revízori: MUDr. Gabriela Bellová, MUDr. Ján Lidaj

Program:

1. Otvorenie.

2. Schválenie zápisnice

3. Vedecké podujatia na rok 2003

4. Vyhlásenie najlepšej publikácie za rok 2001

5. Príprava vedeckého podujatia Smrdácke dni

6. Správa o činnosti za uplynulé obdobie

7. Správa o hospodárení

8. Správa revíznej komisie

9. Voľby nového výboru

10. Aktuálne otázky odboru

 

1. Otvorenie

Schôdzu otvoril  a viedol doc. Danilla.  Program bol schválený bez doplnkov.  Pre   neúčasť Dr. Zelenkovej bol ako zapisovateľ navrhnutý a schválený Dr. Lidaj.

 

2. Kontrola uznesení z minulej schôdze

a) výbor schválil zápisnicu z minulej schôdze s doplnením: kongresový poplatok pre EADV Paríž bol schválený pre nasledovných účastníkov: prof. Péč, doc. Danilla, doc. Hegyi.

b) kontrola uznesení:

Dr. Bellová - k návrhu bodovníka nikto doteraz neposlal pripomienky

doc.  Danilla - oponuje, že pripomienky poslal listom aj na ministerstvo zdravotníctva už pred rokom, a sú aj na www stránke

Dr. Vrtíková - pripomína, že treba dať dohromady návrhy čím skôr, pretože     rozdielne platené tie isté výkony, napríklad v dermatológii a fyziatrii, konkrétne fototerapia

doc.Danilla - zdôrazňuje, že podklady pre  návrh bodovníka treba nachystať  urýchlene, aby  dermatológia nepremeškala pripravovanú novelu o Liečebnom poriadku a  v budúcnosti nestali výkony v dermatológii plne hradené pacientom.

Dr. Belová - pripomína, že kategorizácia pracovísk súvisí s bodovníkom, pretože  výkon by mal byť  ohodnotený všake rovnako, ale malo by byť určené, aké výkony sa  na akom pracovisku môžu robiť, zatiaľ jej poisťovne platia paušálne, či je to výkon na ambulancii alebo v stacionáre

doc. Danila - pýta sa, či je to vôbec úloha pre SDS, aby určovalo, čo je to stacionár,   a navrhuje požiadať Ministerstvo zdravotníctva, aby objasnilo, čo je to stacionár, aký má oproti ambulancii spôsob práce, akí pacienti sa tam majú liečiť, aké sú pracovné hodiny, denné alebo nočné, a naopak - čo je  to ambulantný  výkon, a či  stacionár nie je iba formou, ako sprivatizovať oddelenie.

Dr. Bellová - namieta, že na jej pracovisku nebol takýto postup, ale má stacionár, na ktorom sú služby drahšie ako na ambulancii, pretože sú tam aj lôžka

Dr. Vrtíková - rozdiel medzi  ambulanciou a stacionárom je v tom, že  na  stacionári  sa robia nevyhnutné ošetrenia, napríklad aplikácia mastí, podávanie infúzií a pod.

doc. Hegyi - ak sa toto robí na stacionári, pýta sa, či sa na ambulancii nebude ošetrovať ?

doc. Danilla - ak budú dobre zaplatené ambulantné výkony, nebude treba lôžka,  možno iba 2-3,  zároveň pripomína, že v západných krajinách takéto stacionáre vedie diplomovaná zdravotná sestra alebo magistra, a lekár na oddelení pacientov iba konzultuje a robí odborné výkony

doc.  Danilla - ak minister prepustí lekárov z oddelení, alebo zruší tieto oddelenia, potom by mal otvoriť sieť dermatologických pracovísk, a potom bude záležať v  bodovníku výkonov na každom výkone.

doc. Filo  - upozorňuje, že bodovník súvisí s novelou liečebného poriadku, a bude chybou, ak nebude pripravený.

doc. Danilla - podobná je situácia aj s prípravou guidelinov

doc. Filo - niektoré výkony sa na kožnom oddelení robia, ale nemôžu sa napísať ako výkon na tomto pracovisku, a poisťovňa ich uhrádza organizácii, a nie konkrétnemu kožnému oddeleniu

doc. Jarčušková – rovnako to je pri písaní a uhrádzaní výkonov aj na kožnej klinike v Košiciach.

Záver diskusie na túto tému - výbor ukladá Dr. Bellovej pripraviť kompletne všetky výkony do bodovníka

Dr. Flimer - poslal vedeckému sekretárovi návrh na dispenzarizáciu v dermatológii

doc. Danilla - návrh treba rozmnožiť a poslať každému členovi výboru, spracovať a  postúpiť na Ministerstvo zdravotníctva, hlavnému odborníkovi a na poisťovne, na VšZP sú k tejto problematike ústretoví, zodpovedný je vedecký sekretár

prof. Péč - pozvanie pre prof. Braun-Falca a spolupracovníkov na odovzdanie čestného členstva v SDS nebolo realizované, bod ostáva v platnosti

kongres IUSTI vo Viedni -  nikto sa nezúčastnil, napriek tomu, že pre informovanosť  bolo niekoľko pozvánok rozdaných členom výboru a všetky informácie o kongrese boli uverejnené aj na www stránke spoločnosti a doc. Hegyi bol v organizačnom výbore kongresu

prof. Péč zatiaľ nedodal hodnotenie na Dr. Ivana pri návrhu na udelenie ocenenia, tento bod ostáva v platnosti

doc. Danilla  - preveril všetky vyznamenania a ocenenia prof. Hegyiho, ktorý nemá ešte čestné členstvo v SDS, a už odoslal návrh na ocenenie.

Dr.  Lidaj - informácie o domácich i zahraničných kongresoch boli uverejňované na www stránke spoločnosti, bola urobená aj jej anglická verzia, podľa štatistiky návštev sa už pripájajú aj zahraniční návštevníci

doc. Danilla – hodnotí existenciu www stránky i anglickú verziu pozitívne, odporúča pripraviť podklady (faktúru) na finančné preplatenie nákladov na prevádzkovanie stránky i preplatenie anglických prekladov. V budúcnosti pri prekladoch textov odporúča zaktivizovať pracovnú skupinu pre zahraničné styky.

Dr. Lidaj – ako správca www stránky pripomína zvýšenie poplatkov v poslednom polroku na prevádzku internetu a www stránky. Celkovo za rok 2002 navrhuje preplatiť náklady v sume 10.000,- Sk.

Výbor hlasovaním jednomyselne odsúhlasil preplatenie 10.000 Sk..

 

3. Vedecké podujatia na rok 2003

doc. Hegyi - prof. Péč prostredníctvom vedeckého sekretára navrhuje dve akcie s  histopatologickou  problematikou, jednu v Martine, druhú v Bratislave

doc. Filo - oponuje úzkou špecializáciou tejto témy a navrhuje pripojiť seminár ako   blok alebo časť k dermatologickej konferencii so širšou tématikou

doc. Danilla - pripomína organizovanie akcie Dni mladých dermatológov, minule  bola v ČR, teraz by mala byť u nás, akciu treba koordinovať čo najskôr s výborom ČDS

doc. Jautová - navrhuje, aby sa táto akcia robila 3.-4. 10. 2003 v Košiciach, o 2   týždne potom (15.-18.10.2003) je EADV v Barcelone

doc.  Danilla - konferenciu na pediatrickú tématiku navrhuje na február-marec 2003 (Tatry)

Dr. Lidaj - na december 12.-13.12.2003 navrhuje Smrdácke dni

doc. Danilla - Dr. Flimer nedodal akcie ASL.

 

Plán podujatí 2003

27.2.-1.3. 2003 - Konferencia na pediatrickú tématiku, Tatry

11.4. 2003  - Histopatologický seminár, Martin

12.-14.6. 2003  - Slovenská dermatovenerologická konferencia, Bratislava

3.-4.10. 2003 - Dni mladých dermatológov - Košice

12.-13.12. 2003 - Smrdácke dni

 

4. Vyhlásenie najlepšej publikácie za rok 2001

- nebola prihlásená žiadna publikácia

 

5. Príprava vedeckého podujatia Smrdácke dni

Dr. Lidaj - termín platí, oznámenie o podujatí sa začalo rozposielať, pripravuje sa odborný program, ponuka na účasť aj výboru a členom ČDS

 

6. Správa o činnosti za uplynulé obdobie

- Členská schôdza spoločnosti bola v  Prahe. Správa o činnosti bola a je uverejnená na www stránke, kde možno zasielať aj otázky a pripomienky.

 

7. Správa o hospodárení

Dr. Bobík - pripraví správu na budúcu schôdzu výboru v Smrdákoch

 

8. Správa revíznej komisie

Dr.  Bellová, Dr.  Lidaj -  pripraviť správu na  budúcu schôdzu výboru v Smrdákoch.

Dr. Lidaj – pripomína, že správa o hospodárení i správa revíznej komisie budú vychádzať z vedenia účtovníctva spoločnosti podľa pravidiel neziskových organizácií, ktorú vedú na SLS. Súčasný stav financií na účte je cca 400.000 Sk (k 30.6.2002 bolo 419.000 Sk).

doc. Danilla - výsledky hospodárenia nie sú tajné, je pozitívne, že hospodárime s takým ziskom. Financie bolo by vhodné využiť na nákup notebooku (cca 50.000 Sk) a počítačového projektora (cca 250.000 Sk).

Výbor hlasovaním odsúhlasil nákup techniky v uvedených sumách. Na nákup počítačového projektora je potrebné urobiť verejný, kolektívny nákup. 

 

9. Voľby nového výboru

doc. Danilla - zatiaľ nie sú známe výsledky, volebná komisia sa ešte nestretla, neboli otvorené obálky s volebnými lístkami, treba iniciovať schôdzu volebnej komisie na sekretariáte SLS v Bratislave, výsledky budú vyhlásené na budúcej schôdzi výboru v Smrdákoch

 

10. Aktuálne otázky odboru - rôzne

doc. Danilla - ponuka z CEEDVA  na 1000 euro pre dermatológa do 35 rokov na rok  2003 na jarný kongres na Malte kongres a EADV v Barcelone,  podmienkou je  poster. Podklady pre Maltu treba poslať do 20. novembra 2002, pre Barcelonu do 20. januára 2003

doc.  Danilla  -  VšZP  sa  pýta cez MzSR na  pracoviská  a poskytovateľov farbivových laserov, doc. Danilla zistí a napíše správu

doc. Hegyi -  obdržal e mail od  prof. Kemény z Maďarska na spoluprácu v oblasti rakoviny kože prostredníctvom internetu

doc. Danilla – víta túto formu navrhovanej spolupráce, navrhuje aby vedecký sekretár rozpracoval túto iniciatívu, výbor súhlasil.

doc. Jarčušková - informuje o privatizácii ambulancií pre dospelých pri FN, problémy vznikli s privatizáciou detskej ambulancie, ktorá nemá obvod. Obvody sú iba z dermatovenerológie

doc. Danila - pripomína, že o tejto otázke sa už na výbore v minulosti jednalo. V novom zákone boli nadstavby zrušené, a mala by byť už iba jedna atestácia z dermatovenerológie, čo je kompatibilné s Európou, ktorá platí pre dospelých aj deti. Povolenie na privátnu prax prideľuje krajský alebo okresný štátny lekár

Doc. Danilla aj Dr.  Vrtíková -  upozorňujú na možné problémy s uznávaním atestácie II. stupňa a zaraďovaním dermatológov podľa jednej atestácie do nižších platových tried.

doc. Danilla – odporúča na tieto skutočnosti upozorniť hlavného odborníka.

 

Výbor SDS schvaľuje

- zápisnicu z minulej schôdze v B. Bystrici s doplnením

- dnešný program výboru bez zmeny a doplnkov

- uhradiť tohtoročné náklady na prevádzkovanie www stránky a prípravu anglickej verzie v hodnote 10.000 Sk

- použitie finančných prostriedkov na účte SDS na zakúpenie notebooku v hodnote cca 50.000 Sk a počítačového projektora v hodnote cca 250.000 Sk

 

Výbor SDS odporúča

- dr. Flimer - zašle plán akcií ASL doc. Danillovi

- doc. Hegyi - požiadať  Ministerstvo zdravotníctva,  aby objasnilo,  čo je to stacionár

 

Výbor SDS ukladá

- prof. Péč dodá prezidentovi spoločnosti doc. Danillovi hodnotenie na Dr. Ivana

- prof. Péč pozve prof. Braun-Falca a spolupracovníkov na odovzdanie ocenenia

- vedecký sekretár spracuje návrh na dispenzarizáciu a postúpi ho na Ministerstvo zdravotníctva, hlavnému odborníkov a na poisťovne

- Dr. Bellová pripraví všetky výkony kompletne do bodovníka

- Dr. Lidaj - na www stránke informovať o možnosti 1000 euro pre dermatológa do 35. r. na kongresy na Malte a v Barcelone na základe listu, ktorý doc. Danillovi poslala Anna Gorkiewicz-Petkow, MD., viceprezident CEEDVA 

- doc. Jautová – čo najskôr oznámiť a koordinovať s výborom ČDS prípravu kongresu Mladých dermatológov 

- Dr. Bobík - pripraví správu o hospodárení

- Dr. Bellová, Dr. Lidaj - pripravia revíznu správu

- doc. Hegyi - incializuje stretnutie volebnej komisie na zhodnotenie výsledkov korešpodenčných volieb

- doc. Danilla - zistí pracoviská s farbivovým laserom a napíše odpoveď na MZ SR

- doc. Hegyi -  pripraví podklady na spoluprácu v oblasti rakoviny kože prostredníctvom internetu

V Košiciach 26.10.2002, zapísal Dr. Lidaj


  Zápisnica o výsledku volieb do výboru SDS a funkciu revízora SDS

Miesto konania volieb: SLS, Legionárska 4, Bratislava

Volebná komisia pracovala v zložení: MUDr. Kamila Benečová, MUDr. Desana Borecká, MUDr. Gabriela Kolátorová.

    Volebná komisia obdržala 184 hlasovacích lístkov. Z toho počtu bolo:

a) 3 neplatné hlasy pre výbor SDS

b) 26 neplatných hlasov pre funkciu revízora SDS

c) 2 neplatné hlasy celkom určené pre voľby v mykopatologickej spoločnosti

d) 179 platných hlasov hlasovacích lístkov pre výbor SDS

e) 156 platných hlasovacích lístkov pre funkciu revízora

    Výsledky volieb pre výbor SDS:

1. prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.                134 hlasov

2. doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.           125

3. prim. MUDr. Vladimír Flimer                124

4. MUDr. Jarmila Rybárová                      123

5. doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.     115

6. doc. MUDr. Viliam Filo, PhD.              114

7. MUDr. Alena Nejdková                       112

8. doc. MUDr. Darina Jarčušková, PhD.   109

9. doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.        108

10. prim. MUDr. Eva Vrtíková                 106 

11. prof. MUDr. Jozef Buchvald               105

12. MUDr. Hana Zelenková, CSc.              84

13. MUDr. Slavomír Urbanček                   34

14. MUDr. Ľudmila Breznická                    29

15. MUDr. Nadežda Suchá                        29

     Náhradníci:

1. MUDr. Sylvia Náterová                          25 hlasov

2. MUDr. Gabriela Kolátorová                   24

3. MUDr. Edita Kováčová                         16

4. MUDr. Eva Škutilová                             15

    MUDr. Gabriela Krbilová                       15

5. MUDr. Janka Olvedyová                        14

6. doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc.      9

7. doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.           7

    MUDr. Katarína Poláková, PhD.              7

    prim. MUDr. Ján Lidaj                             7

8. prim. MUDr. Pajerchin                             6

    doc. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.      6

9. doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, CSc.    5

    MUDr. Božena Grunwaldová                   5

    MUDr. Dáša Petejová                              5

    MUDr. Andrej Bobík                               5

    Výsledky volieb pre funkciu revízora SDS:

1. prim..MUDr. Ján Lidaj                            94 hlasov

2. MUDr. Gabriela Bellová                          59

3. MUDr. Edita Kováčová                            3 

Zápisnica o výsledku volieb je napísaná v 3 originálnych vydaniach. Hlasovacie lístky spolu s obálkami sú archivované na Sekretariáte SLS, Legionárska 4, Bratislava.

Bratislava, dňa 19.11.2002, MUDr. Desana Borecká, MUDr. Kamila Benečová, MUDr. Gabriela Kolátorová. 


Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti,

   dňa 13.12.2002 o 11,00 hod. v Smrdákoch.

 

Prítomní:  Doc. MUDr.  T. Danilla PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., doc. MUDr. D. Jarčušková, CSc.,

doc. MUDr. V. Filo, CSc., prim. MUDr. E. Vrtíková, prim. MUDr. S.  Urbanček, MUDr. J. Rybárová, MUDr. Breznická, MUDr. Flimer

Ospravedlnení:  prof. MUDr. J. Buchvald, DrSc., doc. MUDr. Fetisovová CSc., doc. MUDr. J. Jautová , CSc., MUDr. H. Zelenková CSc., MUDr. Suchá, doc. MUDr. V. Hegyi, PhD., MUDr. A .Nejdková, MUDr. O. Bobík.

Revízori: MUDr. Gabriela Bellová, prim. MUDr. J. Lidaj

 

Program:

1. Otvorenie

2. Doplnenie a schválenie  programu

3. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice

4. Odborná schôdza Smrdáky

5. Plán vedeckých podujatí v roku 2003

6. List  hlavného odborníka MZ pre dermatovenerológiu a stanovisko k postgraduálnemu

     vzdelávaniu.

7. Zakúpenie notebooku a PC diaprojektora

8. Žiadosť o preplatenie nákladov

9. Návrh výkonov v dermatovenerológii a návrh  o počte bodov za výkon

10. Aktuálne doplnenie programu.

11. Správa o výsledkoch korešpondenčného spôsobu volieb výboru SDS na nové funkčné obdobie

12. Správa pokladníka

13. Správa revízorov a ukončenie funkčného obdobia

14. Zvolenie volebnej komisie

15. Voľba predsedu, vedeckého sekretára, podpredsedov, pokladníka nového výboru

16. Rôzne

 

1.  Otvorenie: schôdzu otvoril a viedol doc. Danilla.

2.       Doplnenie a schválenie programu:

a.        Doc. Danilla navrhuje zaradiť bod – odsúhlasenie odmien pre  p. Kurucovú a Szabovú za uplynulé 4-ročné obdobie.

b.       Doc. Jarčušková narhuje rozšíriť program o bod – termín konania kongresu Dni  mladých dermatovenerológov v Košiciach v r. 2003 vzhľadom ku kolízii termínov s akciou ČDS.

Program  aj  s navrhovanými bodmi bol jednomyseľne  schválený. Keďže zapisovateľka MUDr. Zelenková nebola prítomná, navrhnutý a schválený  bol MUDr. Flimer.

3.  Kontrola uznesení a schválenie zápisnice

-  doc. Danilla vypracoval  hodnotenie  na prim. MUDr. V. Ivana, medailu SLS mu odovzdá prof. Péč

-  pozvanie prof.  Braun–Falca  a spolupracovníkov na odovzdanie ocenenia ostáva v platnosti – zodpovedný prof. Péč                                  

- vedecký sekretár spracoval a poslal  hlavnému odborníkovi list o novom zákone týkajuceho sa postgraduálneho vzdelávania v odbore dermatovenerológie.

- MUDr. Bellová pripravila návrh  na bodové hodnotenie

- MUDr.  Lidaj splnil uverejnenie informácie o kongresoch na Malte a Barcelone na www stránke SDS.

- Dni mladých dermatovenerológov,  je samostatným bodom programu

-  správa pokladníka o hospodárení bola vypracovaná na ekonomickom úseku sekretariátu SLS, pre neprítomnosť MUDr. Bobíka ju prednesie MUDr. Lidaj

- správa  revízorov je pripravená bude samostatným bodom  výborovej schôdze

- vyhodnotenie výsledkov korešpondenčných volieb je splnené  

- doc. Danilla  zistil a informoval  MZ SR  o pracoviskách s farbivovými lasermi

- doc. Hegyi  nebol prítomný a ani nepodal správu, preto nevieme o príprave podkladov na spoluprácu v oblasti rakoviny kože prostredníctvom internetu, tiež nevieme, či požiadal MZ SR o stanovení definície stacionáru ako aj zaslanie návrhu dispenzarizácie kožných chorôb. Body zostávajú v platnosti ďalej. Zápisnica bola schválená.

4. Odborná schôdza Smrdáky  prim. Lidaj informoval o organizácii  schôdze. Všetko je zabezpečené podľa programu

5.       Plán vedeckých podujatí v roku 2003

- MUDr. Flimer  dodal plán podujatí  ASL SR dermatovenerologickej  sekcie na rok 2003. Podujatia boli skompletizované doc. Danillom a odoslané na SLS.

- Doc. Jarčušková informovala o príprave  Dní mladých dermatovenerológov.  Bol upresnený termín konania 19. a 20. 9. 2003 v Košiciach. Organizátorom je  Kožná klinika FN  Košice.

6. List  hlavného odborníka MZ pre dermatovenerológiu a stanovisko k postgraduálnemu

     vzdelávaniu.

- doc. Danilla prečítal list hlavného odborníka MZ  pre dermatovenerológiu  prof. Buchvalda s jeho stanoviskom k postgraduálnemu vzdelávaniu.

7. Zakúpenie notebooku a PC diaprojektora

    - doc. Danilla informoval o objednaní notebooku a PC diaprojektora, objednávka je finančne zabezpečená.

8. Žiadosť o preplatenie  nákladov 

     -  na 2 postery na kongres EADV v Prahe  -  MUDr. Zoltán Szép -  odsúhlasené jednomyseľne 5166,-Sk.

     -  doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD - na služobnú cestu na kongres Alpe-Adria-Danube Congress o STD a Infections of the Skin. Kranjska Gora,  Slovenia, odsúhlasené jednomyseľne 3503,-Sk.

9. Návrh výkonov v dermatovenerológii a návrh  o počte bodov za výkon

     - MUDr. Bellová  vypracovala návrh ohodnotenia výkonov používaných v našom odbore. Bol  schválený návrh, aby  sa  tento návrh skompletizoval a  koordinoval s návrhom  doc. Danillu, ktorý bol  bol  poslaný na MZ       v apríli 2002 a návrhom ASL SR .

10. Odsúhlasenie odmien

 - Jednomyseľne bola odsúhlasená odmena pre sekretárky  p. Szabovú a p. Kurucovú  á  5000,- Sk za uplynulé 4-ročné volebné obdobie.

11. Správa o výsledkoch korešpondenčného spôsobu volieb výboru SDS na nové funkčné obdobie

- Zápisnicu o výsledkoch korešpondenčného spôsobu volieb výboru SDS na ďalšie funkčné obdobie prečítal revízor MUDr. Lidaj. Noví členovia boli pozvaní na I. zasadnutie nového výboru. Zápisnica o výsledku volieb tvorí  prílohu  tejto zápisnice.

12.    Správa pokladníka  - pre neprítomnosť MUDr. Bobíka,  prečítal MUDr. Lidaj. Správa bola jednomyseľne schválená.

13.  Správa revízorov - predniesol MUDr. Lidaj.

- Doc. Danilla poďakoval starému výboru  za prácu vo výbore počas uplynulého volebného obdobia. Správa bola jednomyseľne schválená, a výboru bolo udelené absolutórium.

14.  Zvolenie volebnej komisie -  jednomyseľne boli zvolení MUDr. Lidaj, MUDr. Breznická, MUDr. Flimer

15. Voľba predsedu, vedeckého sekretára, podpredsedov, pokladníka nového výboru

- Na funkciu  prezidenta SDS boli návrhy na troch kandidátov. Prof. Péč, doc. Danilla, doc. Filo. Prof. Péč a doc. Filo  kandidatúru odmietli.

Za prezidenta SDS bol zvolený doc. Danilla s počtom hlasov: za -  8,  prof. Péč -  1 hlas,  doc. Filo - 1 hlas.

- Na funkciu vedeckého sekretára SDS bol navrhnutý prof. Péč. Bol zvolený do funkcie počtom hlasov: za - 9, 1 - sa zdržal.

- Na funkcie dvoch podpredsedov boli navrhnutí: 1. doc. Jautová, pre jej neprítomnosť nebolo hlasované. Hlasovanie sa uskutoční na  najbližšej výborovej schôdzi. 2. MUDr. Flimer  bol zvolený na funkciu  podpredsedu počtom hlasov:  za – 9 , 1 – sa zdržal.

- Funkcia pokladníka – navrhnutá MUDr. Breznická. Hlasovanie: za – 9 hlasov, 1 – sa zdržal.

Na funkciu zapisovateľa bol navrhnutý a schválený MUDr. Lidaj.

 

16. Rôzne:

- MUDr. Rybárová navrhuje, aby bol doc. Danillovi ako prezidentovi SDS pre urýchlenie komunikácie umožnený prístup na internet s e-mailovou adresou. Doc. Danilla zistí  predpokladané náklady a bude informovať na najbližšom výbore.

-  prof. Péč navrhuje, aby bolo každoročne robené vyhodnotenie najlepšej prednášky a publikácie. Vyhodnotenie najlepšej publikácie sa koná každoročne. Vyhodnotenie najlepšej prednášky môže byť tiež ocenené, dôležité bude zvoliť správnu formu. Monitorovanie by malo prebiehať priebežne celý rok.

-  MUDr. Urbanček navrhuje vytvorenie funkcie špecialistov na kožné choroby z povolania v každom kraji vzhľadom na postupné ubúdanie týchto ochorení, ktoré však nekorelujú s klinickou praxou. Pri výbore SDS pracuje pracovná skupina venujúca sa tejto problematike, je potrebné aktivizovať jej činnosť.        

 

Výbor SDS schvaľuje:

- zápisnicu z minulej výborovej schôdze v Košiciach

-  program dnešnej schôdze s doplnkami

-  úhradu nákladov: MUDr. Z. Szép - postery, doc. MUDr. V. Hegyi, PhD – služobná cesta

-  odmenu pre sekretárky – p. Szabovú a p. Kurucovú

-  správu pokladníka výboru za uplynulé obdobie

-  správu  revízorov  za uplynulé obdobie

-  zvolenie nových funkcionárov výboru SDS

 

Výbor SDS berie na vedomie:

- list hlavného odborníka MZ pre dermatovenerológiu - stanovisko k postgraduálnemu vzdelávaniu.

- výsledky volieb do výboru SDS a revízora korešpondenčným spôsobom na nové volebné obdobie 2003-2006

 

Výbor SDS odporúča:

-  vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by pripravila návrh na bodové hodnotenie všetkých výkonov, ktoré sa robia      

    na dermatovenerologických pracoviskách. Zodpovední: prof. Péč, doc. Danilla, MUDr. Flimer

-  priebežne monitorovať prednášky a publikácie členov SDS a zaradiť ich do celoročného hodnotenia

    zodpovedný – prof. Péč

-  vytvoriť komisiu na zhodnotenie a návrh na úpravu vyrovnania medzi I. a II. atestáciou v odbore DV,

keďže podľa noriem EU v budúcnosti už bude v odbore iba jedna atestácia na úrovni doterajšej II. atestácie.   

Zodpovední: prof. Péč, MUDr. Rybárová

-  konzultovať a navrhnúť špecialistov v jednotlivých krajoch na spracovávanie kožných  chorôb z povolania

Zodpovedný – MUDr. Urbanček

 

Výbor SDS ukladá :

- prof . Péč pozve prof. Braun-Falca a spolupracovníkov na odovzdanie čestného členstva SDS

- prof. Péč odovzdá bronzovú medailu SLS prim. Ivanovi

- doc. Danilla  požiada doc. Kolibášovú, aby k diplomu o absolvovaní atestácie bol priložený aj zoznam

   certifikačných oblastí.

- doc. Jautovej zorganizovať  Dni mladých dermatovenerológov  v dňoch 19. a 20. 9. 2003 v Košiciach

- doc. Hegyi  - pripraviť podklady na spoluprácu v oblasti rakoviny kože prostredníctvom internetu

- doc. Hegyi  - požiada MZ SR o vysvetlenie a definíciu  kožného stacionára.

 

Budúca schôdza výboru SDS sa uskutoční 23.1.2003 o 12,00 v knižnici Detskej kožnej kliniky, Limbová 1,

Bratislava.

V Smrdákoch, 13.12.2002, zapísal MUDr. Flimer


 


Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Správa o činnosti slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti za roky 1999 - 2002

 

    Plénum slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti zvolilo do výboru SDS na funkčné obdobie 1999- 2002 17 členov. Na schôdzi výboru 16.12.1998 bolo  zvolené nasledovné zloženie::

predseda spoločnosti                                -  Doc.MUDr.Tibor Danilla,PhD.

vedecký sekretár                                      -  Doc.MUDr.Vladimír Hegyi,PhD.

podpredseda                                              - Doc.MUDr.Darina Jarčušková,PhD.

druhý podpredseda pre zahr. styky         -  Prof.MUDr.Juraj Péč,PhD.

pokladník                                                   -  prim.MUDr.Ondrej Bobík

zapisovateľ                                                -  prim.MUDr.Hana Zelenková,PhD.

revízori                                                       -  prim.MUDr.Ján Lidaj, MUDr.Gabriela Belová

členovia výboru                                         - Prof.MUDr.Jozef Buchvald,DrSc.,

                                                                      MUDr.Želmíra Fetisovová,PhD.,

                                                                      prim.MUDr.Viliam Filo,PhD.,

                                                                      MUDr.Vladimír Flimer,

                                                                      Doc.MUDr.Jagienka Jautová,PhD.

                                                                      prim.MUDr.Alena Nejdková

                                                                      MUDr.Jarmila Rybárová

                                                                      prim.MUDr.Eva Vrtíková

 

    Činnosť Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti vo funkčnom období 1999-2002 sa riadila stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Výbor v snahe zefektívniť základnú činnosť odbornej spoločnosti, zabezpečovať rozvoj spoločnosti a neinštitucionálne postgraduálne vzdelávanie, zásadne zmenilo štýl práce a rozhodlo sa organizovať prevážne viacdňové vedeckoodborné podujatia, ktoré umožňujú nielen výmenu vedeckých a odborných skúseností aj osobných kontaktov.

Akcie v roku 1999:

10.február.1999           - Pracovná schôdza pracovnej skupiny pediatrickej dermatovenerológie

                                       SDS, Bratislava

15.-16.apríl 1999         - Dni mladých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, Žilina

16.júna 1999                - Pracovná schôdza SDS, Košice

30.-2.októbra 1999      - Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti - blok dermatovenerológie

                                       1.10.1999, Bratislava

 28.-30.október 1999    - I.Slovenský dermatovenerologický kongres s medzinárodnou účasťou,

                                        Bratislava

15.december 1999        - Pracovná schôdza SDS, Martin

24.-27.apríl 2000          - Slovenská dermatovenerologická konferencia 2000, Vysoké Tatry,

                                        Štrbské Pleso

8.september 2000         - Pracovná schôdza pre kožné choroby z  povolania a dermatologickú

                                        alergológiu, Banská Bystrica

29.-30-september 2000 - Nulté Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky

27. októbra 2000           -Slovenská dermatovenerologická konferencia Košice 2000. Téma:                         

                                        Onkológia, flebológia, varia.

23. februára 2001          -Pracovná schôdza: Dermatózy detského veku, Podhájska

5.-7.apríla 2001             -VII. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti, Trenčín

29.jún 2001                   - Pracovná vedecká schôdza pediatrickej dermatovenerológie, Bratislava

11.-12. mája 2001         - Dermatovenerologická  konferencia, Téma: Autoimunita a              

                                        kožné choroby. Piešťany.

29.-30 septembra 2001 - Smrdácke dni 2001, Smrdáky. Téma: Psoriáza a chronické         

                                        dermatózy, Kúpele Smrdáky

18.-20. Október 2001   - VIIth-Alpe-Adria - Danube Congress on Sexually Transmitted Diseases and   

                                        Infections of the Skin, Bratislava

                                        Bratislava.

1.-3.marca 2002            -Dermatovenerologický kongres Tatry 2002, Dermatózy tváre nielen u detí,  

                                       Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 2002

 5.-6.apríla 2002            -Dermatovenerologická konferencia, Téma: Onkodermatológia a 

                                        kožné choroby z povolania, Banská Bystrica.

   Správa nezahŕňa akcie firiem, ani tých nad ktorých SDS prevzala odbornú záštitu. Tie nie sú zahrnuté ani v kalendári odborných podujatí Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktoré sú rozhodujúce pre priznanie získaných bodov v postgraduálnom vzdelávaní. Tiež nie sú zahrnuté odborné schôdze organizované lekárskou komorou. Tieto sú v roku 2002 zaznamenané v Kalendári odborných podujatí SLS.

   Slovenská dermatovenerologická spoločnosť sa so Spolkom psoriatikov a atopikov aktívne podielala na organizovaní akcie Dňa kože - 16.mája 2001 s celoštátnou pôsobnosťou.  

   Slovenská dermatovenerologická spoločnosť sa podieľala na odbornom zabezpečení  konferencie a preventívnej akcie o nežiaducich účinkov slnečného žiarenia – Centrum ochrany pred slnkom 16.apríla 2002 s finančným a organizačným zabezpečením firmy Vichy.

   Za hodnotené obdobie odznelo 309 vedeckých a odborných prác a 70 posterov v porovnaní za ten istý čas v predchádzajúcom období 85 prednášok

     Schôdze výboru SDS sa uskutočňovali v roku 1999 pri príležitosti vedeckých podujatí. V roku 2000 každý štvrťrok. Súčasná doba reštrukturalizácie zdravotníctva si vyžadovala aktívny prístup k riešeniu týchto otázok, ktorý bol vždy prerokovaný na výborových schôdzach, ktoré sa stali skutočným pracovným fórom, často trvajúcim 4 a viac hodín. Žiaľ závery MZ SR nerešpektovalo. V rokoch 2001 a 2002 sa uskutočňovali opäť pri vedeckých podujatiach.

   Z každej schôdze je urobený záznam založený u vedeckého sekretára a na sekretariáte SLS. Zápisnicu pravidelne dostávajú všetci členovia výboru. Od zavedenia www stránky v roku 2001 aj na nej, takže máte možnosť podrobne sledovať prácu výboru.

 

Ťažiskové oblasti práce výboru:

1.   Neinštitucionálne vzdelávanie - organizovanie spoločných vedeckých podujatí (prehľad uvedený hore).

2.   Finančne sme podporili účasť na zahraničných kongresoch preplatením časti finančných nákladov na  zhotovovanie posterov, kongresového poplatku.

3.   Nadviazali sme spoluprácu s CEEDVA. Spoločnosť je kolektívnym členom ILDS (Svetová liga dermatovenerológických spoločností).

4.   Na vedeckých podujatiach našej spoločnosti prednášali zástupcovia štátov : Anglicka.  Dánska, Egypta, Holandska, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Talianska, Ukrajiny.

5.   História Slovenskej dermatovenerológie, ako aj epidemická situácia syfilisu na Slovensku boli zverejnené v Bulletinoch CEEDVY. Tiež niektoré bulózne dermatózy.

6.   Vzájomné prepojenie s inštitucionálnym vzdelávaním organizovaných komorou sa zverejnilo v kalendári vedeckých podujatí.

7.   Reštrukturalizácia - redukcia posteľového fondu - Výbor zastával stanovisko nerušiť oddelenia, pripustil zníženie počtu postelí, po legislatívnych opatreniach na volného výberu dermatovenerológa, prehodnotenia  vykonaných činností zdravotnými poisťovňami, preskripčné obmedzenia.

8.   Štrukturálna výstavba spoločnosti - uzákonenie

     a) sekcií: flebológie a hojenia rán, b) fotobiológie; 

     b) pracovných skupín:a) pediatrickej dermatovenerológie, b) dermatoalergológiu imunológiu a profesionálne dermatózy, d) pohlavných chorôb a STI, e) histopatológie, f) korektívnej dermatológie. 

9.  Zaviedli sme tajné hlasovanie pri personálnych otázkach a ak o to požiada aspoň jeden člen výboru. Výbor  vítal a víta aktivitu členskej základne.

10. Výbor každý rok  pri príležitosti životných jubileí schvaľoval ocenenie zaslúžilým členom spoločnosti. Záznamy sú v zápisniciach.

11.  Výbor na  komunikáciu s členskou základňou zriadil na internete www.sds-sk.sk stránku,  kde  sa zverejňujú zápisnice z výboru a všetky dôležité informácie.

12.  Počet členov dermatovenerologickej spoločnosti sa zvýšil z 421 na 447.

13. Hospodárenie sa uskutočňovalo v zmysle platných predpisov o hospodárení nevýrobných spoločností. Za podrobné vedenie ďakujeme pracovníkom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Podrobnosti budú zverejnené v správe revíznej komisie.

14.     V majetku spoločnosti je personálny počítač, kopírka. Namiesto starého písaceho stroja Zeta s dlhým valcom.

15.     Účasť a činnosť jednotlivých členov máte možnosť zistiť si zo zápisníc.

 

  Doc.MUDr.Tibor Danilla,PhD., prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti