Rok 2003  

Zoznam členov výboru a ich funkcie (funkčné obdobie 2003-2006).                       

  1. prezident: doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc. 
  2. čestný predseda: prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.
  3. viceprezidenti:  MUDr. Vladimír Flimer
  4.                         doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
  5. vedecký sekretár:  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
členovia:
  6. prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc. 
  7. doc. MUDr. Viliam Filo, CSc.
  8. doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD
  9. doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.
10. MUDr. Alena Nejdková
11. MUDr. Jarmila Rybárová
12. MUDr. Nadežda Suchá
13. MUDr. Slavomír Urbanček
14. MUDr. Eva Vrtíková
15. MUDr. Hana Zelenková, CSc.
16.

pokladník: MUDr. Ľudmila Breznická

17. revízor: MUDr. Ján Lidaj

1. 2.3. 4. 5. 6.

7. 8.  9. 10.11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

 

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatologickej spoločnosti dňa: 

23. 1. 2003 v Bratislave

28.2.2003 v Štrbskom Plese

17.5.2003 v Žiline

14.6.2003 v Bratislave

19.9.2003 v Košiciach

12.12.2003 v Smrdákoch

 


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 

            23. 1. 2003 v Bratislave

Prítomní: Doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., doc. MUDr.  Vladimír Hegyi,  PhD., doc.MUDr. Viliam Filo CSc., doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., doc. MUDr. Jagienka Jautová,  CSc., MUDr. Jarmila  Rybárová,  MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Alena Nejdková,  MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr.. Hana Zelenková, CSc., MUDr. Slavomír Urbanček, MUDr. Vladimír Flimer.

Ospravedlnení:  Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., MUDr. Nadežda Suchá, MUDr, Ján Lidaj.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Plán činnosti SDS na rok 2003

3. Aktuálne otázky prestavby dermatovenerológie

    a/ Finančné hodnotenie dermatovenerologických výkonov v ambulantnej praxi

    b/ Náplň denných stacionárov

    c/ Finančné hodnotenie jedného dňa hospitalizácie

    d/ Možnosti  ekonomickej úspory

    f/ Koncepcia  odboru

    g/ Guidelines v dermatovenerológii

4.  Rôzne

 

1. Otvorenie

Schôdzu  otvoril a viedol  doc. Danilla. Program bol doplnený  o  nový bod  - 5. Stanovisko k súkromnému listu prof. Uhríka.

Pretože sa zapisovateľ MUDr. Lidaj ospravedlnil, zápisom bol poverený MUDr. Flimer.

 

2. Plán činnosti SDS na rok 2003

O pláne akcií poriadaných našou spoločnosťou informoval doc.Danilla

27.2. – 1.3.2003  Detská dermatovenerológia, Štrbské Pleso

11.4. 2003 Histopatologický seminár, Martin

12.6. – 14.6.2003 Slovenská dermatovenerologická konferencia, Bratislava

19.9. – 20.9.2003 Dni mladých dermatovenerológov, Košice

12.12. – 13.12.2003 Smrdácke dni

školiace akcie dermatovenerologickej sekcie SLK

16.5. – 17.5. 2003 Detská dermatovenerológia, Martin

19.9. – 20.9.2003 Pohlavné choroby, Martin

14.11. – 15.11. 2003 Bulózne ochorenia, Martin

Vzhľadom na kolíziu termínov v septembri,  sekcia podľa možnosti zmení  septembrový termín.

Doc. Danilla navrhuje, aby  si  sekcie a pracovné skupiny pri SDS zvolili  svojich  vedúcich  predstaviteľov, pripravili plán činnosti na nasledujúce obdobie a realizovali ho.

 

3. Aktuálne otázky prestavby  dermatovenerológie

a) doc.Danilla poukazuje na nedostatočné finančné ohodnotenie dermatovenerologických výkonov v ambulantnej praxi.

prof. Buchvald navrhuje vypracovať  k jednotlivým výkonom reálnu cenu, ktorá vychádza z  reálnych nákladov a  práce lekára.

Dr.Flimer  takéto výpočty robila sekcia  ASL SR, ale neboli použité, vychádzalo sa reálnych nákladov + práca lekára 500,-Sk na hodinu. Je tu pravdepodobnosť, že aj naďalej sa bude vychádzať z bodového systému. Potrebné je, aby sme v bodovníku mali zahrnuté všetky výkony, ktoré vykonávame.

Dr. Nejdková pripravila  kompletný  súpis výkonov, ktoré robí na svojom pracovisku v Žiline

Doc. Danilla poslal zoznam výkonov, ktoré žiadame zaradiť do dermatovenerologických  na  Ministerstvo zdravotníctva.

K výpočtu reálnych nákladov bolo navrhnuté počítať prácu lekára  najmenej 1000,-Sk na hodinu. (Vzhľadom k pomeru počítania  práce na iných  pracoviskách napr. automechanik 800,-Sk na hod.) Otázka pripočítania aj primeraného zisku, ktorý je potrebný na ďalší rozvoj pracovísk a krytie straty času, pri príprave na jednotlivé výkony a pod.

b) Náplň denných stacionárov

O náplni denných stacionárov informovala MUDr. Zelenková,  konštatuje, že ide o zníženie komfortu pacientov, ktorí  musia po určitých hodinách oddelenie opustiť, majú problémy s dopravou, hlavne po redukcii autobusovej dopravy. Nepripúšťa pokles odbornej starostlivosti o pacientov.

Stále nie je jednoznačný názor na  denný stacionár. Ide o zváženie a zhodnotenie, či by nebolo vhodnejšie hodnotenie týchto zariadení, nie na lôžkodeň, ale na ambulantné výkony a zariadenia evidovať ako ambulancie

s lôžkami.

Dr. Zelenková dodá vypracovanú  náplň  denného stacionára  všetkým členom výboru.

c) Finančné hodnotenie jedného dňa hospitalizácie

Konštatovanie, že cenový  výmer ministerstva  financií  na  jedno dermatovenerologické lôžko je nízky a  rozdielny  v jednotlivých nemocniciach, či  klinikách. Ide zrejme o prerozdelenie  na  riaditeľstve nemocníc a  preto je cena lôžkodňa  v každom  zdravotníckom  zariadení iná.

Dr. Vrtíková informovala o cenovom hodnotení  na oddelení v Nitre, aj keď ide o jedno s najvyššie hodnotených lôžkodní, celoročný hospodársky výsledok je mínusový.

doc. Danilla poukazuje na vysoké (vyše 50%)  mzdové náklady a náklady, ktoré nie sme schopní ovplyvniť. Ide o náklady  na energie, administratívu nemocnice a  prevádzku nemocnice.

Výbor konštatuje, že hodnotenie lôžkodňa nie je primerané. Vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu väčšiny pacientov a  zrušenie viacerých kožných oddelení sa objavujú stále viac komplikovanejšie zanedbané, či dekompenzované diagnózy. Tieto vyžadujú na liečbu podstatne vyššie náklady.

d) bod nebol preberaný.

e) Stanovisko k nariadeniu vlády SR č.570/2002

doc. Danilla  prečítal list od doc. Kolibášovej, ktorá bola pozvaná na výbor SDS, ale ospravedlnila sa.

Všetci absolventi, ktorí skončili štúdium  v r. 2002, budú zaradení do odboru podľa nových predpisov. Bude len jedna atestácia a príprava  bude trvať najmenej 5 rokov. Vzhľadom k tomu, že ostatné odbory majú uvedené v svojej postgraduálnej príprave aj nadstavbové odbory, je chyba, že v  našom odbore chýbajú. Vychádzalo sa z toho, že európsky  systém postgraduálneho vzdelávania eviduje len jednu atestáciu.

f) Koncepcia odboru

Výbor konštatuje, že doterajšiu koncepciu nie je potrebné meniť, len doplniť. O návrhu informoval prof. Buchvald a doc. Danilla.

g) Guidelines v dermatovenerológii

Doc. Danilla  upozorňuje  už  2  roky  na  potrebu  vytvoriť guidelines. Navrhuje vytvoriť guidelines podľa pracovných  skupín a sekcií SDS.

Akne, Atopická dermatitída – doc. Danilla + pracovná skupina  pedodermatovenerológie

Kontaktná dermatitída, profesionálne dermatózy – dr. Urbanček + pracovná skupina profesionálnych dermatóz

Psoriáza  - doc.Hegyi +  sekcia  fotochemoterapie a  fotobiológie

Scabies, HPV, Rosacea  - dr.  Zelenková

Mykotické ochorenia kože –  bude požiadaná doc. Šimaljaková

Dermatochirurgia – dr.  Nejdková

Autoimúnne bulózne ochorenia – doc. Jautová

Chronická venózna insuficiencia DK – doc. Jarčušková + sekcia flebológie a hojenia rán

 

4. Rôzne

Doc. Danilla navrhuje rozhodnúť ako často budú  pravidelné schôdze výboru SDS, kde a  ktorý deň.

Odhlasované  8 za, 4 sa zdržali, 1 sa neprezentoval -  výborové schôdze sa budú konať v sobotu, pravidelne každé dva mesiace a podľa potreby. Za miesto konania bola zvolená Žilina. V  prípade, že sa bude v danom intervale konať pracovná schôdza SDS, bude výborová schôdza  v mieste a  termíne  tejto schôdze.

Plán  konania výborových schôdzí :      28.  2. 2003 – Štrbské Pleso o 12,00 hod.

                                                           11.  4. 2003 – Martin

                                                           13.  6. 2003 – Bratislava

                                                           19.  9. 2003 – Košice

                                                           15.11. 2003 – Žilina

Doc. Danilla navrhuje dať podnet na zmenu bodového hodnotenia vedeckých podujatí. Výbor súhlasí s vyšším hodnotením aktívnej  účastí aspoň 3x viac. Zároveň by mali byť vedecké podujatia  hodnotené aj podľa organizátora a garanta  indexom,  ktorým sa bude násobiť počet  bodov. Návrh  na  variant A, B, C.

 

MUDr. Rybárová informovala o návrhu zmeny v systéme kategorizácie liekov s vynechaním väčšiny dermatologických ATC skupín s možným znížením až zrušením úhrad poisťovne v skupine dermatologík. Je potrebné vyvolať diskusiu aj medzi poslancami SNR.

doc. Danilla poukazuje na zaraďovanie veľkého a neodôvodneného počtu absolventov do nášho odboru, bez ohľadu na potreby praxe.

 

5. Stanovisko výboru SDS  k súkromnému listu prof. Uhríka

Väčšina členov výboru dostala súkromný list od prof. Uhríka, kde sa znevažujúco vyjadruje o dvoch členoch

výboru SDS, prof. Buchvalda a doc. Jarčuškovej. Výbor SDS sa dištancuje od obsahu týchto listov, a odsudzuje

takúto formu zneváženia  popredných predstaviteľov dermatovenerologickej spoločnosti.

  

Výbor SDS schvaľuje:

- program dnešnej schôdze s doplnkom

- plán činnosti SDS na rok 2003

- plán výborových schôdzí na rok 2003

  

Výbor SDS berie na vedomie :

- list doc. Kolibášovej o ďalšom postgraduálnom vzdelávaní

 

Výbor SDS ukladá:

- vedeckému sekretárovi  oznámiť všetkým sekciám a  pracovným skupinám, aby si zvolili vedúcich  zástupcov a vypracovali plán činnosti na rok 2003

- doc. Danilla vypracuje a pošle stanovisko výboru SDS k listu prof. Uhríka  členom výboru SDS, ČDS, SAS

 a  prof. Uhríkovi.

- dr. Zelenková dodať všetkým členom písomne vypracovanú zprávu o náplni denného kožného stacionára

- členom výboru ako sú menovaní v časti  3 g), vypracovať guidelines podľa pridelených tém

- doc. Danilla  pošle  protest  na MZd ohľadom zaraďovania absolventov do špecializačného odboru.

- doc. Danilla podá návrh na objektívnejšie  bodové hodnotenie odborných akcií  na  SLS

 

Výbor SDS odporúča:

- vypracovať dermatovenerologickej sekcii pri SLK reálne hodnotenie vybraných  výkonov z praxe, zodp. Dr.Flimer

- vypracovať priemernú spotrebu liekov a ostatných  nákladov na vybrané diagnózy liečené na lôžku, zodp. Dr.Urbanček, Dr. Vrtíková

- vypracovať základné vyšetrenia potrebné pri stanovení vybratých diagnóz, zodp. Dr. Nejdková, Dr. Zelenková

 

Závery  z výborovej schôdze v Smrdákoch zostávajú v platnosti a budú prejednané na budúcej výborovej schôdzi.

 

V Bratislave, 22.1.2003 , zapísal MUDr. Flimer   

 


Zápisnica  zo zasadnutia  výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

 

        28.2.2003 v Štrbskom Plese

 

Prítomní: Doc.  MUDr. T. Danilla,  CSc., prof. MUDr.  J. Buchvald, doc. MUDr. V. Filo, CSc., doc. MUDr. J. Jautová,  CSc.,  doc.  MUDr.  D. Jarčušková, CSc., MUDr.Ľ.  Breznická,  MUDr. N. Suchá,  MUDr. J. Rybárová, MUDr. V. Flimer,  MUDr. E. Vrtíková, MUDr. S. Urbanček

Ospravedlnení: prof.  MUDr. Juraj Péč, CSc.,  doc.MUDr. V. Hegyi, PhD., MUDr. H. Zelenková, CSc., MUDr: A. Nejdková

Revízor: MUDr. J. Lidaj

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola zápisníc a uznesení

3. Stanovisko k príprave nového liečebného poriadku

   a) Pripomienky k rozsahu výkonov v odbore dermatovenerológia

   b) Hodnotenie výkonov v odbore dermatovenerológia

   c) Stanovisko k ohodnoteniu hospitalizácie jedného dermatologického pacienta

   d) Pripomienky k zámerom liekovej politiky

4. Stav prípravy guidelinov

5. Reštrukturalizácia:

   a) náplň stacionárov

   b) hlavný odborník

   c) stanovisko k nariadeniu vlády  SR č. 520/2002 Z.z. a náplni pracovných činností

   d) koncepcia odboru

6. Aktuálne problémy

 

1. Schôdzu otvoril a viedol prezident SDS doc. MUDr. T. Danilla

2. Kontrola zápisníc a uznesení:

- z výborovej schôdze v Smrdákoch 13.12.02

- prof. Péč zatiaľ nepozval prof. Braun-Falca a kol. na odovzdanie čestného členstva SDS, pozve ho doc. Danilla

- doc. Hegyi - podklady pre  spoluprácu v oblasti rakoviny kože prostredníctvom internetu, zatiaľ nevieme či bolo splnené

- doc.  Hegyi poslal  list na MZ SR o vysvetlenie a definíciu stacionára, odpoveď neobdržal

- pripojenie na internet pre prezidenta SDS nebolo realizované pre technické problémy  s linkami, navrhnuté  bolo zavedenie priamej linky, náklady uhradí SDS, výbor jednomyseľne schvaľuje

- z výborovej schôdze v Bratislave 22.1.03

-  vedecký sekretár oznámil všetkým sekciám a pracovným skupinám, aby si zvolili vedúcich  zástupcov a vypracovali  plán činnosti na rok 2003

- doc. Danilla poslal stanovisko výboru SDS k listu prof. Uhríka

- Dr.  Zelenková dodala  písomnú správu o náplni denného kožného stacionára, výbor schválil jej umiestnenie na www stránke SDS (kliknite na dost2003.doc)

- guideliny boli spracované, sú samostatným bodom dnešnej schôdze

- doc. Danilla poslal list na MZ SR ohľadom zaraďovania absolventov LF do špecializačného odboru (pripomien.doc) (odpoveď ministra vzdelavanie.doc)

- doc. Danilla bude návrh na objektívnejšie bodové hodnotenie odborných akcií  SLS  písať až v septembri v súvislosti  s kalendárom akcií, bude sa to týkať aj doškoľovania  poriadaného firmami i úlohy lekárskej komory, spracovania  dotazníku pre účastníkov o hodnotení školiacej akcie

3. Stanovisko k príprave nového liečebného poriadku

- doc. Danilla požiadal o vyjadrenie hlavného odborníka prof. Buchvalda

-   prof. Buchvald pripomenul, že na minulej schôdzi s ministrom (pred  mesiacom)  bol oslovený urobiť pripomienky k celkovej situácii a koncepciu odboru DV, ale nič sa v tomto smere zatiaľ viac nedialo. Prof. Buchvald písomne zaslal na MZ pripomienky, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich jednaní výboru a tie ktoré zaslal aj prezident na MZ SR na jar 2002 (prevkonc.doc)

3.a) Pripomienky k rozsahu výkonov v odbore dermatovenerológia

Všeobecne sa konštatovalo, že rozsah výkonov v Liečebnom poriadku nepokrýva aktivity dermatovenerológov. Diskutovalo sa, že podklady pre výkony už boli na výbore dostatočne prejednané. Doc. Danilla upozornil, že je potrebné ustriehnuť termín prípravy či novelizácie nového zákona. Naše požiadavky už boli zaslané na MZ SR (pre odpoveď kliklite na hlavacka.doc).

 - Dr. Rybárová upozornila na chyby v prekladoch odborných termínov (výkonov) zo zahraničných zdrojov do slovenčiny v starom Liečebnom poriadku. A aj to treba využiť pri žiadosti o doplnenie výkonov.

3.b) Hodnotenie výkonov v odbore dermatovenerológia

- doc. Danilla dostal od dr.  Zelenkovej a Dr. Nejdkovej návrh na zvýšenie hodnoty bodu na 32, 36, 37 halierov

- Dr. Rybárová, 0,32 - 0,65 je rozmedzie hodnoty bodu, závisí to od príslušnej poisťovne

Dr. Suchá - poisťovňa preferuje lekárov s menšími nákladmi na liečbu a zvyšuje im hodnotu bodu (a naopak)

Dr. Flimer - nejedná sa iba o hodnotu bodu ale aj o limit v poisťovni

doc. Danilla - pýta sa, čo je lepšie, a aká z toho vyplýva úloha pre SDS

Dr. Suchá - pripomína, že na pre tieto otázky sú určení odborníci pre jednotlivé odbory

doc. Filo - sú to lekári poverení poisťovňou

doc. Danilla - navrhuje ponúknuť poisťovniam odborníka

dr. Urbanček - ... alebo delegovať spracovanie výkonov na odborníkov

prof. Buchvald, doc. Filo – počkať na podklady Dr. Pajerchina z MZd SR

doc. Danilla - navrhuje k jednotlivým chorobám stanoviť výkony

Dr. Rybárová - súhlasí, pretože problémy vznikajú pri snahe navyšovať súčasne viaceré výkony

Dr. Vrtíková - treba sa snažiť prejsť na vyššie hodnotenie dermatologických  výkonov, ktoré by odrážali  skutočnú  prácu dermatológa a zároveň dostať do sortimentu všetky druhy výkonov v dermatovenerológii

Dr. Rybárová, Dr. Flimer - znovu pripomínajú, že poisťovňa má limit, a iba ten zaplatí

Záver diskusie - výbor SDS môže odporučiť a navrhovať, ale osobnú iniciatívu musia vyvíjať najmä zainteresovaní lekári

3.c) Stanovisko k ohodnoteniu hospitalizácie jedného dermatologického pacienta

- doc. Danilla predložil dôvodovú správu ekonomickej straty  kožnej kliniky DFNsP. Cena hospitalizácie na detskej kožnej  klinike je 8.990 Sk, čo pri priemernej  dobe hospitalizácie 11,9 dňa je 755, 50 Sk na jeden deň, čo je v porovnaní s niektorými cenami práce automechanika alebo právnika za 400-1000 Sk za hodinu likvidačná cena pre kožné oddelenie. Preto napísal list ministrovi s návrhom o objektívne stanovenie nákladov na 1 deň hospitalizácie

- Dr. Rybárová žiada pripojiť nasledovné argumenty: lôžka sa zrušili, a krátke hospitalizácie nie sú efektívne pre liečbu

- doc. Danila pripomenul paradox, že detské oddelenie má na hospitalizáciu 14.000 Sk, ale detské kožné iba 8.900 Sk

- zhodnú situáciu konštatovali všetci primári kožných oddelení a vyjadrujú podporu pri presadzovaní vyššej uhrady za hospitalizáciu na kožných oddeleniach

- záver diskusie - doc. Danilla, podrobne informovať o týchto veciach ministerstvo, p. Vívodová

3.d) Pripomienky k zámerom liekovej politiky

Verejné deklarácie pracovníkom MZ o novej liekovej politike vyvolali obavy nad dostupnosťou dermatologík pre kožných pacientov.

Doc. Danilla upovedomil prítomných, že v spolupráci so zástupcami lekárskej komory a asociácie neštátnych dermatovenerológov (doc. Danilla, MUDr. Škutilová, MUDr Muczková, prim.Urbanček, MUDr, Rybárová, MUDr. Zelenková) zaslali zdrav. výboru parlamentu a niektorým poslancom lobujúci dopis v prospech dermatologík (kliknite na parlament.doc a danilla.doc).

- Dr. Rybárová - podarilo sa pridať anticholinergiká pre astmatikov. Sú protiopatrenia proti  spôsobu úhrady liekov (koľko a ako?) a budú prejednávané v parlamente. Zmení sa zloženie kategorizačných komisií, všade bude menej odborníkov a viac ekonómov i pracovníkov poisťovne

- Doc. Jarčušková - návrh zriadiť ambulancie pre núdznych, nezamestnaných, dôchodcov, chudobných

- záver: pripravované opatrenia budú zrejme obmedzovať kvalitné ošetrenie u dermatológa, veľa pacientov si nebude môcť liečbu dovoliť. Boli odoslané pripomienky poslancom, členom parlamentného výboru pre zdravotníctvo.

4.       Stav prípravy guidelinov

-   doc. Danilla – položil otázku hlavnému odborníkovi, ktorý sa zúčastnil schôdze MZ ohľadom prípravy guidelinov . Čo požaduje ministerstvo, štandarné terapeutické postupy alebo guideliny ? pretože podľa toho bude rozdielny obsah.

- prof. Buchvald oznámil, že na schôdzi nebolo konkretizované čo MZ pod guidelinami presne myslí.

- dr. Urbanček - je rozdiel medzi štandardným terapeutickým postupom a guidelinom,  ktorý by mal rátať aj s extrémnymi stavmi, podobný je americký systém

- doc. Jarčušková - úlohu dermatológa pri štandardnej liečbe a guidelinoch vidí ako otvorenú, liečebné postupy by sa mali formulovať obozretne a príliš neohraničovať

- doc. Danilla - štandardné postupy sú, len ich treba zrenovovať. Guideliny treba považovať za všeobecné návody nie presnú špecifikáciu pre jednotlivé choroby

- podľa informácie od prof. Buchvalda MZ vybralo model guidelinov – holandské, ktoré by mal predpripraviť dr. Finďo a dodať na Ministerstvo Zdravotníctva SR

- guideliny už dodali: doc. Hegyi - psoriáza, Dr. Nejdková - chir. výkony, doc. Jarčušková - hojenie rán, venózne ochorenia, Dr. Urbanček - kontaktné dermatitídy. Doc. Danilla guideline z dermatitis atopica a acne predloží na dnešnej konferencii

- Dr. Rybárová priľubila, že sa pokúsi získať - holandské guideliny

5. Reštrukturalizácia

5.a) náplň stacionárov

- dodaná správa Koncepcia dermatovenerologického oddelenia sanatórneho typu, ktorú vypracovala Dr. H. Zelenková, CSc., bude uverejnená na internete na pripomienkovanie (kliknite na dost2003.doc) . Písomnú odpoveď z MZ SR o tejto problematike ani po písomnom dožiadaní výbor neobdržal.

5.b) hlavný odborník

- prof. Buchvald ústne informoval o svojej demisii na budúci týždeň, pretože má viaceré významné funkcie na MŠ, za kandidáta na túto funkciu navrhol doc. Danillu

- doc. Danilla navrhuje prof. Péča

- v tajnom hlasovaní 11 hlasov za doc. Danillu, 1 hlas za prof. Péča

5.c) stanovisko  k nariadeniu vlády  SR č. 520/2002  Z.z. a náplní pracovných činností

- doc. Danilla poslal list ministrovi (bude na internete)

- minister odpovedal, odpoveď bude na internete

5.d) koncepcia odboru

- o  príprave koncepcie na ministerstve nie sú presnejšie informácie, doc. Danilla zistí podrobnosti, treba pripravovať modernizáciu koncepcie dermatovenerológie v súlade s ČR, EÚ

6.  Aktuálne problémy

- doc. Danilla dostal list, na volebný zjazd SLS treba zvoliť delegáta a náhradníka,  jednomyseľne zvolený doc. Danilla ako delegát, doc. Jautová ako náhradníčka

- doc Danilla - IX. kongres SLS má v 1. deň dermatologickú časť s aktívnou účasťou (8 prednášok)

- prof. Buchvald informoval o plošnom nákupe žiaričov a ich rozmiestnení, 12 miliónov Sk určených na 12 žiaričov zo Švajčiarska cez Ministerstvo školstva a  Ministerstvo zahr. vecí sa bude riadiť výberom, ktorý bude robiť FN Martin, navrhuje  požiadať prof. Péča o informáciu, výbor súhlasí a schvaľuje

-   na stretnutie v Berlíne 12.4.2003 ohľadom jednotného postgraduálne  doškoľovania v Európe bol  schválený doc. Hegyi

-  doc. Filo - guideliny pre STD  už v ČR vyšli tlačou, navrhuje zakúpiť 2-3 exempláre výtlačkov z vydavateľstva (www.dashofer.cz) - výbor schvaľuje

- doc. Danilla - tento rok 2003 je Rokom chorých, preto napísal list ešte minulému ministrovi soc. vecí, Ing. Magvašimu, aby kožne chorí boli zaradení medzi pacientov  s funkčnými  poruchami (kliknite na magvasi.doc). V odpovedi (magvodpo.doc) sa potvrdzuje, že sú  tam zaradení a odporúča, aby dermatológovia vypisovali kvalitné nálezy pre určenie miery funkčnej poruchy

- Dr.  Urbanček  -  predložil zoznam odborníkov, ktorí sú ochotní pomáhať, s ktorými sa môžu riešiť choroby z povolania (Bratislava Dr. Doležalová, Trnava Dr. Konečná,  Nitra Dr. Vrtíková, B. Bystrica  Dr. Urbanček,  Martin doc. Fetisovová, Košice  Dr. Ficová, Prešov Dr. Kušnírová

- doc. Danilla - dostal z Národného referenčného centra v Košiciach výročnú správu  -  Hodnotenie činnosti v r.  2002, upozorňuje na vzostup ochorení na syfilis a nízke ohodnotenie výkonov a nedostatku finančného krytia činnosti NRC.

- Dr.  Urbanček pripomína, že aj v B. Bystrici je sérologické laboratórium

Návrh uznesení:

Výbor SDS berie na vedomie:

- správu dr. Zelenkovej, CSc. - Koncepcia dermatovenerologického oddelenia sanatórneho typu

- ústnu informáciu o demisii hlavného odborníka prof. Buchvalda

- hodnotenie činnosti Národného referenčného centra v Košiciach v r. 2002

Výbor SDS odporúča:

- sekciám a pracovným skupinám, aby si zvolili vedúcich zástupcov a vypracovali plán činnosti na rok 2003

- doc. Danilla - na objektívnejšie bodové hodnotenie odborných akcií SLS  písať až v septembri v súvislosti s kalendárom akcií na rok 2004

- dermatológom vypisovať kvalitné nálezy k žiadostiam o príplatok za  funkčnú poruchu kožnej choroby

- odporúča riešiť kožné choroby z povolania s príslušnými odborníkmi

Výbor SDS schvaľuje:

- zápisnicu z výborovej schôdze z Bratislavy

- doc. Danilu ako kandidáta na funkciu hlavného odborníka pre dermatovenerológiu

- doc. Danillu ako delegáta na IX zjazd. SLS, doc.Jautová ako náhradníčka

- doc. Hegyiho ako delegáta na  stretnutie v Berlíne 12.4.2003 ohľadom doškoľovania

Výbor SDS ukladá:

- doc. Danilla pozve prof. Braun.-Falca na odovzdanie čestného členstva SDS

- doc. Hegyi - podá informáciu o podkladoch pre spoluprácu v oblasti rakoviny kože prostredníctvom internetu

- doc. Danilla - dodať podklady pre montáž samostatnej telef. linky a internetu pre prezidenta SDS, náklady uhradí SDS

- prof. Péč  - informovať o situácii  s plošným nákupom žiaričov, výberovom konaní a ich rozmiestnení

- Dr. Rybárová dodá podklady - holandské guideliny

- doc. Danilla - podá informácie o stave prípravy koncepcie odboru dermatovenerológia

- doc. Filo - zabezpečí guideliny pre STD z ČR

Zapísal: Dr. Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

                    17.5.2003 v Žiline

 

Prítomní: Doc.MUDr.Tibor Danilla,PhD., prof.MUDr.Juraj Péč,CSc., doc.MUDr.Vladimír Hegyi,PhD., MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr.Eva Vrtíková, MUDr.Alena Nejdková, MUDr.Hana Zelenková, CSc., RNDr.Pavel Arnold - ako host',
Ospravedlnení: Prof.MUDr.Jozef Buchvald, DrSc., prim.MUDr Ján Lidaj.
Program:

l. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice a uznesení
3. Pripomienky k náplni kožného stacionára - Doc.Hegyi

4. Čo nového v liekovej politike MZ - RNDr.Arnold
5. Kritéria pre prípravu koncepcií odboru - MUDr.Rybárová

6. Slovenský dermatovenerologický kongres - Doc.Danilla

7. Správa delegáta UEMS - Doc.Hegyi
8. Návrh na kreditný systém postgraduálneho vzdelávania - Doc.Kolibášová

9. Návrh na založenie kategorizačnej liekovej komisie - Doc.Danilla
10. Stiahnutý z programu

11. Aktuálne problémy

12. Záver
 

l. 0tvorenie
Schôdzu otvoril a viedol doc. Danilla. Výbor schválil vystúpenie RNDr.Arnolda., Doc.Kolibášová sa ospravedlnila. Schválenie programu bolo jednomyselné.
 

2. Kontrola zápisnice a uznesení
Zápisnica schválená jednohlasne, pripomienky neboli, doplnky schválené. Doc.Hegyi sa nekontaktoval s vedúcim projektu výskumu melanómov (Uznesenie výboru - Zápisnica 13.12.2002, Smrdáky a 28.2.2003, Štrbské pleso)
Schválenie zápisnice s doplnkami.
 

3. Pripomienky k náplni kožného stacionára
Doc.Hegyi dostal od Dr.Hlavačku z MZ SR definíciu stacionára. Kožné stacionáre tvoria subkategóriu, ide o špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti. Podrobné referencie o koncepcii stacionára dá doc.Hegyi na www stránku SDS. Diskusia a pripomienky k náplni kožného stacionára - bude sa touto problematikou zaoberať výbor na ď'alšom zasadnutí.
 

4. Čo nového v liekovej politike MZ
Dr.Arnold, fy Spirig, informoval o stretnutí s ministrom zdravotníctva SR o problematike liekovej politiky a úhrady extern. Zo strany zdravotných poisťovní 100 % úhrady extern liekov bude len 1 - Dexamethazon!
- doporučené schváliť koncept o nenulovej úhrade za externá, ktorý bude slúžiť ako motivácia pacienta.

- navrhuje urobiť analýzu trhu a spotreby liekov, urobiť priemer spotreby na ošetrenie jedného pacienta
- kategorizačná komisia - u ministra treba argumentovať požiadavky a potreby, doplatky a plné úhrady za lieky

- zvoliť vyjednávaciu skupinu, ktorá bude komunikovať s ministrom zdravotníctva SR o tejto problematike
- dať ministrovi transparentný projekt ohľadne liečby dermatologického pacienta
- návrh komisie na prípravu pripomienok ku kategorizácii o počte 6 členov - prof.Péč, doc.Danilla, doc.Jautová, dr.Flimer, dr.Urbanček, dr.Vrtíková, doc.Kolibášová


5. Kritéria pre prípravu koncepcií odboru
Dr.Rybárová zodpovedala otázku o priprave koncepcie dermatovenerológie.

 

6. Slovenský dermatovenerologický kongres
Príprava Slovenského dermatovenerologického kongresu - Doc.Danilla.
- objednávanie ubytovania pre pozvaných hostí - hotel Devín, schválené jednohlasne

- prihlášky k aktívnej účasti doručit' do 20.5.2003
- doprava hostí - prof.Braun-Falca, prof.Wolffa zabezpečí prof.Péč.
- slabá aktívna účasť
 

7. Správa delegáta UEMS
Doc.Hegyi, podal správu delegáta na kongrese Medzinárodnej európskej spoločnosti špecialistov konanej
dňa 11. a 12.4.2003 v Berlíne
- informoval o náplni postgraduálneho vzdelávania v Európe, EU nič nediktuje, len odporúča dĺžka postgraduálneho vzdelávania v rôznych štátoch Európy je rôzna, je to národný problém, dĺžka postgraduálneho vzdelávani sa odporúča1-4 roky
- atestačné indexy sa budú tvoriť na elektronickom podklade
- platby špeciálnej starostlivosti dopr. na základe diagnózy (za hospitalizáciu a za výkon)

- doporučuj sa urobiť harmonizáciu odborných spoločností na medzinárodnej úrovni

- v USA sa zakladajú lôžkové oddelenia
- výbor dáva možnosf prihlásit' sa - UZMS


8. Návrh na kreditný systém postgraduálneho vzdelávania
doc.Kolibášová sa ospravedlnila a zaslala materiály k problematike, ktoré budú k dispozícii na
www stránke SDS - informoval doc.Danilla.
prof. Péč rozdelil odbor dermatovenerológie na 22 kreditov - podľa prof. Braun-Falca.
- rozdelenie dermatovenerológie na časti v počte 22, by mala trvať 5 rokov. Dal návrh na diskusiu a doplnenie tejto problematiky
- doc. Filo poukázal na kredity platné v ČR
- doporučené na pripomienkovanie cez www stránku SDS na doc.Kolibášovú a prof.Péča
 

9. Návrh na zloženie kategorizačnej liekovej komisie
Na požiadavku MZ cez SLS bolo potrebné navrhnút' najmenej 6 členov čo najď'alej od Bratislavy. Termín do týždňa. Návrh vychádzal z telefonického dohovoru zastihnutých členov výboru.
 

10. Stiahnutý z programu
 

11. Aktuálne problémy
- prof. Péč informoval o realizácii projektu - nákup fotožiaričov pre vybrané pracoviská v hodnote 10,5 mil. Sk Bude výberové konanie na dodávateľské firmy asi koncom mája t.r.
Vybrané pracoviská:

Kož. odd. FN Mickiewiczova ul., Bratislava

Kož. odd. Nem., SNP, Košice 

Kož. odd. Nem., BB 

Kož. odd. Nem. Lučenec
Kož. odd. Nem. Žilina 

Kož. odd. Nem., Prešov

Kož. odd. Nem. Trebišov

Kož. odd. Nem. Michalovce

Kož. odd. Nem. Skalica

Kož. odd. Nem. Považská Bystrica

Kož. odd. nem., Nové Zámky

 

Žiariče budú obsahovat' rôzny počet trubíc. Výbor schválil návrh prof. Péča jednohlasne.
- Na funkciu hl. odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu bol vymenovaný ministrom zdravotníctva doc. Danilla. Z poverenia tejto funkcie vypracoval pripomienky:
- pripomienky pre MZ SR k Novele smernice o odbornom usmernení zdravotnej starostlivosti

- pripomienky k vyhláške k novelizácii zákona o zdravotnej indikácii sterilizácie dermatolog ochorení, ktoré indikujú sterilizáciu
- sekcia fotobiologická pri SDS - predsedníctvo ešte nie je zvolené, informoval doc.Hegyi
- doc.Danilla informoval o CD nosiči s diagnostickými poznatkami z dermatológie určené pre praktických lekárov
- doc. Danilla informoval o volebnom zjazde SLS - informácie o konferencii SLS, poďakovanie za aktívnu účasť vedeckej časti konferencii, oboznámenie o výsledkoch volieb

- dr.Flimer žiadal o intervenciu na zdrav. poisťovniach o preplácaní výkonov č.75 a 10
- doc.Jarčušková - platby za návštevu lekára, platby u chronických a infekčných pacientov

- dr.Nejdková navrhuje zrušit' odporúčanie obvodného lekára pre návštevu pacienta v odbornej ambulancii

- doc.Danilla požiadal prof. Blacka (EADV) o informácie o podmienkach vstupu do EADV
- doc. Hegyi - poplatok za dermatol. kongres v Barcelone 25 EU
- Jubileá :

prof. Rehák 85 r. - čestné členstvo SLS
prof. Buchvald 70 r. - čestné členstvo SDS (hlasovanie 1 sa zdržal, 3 proti, 10 za)

dr. Doležalová 70 r. - strieborná medaila
doc. Danilla 60 r. strieborná medaila

dr. Rybárová 60 r. - strieborná medaila

dr. Nejdková 60 r. - strieborná medaila

dr. Osuský 50 r. - bronzová medaila
dr. Arnold 50 r. bronzová medaila

doc. Švecová 50 r. - bronzová medaila
dr. Kolátorová - bronzová medaila (2 proti, 9 za) - návrh vypracuje dr.Flimer
 

Výbor SDS berie na vedomie:
- informáciu o nezapojení sa do výskumu melanómu cez e-mail

- o stave príprav predlohy guidelinov
- správu o definícii a náplni kožného stacionára z MZ SR
- správu o súčasnej situácii na úseku liekovej politiky MZ SR

- stav prípravy Kongresu SDS 12-14 jún 2003
- správu delegáta schôdze UEMS
- návrh postgraduálneho vzdelávania v odbore dermatovenerológia od doc. Kolibášovej aj návrh od prof. Péča

- vymenovanie doc. Danilla za hlavného odborníka MZ v odbore dermatovenerológia
- správu o Konferencii SLS a výsledkoch volieb do výboru SLS

- ceny za vystavenie ocenení
- správu o CD programe diagnostiky kož. chorôb
- vypracovanie pripomienok k a) Smerniciam o odbornom usmernení zdrav. starostlivosti, b) funkciách hlavného odborníka MZ pre odbory, c)zdrav indikácie pre sterilizáciu z dermatologických indikácií

- správu o postupe pri nákupe fototerapeutických zariadení

 

Výbor SDS schval'uje:
- doplnenie programu o vystúpenie RNDr. Arnolda

- návrhy postupu odboru v liekovej politike
- vytvorenie pracovnej skupiny pre riešenie problémov kategorizácie liekov v dermatológii pod vedením prof. Péča
- schvaľuje navrhnutých kandidátov pre MZ do kategorizačnej komisie pre lieky a zdravotnícke pomôcky skupiny A
- ocenenia pri príležitosti životného jubilea: prof. Rehák - čestné členstvo v SLS, prof. Buchvald - čestné členstvo v SDS, doc. Danilla, dr. Doležalová, dr. Rybárová, dr. Nejdková - strieborné medaily, dr. Osuský, MUDr. Švecová, dr. Kolátorová, dr. Arnold - bronzové medaily; jubilantom ďakovné listy.
 

Výbor SDS ukladá:
- doc Hegyimu zverejniť prípis z MZ o kožnom stacionári na www stránku spoločnosti

- členovi komisie MZ pre kategorizáciu liekov postupovať podľa schváleného postupu

- doc. Hegyimu zverejniť podmienky vstupu do UEMS
- autorom návrhov postgraduálneho vzdelávania zverejniť návrhy na pripomienkovanie na www stránku spoločnosti
- doc. Danillovi a dr. Flimerovi vypracovat' návrhy na udelenie ocenení
- dr.Flimerovi formulovat' intervenciu ohľadom výkonov č.75 a 10, platby za inf. kož. pacientov a § l 8 Liečebného poriadku
 

12. Záver:
Schôdza výboru SDS bude počas Kongresu SDS 12-14. 6. 2003 v Bratislave
Žilina,17.5.2003, zapísala MUDr. Breznická Ľudmila


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

                        14.6.2003 v Bratislave

 

Prítomní: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., doc. MUDr. Viliam Filo, PhD., MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Eva Vrtíková,  MUDr. Hana Zelenková, CSc., MUDr. Slavomír Urbanček, MUDr. Ján Lidaj, MUDr.Breznická Ľudmila.
Ospravedlnení: prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr.Alena Nejdková, MUDr. Nadežda Suchá
 

Program:

l. Schválenie programu
2. Kontrola uznesení
3. Pripomienky k náplni kožných špecializovaných zariadení

4. K postgraduálnemu vzdelávaniu
5. Aktuálne otázky

6. Informácia o výsledku volieb do výboru a na funkciu revízora Fotobiologickej sekcie SDS.

 

l. Schválenie programu
Schôdzu otvoril a viedol doc. Danilla. O rozšírenie programu požiadal Dr. Lidaj o bod: Informácia o výsledku volieb do výboru a na funkciu revízora Fotobiologickej sekcie SDS. Program bol schválený jednomyselne.
 

2. Kontrola zápisnice a uznesení
Pripomienky:

- doc. Hegyi upozornil, že v zozname prítomných na výbore v Žiline nie sú uvedení doc. Jautová, Dr. Urbanček, Dr. Suchá a Dr. Breznická.

- v bode 7. v poslednom odseku je preklep UZMS, správne je UEMS

- v časti Výbor berie na vedomie: informáciu o nezapojení sa do výskumu melanómu cez e-mail - je treba opraviť a doplniť text, pretože sa jedná o výskum rakoviny kože. Informácia bola zverejnená na internete, ale nikto sa neprihlásil.

- Dr. Rybárová - v bode 5. Kritériá pre prípravu koncepcií odboru treba opraviť posledné slovo v texte namiesko koncepcie uviesť guideliny.

- Výbor jednomyseľne schválil zápisnicu s doplnkami.
 

3. Pripomienky k náplni kožných špecializovaných zariadení
- pripomienky nemal nikto,do budúcej výborovej schôdze môže každý člen si pripraviť pripomienky.
 

4. K postgraduálnemu vzdelávaniu
- prof. Péč spracoval Koncepciu kreditného systému postgraduálneho vzdelávania v DV podľa učebnice prof. Braun-Falca., kópie boli na predložené až na dnešnom výbore (kliknite na vzdelav.doc). Keďže prof. Péč sa na výbore ospravedlnil pre pracovné povinnosti, dokumenty predložil s jeho komentárom dr. Urbanček (kliknite na vzdelav2.doc).

- doc. Hegyi - v časti Dermatochirurgia upozornil na zvláštnosti, napr. Mohsovu terapiu, ktorá sa u nás nerobí, ale v Európe áno

- doc. Danilla preto navrhuje rozmnožiť sprievodný list prof. Péča, preštudovať predložené dokumenty a do 2-och týždňov poslať pripomienky prof. Péčovi

- doc. Kolibášová zaslala materiály o vzdelávaní doc. Danillovi, zatiaľ nie sú k dispozícii na www stránke SDS, pretože ich má prof. Péč

- doc. Hegyi informoval o dĺžke postgraduálneho vzdelávania predpokladá sa 4-5 rokov a 1 rok praxe, v ČR majú 5+1, ani v Európe to nie je určené presne, UEMS je kreatívne členstvo, je otvorené pre odlišnosti v jednotlivých štátoch, ale aj tu určité normy

- doc. Filo informoval o doškoľovaní v Rakúsku, spôsobe skúšok, vyžadovaných vedomostiach, majú svoju vlastnú učebnicu, zároveň pripomína, že oproti nám majú nižšie počty navrhovaných požadovaných praktických vyšetrení

- doc. Danilla – upozorňuje, že nemožno porovnávať opakované vyšetrenia tmavého poľa (napr. slín) a konkrétne vyšetrenie syfilisu

- doc. Jarčušková - informuje sa o možnosti prihlásiť sa na II. atestáciu alebo nadstavby

- doc. Danilla - kto chce, môže sa na II. atestáciu prihlásiť legislatívne stav nie je ošetrený, nadstavby už nie sú možné

 

5. Aktuálne otázky
-doc.Danilla informoval, že nedostal odpoveď z MZ na list so žiadosťou o cenových opatreniach a hodnote zdravotníckych  výkonov. Podla zdôvodnenia Ing.Andrejčákovej, námestníčky úseku obchodnej politiky VšZP, VšZP nie je tvorcom cien. Tie stanovujú MZ a  MF SR.

- doc. Jarčušková požiadala výbor SDS o finančný príspevok na pamätnú tabuľu pre prof. Malého, celková cena tabule cez 20.000 Sk, návrh na príspevok je 10.000 Sk, výbor schvaľuje a odporúča odhaliť túto tabuľu počas konferencie Mladých dermatovenerológov v Košiciach

- doc. Danilla - dostal list o pripravovanom časopise Referátový výber z dermatovenerológie, okrem skrátených informácií zo sveta by tam mali byť aj pôvodné práce

- doc. Hegyi - časopis mal výhodu v minulosti, keď nebol internet

- Dr. Urbanček - každý nemá internet, treba o takomto časopise uvažovať

- doc. Danilla - navrhuje doc. Jarčuškovú, aby získala o pripravovanom časopise získala podrobnejšie informácie  

- doc.Danilla - prof. Holomáň poslal list na tému Metodické listy racionálnej farmakoterapie, výbor ukladá, aby doc. Danilla doriešil podrobnosti 

- doc. Danilla - list od ministra o jeho vymenovaní za podpredsedu odbornej pracovnej skupiny pre dermatovenerologiká, (kategorizačná skupina), ale zatiaľ nevie, kto je (bude) predsedom, ani kto z navrhovaných členov

- Dr. Lidaj - vzhľadom k tomu, že na minulej schôdzi robila zápisnicu Dr. Breznická, navrhuje schváliť ju za zapisovateľku

Dr. Lidaj - doteraz bola naša www stránka umiestnená bezplatne na serveri NEXTRA v rozsahu 10 Mb. (ponuka trvá aj ďalej). Vzhľadom k prebiehajúcej evidencii všetkých www adries na Slovensku firmou SK-NIC vznikli problémy s evidenciou kvôli už  zaevidovanej www adrese SLS u firmy S.A. s.r.o. a spoločnému číslu IČO pre SLS a odborné spoločnosti. Je preto možné, že adresa bude na tomto serveri. Poplatky budú ročne 800 Sk za evidenciu. Do budúcna treba uvažovať o zvýšení kapacity priestoru pre eventuálny archív činnosti i prednášok SDS. 

 

6. Informácia o výsledku volieb do výboru a na funkciu revízora Fotobiologickej sekcie SDS.

- Dr. Lidaj - podal informáciu o výsledku volieb do výboru a na funkciu revízora Fotobiologickej sekcie SDS. Zároveň upozornil, že doteraz nebola urobená ustanovujúca schôdza a preto Fotobiologická komisia ešte neexistuje a nemôže sa jej názov používať. Voľby prebehli korešpodenčne. Pri rovnosti hlasov bolo poradie určené losovaním (poradie pre 5 členný výbor: doc. Hegyi, Dr. Lidaj, Dr. Bellová, Dr. Hegyiová, Dr. Kováčová, revízor: doc. Danilla). Doc. Hegyi, ktorý bol poverený prípravou fotobiologickej sekcie môže zvolať ustanovujúcu schôdzu výboru.

 

Výbor SDS berie na vedomie:
- informáciu o nezapojení sa do výskumu rakoviny kože cez e-mail

- návrh postgraduálneho vzdelávania v odbore dermatovenerológia

- vymenovanie doc. Danillu za podpredsedu odbornej pracovnej skupiny MZ pre dermatologiká

- informáciu o prebiehanej evidencii www stránok

- informáciu o výsledku volieb do výboru a na funkciu revízora Fotobiologickej sekcie SDS

 

Výbor SDS schval'uje:
- zápisnicu zo Žiliny s opravami a doplnkami

- Dr. Breznickú za zapisovateľku

- sumu 10.000,- Sk (desaťtisíckorún) na pamätnú tabuľu pre prof. Malého v Košiciach

- sumu  800 Sk za ročné evidenciu www stránky
 

Výbor SDS ukladá:
- doc Hegyimu oboznámiť členskú verejnosť o možnostiach spolupráce s UEMS na www stránke spoločnosti

- dr. Urbanček - rozmnožiť a rozposlať sprievodný list prof. Péča k postgraduálnemu vzdelávaniu

- členom výboru preštudovať predložené dokumenty o postgraduálnom vzdelávaní a do 2-och týždňov poslať pripomienky prof. Péčovi

- doc. Jarčuškovej informovať sa podrobnejšie o pripravovanom časopise Referátový výber z DV

- doc.Danilla - informovať sa podrobnejšie na tému Metodické listy racionálnej farmakoterapie

- doc. Hegyi - zvolať ustanovujúcu schôdzu výboru Fotobiologickej sekcie SDS

 

Záver:
Schôdza výboru SDS bude počas Kongresu mladých dermatovenerológov 19. 9. 2003 v Košiciach

 

Bratislava,14.6.2003, zapísala MUDr. Breznická Ľudmila, MUDr. Ján Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

 

                19.9.2003 v Košiciach.

 

Prítomní: prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.,doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., CSc., doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, doc. MUDr. Darina Jarčušková, MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Eva Vrtíková,  MUDr. Slavomír Urbanček, MUDr.Alena Nejdková, MUDr. Nadežda Suchá, MUDr. Ján Lidaj, MUDr.Breznická Ľudmila.
Ospravedlnení: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., doc. MUDr. Viliam Filo, PhD., MUDr. Hana Zelenková, CSc., 

 

Program:

l. Otvorenie

2. Kontrola a schválenie zápisnice
3. Vedecké akcie na rok 2004 

4. Zhodnotenie a ocenenie najlepšej publikácie za rok 2002
5. Stav prípravy Smrdáckych dní

6. Správa hlavného odborníka MZ SR za DV

7. Dopis prof. Buchvalda predsedovi SDS

8. Aktuálne otázky

 

l. Otvorenie
Schôdzu otvoril a viedol doc. Danilla.

- doc. Jarčušková podala návrh na svoju rezignáciu z výboru, výbor SDS nesúhlasí

- program bol jednomyseľne schválený
 

2. Kontrola a schválenie zápisnice

Pripomienky:

- doc. Danilla zatiaľ nedostal dokumenty na oponovanie špecializačnej náplne

- doc. Jarčušková – prečítala list s negatívnym stanoviskom k vydávaniu časopisu Referátový výber z dermatovenerológie, zároveň pripomenula, že v roku 2003 je 1.-vé a 2.-hé číslo časopisu Čs. Dermatológie stratové  

- doc.Danilla – informoval o časopise Metodické listy racionálnej farmakoterapie

- prof. Buchvald – upozornil na nepresnosti v zápisnici pri citovaní a uverejňovaní na internete, navrhuje schvaľovať zápisnicu vždy na ďalšej výborovej schôdzi, až potom publikovať

- výbor jednomyseľne schválil zápisnicu s doplnkami.
 

3. Plán akcií na rok 2004
- doc. Danilla prihlásil Detskú konferenciu v Tatrách, obvyklý termín február-marec presunúť na 30.marec-        1.apríl 2004,  vzhľadom ku nedávno konanému kongresu v Brne s detskou tématikou

- Dr. Lidaj – Smrdácke dni, polovica decembra 2004

- doc. Jarčušková, Košice robili konferenciu za sebou 2 roky, na budúci rok 2004 neplánujú, na rade je Bratislava

- dr. Rybárová, doc. Danilla navrhujú Dermatologický kongres v Bratislave, jún 2004

-plán akcií ASLSR dermatovenerolog. sekcie zašle dr. Flimer

4. Zhodnotenie a ocenenie najlepšej publikácie za rok 2002
– bola prihlásená iba jedna publikácia
autori, téma – opýtať doc. Danilu

 

5. Stav prípravy Smrdáckych dní

- Dr. Lidaj – pred týždňom dostal z riaditeľstva podmienky na poskytovanie ubytovania a stravy, ktoré bude hradiť generálny sponzor Slovenské liečebné kúpele Piešťany, pripravuje sa text prvého oznámenia, termín 12.-13. December 2003 sa nemení 

 

6. Správa hlavného odborníka MZ SR za DV

- prípis o rozdelení UV žiaričov, pred 3 týždňami bolo výberové konanie, zúčastnili sa tri firmy (Erbe, Medilas, Waldmann)

- tlačové a významové chyby v publikovanom dokumente vo Vestníku MZ SR o doškoľovaní a atestáciách 

- zrušenie doškoľovacieho pracoviska SZU v Ružinove a presun na kožnú kliniku FN, informácie sú zatiaľ protichodné 

- k tomuto bodu vznikla diskusia na tému I. a II. stupeň atestácie, nadstavby, iné odbory majú aj viaceré, dermatológia ich zrušila

- Dr. Rybárová upozorňuje na problémy týkajúce sa hradených výkonov, kategorizácie a hodnoty bodu

 

7. Dopis prof. Buchvalda predsedovi SDS

- doc. Danilla prečítal list prof. Buchvalda, vo vzájomnej diskusii sa nezrovnalosti vyjasnili 

 

8. Aktuálne otázky

- Dr. Lidaj - podal informáciu o Fotobiologickej sekcii SDS, ustanovujúca schôdza výboru sa bude konať o týždeň 26.9.2003 o 13,30 hod. na kožnej klinike DFN v Bratislave.

- doc. Danilla – v súvislosti s Melanoma Day v Európe navrhol, aby Fotobiologická sekcia pripravila podklady pre usporiadanie Melanoma Day na Slovensku

- Dr. Urbanček bol pozvaný na do Paríža na schôdzu vedeckého výboru kongresu Psoriasis 2004

- 30.10.2003 bude pracovná schôdza v Bratislave pri príležitosti 60.-tin doc. Danillu, poriadaná Pracovnou skupinou detskej dermatovenerológie pri SDS

- prof. Jarčušková vyzýva členov výboru k dodávaniu odborných článkov do časopisu ČSD

- prof. Jarčušková sa vzdala funkcie šéfredaktorky časopisu ČSD a navrhuje na tento post doc. Jautovú

 

Výbor SDS berie na vedomie:


- informáciu o pozvaní Dr. Urbančeka na schôdzu vedeckého výboru kongresu Psoriasis 2004

- informáciu o ustanovujúcej schôdzi výboru Fotobiologickej sekcie SDS 26.9.2004 v Bratislave

- informáciu o príprave Smrdáckych dní

 

Výbor SDS schval'uje:
- zápisnicu z Bratislavy s opravami a doplnkami

- termíny odborných podujatí na rok 2004

- rozosielanie a uverejňovanie zápisnice na internete až po skontrolovaní a schválení na ďalšom výbore

 

Výbor SDS ukladá:
- doc. Hegyi – zvolať schôdzu výboru Fotobiologickej sekcie SDS 26.9.2004 v Bratislave

- Fotobiologická sekcia - pripraviť podklady pre usporiadanie Melanoma Day na Slovensku

- dr. Flimerovi zaslat plán akcií ASL SR dermatolog. sekcie doc.Danillovi

- poveruje prof. Buchvalda organizáciou kongresu v Bratislave v júni 2004.

 

Záver:
Nasledujúca schôdza výboru SDS bude počas Smrdáckych dní 12.-13.decembra 2003

 

Bratislava,19.9.2003, zapísala MUDr. Breznická Ľudmila, MUDr. Ján Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

        dňa 12.12.2003 v Smrdákoch

 

Prítomní: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., MUDr. Vladimír Flimer, doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Eva Vrtíková, doc. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Breznická Ľudmila.
Ospravedlnení: doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., MUDr. Hana Zelenková, CSc., MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Nadežda Suchá, doc. MUDr. Viliam Filo, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček

Revízor: MUDr. Ján Lidaj,
Hostia: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., viceprezident ČDS.

 

Program:

l. Otvorenie
2. Kontrola a schválenie zápisnice

3. Organizačné zabezpečenie konferencie Smrdácke dni
4. Príprava vedeckých podujatí v roku 2004

 a) Histopatologický seminár (27. február 2004, Martin)

 b) Kongres SDS s medzinárodnou účasťou (24. - 26. jún 2004, Bratislava)

 c) Konferencia Smrdácke dni (9. - 10. december 2004, Smrdáky)

 d) Pracovné schôdze neštátnych dermatológov

 e) Doškoľovacie schôdze
5. Informácie
.
 a) Pripomienky k novej kategorizácii liekov

 b) Pripomienky k pripravovanému Liečebnému poriadku

 c) Guideliny

6. Rôzne

 

1. Otvorenie

 - schôdzu otvoril a viedol doc. MUDr. Danilla

 - doplnenie programu v bode rôzne,

 - schválenie programu jednomyseľné

 

2. Kontrola a schválenie zápisnice

- doc. Danilla navrhuje zrušiť jarnú Detskú dermatovenerologickú konferenciu v Tatrách 2004

- doc. Hegyi - zmena termínu Melanoma Day

- Dr. Rybárová navrhuje usporiadať jednu veľkú akciu SDS - kongres SDS - kongres SDS. Po diskusii sa výbor dohodol, že súčasťou budú programy všetkých odborných sekcií , ktoré pracujú pri výbore SDS a stanovil sa aj jediný fixný termín fixný termín, prvý júnový týždeň - návrh bol schválený, 8 bolo za, 1 sa zdržal hlasovania

- výbor schválil doplnenú a opravenú zápisnicu z výboru v Košiciach jednomyseľne, môže byť uverejnená na internete

 

3. Organizačné zabezpečenie konferencie Smrdácke dni

- Dr. Lidaj informoval o organizačnom zabezpečení konferencie, dostavili sa pozvaní hostia (prednášatelia) z Talianska, Belgicka a Čiech

 - požiadal o zmenu programu a presunutie prednášky z piatku na sobotu na základe žiadosti českých autorov

 - tlmočil členom výboru žiadosť o ospravedlnenie neúčasti Dr. Bellovej na Smrdáckych dňoch pre pracovné povinnosti a zrušenie plánovanej prednášky o fototerapii

 

4. Príprava vedeckých podujatí v roku 2004

a) Histopatologický seminár v Martine (prof. Péč požiadal telefonicky o termín 13.2.204)

Histologický seminár sa uskutoční 27. február 2004 v Martine. Organizačne zabezpečia pracovníci Martinskej fakultnej nemocnice a pracovná skupina histopatológie SDS.

 

b) Kongres SDS s medzinárodnou účasťou (3. - 5. jún 2004 v Bratislave)

- zmenil sa dátum usporiadania kongresu (3. – 5. jún 2004) v zmysle bodu 2.

- doc. Danilla predložil predbežnú štruktúru odborného programu

 - fotobiologická sekcia - doc. Hegyi, Dr. Lidaj

 - onkodermatológia - prof. Péč, doc. Filo

 - pediatrická dermatológia - doc. Danilla

- alergológia a imunológia - Dr. Doležalová, Dr. Urbanček

- angiológia a hojenie rán - doc.Jarčušková

- korektívna dermatológia Dr. Rasochová

- infekčné choroby, pohlavné choroby a STI - Dr. Čontofalská

 

Odborný program:

1. deň - právne veci a legislatíva

2. deň - zahraniční hostia

3. deň - estetická dermatológia, venerológia, infekčné choroby, profesionálne choroby, kontaktná dermatitída

Spoločenský a sociálny program: príprava bude zverená užšiemu výboru

Doc. Danilla vypracuje I. informáciu o kongrese a zašle členom výboru

 

c) Konferencia Smrdácke dni - informoval Dr. Lidaj, termín ešte nie je presný, závisí od stavu pacientov a ukončení sezóny v kúpeľoch Smrdáky, predpoklad 17. - 18. december 2004

 

d) Pracovné schôdze ASL SR - dermatovenerologická sekcia - program a termíny doškoľovacích akcií na rok 2004 nahlásil dr. Flimer, odporučil posielať pozvánky na tieto akcie na ASL SR, odkiaľ ich potom rozošlú všetkým dermatovenerológom, aby sa ich mohli v prípade záujmu zúčastniť štátni aj neštátni dermatológovia

 

e) Doškolovacie akcie predatestačné

- doc. Danilla, o takéto akcie má záujem aj FF UK v Bratislave

- základy histopatológie

- základy fototerapie

 

5. Informácie

 a) - pripomienky k novej kategorizácii liekov - doc.Danilla odporúča pozbierať pripomienky ku liekom a dodať ich doc. Danillovi

 b) pripomienky k liečebnému poriadku - zatiaľ v očakávaní záverov MZd SR k Liečebnému poriadku, pripomienky som odovzdal osobne pani Dr. Vivodovej. Ďalší návrh Liečebného poriadku pripravuje Dr. Szalay, o jeho obsahu nevie ani Dr. Vivodová

 c) guideliny – návrh metodiky ich tvorby je na MZd SR a čaká sa na schválenie

 - Dr. Rybárová informovala, že na internetovej stránke výboru ČDS sú vypracované postupy racionálnej farmakoterapie dermatóz, odporúča ich pozrieť. Doc. Danilla navrhol zatiaľ zbierať naše materiály k guidelinom, pripravovať ich. Môžeme ich zaslať ako našu ponuku.

 

6. Rôzne

- doc. Danilla požiadal doc. Hegyiho zistiť, či existuje jednotný európsky kalendár dermatovenerologických akcií poriadaných národnými odbornými spoločnosťami, a ak takýto existuje zabezpečiť uverejnenie akcií SDS v tomto kalendári

- doc. Danilla informoval o liste Internacionálnej ligy dermatologických spoločností (ILDS), ktorá žiadala aktualizáciu funkcií, prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára a pokladníka. Nakoľko výbor nemá pokladníka, je potrebné zvoliť ho. Návrh na zvolenie Dr. Vrtíková. Tajným hlasovaním bola zvolená 8 hlasmi dr. Vrtíková, 1 hlas dostal dr. Lidaj.

- doc. Danilla dostal odpoveď na otázky miesta konania kongresu 2011 v Taliansku, mesto Rím, hl. organizátor Lotti, Gelmeti

- doc. Hegyi informoval, že o usporiadanie Svetového kongresu dermatológie, ktorý sa bude konať v r. 2011, sa uchádza aj Taliansko. Organizátori zaslali dotazník, po vyhodnotení ktorého zvážia, či existuje medzi dermatovenerológmi z celého sveta podpora, aby sa o usporiadanie kongresu pokúsili

- doc. Danilla navrhol schváliť odmenu pre právneho zástupcu pri uzatvorení zmluvy medzi SDS a fi Beirnsdorf, p.Kurucovej za drobné práce navyš svojich povinností a p. Sabovej, sekretárke DFN za kancelárske práce pre SDS v sume 4000.- Sk na osobu

- doc. Danilla informoval o liste hlavného hygienika SR o registrácii EPIS - epidemiologické údaje o epidémiách a prenosných chorobách, paragraf 79 z r.1997 ukladá hlásiť syfilis, kvapavku, ulcus molle a lymfogranuloma venereum príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu. To sa neuskutočňuje . STD, ostatné infekčné choroby iba pri hromadnom výskete. Doc. Danilla odpovedal na tento list.

- doc. Danilla požiadal o komunikáciu s hlavným hygienikom SR ohľadom zabezpečenia odbornej starostlivosti o chorých s STD chorobami

- dr. Flimer informoval o problémoch s oneskoreným dodávaním výsledkov z Národného referenčného centra na diagnostiku syfilisu.

- doc. Hegyi informoval o konferencii STD 7. – 9. 10. 2004 na ostrove Mykonos v Grécku

- doc. Hegyi informoval o 9. Alpe-Adria-Danube kongrese o STD a infekciách kože v Prahe, výbor však nebol uznášaniaschopný a preto termín nasledujúceho kongresu v roku 2004 nie je ešte presne určený, bude sa ale konať vo Viedni

- doc. Hegyi navrhol príspevok za udržovanie www stránky SDS pre Dr. Lidaja - návrh 3000 Sk - schválené jednohlasne

- doc. Hegyi podal námietku voči použitiu databázy členov SDS a zasielaniu pozvánok nečlenom spoločnosti Estetickej dermatológie a kozmetiky na ich akcie

- dr. Rybárová informovala o vzniku CzADV, ktorá bola ustanovená po EADV kongrese v Prahe a zameriava sa podporu aktivity mladých dermatológov ČR

- na výbore sa zúčastnil doc. MUDr. Ettler, CSc., viceprezident ČDS, odovzdal pozdrav od výboru ČSD a dal návrh na organizovanie spoločných česko-slovenských odborných kongresov, konaných l x ročne s miestom konania striedavo v Čechách a na Slovensku

 

Výbor SDS berie na vedomie:

- informáciu doc. Hegyiho o zapojení sa a organizovaní Melanoma Day 2004 na Slovensku v termíne 10. máj 2004.

- informáciu dr. Lidaja o organizačnom zabezpečení konferencie Smrdácke dni 2003

- informáciu doc. Danilu o príprave kongresu SDS v r.2004

- informáciu o prípise hlavného hygienika k epidemiologickým údajom - registrácii EPIS

- informáciu doc. Hegyiho o konferencii STD na ostrove Mykonos v Grécku

- informáciu dr. Rybárovej o vzniku obecne prospešnej spoločnosti CzADV

 

Výbor SDS schvaľuje:

- zmenu dátumu konania kongresu SDS na 3. – 5. jún 2004 v Bratislave

- zápisnicu zo zasadnutia SDS v Košiciach 19. 9. 2003 a jej zverejnenie na internete

- dr. Vrtíkovú za pokladníčku SDS

- odmenu á 4000.- Sk pre pani Kurucovú, Sabovú a právneho zástupcu SDS

- organizáciu spoločných česko-slovenských odborných podujatí striedavo 1x ročne

- príspevok 3000.- Sk za pripojenie a údržbu www stránky SDS pre Dr. Lidaja

 

Výbor SDS ukladá:

- doc. Hegyimu a Fotobiologickej sekcii zorganizovať Melanoma Day 2004

- doc. Hegyimu požiadať o zaevidovanie akcií SDS v Medzinárodnom kalendári EADV (ak takýto kalendár existuje)

 

Smrdáky, 12.12 2003

Zapísala: Dr. Breznická, Dr. Lidaj