Rok 2004    
        

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti: 

27.   2. 2004, Martin

  6.   5. 2004, Bratislava

  6. 11. 2004, Žilina

10. 12. 2004, Smrdáky


Zápisnica zo zasadnutia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

27. 2. 2004 v Martine

Prítomí: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., MUDr. Eva Vrtíková, doc. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Hana Zelenková, CSc., doc. MUDr.Viliam Filo, PhD., MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Nadežda Suchá, MUDr. Slavomír Urbanček, MUDr. Ľudmila Breznická
Ospravedlnení: prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Jarmila Rybárová
 

Program:

l. Otvorenie a kontrola zápisnice
2. Stav príprav Národného kongresu

3. Príprava Euro Melanoma Day
4. Správa zo schôdze EDF

5. Správa hlavného odborníka.
6. Rôzne

 

1. Otvorenie a kontrola zápisnice

-        schôdzu otvorila viedol doc. MUDr. Danilla

-        pripomienku k zápisnici podala MUDr. Zelenková, podala vysvetlenie k zasielaniu pozvánok na Dermaparty podľa databázy adries SEDKK

-        výbor schválil zápisnicu jednohlasne

2. Stav príprav Národného kongresu

-        s prípravami oboznámil doc. Danilla

-        refundácia cestovného pre hostí bude podľa finančných možností a sponzorských príspevkov

-        informoval o liste prof. Arenbergera k organizovaniu spoločných česko-slovenských akcií, doc. Danilla na list písomne odpovedal, ale ešte nedostal spiatočnú odpoveď

-        doc. Danilla informoval o sponzorskej účasti asi 20 firiem

-        doc. Danilla dal návrh na výšku jednotlivých finančných príspevkov, ale výbor pri hlasovaní o výške príspevku nerozhodne hlasoval a tak rozhodne prezident SDS

-        Národný dermatovenerologický kongres sa uskutoční 4-6 júna v Bratislave a miestom konania bude SUZA

3. Stav príprav Euro Melanoma day

-        doc. Hegyi informoval na stretnutí ASLSR - sekcie dermatovenerológov v Martine 2l.2.2004 o organizovaní tejto akcie a vyzval k aktívnej účasti na Euro Melanoma Day 10.5.004

-        informácie o tejto akcii budú zverejnené na Internete a zabezpečená je informovanosť verejnosti cez médiá – zabezpečuje Fotobiologická sekcia SDS

-        akciu sponzorsky podporia farmaceutická firmy, pri príprave dotazníkov pre pacientov a ich distribúcii lekárom, ktorí sa zapoja do akcie

-        doc. Danilla navrhuje informovať všetkých lekárov o tejto akcii písomne

-        doc. Hegyi navrhuje informovať o konaní tejto akcie MZd SR (dr. Hlavačka)

-        doc. Danilla navrhuje informovať aj SLS o konaní tejto akcie

4. Správa zo schôdze EDF

Schôdza sa konala 22.1.2004 vo Švajčiarsku, zúčastnil sa doc. Hegyi. Zúčastnilo sa jej 93 dermatolológov a hostia zo zahraničia. Podujatie sa koná l x ročne. Doc. Hegyi podal správu z tejto schôdze a požiadal o preplatenie cestovných nákladov. Hlasovaním bola táto žiadosť jednohlasne prijatá.

5. Správa hlavného odborníka

-        doc. Danilla informoval o možnosti dermatológov prihlásiť sa na kongres v Budapešti v máji 2004

-        informoval o liste prim. MUDr. Urbančeka na Ministerstvo zdravotníctva, v ktorom reagoval na nepravdivé vyjadrenia ministra zdravotníctva na adresu kožného oddelenia Nemocnice F.D.R. v Banskej Bystrici

-        informoval o liste Ing. Kubíkovi, ohľadne organizovania fotoseminára, ktorý sa mal uskutočniť 28.1.2004 v Mýte pod Dumbierom. Oznámil Ing. Kubíkovi, že nie je kompetentný organizovať doškolovanie lekárov vo fototerapii, ani vydávať certifikáty v tomto odbore.

-        15.2.2004 sa doc. Danilla zúčastnil jednania na MZd SR ohľadne hlásenia EPIS o pohlavných chorobách a rozposlal prípis krajským odborníkom s inštrukciami, ako treba hlásiť pohlavné choroby, hlásenky posielať na Štátny zdravotný ústav v príslušnom regióne, vyzval krajských odborníkov, aby následne informovali okresných odborníkov pre dermatovenerológiu, a tí ďalších dermatovenerológov vo svojom okrese o postupe hlásania pohlavných chorôb.

6. Rôzne

-        doc.Danilla - guideliny boli spracované a sú pripravené na odoslanie na MZd SR

-        doc. Filo informoval o stretnutí s Dr. Havránkovou ohľadne zrušenia špecializačnej atestácie z onkodermatologie, tým nebude možné liečenie kožných nádorov kožnými lekármi, ale onkológmi. Nie je zabezpečené doškoľovanie dermatológov v tomto odbore

-        doc. Hegyi informoval o podobnej situácii v Nemecku, ale kožným lekárom sa podarilo dostať kožné nádory do svojej kompetencie s tým, že je zabezpečená ich kompletná terapia

-        doc. Hegyi informoval o štandardnom vzdelávaní v EÚ, kedy plnohodnotní dermatológovia pre EÚ budú iba s atestáciou II. stupňa, a je nutné prístrojové vybavenie odbornej ambulancie

-        dr. Flimer oznámil, že neštátni dermatológovia boli oboznámení s nutnosťou minimálneho prístrojového vybavenia ambulancie a až po splnení tejto požiadavky vydá Lekárska komora súhlas k licencii na výkon privátnej praxe.

 Výbor SDS schvaľuje:

-        zápisnicu zo zasadnutia SDS v Smrdákoch 12.12.2003

-        uhradiť náklady na pracovnú cestu na schôdzu EDF doc. Hegyimu

-        rozhodnúť doc.Danillovi o výške sponzorských príspevkov firiem na Národný kongres

 Výbor SDS navrhuje:

-        zriadiť doškoľovacie stredisko pre dermatovenerológov

Výbor SDS ukladá:

-        doc. Danillovi vypracovať list rektorovi SZU v Bratislave a požiadať o riešenie nežiaducej situácie v postgraduálnom vzdelávaní v odbore dermatovenerológia

 Martin 27.2.2004, zapísala MUDr. Breznická.

 

Zápisnica schválená  na zasadnutí výboru SDS v Bratislave, dňa 6.5.2004.


Zápisnica zo zasadnutia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

6. 5. 2004 v Bratislave

       

Prítomí: doc. MUDr.Tibor Danilla, PhD., Prof.MUDr.Buchvald Jozef, DrSc., doc.Vladimír  Hegyi, PhD.,  MUDr.Eva Vrtíková, MUDr.Slavomír Urbanček,

MUDr.Jarmila Rybárová, MUDr.Ján Lidaj, MUDr.Vladimír Flimer, MUDr.Ľudmila Breznická                                                             
Ospravedlnení:
doc.MUDr.Darina Jarčušková, PhD., doc.MUDr.Jagienka Jautová, PhD., Prof.MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr.Hana Zelenková, PhD., MUDr.Nadežda Suchá
 

Program:

l. Otvorenie
2. Schválenie zápisnice

3. Euromelanoma day
4. Príprava Národného kongresu

5. Ocenenia
6. Aktuálne otázky

 

1. Otvorenie schôdze

 -  schôdzu otvoril a viedol doc.MUDr.Danilla PhD.

2. Schválenie zápisnice                                                                                                                       

- zápisnica z výborovej schôdze Martine 27.2.2004 bola schválená  jednohlasne s opravami v bode č.4 a č.5.

-         bod č. 4.: doc. Hegyi - treba opraviť skratku EADV na EDF (European Dermatology Forum)

-         bod č. 5.: dr. Urbanček – zmeniť pôvodnú vetu na:  - informoval o liste prim. Urbančeka, že minister sa vyjadril likvidačne voči dermatológii ako odboru, že oddelenia sa budú transformovať na stacionáre.

- kontrola úloh - doc. Danilla – vypracovať list ministrovi zdravotníctva o nesúhlase so zaradením dermatovenerológie do 3 ročnej postgraduálnej prípravy – úloha splnená

- doc. Hegyi, dr. Rybárová diskutovali k 3-oj ročnej dobe prípravy na atestáciu

- doc. Danilla prečítal list z Ministerstva zdravotníctva SR od Dr. Hlavačku týkajúci sa záväzných  opatrení k príprave na atestácie

 3. Euromelanoma day

- doc. Danilla oznámil listom ministrovi zdravotníctva o konaní Euromelanoma day 2004 na Slovensku (história, ciele, spôsob organizácie a priebeh akcie) 

- z Ministerstva zdravotníctva dostal súhlasnú odpoveď ministra so záštitou nad organizáciou Euromelanoma day 2004 na Slovensku

- doc.Danilla poďakoval za organizáciu tohto podujatia kolektívu, ktorý viedol doc.Hegyi

- doc.Hegyi oznámil, že do tejto akcie sa zapojilo l37 dermatologov v SR, informoval    o rozosielaní a vyplnovaní dotazníkov, kópia ostane lekárovi a originál sa zozbiera a údaje   

   sa vyhodnotia centrálne, predbežná správa bude podaná na kongrese SDS v Bratislave

- na propagáciu akcie Melanoma Day bola zorganizovaná tlačová konferencia a je veľký záujem obyvatelstva o túto akciu

- doc. Hegyi poďakoval za účasť a podporu pri organizovaní tejto akcie všetkým zúčastneným dermatológom i  všetkým ďalším spoluorganizátorom, médiám, v  pondelok 10.5.2004 ráno

   bude akcia propagovaná v TV Markíza, TV JOJ

- Dr. Lidaj – v súvislosti s Euromelanoma Day 2004 informoval o výrazne zvýšenom počte návštev na internetovej stránke v posledných týždňoch

4. Príprava Národného kongresu

-  doc. Danilla  informoval o účasti firiem, zlatý sponzor s odsúhlasenou sumou sa nezískal, firemné sympóziá 8,  farmaceutických spoločností je 15

- otvorenie kongresu bude  4.6. 2004, t.j. v piatok o 9,30 hod.

- poveruje zabezpečiť tlmočnícke služby doc.Hegyimu a MUDr. Urbančekovi, simultánny preklad z a do angličtiny a francúzštiny 

- výlet do Piešťan a starostlivosť o pozvaných hostí doc. Danilla podľa ich záujmu

- spoločenský večer a uvítacia párty – piatok 4.6. v  Rusovciach

- doc. Danilla poslal pozvánky pre členov výboru Českej dermatologickej spoločnosti

- doc. Ettler navrhol zriadiť na kongrese SDS v Bratislave 4.-6.6.2004 samostatný český prednáškový blok. Výbor SDS s tým vyjadril jednohlasný nesúhlas  a navrhuje zaradiť prednášky podľa odborného programu

 

5. Ocenenia

- doc.Danilla informoval o kritériách, podľa ktorých sa udeľujú ocenenia

- prečítal zoznam členov SDS, ktorí v tomto roku budú mať životné jubileum

- návrh na bronzovú medailu pre doc. Hegyiho pri tajnom hlasovaní prešiel

- návrh na bronzovú medailu prof. Šimaljakovú pri tajnom hlasovaní prešiel

- návrh na striebornú medailu pre doc. MUDr. Kolibášovú pri príležitosti 60 r. pri tajnom hlasovaní návrh neprešiel

- ostatným jubilantom pošle výbor SDS písomné poďakovanie

- výbor ukladá vedeckému sekretárovi napísať hodnotenie na členov SDS navrhnutých na ocenenie   

 

6. Aktuálne otázky 

- prof. Buchvald oznámil o záujme prof. Ruzicku prednášať na dermatologickom kongrese v budúcom roku

- doc. Danilla informoval o malom odbere časopisu Česko-slovenská dermatológia, šéfredaktorom je prof. Štork. Ekonomické hľadisko časopisu ako dobré, ale z odborného hľadiska je publikácií málo, často býva nekvalitná  fotodokumentácia

- doc. Danilla navrhuje zvýšiť členské v SDS a z toho dotovať časopis, navrhuje na Konferencii SDS na Národnom kongrese pri registrácii informovať o časopise a odporúča vyzvať členov dermatol. sekcie ASL SR  k odberu časopisu, a dať túto informáciu aj na  www stránku SDS

- doc.Hegyi navrhuje zvoliť oficiálneho zástupcu pre UEMS z radov dermatológov

- doc.Hegyi  informoval o l0. kongrese Alpe-Danube-Adria, ktorý bude 26.-28. novembra 2004 vo Viedni

- doc. Jarčušková sa vzdala členstva v redakčnej rade časopisu ČSD

- doc. Danilla písomne poďakoval doc. Jarčuškovej za členstvo v redakčnej rade časopisu  ČSD                                                                                                                             

- výbor navrhuje na jej miesto doc. Jautovú

- doc. Danilla podal správu o hospodárení za rok 2003, zostatok z predchádzajúcich rokov je 140 tis. Sk

- doc. Danilla prečítal list od doc. Jautovej v mene lekárov kožných lôžkových oddelelení ohľadne ceny za hospitalizovaného pacienta. Suma vyčlenená na l pacienta na ústavnú liečbu je nedostačujúca a nepokrýva ani bežné náklady na terapiu, nie to na kvalitné vyšetrenia a ošetrenia hospitalizovaných pacientov, navrhuje riešiť tento problém na výbore SDS a následne na Ministerstve zdravotníctva. O tomto probléme bolo už MZ písomne informované. Odpoveď znela je to vypočítané z priemerov nákladov.

- doc. Danilla informoval prof. Krištúfka o stave a vypracovaní guideline v dermatológii, tento materiál bol odoslaný Dr. Vivodovej na Ministerstvo zdravotníctcva SR

-   doc.Danilla nebol prizvaný k žiadnej reforme v dermatológii, zoznam diagnóz nad a pod čiarou a miera uhrádzania poisťovňami neboli dané na diskusiu, preto napísal list ministrovi   zdravotníctva a napísal vlastný zoznam diagnóz a miery úhrady

- doc.Danilla dostal odpoveď z MZ, kde odporúčajú informovať sa o danej problematike  na internetovej stránke a tu je aj  možnosť diskusie k danej problematike

-  vo vedeckej rade MZ je pre dermatovenerológiu  stanovený prof. Péč, ktorý sa podiela na konečnej úprave diagnóz a miery úhrady pacientom

 - doc.Danilla poslal odpoveď na MZ o hláseniach  EPIS a ako záchytné pracovisko nahlásil stredisko EPIS v Košiciach s vedúcou MUDr. Čontofalskou

- doc. Danilla informoval o liste MUDr. Štancla Igora, CSc., v ktorom žiada o vyradenie z  evidencie v SDS, výbor berie na vedomie

- Dr. Rybárová navrhuje zviditeľniť dermatológov, ktorí sú členmi zahraničných dermatologických spoločností, zahraničných výborov a členmi predsedníctiev na

  zahraničných  konferenciách 

- doc. Danilla opakovane navrhoval riešiť túto problematiku už v súvislosti s obsadzovaním štipendií v zahraničí a prácou mladých dermatológov

Výbor berie na vedomie:

- žiadosť doc. Jarčuškovej o odstúpenie z  členstva v redakčnej rade časopisu ČSD

- žiadosť MUDr. Štancla o vyradenie z evidencie  v SDS

- výsledky hospodárenia za rok 2003

- zmenu v redakčnej rade ČSD, šéfredaktor prof. Štork

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu zo zasadnutia SDS v Martine 27.2.2004 s opravami

- ocenenia - z príležitosti životného jubilea pre doc. Hegyiho a prof. Šimaljakovú

- doc. MUDr. Jautovú do redakčnej rady časopisu ČSD

Výbor ukladá:

- prof. Péčovi, vedeckému sekretárovi SDS vypracovať hodnotenie na členov SDS

   navrhnutých na ocenenie pri príležitosti životného jubilea

- doc. Hegyimu a MUDr. Urbančekovi zabezpečiť tlmočnícke služby počas Národného

   kongresu

- Dr. Flimerovi informovať  na stretnutí ASL SR dermatol. sekcie o časopise ČSD a vyzvať

   členov  k odberu časopisu                 

- Dr. Lidaj – umiestniť informáciu o časopise SDS na www stránku

 

 V Bratislave  6.5.2004, zapísali MUDr. Breznická Ľudmila, Dr. Lidaj Ján

 

Zápisnica schválená  na zasadnutí výboru SDS v Žiline, dňa 6.11.2004.


Zápisnica zo zasadnutia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

6. 11. 2004 v Žiline

Prítomí: Doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD, Prof. MUDr. Buchvald Jozef, DrSc., Doc.MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., Doc. MUDr. Darina Jarčušková, PhD.,  MUDr. Slavomír Urbanček, MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Vladimír Flimer

Ospravedlnení: MUDr. Ludmila Breznická, Doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., Prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Hana Zelenková, PhD, MUDr. Nadežda Suchá

Program:

l. Otvorenie
2. Schválenie zápisnice
3. Plán vedeckých podujatí v roku 2005
4. Príprava Smrdáckych dní
5. Príprava spoločného Dermatovenerologického kongresu 2005
6. Stanovisko k zmenám časopisu Česko-Slovenská Dermatologie
7. Ocenenia publikácie za rok 2003
8. Aktuálne otázky

 

1. Otvorenie schôdze
- schôdzu otvoril a viedol doc.MUDr.Danilla

2. Schválenie zápisnice                                                                                                             

- v zápisnici z výborovej schôdze v Bratislave z 6.5.2004 treba opraviť

- bod č. 6. Aktuálne otázky, druhý odstavec, treba opraviť vetu: „z odborného hľadiska je prednášok  publikácií málo“,  na správne: „z odborného hľadiska je publikácií málo“

- bod č. 6. Aktuálne otázky, druhý odstavec zdola, treba opraviť vetu: „a navrhuje jazykovo zdatných dermatológov kandidovať do výborov zahraničných dermatologických spoločností“, na

         správne: „a navrhuje jazykovo a odborne zdatných dermatológov kandidovať do výborov zahraničných  dermatologických organizácií

- kontrola uznesení  u minulej schôdze:

- prof. Péč zatiaľ nevypracoval hodnotenia členov SDS navrhnutých na ocenenie pri príležitosti  životného jubilea, bod ostáva v platnosti

- ostatné uznesenia boli splnené 

- výbor jednomyselne schválil zápisnicu s týmito opravami a doplnkami

3. Plán vedeckých podujatí na rok 2005
- 4. 2. 2005 - Martin - histopatologický seminár
- 18.-19.3. 2005 - Štrbské Pleso - Pediatrická dermatovenerológia
- 9.-11.6.2005 - Brno - Spoločný dermatologický kongres ČDS-SDS
- Smrdácke dni  - predbežný termín december 2005

Školenia ASL

1. 18.-19. 2. 2005, hotel Turiec - Martin - Imunológia v ambulantnej praxi
2. 13.-14. 5. 2005,  hotel Turiec - Martin - Praktická dermatoskopia
3. 16.-17. 9. 2005,  hotel Turiec - Martin - Nešpecifické ochorenia uro-genitálneho aparátu

4. 18.-19. 11. 2005,  hotel Turiec - Martin - Etika a právo v ambulantnej praxi

4. Príprava Smrdáckych dní
- Dr. Lidaj, doteraz je prihlásených 40 ľudí, prijali prvé odborné prednášky, je predpoklad , že počet účastníkov bude vyšší, pretože termín ukončenia podávania prihlášok je do 15.11.04, t.j. ešte desať dní, účasť prisľúbili aj viaceré firmy, koľko konkrétne sa uvidí neskôr

5. Príprava Spoločného dermatologického kongresu 2005
- hlavný organizátor Česká dermatovenerologická spoločnost v zastúpení  prof. MUDr. Věra  Semrádová,  PhD. a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť v zastúpení Doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. Organizáciou bude poverená profesionálna organizácia. Termín konania: 9.-11. júna 2005. Miesto konania: Hotel Voronež, Brno. Prof. Semrádová zaslala garantov z českej strany na jednotlivé časti kongresu. Požiadala o doplnenie slovenských garantov. Výbor schválil nasledovných garantov :
1.  alergické a profesionálne ochorenia -MUDr. Slavomír Urbanček
2. detská dermatológia -MUDr. Zuzana Velická, PhD.
3.  fotobiológia - Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
4.  histopatológia: prof. MUDr. Jagienka  Jautová , PhD.
5.  imunológia: MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
6.  korektívna dermatológia: Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
7.  psychodermatológia: Prof. MUDr. Jozef  Buchvald, DrSc.
8.  venerológia: Prof. MUDr. Juraj Péč, PhD
9.  varia: Doc. Darina Jarčušková, PhD.

6. Stanovisko k zmenám časopisu Česko-Slovenská dermatologie
- doc. Danilla informoval o liste doterajšieho šéfredaktora prof. Štorka (bol priložený k pozvánke na  výbor), v ktorom sa opisuje súčasná situácia, organizačné zmeny, vstup Českej akademie
 dermatovenerologie,  nová “akčná“ redakčná rada a distribúcia členom ČDS zadarmo. Doc. Danilla aj  prof. Buchvald poukázali na najmenej neštandardný postup pri realizácii týchto zmien.
 Výbor SDS vždy deklaroval, že Česko-Slovenská dermatologie je časopisom spoločnosti, čo nie je uvádzané v doručených písomnostiach.

Závery z diskusie:

- stanovisko výboru SDS je zachovať časopis za podmienok, že bude spoločný

- návrh na šéfredaktora zo Slovenska - doc. Hegyi, ktorý v tajnom hlasovaní  dostal 7 hlasov (prof.  Péč 2 hlasy, doc. Jautová 2 hlasy)
- hľadať spôsoby doriešenia finačnej situácie a možností distribúcie časopisu pre členov SDS bezplatne

7. Ocenenie publikácie za rok 2003
- neboli zaslané žiadne návrhy na ocenenie najlepšej publikácie 

8. Aktuálne otázky  
- doc. Hegyi, požiadal o uvoľnenie z funkcie zástupcu SDS vo výbore IUSTI a  navrhol do výboru  prof. Péča, ktorý s funkciou súhlasil. Výbor schválil zmenu.                             

- prof. Péč zaslal prof. Rovenskému z Výskumného ústavu reumatických chorôb zamietavé stanovisko  k žiadosti, aby skóre PASI mohli hodnotiť aj lekári bez dermatologickej atestácie. Výbor súhlasí s týmto stanoviskom, ale odporúča predložiť aj pôvodný list od prof. Rovenského.

9. Rôzne  
- MUDr. Urbanček žiada o preplatenie letenky (v hodnote 4.869 Sk) na kongres Psoriasis 2004, Paríž, kde participoval aktívnou účasťou a aj v predsedníctve. Výbor súhlasí

- doc. Danilla - prečítal list z ministerstva - návrh definície zdravotníckych zariadení a minimálneho vybavenia dermatovenerologických ambulancií

- Dr. Flimer - zašle doc.Danillovi návrh na minimálne vybavenie kožných ambulancií

- doc. Danilla oznámil zaslanie pripomienok k návrhu rozsahu postgraduálnej prípravy prezidentovi SLS a poďakoval doc.Hegyimu a dr. Rybárovej za zaslanie použiteľných pripomienok od členov výboru.

Výbor berie na vedomie:
- zmenu v organizačnej štruktúre redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatologie
- oznámenie o minimálnom vybavení dermatovenerologických ambulancií
Výbor schvaľuje:
- zápisnicu zo zasadnutia výboru SDS v Bratislave 6.5.2004 s doplnkami

- preplatenie letenky na kongres Psoriasis 2004 v Paríži v hodnote 4.869 Sk MUDr. Urbančekovi

- návrh na doc. Hegyiho za slovenského šéfredaktora časopisu Česko-Slovenská dermatologie

- zamietavé stanovisko prof. Péča  k žiadosti prof. Rovenského z Výskumného ústavu reumatických chorôb a odporúča predložiť aj pôvodný list

- prof. MUDr. Juraja Péča, PhD za zástupcu SDS vo výbore IUSTI

 Výbor ukladá:

- prof. Péčovi, vedeckému sekretárovi SDS vypracovať hodnotenie na členov SDS  navrhnutých na ocenenie pri príležitosti životného jubilea

    V Žiline 6.11.2004, zapísal Dr. Lidaj Ján

 

Zápisnica bola schválená na výborovej schôdzi v Smrdákoch 10.12. 2005


Zápisnica zo zasadnutia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa

 

10. 12. 2004 v Smrdákoch       

 

Prítomí: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., doc. Vladimír Hegyi, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., doc. MUDr. Viliam Filo, PhD., MUDr. Vladimír Flimer,  MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Jarmila Rybárová, MUDr. Nadežda Suchá, prim. MUDr. Ján Lidaj

Ospravedlnení: prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., MUDr. Ludmila Breznická, doc. MUDr. Darina Jarčušková, PhD., Prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Hana Zelenková, PhD, MUDr. Slavomír Urbanček

Hosť: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

 

Program:

l. Otvorenie
2. Kontrola a schválenie zápisnice

3. Organizačné zabezpečenie konferencie Smrdácke dni

4. Príprava vedeckých podujatí v roku 2005

a) Histopatologický seminár (13. február 2005, Martin)

            b) Konferencia pediatrickej dermatovenerológie (18.-19.3.2005, Štrbské Pleso)

            c) Konferencia ČSD a SDS s medzinárodnou účasťou (9.-11.6.2005, Brno)

5. Informácie z redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatológie
6. Aktuálne problémy:

a) Kongres EADV, Alpe-Adria-Danube a závery pre SDS

            b) Otázky novej legislatívy

 

1. Otvorenie schôdze

 -  schôdzu otvoril a viedol doc. MUDr. Danilla, PhD, prezident spoločnosti

2. Kontrola a schválenie zápisnice                                                                                                                       

- prof. Péč nedodal list od prof. Rovenského, bod ostáva v platnosti

- doc. Filo vypracuje hodnotenie na prof. Šimaljakovú, ktorá bola navrhnutá na ocenenie pri príležitosti životného jubilea

- zmena predbežného termínu konania Smrdáckych dní z  decembra – na 30.9.-1.10.2005

- zmeny v programe a zápisnica z mienulej schôdze boli schválené

3. Organizačné zabezpečenie kongresu Smrdácke dni

- Dr. Lidaj – informoval o prihlásenej účasti cca 100 ľudí, 5 vystavujúcich firiem, technika zabezpečená, program pripravený, poďakovanie patrí autorom za zaslané prednášky, doc. Danillovi za spoluprácu pri príprave programu a organizácii kongresu

4. Príprava vedeckých podujatí na rok 2005

a) Histopatologický seminár – Martin, zmenený termín z 13.2. na 4. 2. 2005

b) 18.-19.3. 2005, Dermatózy detí, Štrbské Pleso

c) Spoločný dermatologický kongres ČDS-SDS, Brno, 9.-11.6. 2005

Doc. Danilla informoval o stave prípravy kongresu - Rozpis financovania predpokladá  náklady asi 1,8 mil. Čk, organizovať bude agentúra. Prof. Semrádova predložila návrh, že kongres 2005 uhradí organizujúca strana, teda následne v roku 2006 SDS. Doc.Danilla upozornil na možný problém získania potrebných finančných prostriedkov. MUDr. Rybárová urobí prieskum u firiem.

Predpokladaná účasť 400-600 účastníkov si vyžaduje urobiť prieskum možností, kde organizovať kongres 2006. Najvhodnejšia sa javí SÚZA, ale priestory pre spoločenský program nie sú kapacitne veľmi vhodné

d) Smrdácke dni  - 30.9.-1.10.2005

     

5. Informácie z redakčnej rady Česko-Slovenskej dermatológie

-  Doc. Danilla informoval o vstupe a finančnom spolupodielnictve Českej akadémie dermatovenerológie, o štrukturálnych zmenách v časopise, zmenách v redakčných radách. Podľa vyjadrenia prof. Štorka ostáva časopis časopisom odborných spoločností. Čo je nové – prispením ČADV sa bude distribuovať zdarmo, ale iba pre dermatológov v ČR

-         pre dermatológov na Slovensku zatiaľ za finančnú úhradu.

Je nevyhnutné hľadať možnosti na podobné riešenie ako v ČR a vyriešiť problémy s financovaním pre slovenskú stranu zo sponzorských príspevkov, alebo poskytnutím služieb farnaceutickým firmám v Česko - slovenskej dermatologii

- doc. Danilla informoval listom farmaceuticke firmy o vzniknutej situácii a ponúkol služby - možnosť zverejnenia reklamy  v časopise, podľa cien stanovených vydávateľom. Niektoré firmy prisľúbili finančnú podporu (Spirig)

6. Aktuálne problémy

a) Kongres EADV, Alpe-Adria-Danube a závery pre SDS

- Alpe-Adria-Danube – mal sa zúčastniť prof. Péč, nie je dnes prítomný, preto nereferoval

-    správu zo zasadnutia dermatovenerologického výboru UEMS vo Florencii predniesol doc. Hegyi, plný text je priložený k zápisnici (Sprava UEMS_2004.doc ). Prof. Péč bol tiež zvolený za zástupcu SDS v tejto inštitúcii.

      Vyvstáva problém finančného pokrytia ich účasti na ďalších zasadnutiach. SDS nebude schopná uhradiť náklady.

b) Otázky novej legislatívy

-   Rybárová – informácia o Návrhu nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (vrátane dermatológie) v jednotlivých krajoch SR

- Danilla bude v príhovore na otvorení Smrdáckych dní názorne demonštrovať tieto čísla.

- Vrtíková – čísla pripravovali na ministerstve, Trnava – 1 posteľ na 40 000 obyvateľov

 7. Rôzne   

- Dr. Flimer – vznikla nová slovenská akreditačná komisia, hodnotenie a prideľovanie kreditov

- doc. Danilla – názov komisie je SAKME, novinkou je nutnosť vyžiadať si  pridelenie kreditov na každú vedeckú schôdzu. Musí sa zaslať program, ktorý posúdi komísia a musí sa zaplatiť 4000 Sk. Ďalšími povinnosťami  sú   prezenčná listina za 1.  a 2. deň, dotazník o spokojnosti. Výbor považuje požadované finančné úhrady za neprimerané a spôsob hodnotenia časom, bez posúdenia kvality programu za nevhodný.

- prof. Arenberger – podobné hodnotenie akcií je aj v ČR, týka sa aj prvej spoločnej akcie ČDS+SDS v Brne 2005, termíny ďalších akcií r. 2006 Bratislava,  r. 2007 ČR, 2008 Slovensko, 2009 Praha + Nemecká dermatologická spoločnosť (výročie založenia),  časopis Čs. Derm. riadi nová redakčná rada, časopis Referátový výber z dermatologie sa bezplatne distribuuje aj na Slovensko

- Dr. Flimer – navrhuje zaslať na Ministerstvo žiadosť SDS, aby digitálna dermatoskopia bola zaradená do bodovníka

- Dr. Rybárová – rovnako navrhuje spracovať návrh na zaradenie dermatologickej fototerapie do bodovníka, pretože to nie je klasické horské slnko

Výbor berie na vedomie:

- informácie prof. Arenbergera

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu zo zasadnutia výboru SDS v Žiline 6.11.2004 so zmenami

- termíny vedeckých podujatí na rok 2005

Výbor ukladá:

- doc. Filovi vypracovať hodnotenie na prof. Šimaljakovú navrhnutú na ocenenie pri príležitosti životného jubilea

- Dr. Flimer – žiadosť na Ministerstvo SR o zaradení digitálnej dermatoskopie do bodovníka

- Fotobiologická sekcia – návrh na zaradenie UV fototerapie do bodovníka

 

Smrdákoch 10.12.2004, zapísal Dr. Ján Lidaj