Rok 2005    
        

 

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti:

1. Martin, 4. 2. 2005

2. Vysoké Tatry, 18. 3. 2005

3. Martin, 14. 5. 2005

4. Brno, 9. 6. 2005

5. Smrdaky 30. 9. 2005


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  30.9.2005 v Smrdákoch.

 Prítomní: prof. MUDr. Buchvald Jozef, DrSc. (buchvald@faneba.sk), doc. MUDr.Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk) , doc.MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (vladimir.hegyi@dermatology.sk) , doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk) , prof. MUDr. Péč Juraj, PhD. (sekr@mfn.sk) , MUDr. Rybárová Jarmila (jarmila.rybarova@mail.viapvt.sk), ),  MUDr. Suchá Nadežda suchan@ke.telecom.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD. (surbancek@nspbb.sk) MUDr. Zelenková Hana, PhD. (zelenkov@po.psg.sk, zelenkova@vl.sk)

Ospravedlnení: MUDr. Breznická Ľudmila (breznicka@post.cz),  doc. MUDr. Filo Viliam, PhD. (viliam.filo@faneba.sk), MUDr. Flimer Vladimír (flimer@bb.telecom.sk), doc. MUDr. Jarčušková Darina, PhD., MUDr. Eva Vrtíková.

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola a doplnenie zápisnice

3. Organizácia Smrdáckych dní
4. Príprava spoločnej konferencie Slovenských a českých dermatovenerológov 2006

5. Špecializačné štúdium

6. Koncepcia odboru dermatovenerológie

7. Katalogizácia výkonov v dermatovenerológii

8. Stav zabezpečenia Česko-slovenskej dermatologie pre každého člena SDS

9. Aktuálne problémy

                                   

1. Otvorenie a schválenie programu

-  schôdzu otvoril a viedol doc. MUDr. Danilla Tibor, PhD., prezident spoločnosti

-  výbor schválil program schôdze

 

2. Kontrola zápisnice a uznesení  

- Dr. Zelenková žiada opravu mailovej adresy na zelenkova@vl.sk

- prof. Buchvald žiada doplniť svoju účasť na schôdzi v Brne, Dr. Nejdková nebola prítomná

- prof. Péč, peniaze na preklad textu špecializačného študijného programu do angličtiny pre UEMS  

sa nečerpali, preklad bol preplatený firmou Serono 

- prof. Péč s ohľadom na spracovanie zoznamu dermatologických pracovísk a ich možností poskytovania praktických výkonov a pri doškoľovaní pripomína, že pre pridelenie akreditácie je minimálny počet lôžok 20, treba presne zistiť počet dermatovenerologických lôžok na Slovensku na jednotlivých pracoviskách, všetci dekani dali požiadavku na akreditáciu pracoviska, ale odpoveď neprišla

- doc. Danilla ohľadom záštity na spoločný kongres SDS-ČDS v Bratislave 2006 napísal listy dekanovi, ministrovi, primátorovi

- doc. Danilla, prof. Péč - ohľadom sponzorstva na spoločný kongres SDS-ČDS 2006 v Bratislave je prísľub z firmy Serono, s ostatnými firmami sa rokuje, Slovenská sporiteľňa odmietla prispieť

- zápisnica z Brna bola schválená s doplnkami

 

3. Organizácia Smrdáckych dní 

- Dr. Lidaj – poďakoval doc. Danillovi za odbornú garanciu pri zostavovaní programu i za organizačnú prácu s vystavujúcimi firmami, účasť - je prihlásených 130 lekárov, 20 firiem, firma Serono sponzoruje spoločenský večer, kúpele Smrdáky ubytovanie, program obsahuje prednášky i firemné sympózium a bloky, vzhľadom k tomuto bohatému programu sú na úvod príhovory bez ďalšieho programu

– Dr. Lidaj – žiada o možnosť vyjadriť sa k Smrdáckym dňom 2006

-doc. Danilla – dnes pri otvorení budú udelené ocenenia jubilujúcim dermatovenerológom , takže časový program bude vyplnený, o Smrdáckych dňoch 2006 odporúča hovoriť až v rôznom

 

4. Príprava spoločnej konferencie Slovenských a českých dermatovenerológov 2006

- zatiaľ je predpokladaný termín 8.-10. júna 2006 (štvrtok-piatok-sobota), pravdepodobné miesto konania Reduta Bratislava

- organizačný výbor: doc. Danilla (prezident kongresu), prof. Péč (vedecký sekretár), doc. Jautová, Dr. Flimer (viceprezidenti), zástupcov z ČDS určí ich výbor

- programový výbor: doc. Danilla (dermatózy detského veku), prof. Buchvald (infekčné choroby kože), MUDr.Chromej (histopatológia), prof. Šimaljaková (korektívna dermatológia), doc. Hegyi (fotobiológia), doc. Jarčušková (angiológia), Dr. Urbanček (imunológia a alergológia), prof. Péč (venerológia a STI), Dr. Lidaj (balneológia), MUDr. Nejdková (onkodermatológia), MUDr.Trnovská (blok mladých), MUDr.Szép (história slov. a česk. dermatovenerológie), MUDr.Buchvald (varia)

- vedecký výbor: predseda prof. Péč, doc. Danilla doc. Hegyi

- doc. Danilla osloví českú stranu na doplnenie organizačného, programového a vedeckého výboru 

- rámcový program (2 sály A,B):

1. deň., 8.6.05 (štvrtok):  mladí dermatológovia a história dermatovenerológie, trvanie bloku 1,5 hodiny, firemné sympóziá á 1 hodina, od 19,00 Slávnostné otvorenie a spoločenský program 

2. deň, 9.6.05 (piatok): 8-9,00 kazuistiky, 9-10,30 detská dermatovenerológia, angiológia 10,30-11,00 káva, 11-12,30 pozvaní prednášajúci, 12,30-14,00 obed, 14-15,30 histopatológia, infekčné, 15,30-16,00 káva, 16,00-17,30 firemné sympózium 19,30 gala večer

3.deň, 10.6.05 (sobota): 8,30-9,30 kazuistiky, varia,  9,30-11,00 STI, alergiológia, 11-11.30 káva, 11,30-13,00 fotobiológia, korektívna dermatológia, 13,00-14,30 Obed, 14,30-15,30 sympózium fi, 15,30 záver

- ubytovanie pre účastníkov: hotely podľa vlastného výberu, alebo ponuka hotelov cez firmu, či agentúru

- ubytovanie výboru SDS a ČDS zatiaľ nie je neurčené, ceny a možnosti zistí doc. Danilla, Dr. Rybárová,

- kongresový poplatok 1000,- Sk

- podmienky sponzorstva pre firmy, zhodné v kongresom v Brne:hlavný sponzor 300.000,- Sk atď.

- koniec marca 2006 bude posledným termínom (deadline) pre prihlásenie na aktívnu účasť a odovzdanie abstraktov

- v texte I. oznámenia uviesť, že vedecký výbor si vyhradzuje právo na výber, presunutie termínu prednášky a zmenu ich zaradenia (prednáška-poster)

- trvanie prednášok 10 minút, kazuistiky 7 minút

- oznámenie zaslať poštou a dať aj na www stránku

 

4. Špecializačné štúdium

- špecializačný študijný program pre špecializačný odbor dermatovenerológia vyšiel vo Vestníku MZ SR 30.júla 2005

- v poznámke na konci je uvedené, že vzorový program bol odsúhlasený pracovnou skupinou Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu lekár dňa 7.6.2005, predložený a odsúhlasený Akreditačnou komisiou MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov dňa 14.6.2005, schválený MZ SR dňa 11.7.2005

- doc. Danilla – pre publikovaný študijný program pre špecializačný odbor dermatovenerológia bol zrejme použité iba podklady SZU, pripomienky k špecializačnému štúdiu zo schôdze výboru SDS v Martine boli odoslané, ale neboli akceptované, hoci boli odoslané na MZ SR, prebrala ich štátna tajomníčka Dr. Novotná

- prof. Péč – v publikovanom v špecializačnom študijnom programe nie sú zahrnuté kritériá UEMS na zjednotenie vzdelávania

- doc. Danilla - nie je známe, kto bol posudzovateľ schváleného zákona za dermatovenerológiu 

- prof. Péč a doc. Hegyi napíšu list na Ministerstvo Zdravotníctva, že výbor konštatuje nezrovnalosti v špecializačnom študijnom programe, publikovanom vo Vestníku MZ SR

- doc. Danilla napíše list na Ministerstvo Zdravotníctva so žiadosťou o zloženie Akreditačnej komisie MZ

- na www stránke Slovenskej zdravotníckej univerzity www.szu.sk je uvedená vedúca katedry dermatovenerológie doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD, kontakt 0904 885696

 

6. Koncepcia odboru dermatovenerológie

Prezident  rozposlal „starú“ platnú koncepciu a návrh upravenej koncepcii, ktorá už zohľadnila pripomienky a ku ktorej sa mohol každý vyjadriť.

- prof. Péč – koncepciu treba definovať presne, ako príklad uvádza epikutánne testy,  pri ktorých treba uviesť, že ich aplikácia a ich posudzovanie sú predmetom dermatovenerológie a nie dermatoalergológie, podobne ako aj biologická liečba psoriázy je predmetom dermatovenerológie a nie odboru alergológie a imunológie, hoci ide pri nej o imunologické vplyvy

- dr. Urbanček a prof. Péč upozorňujú na krajiny, kde je koncepcia dermatovenerológie ladená sociálne (napr. Francúzsko)

- doc. Danilla – koncepcia bude zákonom podobne ako Postgraduálne štúdium, bude stručná, ale musí obsahovať náplň odboru. K nej by mala byť pripravená vyhláška, a najmä zoznam výkonov v dermatovenerológii, ktoré by zohľadnili to, čo predniesli prof. Péč a ďalší.

- doc. Hegyi – s koncepciou súvisí aj katalogizácia výkonov pre poisťovne

- doc. Danilla do 31.10.2005 ešte raz rozposlať členom výboru návrh koncepcie odboru dermatovenerológie

 

7. Katalogizácia výkonov v dermatovenerológii

- doc. Danilla – informoval o príprave katalogizácie výkonov na MZ SR. Prijal sa systém používaný v Nórsku. Medicínske odbory sú rozdelené podľa písmien A-Q. Dermatológia je v Q. Telo bude rozdelené od hlavy po nohy a  k tomu sa priraďujú čísla pre jednotlivé výkony. V ďalších etapách sa plánuje prideliť k jednotlivým diagnózam potrebné výkony (napr. pri mykózach nebude možné preplatiť vyšetrenie na fokálne infekcie)

- Dr. Zelenková – či a od kedy bude platiť tento systém

 

8. Stav zabezpečenie Česko-slovenskej dermatologie pre každého člena SDS

- náklady na distribúciu časopisu ČSD bezplatne pre každého člena SDS sú cca 400.000 na rok

- pretrváva problém v delení financií českých a slovenských firiem.

Po opakovenej komunikácii s RNDr. Arnoldom aj s prof. Herzogovou bol pripravený list na oslovenie prezidentov  farmaceutických spoločností sídliacich  v Čechách.

- Dr. Rybárová – je predpoklad, že 1. ročník časopisu na budúci rok by sponzorovala firma Spirig

5 firiem zo Slovenska sa prihlásilo na sponzorovanie

- konštatovanie výboru, vec ešte nie je celkom doriešená, naďalej sa na tom pracuje

 

9. Aktuálne problémy

- doc. Danilla - u nás sa okrem podujatí organizovaných výborom robí málo akcií, štyri robí ASL Dermatol. Sekcia,  v ČR sú početnejšie akcie poriadané na klinikách, nemocniciach, krajské a regionálne semináre, viď www stránka Českej dermatologickej spoločnosti

Bolo by dobré rozšíriť podobne odbornú činnosť zaznamenanú aj v kalendári akcií

- SACCME dostáva za prideľovanie kreditov financie, to zvyšuje náklady na akciu

- doc. Hegyi -  prednášajúci majú právo na konci roku vyžiadať si za prednášky kredity

- dr, Zelenková – u nich túto prácu robí Regionálna lekárska komora 

- doc. Danilla – informuje sa na možnosť poriadania krajských seminárov na klinikách v Bratislave, Martine, B.Bystrici a v Košiciach

- prof. Péč – sú problémy vôbec niečo zorganizovať, taká je realita, spomína nízke úväzky a platy asistentov,  pripomína, že teraz navyše aj úplne vypadlo postgraduálne doškoľovanie, SZU, doc. Kolibášová

- doc. Danilla – treba zaslať všetky akcie na výbor a zverejniť, kto čo robí

- Dr Nejdková - navrhuje termín akcií na koniec týždňa v piatok poobede alebo v sobotu

- doc. Hegyi - úhrada cestovného do Londýna, 5000,- Sk, výbor súhlasí  

- prof. Péč, doc. Danilla  – na budúci rok treba pripraviť návrhy na čestné členstvo našim i zahraničným účastníkom

- návrhy: 1. prof. Vosmík (ČR), 2. doc. Semrádová (ČR), 3. prof. Jenti (USA), 4. prof. Lotti (TAL.), 5. prof. Golnik (NEM), 6. prof. Gorkiewiczová (POL)

- návrhy napíšu prof. Péč , doc. Danilla, doc. Hegyi

- prof. Péč – podal informáciu o sade epikutánnych testov švédskej firmy Chemotechnik, obsahuje 250 alergénov

- Dr. Rybárová – sada firmy Chemotechnik nie je zatiaľ preplácaná poisťovňou, je to zdravotná pomôcka, testovaní pacienti si ju musia platiť, v súčasnosti poisťovňa uhrádza testovanie sadou epikutánnych testov firmy Trolab, zároveň upozorňuje, že počet objednaných sád epikutánnych testov je vzhľadom k počtu dermatovenerologických pracovísk aj tak pomerne nízky

- prof. Péč – upozorňuje na zvýšený počet Non lege artis zákrokov v rámci 1-dňovej chirurgie, kde u 10 pacientov s melanómom bolo 5 nádorov extirpovaných tak, že bolo treba robiť rozsiahlu plošnú reexcíziu, a nedala sa už robiť sentinelová kontrola, uvádza presné miesta týchto pacientov, a zároveň sa začína rozbiehať aj vyberanie znamienok bez posúdenia dermatoskopie a dermatológa a vylúčenia možných  melanómových zmien, liečba eventuálnych komplikácií stojí 5-6 miliónov

- Dr. Urbanček poslal už v r. 2002 spolu s primárom chir. odd. list na chirurgické ambulancie, aby sa nevyberali znamienka bez dermatoskopie

- prof. Péč sľubuje, že bude túto situáciu riešiť konkrétne, pripomína aj konkrétnych pacientov s Xeroderma pigmentosum, ktorí nemajú invalidný dôchodok a boli zadelení na prácu na slnku

- doc. Danilla – pri spomínaných prípadoch pripomína chybu pacientov, ktorí sa v prípade takýchto poškodení zdravia nesťažujú prostredníctvom právnika alebo na komísiu MZ SR

- Rybárová – návrh na budúcu schôdzu výboru v termíne 18.-19.11. 2005 počas semináru ASL v Martine (piatok-sobota)

- Dr. Lidaj – aby sa ušetrili financie na konanie spoločného kongresu SDS-ČDS, žiada vyjadrenie  ohľadom konania Smrdáckych dní 2006, náklady budú znášať kúpele, nebude požadovaná účasť firiem, dáva na úvahu či ich konať v septembri, či to nie skoro po spoločnom kongrese, alebo radšej až v zime, rozhodnutie na ďalšom výbore

- Dr. Zelenková – zimný termín je nevyhovujúci

 

Výbor berie na vedomie

- špecializačný študijný program pre špecializačný odbor dermatovenerológia, ktorý vyšiel vo Vestníku MZ SR 30.júla 2005

 

Výbor schvaľuje

- zápisnicu zo schôdze výboru SDS, konanej v Brne 9.7.2005 s doplnkami

- udelenie čestného členstva SDS na kongrese SDS-ČDS 2006 pre 1. prof. Vosmík (ČR), 2. doc. Semrádová (ČR), 3. prof. Jenti (USA), 4. prof. Lotti (TAL.), 5. prof. Golnik (NEM), 6. prof. Gorkiewiczová (POL)

- návrh na schôdzu výboru v termíne 18.-19.11. 2005 počas semináru ASL v Martine

 

Výbor ukladá

- doc. Danilla, Dr. Rybárová, zistia možnosti pre ubytovanie výboru SDS a ČDS počas spoločného kongresu SDS+ČDS v Bratislave 2006

- prof. Péč , doc. Danilla, doc. Hegyi napíšu návrhy na čestné členstvo pre 1. prof. Vosmík (ČR), 2. doc. Semrádová (ČR), 3. prof. Jenti (USA), 4. prof. Lotti (TAL.), 5. prof. Golnik (NEM), 6. prof. Gorkiewiczová (POL)

- prof. Péč a doc. Hegyi napíšu list na Ministerstvo Zdravotníctva, že výbor konštatuje nezrovnalosti v špecializačnom študijnom programe, publikovanom vo Vestníku MZ SR  s neakceptovanie pripomienok výboru a odporúčaní UEMS

- doc. Danilla napíše list na ministerstvo so žiadosťou o zloženie Akreditačnej komisie MZ

- všetci členovia – nahlásiť plán všetkých odborných akcií, seminárov na klinikách a oblastných podujatiach na rok. 2006  doc. Danillovi

 

Smrdáky 30.9.2005, zapísal Dr. Lidaj