Rok 2006 

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

1. Martin, 10.2.2006

2. Bratislava, 24. 4. 2006


 

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  10.2.2006 (piatok) v Martine v salóniku Turčianskej galérie.

 

Prítomní: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  MUDr. Flimer Vladimír (flimer@bb.telecom.sk ), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD. (sekr@mfn.sk, jpec@jfmed.uniba.sk), MUDr. Suchá Nadežda (suchan@ke.telecom.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD. (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková.(vrtikova@fnnitra.sk)

Ospravedlnení: prof. MUDr. Buchvald Jozef, DrSc. (buchvald@faneba.sk), doc. MUDr. Filo Viliam, PhD. (viliam.filo@faneba.sk),), doc. MUDr. Jarčušková Darina, PhD.,

doc.MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (vladimir.hegyi@dermatology.sk) , MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk) MUDr. Rybárová Jarmila (jarmila.rybarova@mail.viapvt.sk), MUDr. Zelenková Hana, PhD.(zelenkova@vl.sk)

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Doplnenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Príprava spoločnej konferencie slovenských a českých dermatovenerológov 2006

4. Stav zabezpečenia česko-slovenskej dermatológie pre každého člena SDS

5. Aktuálne problémy

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol doc. MUDr. Danilla Tibor, PhD., prezident spoločnosti, ktorý

    navrhol doplniť schôdzu v časti Aktuálne problémy o nasledovné body:

a) list výboru SSEDK zaslaný výboru SDS

b) list Dr. Urbančeka a návrh na psoriatický klub

c) žiadosť o návratnú bezúročnú pôžičku Slovenskej lekárskej spoločnosti

d) návrhy na hlavného odborníka v dermatovenerológii

e) stanovisko k PDT (fotodynamická terapia)

f) zloženie akreditačnej skupiny

- prof. Péč – doplniť o bod

g) cena za uzatvorený dermatovenerologický prípad

-  výbor schválil program schôdze

 

2. Doplnenie zápisnice a kontrola uznesení

- oprava a doplnenie mena prof. Jenti na prof. Kim Yancey

- skratku časopisu ČSD rozpísať na Čes.-Slov. Derm.

- Dr. Urbanček dostal odpoveď na list z Ústavu verejného zdravotníctva o používaní pulzného svetla kozmetičkami v salónoch s negatívnym vyjadrením, pretože tieto ústavy sa vyslovujú k hygienickým podmienkam a nie k personálnej zodpovednosti 

- doc. Hegyi – zaslanie skrátenej zápisnice (uznesení) do časopisu Čes.-Slov. Derm., vzhľadom k neúčasti úloha ostáva

- doc. Hegyi – list na Min. Zdrav. SR o nezrovnalostiach v publikovanom špecializačnom študijnom programe Vestn. MZ a odporúčaní UEMS, vzhľadom k neúčasti úloha ostáva

- odborné akcie na rok 2006 boli doc. Danillovi nahlásené

- doc. Danilla poslal prvé oznámenie na spoločnú schôdzu SDS-ČDS

- doc. Danilla zaslal členom schému MZ SR na prípravu koncepcie v odboroch

- prof. Péč- zaslal návrh výboru na dispenzarizáciu v dermatológii na MZ SR

- prof. Péč – overil súhlas u komisie na MZ na aplikáciu PDT v dermatológii, zatiaľ nie je onkológmi pre náš odbor akceptovaná, otázka bude otvorená na Európskom fóre

- doc. Danilla zistil súdnych znalcov v dermatovenerológii: prof. Uhrík, Dr. Hlavatá. Dr. Holčíková

- prof. Péč – zaslal list o na MZ a VšZP o nákladoch a vypracoval cenu za uzavretý dermatologický prípad s analýzou stavu dermatologických lôžok 

- zápisnica z Martina bola schválená s doplnkami

 

3. Príprava spoločnej konferencie Slovenských a českých dermatovenerológov 2006

- doc. Danilla, navrhovaní garanti jednotlivých sekcií súhlasili s poverením

- predpokladané náklady 1.600.000,- Sk sú zabezpečené, presné výdavky budú závisieť od ubytovania, ceny za stravovanie a večerného programu

- doc. Danilla – každej sekcii by mohol byť jeden zahraničný účastník, výbor uhradí registračný poplatok a ubytovanie, cestovné si hradí sám

- Dr. Urbanček - navrhuje nový blok What´s new ?, výbor súhlasí, vedúci bloku Dr. Urbanček

- Dr. Lidaj – zoznam sponzorov by bolo vhodné uverejniť na www stránke

 

4. Stav zabezpečenia česko-slovenskej dermatológie pre každého člena SDS

- doc. Danilla – v minulom roku boli predpokladané ročné náklady 300.000 Sk, podľa redakčnej rady stúpnu na 550.000,- Sk , I. polrok 2006 je zaplatený 

 

5. Aktuálne problémy

a) list výboru SDS zaslaný u výboru SSEDK

- doc. Danilla rozdal členom výboru kópie listu z výboru SSEDK (Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky) bez podpisu prezidenta alebo poverenej osoby adresovaný výboru SDS. Doc. Danilla považuje tento list, v ktorom sa konkrétne spomína aj jeho meno za nepravdivý a lživý, zlomyselné ohováranie jeho osoby a snaha zhoršovať vzťahy medzi spoločnostiami, pretože nebránil ani slovami, ani činmi v činnosti SSEDK.

- výbor SDS konštatuje, že nikdy nič nerobil proti výboru SSDEK, naopak, snažil sa vychádzať v ústrety

- prof. Péč napíše o tomto liste a stanovisku výboru SDS list prof. Krištúfkovi, prezidentovi SLS

b) list Dr. Urbančeka a návrh na psoriatické kluby

- Dr. Urbanček rozoslal mailom ponuku na organizovanie psoriatického klubu pri výbore SDS, ktorý by sa zaoberal touto problematikou a zjednotením odborníkov podobne ako v iných krajinách EU

- Dr. Lidaj navrhuje doplniť do názvu slovo lekársky, pretože názov kluby používajú aj organizácie pacientov

c) žiadosť o návratnú bezúročnú pôžičku Slovenskej lekárskej spoločnosti

- doc. Danilla dostal žiadosť zo SLS o návratnú bezúročnú pôžičku na účely rekonštukcie Domu SLS na Cukrovej ulici v Bratislave v sume 100.000 až 300.000,- Sk.

- výbor vzhľadom k predpokladaným nákladom na spoločný kongres SDS-ČDS 2006 a financovanie časopisu Čes-Slov. Derm. pre každého člena odsúhlasil pôžičku vo výške  100.000,- Sk

d) návrhy na hlavného odborníka v dermatovenerológii

- Doc. Danilla dostal od členov výboru návrhy na hlavného odborníka, na MZ poslal tri návrhy a podľa najvyššieho počtu hlasov  (doc. Danilla, prof. Péč, Dr. Martinásková)

e) stanovisko k PDT (fotodynamická terapia). Skupina pre zavedenie tejto liečby v dermatovenerológii zorganizuje stretnutie zainteresovaných strán, (dermatológia, onkológia poisťovne) a vypracuje spoločné stanovisko. Výbor SDS požaduje, aby sa liečba vykonávala dermatovenerológmi. V prípade rozporu sa osloví MZ SR .

f) zloženie akreditačnej skupiny

- doc. Danilla – dostal z MZ odpoveď na list so žiadosťou o zloženie akreditačnej skupiny a odbornom garantovi pri schvaľovaní Špecializačného študijného programu. 

g) cena za uzatvorený dermatovenerologický prípad

- prof. Péč – upozorňuje na informácie z MZ a VšZP o polovičných nákladoch za uzatvorený dermatovenerologický prípad oproti iným odborom (napr. interné odd.) a na plánovaný počet 20 dermatologických lôžok na 200.000 obyvateľov

- doc. Danilla – odporúča zistiť stav na počet obyvateľov postelí v zahraničí

- prof.- Péč – zahraniční kolegovia varujú pred výrazným znížením počtu lôžok

 

Výbor berie na vedomie:

- list výboru SSEDK

- odpoveď MZ na list so žiadosťou o zloženie akreditačnej skupiny a odbornom garantovi pri schvaľovaní Špecializačného študijného programu

-  odpoveď na list Dr. Urbančeka z Ústavu verejného zdravotníctva o používaní pulzného svetla kozmetičkami v salónoch

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu zo schôdze výboru SDS, konanej v Martine 19.11.2005 s doplnkami

- nový blok What´s new na spoločnú schôdzu SDS-ČDS, vedúci bloku Dr. Urbanček

- návratnú bezúročnú pôžičku 100.000,-Sk (stotisíckorún) na základe žiadosti SLS

 

Výbor ukladá:

- doc. Danilla – vyzve garantov sekcií na spoločný kongres SDS-ČDS, aby pozvali jedného zahraničného účastníka bez predpokladu úhrady cestovného, len s úhradou ubytovania a registračného poplatku 

- doc. Hegyi – zaslanie skrátenej zápisnice do časopisu Čes.-Slov. Derm.

- doc. Hegyi – list na Min. Zdrav. SR o nezrovnalostiach v publikovanom špecializačnom študijnom programe Vestn. MZ a odporúčaní UEMS

- Dr. Urbanček – príprava bloku What´s new na spoločný kongres SDS-ČDS

- prof. Péč – napíše list prezidentovi SLS ohľadom vyjadrenia výboru SDS k listu SSEDK

 

V Martine 10.2.2006 zapísal Dr. Lidaj