Rok 2007

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

27. 1. 2007 Bratislava

10. 3. 2007 Žilina

14. 4. 2007 Bojnice

  6. 2. 2007 Bratislava

15. 9. 2007 Žilina

13.10.2007 Bratislava

17.11.2007 Banská Bystrica

14.12.2007 Smrdáky


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  27.1.2007 (sobota) o 12,00 v knižnici Detskej dermatovenerolgickej kliniky v Bratislave.

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk),  MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk)

Ospravedlnení:  MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk),  prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk)

 

Program:

1. voľba predsedníctva výboru SDS

2. voľba predsedu dozornej rady SDS

3. spoločný kongres

4. aktualizácia posteľového fondu

5. časopis Česko – slov. dermatológia

6. rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol doc. MUDr. Danilla Tibor, PhD.

- program bol schválený

2. Doplnenie zápisnice a kontrola uznesení

- Dr. Lidaj upozornil na upresnenie termínov akcií na rok 2007

- prof. Péč - termín plánovaného februárového histopatologického seminára v Martine sa prekladá na neskôr, dôvody budú rozvedené v rôznom, Raymanove dni (zodpovedná Dr. Martinásková) sa rušia, budú až o rok

- spoločný kongres ČDS-SDS v Prahe 14.-16.6.2007

- Smrdácke dni 28.-29.9.2007

- zápisnica bola schválená

3. voľba predsedníctva výboru SDS

- doc. Danilla – prečítal zápisnicu z výsledkov volieb, účasť, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov do výboru a dozornej rady, údaje boli zverejnené na internetovej stránke.

Volebná komisia (1. doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., 2. MUDr. Jarmila Rybárová, 3. MUDr. Zuzana Velická, PhD) zistila, že do 15.12.06 prišlo 186 (stoosemdesiatšesť) hlasovacích lístkov. Platných hlasovacích lístkov bolo 147 (stoštyridsaťsedem). Neplatných hlasovacích lístkov bolo 39 (tridsaťdeväť). Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené že, jednotliví kandidáti do výboru SDS získali nasledovný počet hlasov: 1. Urbanček Slavomír 106; 2. Flimer Vladimír 101; 3. Danilla Tibor 98; 4. Jautová Jagienka 97; 5. Šimaljaková Mária 92; 6. Kolátorová Gabriela 79; 7. Vrtíková Eva 79; 8. Buchvald Dušan 75;  9. Rasochová Eva 68; 10. Breznická Ľudmila 67; 11. Lidaj Ján 67; 12. Péč Juraj 66; 13. Nejdková Alena 60. náhradníci 14. Drotárová Katarína 54; 15. Štovčík Tibor 52.

Kandidáti výboru, ktorí dostali hlasy aj do dozornej rady sa vyjadrili,  že chcú pracovať vo výbore, a zloženie dozornej rady je potom nasledovné: 1. Štovčík Tibor 18; 2. Osuský Peter 17; 3. Poláková Katarína 17, náhradníci 4. Zelenková Hana 16;  5. Bellová Gabriela 15.

-  podľa Stanov SLS sa na prvej schôdzi výboru volí  prezident, vedecký sekretár, pokladník, viceprezident, predseda dozornej rady

- doc. Danilla - podal návrh kandidáta na prezidenta s krátkym hodnotením - prof. Péč je doterajší vedecký tajomník, pružne pracuje, má široký záber, je s ním dobrá spolupráca, ovláda i vnútornú problematiku vzťahov v SDS a má vzťahy aj v zahraničí

- Dr. Vrtíková – navrhuje za ďalšieho kandidáta na prezidenta doc. Danillu, ktorý však kandidatúru odmieta

- prof. Péč súhlasí s kandidatúrou, navrhuje za vedeckého sekretára dr. Buchvalda ako prípravu na funkciu budúceho prezidenta,  pretože vo výbore SDS zatiaľ nepracoval

- doc. Jautová – navrhuje a pýta sa doc. Danillu, aby kandidoval na funkciu vedeckého sekretára

- doc. Danilla odmieta kandidovať nielen na funkciu prezidenta i vedeckého sekretára, rozhodol sa odísť z funkcie prezidenta a nechce robiť ani vedeckého sekretára, cíti, že spoločnosť treba ťahať do Európy a k tomu bude treba jazykovo zdatnejší kandidát, treba dostať SDS do štruktúr Európy a do sveta

- doc. Jautová – pýta sa na protikandidáta na funkciu prezidenta, navrhuje dr. Buchvalda

- Dr. Buchvald sa vyjadril, že súhlasil s kandidatúrou do výboru, návrh na vedeckého sekretára ho prekvapil, ale ak ho navrhnú a zvolia do funkcie, bude súhlasiť a bude ju robiť

- prof. Péč predstavil svoj program: - doriešenie ambulantnej siete, piliere štátnych nemocníc, tak aby boli školiacimi miestami, v každom z VÚC kožné oddelenie, jednotka s 24-mi posteľami, nedať si uberať z problematiky odboru, cena bodu, doplnenie atestácií II. stupňa do roku 2011 - sú už určené aj ďalšie vzdelávacie centrá do roku 2011, kontinuálne vzdelávanie, obhajoba hodnotenia dermatovenerologických výkonov, dermatológia a zahraničné vzťahy, UEMS a s tým súvisiaca náplň atestácií, umožnenie medzinárodných dermatovenerologických atestácií na Európskom dermatovenerologickom fóre, modifikovať guideliny na naše podmienky, venovať sa oblasti venérie, pretože v tejto oblasti dermatológovia absentujú a prácu preberajú gynekológovia a infektológovia, obsadiť výbor pre detskú dermatovenerológiu v zahraničí, doriešiť postupy a návody  na pregraduálne vzdelávanie a kurzy zo zahraničia, do budúcna bude dermatovenerológia pod tlakom ministerstva zdravotníctva, ktoré chce redukovať dermatovenerologické ambulancie na minimum, napríklad z dôvodu, že epikutánne testy robia aj alergológovia a imunológovia.

- dr. Buchvald svoj presný program a návrhy prednesie na budúcej schôdzi, je zrejmé, že nevyhnutná bude spolupráca vo vnútri odboru dermatovenerológie, aj smerom von, bude akceptovať všetky návrhy členov výboru.

- vzhľadom k tomu, že členovia dozornej rady nemôžu byť členmi výboru, Dr. Osuský a Dr. Štovčík sa ujali funkcie skrutátorov

- výsledky tajného hlasovania: odovzdaných 12 platných lístkov, obaja kandidáti Dr. Buchvald aj prof. Péč dostali zhodne po 6 hlasov

- Dr. Lidaj – navrhuje vyjadrenie kandidátov a opakovanie volieb

- prof. Péč – nechce nič meniť na svojom pôvodnom návrhu, Dr. Buchvald – teší ho dôvera členov výboru – obaja súhlasia s návrhom na opakovanie volieb

- pri opakovaných voľbách odovzdaných 12 platných lístkov: Dr. Buchvald 8 hlasov, prof. Péč 4 hlasy

- Dr. Osuský, Dr. Štovčík - vyjadrenie skrutátorov - prezidentom SDS bol zvolený Dr. Buchvald

- návrh kandidatúry na vedeckého sekretára neprijali doc. Jautová, Dr. Flimer, Dr. Lidaj, prof. Péč, návrh prijal Dr. Urbanček, a pri hlasovaní ako jediný kandidát dostal 10 hlasov za, 1 prof. Péč (neplatný), jeden prázdny lístok.  

- Dr. Osuský, Dr. Štovčík - vyjadrenie skrutátorov – vedeckým sekretárom SDS bol zvolený Dr. Urbanček

- návrhy na pokladníka neprijali Dr. Vrtíková, Dr. Lidaj, návrh prijala Dr. Kolátorová, ktorá sa stala pokladníkom SDS (pri hlasovaní dostala 9 hlasov, Dr. Lidaj 3 hlasy)

- dr. Buchvald – poďakoval za dôveru, vyjadril svoju snahu pracovať na čele SDs čo najlepšie, na budúcej schôdzi prednesie svoje návrhy, budú sa voliť ďalšie funkcie (viceprezidenti)

4. voľba predsedu dozornej rady SDS

- funkcie skrutátorov pri voľbe sa ujali Dr. Lidaj a Dr. Urbanček

- Dr. Osuský podal návrh na Dr. Štovčíka, ktorý pri voľbách dostal 2 hlasy, a stal sa predsedom dozornej rady

5. spoločný kongres ČDS-SDS

 - Praha 14.-16.6.2007 (štvrtok-piatok-sobota)

- doc. Danilla – vyzval členov SDS na aktívnu účasť a zasielanie prednášok

- boli rozposlané zoznamy garantov jednotlivých sekcií, návrh zo slovenskej strany bol akceptovaný, nikto garanciu neodmietol

- témy a garanti: Kůže a imunita (včetně psoriázy) Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., Doc. MUDr. Jagienka Jautová. PhD., Fotobiologie Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., Dermatózy dětského věku prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., Korektivní a estetická dermatologie, lasery As. MUDr. Tomáš Frey, CSc., Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.,  Infekční choroby kůže,  Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., Alergologie Doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc., prim. MUDr.Slavomír Urbanček, PhD., Onkodermatologie, Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, MUDr. Katarína Poláková, PhD., Histopatologie Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., Venerologie Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Varia Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., MUDr. Dušan Buchvald, PhD, MUDr. Vladimír Flimer. Mladí dermatovenerologové Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., prim. MUDr. Ján Lidaj,  Kasuistiky prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., MUDr. Klára Martinásková, Jak léčím já prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., MUDr. Vladimír Flimer, Posterová sekce, MUDr. Andrea Vocilková, MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

6. aktualizácia posteľového fondu

- doc. Danilla a prof. Péč vypracovali pre Ministerstvo zdravotníctva Návrh minimálnej siete dermatovenerologických postelí, v ktorom navrhujú v jednotlivých VUC počty postelí upraviť tak, aby 1 pripadla na 10000 obyvateľov a ich rozmiestnenie zodpovedalo požiadavke fyzickej dostupnosti maximálne 50 km. Celkový počet dermatovenerologických postelí by sa tak zvýšil zo súčasných 441 na 496.

7. časopis Česko–slov. dermatológia

- Dr. Urbanček - zasielať zápisnice z Výboru SDS do časopisu Čes. - Slov. Dermatologie

8. Rôzne

- doc. Danilla -  vypracoval pre Ministerstvo zdravotníctva Návrh na minimálnu verejnú sieť dermatovenerologických ambulantných miest tak, aby zodpovedala požiadavke 0,4 amb. miesta na 10000 obyvateľov. Celkový minimálny počet ambulantných miest na Slovensku tak bude 215,28 miesta.

- prof. Péč – v súvislosti s ohlásenou  zmenou termínu plánovaného februárového histopatologického seminára v Martine vysvetľuje návrhom udeliť prof. Braun-Falcovi a prof. Plewigovi Čestný doktorát UK v aule UK v Bratislave, od návrhu k schváleniu je určitý časový postup, udelenie je pravdepodobné v májovom termíne v Bratislave. Návrh udelenia Čestného doktorátu odôvodňuje ústretovým prístupom prof. Braun-Falca k prekladu jeho učebnice a jeho pomoci pri otváraní dverí pre SDS nielen na jeho pracovisko, ale i do ďalších do európskych dermatologických organizácií a štruktúr.

- Dr. Osuský – ako Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o obvyklom termíne štvrtok 11,00 hod. konkrétny dátum bude upresnený asi mesiac pred termínom, pretože tento postup vyžaduje určité postupy. Zároveň dodáva, že  prof. Braun-Falco i prof. Plewig budú prví dermatovenerológovia, ktorým bude táto pocta udelená.  

- prof. Péč – odovzdávanie bude spojené bude s odborným seminárom SDS, ohodnotenom bodmi (kreditmi) podľa systému vzdelávania SACCME

- Dr. Vrtíková – pýta sa prof. Péča či preberie odborný patronát nad touto akciou, prof. Péč súhlasí

- Dr. Osuský - odovzdávanie Čestných doktorátov UK v Bratislave býva na vysokej organizačnej i spoločenskej j úrovni, pozývajú sa aj veľvyslanci.   

- doc. Danilla – poďakoval členom súčasného výboru za účasť, i tým, ktorí pracovali v minulom výbore

- Dr. Buchvald -  poďakoval členom súčasného i minulého výboru, do budúcna má plán i predstavu o spolupráci, zabudnúť na animozity, bude sa snažiť, aby výbor fungoval ako celok

- Dr. Nejdková - navrhuje schôdze výboru robiť v sobotu, kvôli pracovným povinnostiam cez týždeň, o návrhu sa diskutovalo v tom zmysle, že výborové schôdze väčšinou bývajú spojené s termínom konania odborných podujatí, ale nehlasovalo

Výbor berie na vedomie:

- informáciu o zrušení viacodborovej konferencie Raymanove dni

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze výboru SDS v Smrdákoch 29.9.06

- výsledky tajných volieb: prezident SDS Dr. Buchvald, vedecký sekretár Dr. Urbanček, pokladník Dr. Kolátorová

- zmenu termínu a miesta konania histopatologickej konferencie v Martine a preklad do Bratislavy pravdepodobne na máj 2007, pri príležitosti odovzdania čestného doktorátu UK pre prof. Braun-Falca a prof. Plewiga, termín bude upresnený

Výbor ukladá:

- na budúcej schôdzi výboru uskutočniť voľby viceprezidenta

- Dr. Urbanček – zaslať zápisnicu z výboru SDS do časopisu Čes. - Slov. Dermatologie

- hlasovať o návrhu Dr. Nejdkovej  na konanie schôdzí výboru v sobotu

V Bratislave 27.1.07 zapísal Dr. Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  10.3.2007 (sobota) o 12,00 v salóniku hotela Slovakia v Žiline.

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk)

Ospravedlnení:  doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk), 

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Voľba viceprezidenta SDS

4. Návrh plánu činnosti na rok 2007

5. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

6. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu  

- Dr. Lidaj – informácia o Smrdáckych dňoch a preplatenie nákladov na údržbu internetovej stránky

- Dr. Kolátorová – hlásenie chorôb prenosných pohlavným stykom

- program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

- Dr. Buchvald rozoslal zápisnicu mailom členom výboru, dvaja členovia ( Dr. Urbanček, Doc. Danilla) mali k jej zneniu pripomienky, ktoré boli následne zapracované do textu zápisnice

- kontrola uznesení – voľba viceprezidenta bude urobená dnes, bude sa hlasovať i o návrhu Dr. Nejdkovej na konanie výborových schôdzí v sobotu

- Dr. Urbanček – vzhľadom na svoju úlohu posielať skrátené zápisnice na uverejnenie do časopisu Čes.-Slov. Dermatol. navrhuje odoslať zápisnicu zo schôdze výboru čo najskôr, ešte pred schválením na nasledovnom výbore, poukazujúc na ďalšie zdržanie spôsobené termínmi tlače časopisu

- Dr. Lidaj oponuje uznesením výboru SDS spred cca 2 rokov o nutnosti doplnenia a schválenia zápisnice členmi výboru, i minimálnym časom, nutným na spracovanie zápisu, rozoslanie internetom prezidentovi a členom výboru na opravu chýb a doplnenie, resp. eventuálne automatické schválenie zápisnice v prípade, že nebudú žiadne doplnky a námietky. To je reálne možné asi do dvoch týždňov. Potom je možné uverejniť zápisnicu na internetovej stránke SDS, a spracovať skrátenú zápisnicu na uverejnenie v časopise Čes.-Slov. Dermatol.

- výbor súhlasí s touto námietkou a termínmi pre spracovanie a uverejnenie zápisnice na www stránke SDS do dvoch týždňov

- výbor považuje zverejňovanie zápisníc zo svojho zasadnutia v Čes.-Slov. Dermatológii za dôležité, napriek oneskoreniu spôsobenému schvaľovaním zápisnice a výrobnými lehotami časopisu

- zápisnica bola schválená

 

3. Voľba viceprezidenta SDS

- Dr. Buchvald, prezident SDS podal návrh na viceprezidenta – prof. Šimaljakovú, iný návrh nebol podaný  

- pri tajnom hlasovaní sa funkcie skrutátora ujal predseda dozornej rady  Dr. Štovčík, výsledky hlasovania: 8 za, 1 sa zdržal hlasovania, 1 proti.

 prof. Šimaljaková bola väčšinou hlasov zvolená za viceprezidentku SDS

- za zapisovateľa bol navrhnutý a verejnou voľbou jednohlasne zvolený Dr. Lidaj, pri jeho neúčasti sa zapisovateľ vyberie ad hoc

 

4. Plán činnosti na rok 2007

- Dr. Buchvald  - na základe prísľubu na minulej schôdzi výboru predniesol svoj plán činnosti v nasledovných oblastiach: návrhy hlavných smerov činnosti výboru v r. 2007, rozdelenie oblastí pôsobenia jednotlivých členov výboru, kalendár odborných podujatí SDS

- činnosť súčasného výboru bude vychádzať z výsledkov práce výborov z predchádzajúcich funkčných období a bude ich ďalej rozvíjať v záujme dermatovenerológie ako medicínskeho odboru a všetkých dermatovenerológov na Slovensku

1. bod – sprehľadniť presné podmienky doškoľovania lekárov (otázky postgraduálnej prípravy, doplnenia atestácie)

- Dr. Kolátorová dodáva, že skutočne nie sú presné informácie ani o možnosti postupu urobenia II. atestácie, pýtala sa aj na Ministerstve Zdrav. SR, tam jej oznámili prísľub o zmene, SZÚ tiež nemá presné požadované informácie

- Dr. Lidaj – prof. Péč na túto tému napísal článok v Medicínskom Monitore

2. bod – obnoviť organizovanie krajských seminárov, ako príklad uvádza početné krajské akcie v ČR, nie sú to firemné akcie, sú skôr zamerané na doškoľovanie a aktuálne problémy, dobrým príkladom u nás je krajský seminár dermatológov banskobystrického kraja, ktorý pravidelne organizuje prim. Dr.Urbanček, alebo krajský seminár prešovského kraja, ktorý organizovala prim. Dr. Martinásková, ale o tomto seminári sa slovenskí dermatológovia dozvedeli pomerne neskoro, až z internetu asi týždeň pred akciou

3. bod – školiace miesta, ich organizáciu a prideľovanie na kliniky riadi SZÚ, za plánované školiace miesto sa platí 150 Sk za deň, za neplánovné 300 Sk, a hoci sa školenie vykonáva na pôde kliniky, tá má z toho iba malý finančný podiel. Zvážiť možnosti organizovania školiacich miest akreditovanými klinikami.

4. bod – liečebno-preventívna starostlivosť – tu treba doriešiť otázku zdravotných výkonov, ktoré nie sú pre dermatovenerológiu uznávané a preplácané, napr. zaradiť niektoré výkony SVALZ (FBLR, mikrobiológia)  ako napr. liečebné kúpele, fototerapia alebo mikroskopické vyšetrenia aj do dermatológie. Zasadzovať sa aj za zaradenie do katalógu a priradenie  kódu výkonom, ktoré doteraz v katalógu chýbajú, napriek tomu, že výbor SDS v predchádzajúcom funkčnom období ich zaradenie do katalógu požadoval a v tomto smere vypracoval a predložil príslušným inštitúciám podrobné návrhy s charakteristikou jednotlivých výkonov (napr. fotodynamická terapia)

5. bod - ambulantná starostlivosť, konkrétne ambulancie a ich splnenie parametrov a požiadaviek na ISO normy pre EÚ

6. bod – stanoviť cenu za ukončenú hospitalizáciu na dermatovenerologickom lôžku, pretože rôzne poisťovne platia rôznu sumu, 9 000-14 000 Sk, pričom platby nepokrývajú skutočné náklady

7. bod – doriešiť minimálny lôžkový fond dermatovenerologických lôžok na Slovensku, doc. Danilla a prof.. Péč napísali list na Min. Zdrav SR (viď. minulá zápisnica bod. č.6, 1 posteľ na 10.000 obyvateľov, ale musí byť splnená požiadavka dostupnosti do 50 km)

8. bod – vylepšovať a rozširovať zahraničné vzťahy, SDS je členom ILDS, máme zástupcov v EUMS a EDF, v EADV je pripravený návrh na schválenie prof. Péča za člena výboru riaditeľov za Slovensko, sú pripravené volebné lístky pre slovenských členov EADV. Zintenzívniť vzťahy s okolitými krajinami - Poľskom, Maďarskom, Chorvátskom, Slovinskom. Nielen pozývať k nám zahraničných prednášateľov, ale organizovať a umožniť i spolufinancovať študijné pobyty našich lekárov v zahraničí, najmä mladších, ktorí nemajú časové a rodinné obmedzenia a jazykovú bariéru, pretože ich prednášky z odborných stáží na zahraničných fórach a publikácie v medzinárodných časopisoch zlepšujú informovanosť a zvyšujú prestíž slovenskej dermatológie v zahraničí, i uvádzaním pôvodného domáceho pracoviska. Treba zistiť konkrétne informácie a podporovať lekárov, ktorí  pracujú na zahraničných projektoch.

- Dr. Buchvald po prednesení svojich plánov a priorít vyzval členov výboru na vyjadrenie k predloženým návrhom, ich doplnenie alebo kritiku a možnosti i spôsoby ich realizácie 

- doc. Jautová – 25.-26.mája (t.j. 2 dni) bude v Košiciach krajský seminár košického kraja

- Dr. Flimer – navrhuje každoročne dodržiavať približné termíny takýchto seminárov, t.j aby košický krajský seminár bol aj v nasledovnom roku 2008 v niektorom májovom termíne

- Dr. Kolátorová – spomína kalendár akcií uverejňovaný v ČDS, a pýta sa na posledný termín na ich schválenie a na uverejnenie

- doc. Jautová, Dr. Lidaj – akcie sa nahlasovali do konca septembra

- Dr. Buchvald – posledný termín na prihlásenie termínov podujatí do kalendára odborných podujatí SLS na rok 2007 bol 15. november 2006, hoci redakcia zaradila aj akcie, ktoré jej boli nahlásené až do 20. decembra, zároveň pripomína 19. apríl ako deň vedeckej konferencie  k Euro Melanoma Day 2007, ktorý organizuje predseda Fotobiologickej sekcie doc. Hegyi pod hlavičkou SDS a FbS

- Dr. Breznická sa pýta na presný dátum konania Melanoma Day 2007 na Slovensku, podľa termínu v ČR je to pondelok  7. mája 2007

- Dr. Flimer, Dr. Urbanček – odporúčajú naplánovať  a zaradiť do kalendára všetky akcie SDS

- Dr. Kolátorová – znovu pripomína význam lokálnych krajských akcií,  na ktorých nemusí ísť iba o body a občerstvenie, a zároveň aby jednotlivé naše i zahraničné akcie nekolidovali, akcie organizované SDS majú prioritu pred firemnými, a bolo by vhodné určiť koordinátora všetkých akcií

- Dr. Buchvald suhlasí s prioritou akcií SDS

- Dr. Lidaj upozorňuje, že na www stránke SDS sú uvedené všetky oznámené domáce a najmä zahraničné akcie, niektoré aj na ďalšie roky

- Dr. Urbanček – informuje sa do ktorého dátumu (termínu) platí nahlasovanie školiacich akcií na SZÚ, a zároveň poznamenáva, že viaceré pracoviská sú schopné v rámci svojej orientácie organizovať školiace miesta alebo predatestačné kurzy. Zároveň má mladý dermatológ pri pobyte na rôznych oddeleniach  na Slovensku možnosť zoznámiť sa s prácou aa aktivitami iných oddelení.

- Doc. Jautová – Košice sú akreditované na výuku, ale nie je známe kedy budú aj skúšať

- prof. Šimaljaková – aj kožná klinika FN v Bratislave má akreditáciu a právo školiť i skúšať, ale stále organizačne podlieha pod SZÚ, je možné, že aktivita nového dekana LFUK to do konca roku zmení, SZU by musela zvládnuť všetkých atestantov.

- Dr. Urbanček: SZU je proti tomu , aby lekári zaradení do postraguálneho vzdelávania u nich prestupovali na iné akreditované fakulty/univerzity.

- Dr. Vrtíková, Nejdková  – k tomu treba prirátať dermatológov na doplnenie II. atestácie do termínu v roku 2010

- Dr. Buchvald – časová podmienka už podľa nového nariadenia vlády neplatí

- Dr. Flimer – navrhuje školiace akcie rozvrhnúť na viacero miest, aj školiace miesta SZÚ

- Dr. Vrtíková, Dr. Nejdková – kedysi sa mnohli školiace miesta absolvovať aj na kraji

- Dr. Urbanček – dnes má akreditáciu Bratislava, Martin, Košice

- Dr. Kolátorová: K nariadeniu vlády o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov chýba stále vykonávací predpis, akým spôsobom sa bude „dorábať“ druhá atestácia - zatiaľ SZU ani nikto iný na túto základnú otázku neodpovedal.

- Dr. Buchvald – pred konaním schôdze výboru mailom rozoslal jeho členom okruhy činnosti výboru  a požiadal členov o výber oblasti, ktorej by sa chceli venovať podľa svojho záujmu a možností – po diskusii je rozdelenie nasledovné 1. vzťahy s Ministerstvom Zdravotníctva SR doc. Danilla, Dr. Buchvald, Dr. Flimer,  2. vzťahy so zdravotnými poisťovňami Dr. Kolátorová, prof. Šimaljaková, 3. vzťahy s ČDS  Dr. Buchvald, 4. vzťahy so Slovenskou zdravotníckou univerzitou prof. Šimaljaková, Dr. Kolátorová, 5. vzťahy so zahraničnými organizáciami  (ILDS, EADV, EUMS, EDF) a odbornými spoločnosťami Dr. Buchvald, 6. domáce odborné podujatia doc. Jautová, Dr. Urbanček, Dr. Lidaj, Dr. Vrtíková, 7. veda, výskum, granty, študijné pobyty, mladí dermatológovia prof. Šimaljaková, Dr. Buchvald, Dr. Urbanček, 8. problematika ambulantnej dermatológie Dr. Nejdková, Dr. Kolátorová, Dr. Breznická, Dr. Flimer, 9. problematika dermatologických lôžkových oddelení doc. Jautová, Dr. Vrtíková, Dr. Urbanček, 10. internetová stránka a informácie o domácich a svetových kongresoch Dr. Lidaj.

- Dr. Buchvald – treba upresniť a dať na internet všetky odborné podujatia SDS v r. 2007, zatial je zrejmý termín pre spoločný kongres ČDS-SDS v Prahe, Smrdácke dni kolidujú s kongresom v Buenos Aires

- Dr. Flimer – podujatia Občianskeho združenia Kožní lekári za zdravú kožu: 11.-12.5., 14.-15.9., 23.-24.11.07

- doc Jautová Krajský seminár Košice 25.-26.máj 2007

- Dr. Urbanček – Krajský seminár banskobystrického kraja bude 1.6.07 v kúpeľoch Brusno.

- Dr. Nejdková upozorňuje na akcie SSEDK , 13.-14.4., 14.-15.9., 29.11.-1.12.07

- Dr. Lidaj – Smrdácke dni, chcel o tejto téme hovoriť v bode Rôzne z dôvodu lepšieho zabezpečenia ubytovacích kapacít mimo sezóny, s ohľadom na všetky spomínané súvislosti navrhuje zmenu termínu na december a vyjadrenie výboru k účasti zahraničných prednášateľov, výbor sa zhodol na termíne 14.-15.12.07, účasť 1-2 zahraničných spíkrov je možná, ak ju zaplatia kúpele  

- termín májovej schôdze s odovzdaním čestného doktorátu UK pre prof. Braun-Falca a prof. Plewiga, termín bude upresnený

- 19.4. 07 – vedecká konferencia v Bratislave k Euro Melanoma Day (pod hlavičkou SDS a FbS organizuje doc. Hegyi)

- 7.5.07 sa bude konať Euro Melanoma Day (pondelok)

 

5. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

- Dr. Buchvald – pri príprave treba vedieť miesto, termín a organizačné a technické zabezpečenie, žiada návrhy, pričom chce zachovať aj pôvodnú zabehnutú spoluprácu napr. pri spracovaní pozvánok, programov a abstraktov

-  Dr. Lidaj – s agentúrou kdekoľvek, ale je to drahšie, minulý kongres organizoval doc. Danilla v Bratislave viacmenej svojpomocne, s čím je viac práce, ale je to dostupnejšie na vybavovanie a ušetria sa náklady

- Dr. Buchvald - bude sa informovať na možnosti a na náklady organizovania kongresu oboma spôsobmi u p. Kurucovej zo SLS, miesto Bratislava, Incheba, Reduta, Istropolis

- termín kongresu:  jún 2008, štvrtok-piatok-sobota, podľa voľnej kapacity, pre cca 400-500 ľudí, najlepšie by bolo všetko spolu na jednom mieste podobne ako v hoteli v Brne, aby boli k dispozícii 2 sály podľa programu, eventuálne do budúcna posúdiť aj iné možnosti ako Nitra, B.Bystrica, kde by to bolo lacnejšie

- na kongres do Prahy treba pripraviť prvú informáciu, prospekt, alebo informáciu v PowerPointe

 

6. Rôzne

- Dr. Buchvald – informoval o svojej činnosti od ostatnej výborovej schôdze:

1) informoval o novom zložení výboru SDS na SLS, ČDS, ILDS

2) na základe návrhu členov EADV vo výbore SDS a po jeho pripomienkovaní slovenskými členmi EADV odoslal vedeckému sekretárovi EADV návrh na zvolenie prof. Péča do výboru riaditeľov EADV za Slovensko. V súčasnosti prebieha voľba kandidáta slovenskými členmi EADV.

3) prof. Arenberger potvrdil hradenie registračného poplatku a ubytovania členom výboru SDS na spoločnom kongrese v Prahe, ale treba si elektronicky prihlásiť účasť do 31.3.07, náš návrh na garantov sekcií bol akceptovaný, ale čiastočne pozmený, detaily na www stránke

4) odoslal podporné stanovisko výboru SDS k žiadosti firmy Astellas, aby bola, na základe už uskutočnených zmien v SPC prípravku, rozšírená indikácia prípravku Aldara 5% krém o liečbu aktinických keratóz a aby bolo zrušené obmedzenie indikácie liečby bazocelulárnych karcinómov prípravkom Aldara 5% krém na centrá vymenované v súčasnosti platnom indikačnom obmedzení

5) k navrhovanému zneniu zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach nemal nikto pripomienky

6) firma Wyeth usporiadala v januári zasadnutie advisory boardu, na ktorom SDS zobrala na seba záväzok  adresovať kategorizačnej komisii MZ SR žiadosť o zvýšenie počtu centier preskripcie biologickej liečby psoriázy na 6+1 a predĺženie maximálneho času podávania tejto liečby nad 2 roky. O podporu v tejto veci požiadala výbor SDS aj firma Serono.Bude treba vypracovať národný výklad európskej smernice biologickej liečby psoriázy.

7) firma Schering-Plough usporiadala seminár, na ktorom hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu informovala, že od 1.4.07 je pred anti-TNF liečbou povinnosťou urobiť QuantiFeron test na vylúčenie tuberkulózy u pacienta. Test sa robí len v Martine a Vyšných Hágoch, cestovné si musí hradiť pacient. Je možné na vyšetrenie odoslať len krv, transportné skúmavky stoja 550,- Sk,  zdravotné poisťovne ich nehradia. (Dr. Nejdková – takéto vyšetrenie by mala dodať alebo hradiť firma, Dr. Urbanček – podobné to bude keď príde na trh Humira)

8) - Dr. Buchvald ďalej informoval, že na základe požiadavky Združenia zdravotných poisťovní SLS vyzvala SDS (rovnako ako ostatné odborné spoločnosti) na doplnenie údajov o čase trvania jednotlivých zdravotných výkonov a na doplnenie tých výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré doteraz nebolo možné pre dermatovenerologickú odbornosť vykazovať.

- doc. Danilla už niektoré výkony do zoznamu pre dermatovenerologickú odbornosť  spracoval a poslal Dr. Buchvaldovi, doplnil aj ďalšie výkony do katalógu, ktorým  treba prideliť kód. Do úvahy treba brať napr. terapeutický peeling, epiluminiscenčné vyšetrenie, fotodynamickú liečbu, liečbu polarizovaným svetlom, balneoPUVU, vlhké ošetrenie rán, skúšku dvoch pohárov

- Dr. Breznická upozorňuje na obmedzenie písať sťažený výkon iba k niektorým vyšetreniam, hoci v praxi je to častejšie 

- Dr. Kolátorová zvažuje vyjadrenie k minutáži (trvaniu) výkonov

- Dr. Nejdková hovorí o potrebe bojovať za zvýšenie bodu

- Dr. Flimer, Dr. Urbanček, Dr. Vrtíková - z ambulantnej praxe vyplýva dať pozor na spätnú väzbu, lebo uvedenie časových údajov trvania výkonov je dvojsečná zbraň, ktorá súvisí s počtom výkonov za deň a ich bodovým ohodnotením i návratnosťou nákladov na prevádzku ambulancie

 

9) - Dr. Buchvald – upozorňuje, že podľa Stanov SLS sú predsedovia sekcií odborných spoločností členmi výboru s hlasom poradným, ak neboli do výboru zvolení, tj. v SDS doc. Hegyi - Fotobiologická sekcia a doc. Jarčušková - Sekcia flebologická a hojenia rán

- Dr. Urbanček, Dr. Flimer, prof. Šimaljaková – navrhujú prizývať predsedov sekcií len pri konkrétnej problematike

- Dr. Lidaj – navrhuje prizývať predsedov sekcií vždy, pretože je predpoklad súvislosti činnosti SDS a činnosti sekcií, napr. dnes aj keď to nebolo v programe sa pri diskusii o konkrétnych termínoch prednášok prišlo k Melanoma Day, výbor súhlasí

 

 10) - informácia o výsledkoch hospodárenia – pokladník Dr. Kolátorová, stav na účte k 31.12.06 je 1.600.000 Sk, z výpisu vyplývajú príjmy i výdavky, najväčším výdavkom bol kongres SDS-ČDS, ktorý stál 1,9 milióna, ale v tejto súvislosti vznikli i najväčšie príjmy od sponzorov. Ocenila prácu predošlého výboru, menovito vtedajšieho prezidenta doc. Danillu s vyjadrením, že tento výbor bude mať čo robiť, aby sa mu vyrovnal.

 

11) žiadosť firmy Roche o zastrešenie jej piatich akcií pod hlavičku SDS, prednášať budú dr. Rasochová, Dr. Urbanček, Dr. Martinásková, Dr. Nejdková, Dr. Poláková, téma: akné

- Dr. Lidaj upozorňuje na možnosť finančného vyrovnania za zastrešenie akcie odbornou spoločnosťou, navrhuje cca 10.000 Sk za akciu

- výbor súhlasí, poveruje prezidenta Dr. Buchvalda jednať s firmou v tomto zmysle

 

12) žiadosť firmy Vichy o odbornú garanciu formou prepožičania loga SDS na projekt Centrum zdravej pokožky - materiály boli rozoslané členom výboru internetom,  24-dňová akcia bude zameraná na hodnotenie základných vlastností kože dermatológmi a prístrojmi v stánkoch umiestnených pri 4 obchodných centrách v Bratislave

- Dr.Kolátorová odporúča kontaktovať sa s prof., Arenbergerom ako táto akcia a za akých podmienok prebiehala v ČR

- Dr. Lidaj – pýta sa na význam a prínos tejto akcie pre SDS, navrhuje žiadať za prepožičanie loga SDS 500.000 Sk za akciu

- prof. Šimaljaková, Dr, Nejdková, Dr, Vrtíková – zaujímajú sa o dermatológov poskytujúcich  vyšetrenie pri tejto akcii, pretože to nebolo konkretizované ako pri akcii firmy Roche

- výbor súhlasí, poveruje prezidenta Dr. Buchvalda jednať s firmou v tomto zmysle

 

13) Dr. Buchvald navrhuje zriadiť na www priestore stránky SDS archív dokumentov, napr. aby sa nestratil a neupadol do zabudnutia príhovor doc. Danillu i ďalšie dôležité materiály dokumentujúce doterajšiu činnosť SDS

- na uverejnenie na internet dostal pozvánku na kongres Baltských dermatológov v septembri 2007

- Dr. Lidaj – náklady na www stránku za rok 2006 (pripojenie internetu, preklady textov, spracovanie software – sú cca do 10.000 Sk), zároveň žiada o vyjadrenie členov výboru a  ohodnotenie úrovne i spracovania www stránky

- Dr. Buchvald – stránka je dôležitá pre informovanosť, okrem schválenia sumy na náklady žiada vyjadrenie výboru k odmene za prácu pri spracovaní údajov na stránku

- Dr. Urbanček, Dr. Vrtíková – stránka je dobrá, treba pokračovať  

- Dr. Nejdková – navrhuje dr. Lidajovi za celoročnú údržbu stránky odmenu  20.000 Sk

- výbor súhlasí

 

14) Dr. Buchvald predniesol požiadavku ILDS na návrh kandidátov na zasadnutie delegátov ILDS na kongres do Buenos Aires

- navrhnutí kandidáti Dr. Buchvald, prof. Šimaljaková, výbor súhlasí

 

15) dr. Buchvald dostal žiadosť ILDS o vyplnenie dotazníka o diagnostike a manažmente starostlivosti o kožu nedermatológmi v SR

- keďže nikto vo výbore nemá celkové informácie za Slovensko, úloha ostáva Dr.Buchvaldovi

16) Dr. Buchvald – vyjadril úctu k práci členov predošlého výboru, žiada návrhy na ocenenia a pocty pre členov bývalého výboru a prezidenta v súlade so stanovami SLS (medaily, odmeny) podľa ich aktivity

- výbor súhlasí, odporúča prezidentovi Dr. Buchvaldovi poslať každému ďakovný list, a podať návrh na udelenie medailí resp. iných ocenení (prof. Buchvald, doc. Danilla, doc. Jarčušková, doc. Hegyi, Dr. Rybárová, ev. i ďalšie), treba však zistiť, aké konkrétne ocenenia jednotliví členovia výboru už majú

- Dr. Lidaj – vzhľadom k tomu že sa jedná o personálne veci, platí uznesenie výboru, aby sa hlasovalo tajne, najlepšie na budúcom výbore pri zistení všetkých údajov

- Dr, Nejdková navrhuje finančné odmeny pre tých, ktorí sa podielali na organizovaní akcií, najmä kongresu SDS-ČDS v Bratislave

- Dr. Buchvald – pýta sa či je podľa Stanov SLS možné poskytnúť aj finančnú odmenu

- Dr. Kolátorová sa na to informovala na sekretariáte a finančnom oddelení SLS, a záleží iba na členoch výboru SDS

 

17) Dr. Buchvald – žiada hlasovanie o návrhu Dr. Nejdkovej z minulej schôdze konať schôdze v sobotu

- výbor súhlasí s výnimkou výborových schôdzí konaných pri konferenciách SDS

- zároveň vzniká otázka, či schôdze výboru poriadať na jednom mieste

- Dr. Kolátorová – treba zvážiť najmenšie ekonomické náklady a najlepšiu dostupnosť pre všetkých

- Dr. Lidaj – treba posúdiť dnešné náklady, hľadať aj iné možnosti a vidieť aj význam pre členskú základňu, ak sa výbor robí vždy inde

- návrh na ďalšie schôdze výboru: apríl 14.4. 07 Bojnice NsP, máj Bratislava, jún Praha

- Dr. Nejdková - v termíne 14.4. má schôdzu výbor SSEDK, budú chýbať 2-ja členovia

- Dr. Lidaj – žiada dodržať termín, prioritu má výbor SDS, nemôže sa 11 členov výboru a dozorná rada prispôsobovať dvom, ktorým to nevyhovuje, pretože hoci aj dnes chýbajú 3-ja členovia výboru, dôležitá je účasť nadpolovičnej väčšiny

 

18) Dr. Kolátorová, Dr. Breznická – žiadajú výbor o podporu pri požiadavke zrušenia povinnosti pravidelne zasielať na ÚZIŠ aj negatívne hlásenia o výskyte pohlavne prenosných chorôb

 

19) prim. Dr. Štovčík informoval členov výboru o zrušení dermatovenerologických lôžok v Trenčíne a prevzatí hlavnej úlohy v oblasti starostlivosti o hospitalizovaných kožných pacientov v Trenčianskom kraji na dermatovenerologické oddelenie NsP Bojnice

 

Výbor berie na vedomie:

- 19. apríl ako deň vedeckej konferencie k Euro Melanoma Day 2007 v Bratislave

- 7.5. 07 Melanoma Day 2007

- informáciu Dr. Štovčíka o zrušení dermatovenerologických lôžok v Trenčíne a prevzatí hlavnej úlohy v oblasti starostlivosti o hospitalizovaných kožných pacientov na dermatovenerologické oddelenie NsP Bojnice

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze výboru SDS v Bratislave s doplnkom

- výsledky tajných volieb na viceprezidenta SDS - prof. Šimaljaková

- voľbu zapisovateľa - Dr. Lidaj

- rozdelenie zodpovedanosti za jednotlivé úseky činnosti,

- zmenu termínu konania Smrdáckych dní a účasť zahraničkých prednášateľov na náklady kúpeľov

- prizývať predsedov sekcií na schôdze výboru

- poverenie prezidenta Dr. Buchvalda jednať s firmou La Roche a Vichy zmysle finančného vyrovnania za garanciu SDS a zapožičanie loga pre ich akcie

- preplatenie nákladov na www stránku za rok 2006 v sume 10.000 Sk, a odmenu za prevádzku stránky 20.000 Sk pre Dr.Lidaja

- návrh kandidátov na zasadnutie delegátov ILDS na kongres do Buenos Aires - Dr. Buchvald, prof. Šimaljaková

- Dr. Buchvald - poslať členom bývalého výboru SDS, ktorí už nepracujú v súčasnom výbore, ďakovný list

- termíny budúcich schôdzí: apríl 14.4. 07 Bojnice NsP, máj Bratislava, jún Praha

 

Výbor ukladá:

- Dr. Urbanček zaslať skrátenú zápisnicu z výboru SDS do časopisu Čes.-Slov. Dermatologie

- nahlásiť všetky poriadané akcie prezidentovi dr. Buchvaldovi  a uverejniť na internete – Dr. Lidaj

- na budúcej schôdzi výboru upresniť návrhy a uskutočniť hlasovanie o oceneniach členom predošlého výboru

- Dr. Buchvald – podať správu o priebehu a výsledku jednania s firmami Roche a Vichy

- Dr.Lidaj – uverejniť na internete pozvánku na kongres baltských dermatológov a vyčleniť priestor na archiváciu dokumentov na www stránke

- dr. Buchvald - vyplnenie dotazníka ILDS o diagnostike a manažmente starostlivosti o kožu nedermatológmi v SR

- Dr. Buchvald zistiť, aké konkrétne ocenenia jednotliví už majú členovia bývalého výboru

 

V Žiline 10.3.07 zapísal Dr. Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  14.4.2007 (sobota) o 12,00 v salóniku NsP Bojnice.

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk)

Ospravedlnení:  prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk),  

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Krajské semináre 2007

4. Návrh na založenie fondu na podporu publikačnej činnosti mladých  dermatovenerológov

5. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

6. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu, a zároveň žiada program doplniť o návrh na hlavného odborníka MZ pre dermatovenerológiu

- iné návrhy neboli podané

- program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

- Dr. Buchvald rozoslal zápisnicu na pripomienkovanie mailom členom výboru, prišla iba pripomienka Dr. Urbančeka - zmena termínu a miesta krajského semináru v B. Bystrici – 1.6.07 Brusno

- doc. Danilla – nereagoval internetom, pretože nesúhlasí s rýchlym uverejňovaním zápisníc na internete, najprv ich treba doplniť a schváliť na výborovej schôdzi, pretože inak nie je možné reagovať na opravy a doplnky zaslané mailom,  má i ďalšie pripomienky - v návrhu plánu činnosti treba uviesť, že sa nezačína od nuly, ale pokračuje v práci predošlého výboru, treba konkretizovať spôsob snahy dr. Nejdkovej o zvýšenie hodnoty bodu (ktorá navrhuje štrajk), hoci aj štrajkom, kalendár podujatí existuje, ale pri jeho doplnení treba konkretizovať garanta a zodpovednú osobu (napr. minulý krajský seminár v Prešove), návrhy na zaradenie mnohých zdravotníckych výkonov do odboru dermatovenerológia už boli spracované, v časti Výbor berie na vedomie je vyjadrenie Dr. Štovčíka, ale v texte zápisnice nie je uvedené kedy to referoval, voľba zapisovateľa mala byť tajná

- Dr. Buchvald - víta pripomienky doc. Danillu,  po písomnom predložení budú zapracované do zápisnice zo Žiliny, bude schválená na ďalšom výbore

- Dr. Nejdková – konkretizuje aktivitu o zvýšenie bodu ako písomné a osobné intervencie

- Dr. Urbanček neposlal skrátenú zápisnicu z Bratislavy, splniť úlohu čo najskôr

- Dr. Lidaj – archív informácií na www stránke (podujatia, fotografie) je kvôli šetreniu www priestoru nie dlhší ako 5 rokov, inak by sa musel zväčšiť priestor, podá o tom informáciu

- prof. Šimaljaková, dr. Urbanček – informujú sa na predĺženie terapie biologikami z 2 na 3 roky  

- Dr. Buchvald – zistil doterajšie ocenenia členov bývalého výboru a okrúhle jubileá členov SDS

    - návrhy na ocenenia pri príležitosti životného jubilea v r. 2007, schvaľované tajným hlasovaním:   Dr. Jarčušková čestné členstvo SDS (12 za), prof. Hegyi má všetky ocenenia - doc. Danilla napísal list k jeho životnému jubileu do Čes.-slov. Derm., Dr. Sinka – treba zistiť na SLS, Dr. Havránková  (A12, N2, Z1), Dr. Pajerchin (A9, N3), Dr. Martinásková (A11, N1), doc. Jautová (A11, Z1), Dr. Velická (A11, 1 nehlasoval), Dr,. Lidaj (A11, Z1), Dr. Holobradá (A10, N2),

   - návrhy na ocenenia mimo životného jubilea, schvaľované tajným hlasovaním:

prof. Péč (A11, N1), prof. Gollnick Nemecko, čestné členstvo (A12)

- Dr. Kolátorová bude sledovať jubileá členov SDS

- tajná voľba zapisovateľa, počet hlasov Dr. Lidaj (A11), Dr. Breznická (A1)

- dr. Buchvald – jednal s firmou Vichy, dohoda o zapožičaní loga, sponzorský dar 100.000 Sk, hlasovanie výboru 8 za, 2 nie, 2 sa zdržali

- akcia firmy Roche o akne prebieha, kredity SACCME, dr. Kolátorová upozorňuje na aktivity SLS o samostatný systém prideľovania kreditov

- Dr. Buchvald vyplnil a poslal požadované údaje pre ILDS

 

3. Návrh hlavného odborníka pre DV

- Dr. Buchvald referoval o žiadosti prezidenta SLS prof. Krištúfka adresovanej organizačným zložkám SLS na základe  požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR. Výbory odborných spoločností (vrátane SDS) boli vyzvané na predloženie návrhov na hlavného odborníka pre jednotlivé špecializované odbory, predpoklady - atestácia, vedecko-pedagogická činnosť, 10 r. praxe, volí sa na 5 rokov, hlavný odborník môže menovať krajských odborníkov, ak ich potrebuje

- navrhuje doc. Danillu

- Dr. Vrtíková podporuje tento návrh

- doc. Danilla, víta takýto obrat v prístupe k funkcii krajských odborníkov, a spomína negatívny názor i prístup bývalého min. zdrav. Zajaca k hlavným odborníkom

- tajné hlasovanie ohľadom návrhu na doc. Danillu na hlavného odborníka (A10, Z1, 1 nehlasoval)

 

4. Krajské semináre 2007

- Dr. Buchvaldkrajské semináre by mali umožňovať aktívnu účasť oblastným dermatológom alebo kandidátom PhD, program by mal byť  ½ dňový, bez veľkej účasti firiem, ako dobrý príklad uvádza prešovský seminár, účasť 80, ktorý však bol neskoro ohlásený, ďalšie krajské semináre budú 22.5. Košice, 1.6. Brusno, na budúci rok by mohli skúsiť zorganizovať semináre Žilina, Trenčín (prim Štofčík doplnil, že Bojnice majú semináure s BB, inak  Trenčiansky kraj nemá veľký potenciál), Trnava

- prof. Šimaljaková – krajský seminár v Bratislave v 2. polovici októbra, a predtým 15.mája prednáška na Večere spolku lekárov v Bratislave v NÚ LFUK

- dr. Urbanček – v B. Bystrici mali obvykle účasť 30, predbežný program: pozvaný prednášjúci doc. Ettler – vynechať, nemôže prísť, 3-4 kazuistiky, firmy po 5 minút

- doc. Jautová – program v Košiciach zabezpečia 3-ja domáci a 3-ja prednášatelia zvonku

- doc. Danilla – vyzýva k aktivizácii pracovné skupiny i sekcie a ich vedúcich, uvádza príklad flebologickej sekcie, ktorá nakoniec pracovala nie na pôde SDS, ale viac inde, i minimálnu aktivitu skupiny pre PCH aj napriek výmene a kritike bývalého vedúceho

- dr. Buchvald vyzve predsedov sekcií a skupín k spracovaniu hodnotenia doterajšej činnosti za uplynulé 4 roky a plánu činnosti na budúce obdobie

- Dr. Urbanček – informuje sa na nahlasovanie školiacich akcií

- doc. Danilla – každý kto má akreditáciu, má zverejniť plán školiacich akcií

- Dr. Urbanček tvrdí, že lekári, ktorí sú zaradení do prípravy na SZU majú byť ukončení a odskúšaní na SZU, SZU nechce povoliť prestup na iné fakulty. Lekári, ktorí ešte nie sú zaradení do špecializácie sa môžu prihlásiť aj na iné akreditované pracoviská.

- prof. Šimaljaková – pracovisko Kožnej kliniky má akreditáciu, vedie logbooky, v dohľadnej bode by malo mať aj právo skúšať

- Dr. Buchvald – vzhľadom k nepresnostiam v týchto informáciách podá na budúcej schôdzi výboru prof. Šimaljaková informácie o školiacich akciách SZÚ a UK  

 

 5. Návrh na zriadenie fondu na podporu publikačnej činnosti mladých dermatovenerológov

- Dr. Buchvald – navrhuje zriadiť špeciálny variabilný symbol, zverejniť štatút, cenu za najlepšiu publikáciu pre mladého dermatovenerológa do 35 r. v periodiku ako prvému autorovi

- doc. Danilla - navrhuje výšku odmeny 10.000-30.000 Sk, zároveň pripomína nedoriešené vlastnícke vzťahy v Čes.-slov. Derm., cena za 1/3 nákladov sa stále zvyšuje, treba vyzvať doc. Hegyiho ako redaktora zvoleného SDS, aby podal informácie

- Dr. Urbanček, Dr. Flimer – oponujú zbytočným viazaním financií na účte s variabilným symbolom

- výbor súhlasí s výškou odmeny za publikáciu, podľa jej kvality a uverejnenia v našom alebo renomovanom zahraničnom periodiku, zodpovední dr. Buchvald, prof. Šimaljaková, dr. Urbanček (veda, výskum, granty, študijné pobyty, mladí dermatológovia), návrhy bude posudzovať a schvaľovať výbor SDS

 

6. Kongres SDS-ČDS 2008

- Dr. Buchvald – termín je jún 2008, prvý alebo druhý týždeň, predpoklad 400 účastníkov + firmy, od p. Kurucovej dostal informácie o poriadaní kongresov cez kongresové odd. SLS (lacnejšie ale pracnejšie),  alebo agentúru (jednoduchšie ale drahšie), výbor súhlasí s organizovaním v spolupráci s kongresovým oddelením, predpokladané miesta:  Reduta bude v rekonštrukcii, Istropolis nevyhovuje, možné 1. Holiday Inn, 2. NTC, 3. SND-ešte nevedia podmienky, 4. Incheba – dr. Šimaljaková podá informácie, ceny a možnosti, dataprojektory, ozvučenie 

 

6. Rôzne

- dr. Buchvald – podal nasledovné informácie:

- odoslal na ILDS výborom SDS schválených účastníkov na zasadnutie delegátov ILDS v rámci svetového kongresu

- slovenskí členovia EADV v písomnej forme hlasovaním zvolili za člena výboru riaditeľov EADV prof. Péča

- spracovaný a odoslaný zoznam zdravotníckych výkonov pre odbor dermatovenerológia je zatiaľ na SLS, na MZ SR bude odoslaný pred zahájením rokovaní

- dostal z Ministerstva zdravotníctva 6 návrhov zákonov na pripomienkovanie, ktoré rozpošle  mailom členom výboru

- dostal list od predstaviteľov Rumunskej dermatologickej spoločnosti – výzvu k účasti na ich kongresoch  a na  publikovanie v ich časopise

- 19.4. 07, 14-17 hod., Bratislava, Reduta, Vedecká konferencia k EMD, ktorý bude 7.5.07

- termín slávnostnej schôdze pri príležitosti odovzdávanie čestného doktorátu UK prof. Braun-Falcovi a prof. Plewigovi sa upresní tento týždeň

- doc Danilla -  13.marca 07 o 13,00 dostal na vyjadrenie 2 hodiny do 15,00 materiál k projektu vybudovania laserového centra s nákladom 30 milíónov Sk (US vyšetrovacie hlavice, PDT)

- doc. Danilla – nariadenie o PCH z r. 1968 robiť BWR pri hospitalizácii nebolo zrušené

- doc. Danilla – na otázku z Ministerstva zdrav. koľko nových dermatológov budeme potrebovať do r. 2010 napísal: 0  (nula)

- Dr. Buchvald – termín budúcej schôdze výboru sa upraví podľa termínu slávnostnej schôdze v Bratislave (čestné doktoráty UK), do úvahy pripadá 2.6. v Bratislave alebo 12.5. v Žiline, potom bude ďalší výbor v Prahe pred kongresom ČDS-SDS

- doc. Danilla – dostal pozvánku na seminár vo Svidníku o Hyáze pri posteryzipelovom lymfedéme, informuje sa na prideľovanie povolenia na školenie v DV na Ministerstve zdrav., a či môže takéto školenie robiť aj firma s.r.o.

- Dr. Kolátorová – uvedená akcia je za účastnícky poplatok, nie je to akcia hodnotená kreditmi, je na každého vôli, či si ju vyberie

 

Výbor berie na vedomie:

- pripomienky k zápisnici z výborovej schôdze konanej v Žiline, ktoré budú zapracované po ich písomnom dodaní

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu zo zasadnutia v Žiline 10.3.07 schváliť až po jej doplnení na ďalšej schôdzi výboru, rovnako schvaľovať aj ďalšie zápisnice, až potom ich uverejniť na internete

- výsledky tajných volieb na hlavného odborníka MZ SR pre DV – doc. Danilla

- tajnú voľbu zapisovateľa - Dr. Lidaj

- zapožičanie loga SDS pre firmu Vichy výlučne na akciu Centrum zdravej pokožky

- odmenu za najlepšiu  publikácia v periodiku pre mladého dermatovenerológa do 35 r. vo výške 10.000-30.000 Sk, návrhy posúdi a schváli výbor SDS

- termín budúcej schôdze upraviť podľa toho, či bude v máji slávnostná schôdza v Bratislave

 

Výbor ukladá:

- Dr. Urbanček zaslať skrátenú zápisnicu z výboru SDS do časopisu Čes.-slov. Derm.

- prof. Šimaljaková podať správu o systéme doškoľovania

- prof. Šimaljaková podať informáciu o možnostiach konania kongresu ČDS-SDS 2008 v priestoroch Incheby

- Dr. Lidaj – podá informáciu o možnosti archivovania informácií na www stránke SDS

- Dr. Kolátorová priebežne sledovať jubileá a ocenenia členov SDS

- Dr. Buchvald – vypracovať štatút ceny pre mladého dermatovenerológa za najlepšiu publikáciu v periodiku za kalendárny rok

 

V Bojniciach 14.4.07 zapísal Dr. Lidaj  


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  2.6.2007 (sobota) o 12,00 v knižnici Kožnej kliniky FN v Bratislave, Mickiewiczova ul.13

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), prim.MUDr. Flimer Vladimír

(herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), prim.MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk),prim.MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk), 

 

Ospravedlnení:  prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk),prim. MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk),  MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),

prim. MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk)

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Činnosť sekcií a pracovných skupín SDS

4. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

5. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu, a zároveň žiada o  zvolenie náhradného zapisovateľa po dobu neprítomnosti prim.Dr.Lidaja, zvolená Dr.Nejdková.

Súčasne Dr.Buchvald žiada vynechať z programu prejednávanie bodu č. 3. Činnosť sekcií a pracovných skupín SDS pre neprítomnosť viacerých predsedov sekcií a pracovných skupín SDS.

-        program bol schválený.

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení.

Dr. Buchvald rozoslal zápisnice zo zasadnutí výboru 10.3. v Žiline a 14.4. v Bojniciach e-

mailom členom výboru na pripomienkovanie:

I) zápisnica zo Žiliny bola po zapracovaní pripomienok z predchádzajúcej schôdze výboru schválená, môže byť uverejnená na www stránke SDS.

II) a) zápisnicu z Bojníc doplnil e-mailom  prim. Dr. Urbanček - zmena termínu a miesta krajského seminára Banskobystrického kraja – 1.6.07 Brusno.

    b) doc. Dr. Danilla žiada správne uvádzať skrátený názov časopisu Čes.-slov.Derm.

Po zapracovaní pripomienok bola zápisnica schválená a môže byť uverejnená na www stránke SDS, skrátené zápisnice zo zasadnutí výboru SDS 10.3. a 14.4. môžu byť uverejnené v časopise Čes.-slov. Derm.

 

Kontrola uznesení:

A. splnené:

I) Dr. Urbanček odoslal skrátenú zápisnicu zo zasadnutia výboru SDS dňa 27.1.2007 v Bratislave do časopisu Čes.-slov. Derm.

II) Dr. Kolátorová sleduje jubileá a ocenenia členov SDS – priebežne.

III) Dr. Buchvald – vypracoval štatút ceny pre mladého dermatovenerológa za najlepšiu publikáciu v periodiku za kalendárny rok

     a) Doc. Dr. Danilla odporúča doplniť preambulu a odoslať na publikovanie do Čes.-slov. Derm.

 

B. nesplnené:

I) prof. Dr. Šimaljaková e-mailom podala správu o nedostupnosti informácií o systéme doškoľovania

    a) Doc. Dr. Danilla navrhuje, aby prof. Dr. Šimaljaková získala informácie o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov od JUDr. Csémyovej, vedúcej odboru vedy, výskumu a zahraničných stykov dekanátu LFUK

   b) Dr. Buchvald upozorňuje na novelu nariadenia vlády (Z.z. 211/2007), podľa ktorej zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň v spolupráci so SZÚ, index a záznamník vydá vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Pôvodný desaťročný termín na doplnenie vzdelania prvoatestovaných špecialistov na úroveň požiadaviek súčasnej atestácie do novelizovaného zákona neprešiel.

    c) Doc. Dr. Jautová dodáva, že na kožnej klinike v Košiciach je akreditované pracovisko

pripravené, nie je doriešený problém s I. a II.atestáciami.

    d) Dr. Kolátorová  - Doc. Dr. Tóth zo SZÚ: na MZd zákon o II. atestáciach ešte nie je

doriešený, je možné, že sa bude prihliadať aj na odpracované roky.

    e) prim. Dr. Rásochová – nie je doriešené započítavanie odpracovaných rokov,

    f) Doc. Dr. Danilla – budú platiť zákony EÚ, akreditované pracovisko musí vypísať kurz, program a počet hodín. Podobné problémy majú aj iné odbory, je záujem na urýchlení schválenia.

 

II) prof. Dr. Šimaljaková mala podať informáciu o možnostiach konania kongresu ČDS-SDS 2008 v priestoroch Incheby – vzhľadom na neprítomnosť prof. Dr. Šimaljakovej na schôdzi výboru uznesenie nebolo splnené.

III) Dr. Lidaj – mal podať informáciu o možnosti archívovania informácií na www stránke SDS – vzhľadom na neprítomnosť Dr. Lidaja na schôdzi výboru uznesenie nebolo splnené.

 

3. Činnosť sekcií a pracovných skupín SDS

Na návrh Dr. Buchvalda, prezidenta SDS, bod  vyňatý z programu, pre neprítomnosť predsedov pracovných skupín SDS, presúva sa na ďalšiu schôdzu výboru SDS.

 

4. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

    Plánovaný na jún 2008 – dva termíny: buď 5-7.6.2008, alebo 12.-14.2008.

 

Dr. Buchvald a Dr. Kolátorová preskúmali možnosť zorganizovania v 4 zariadeniach prichádzajúcich do úvahy.

 

I.                 Hotel Bonbón (výstavba bude dokončená v septembri 2007), lokalizovaný

v Petržalke, 107 izieb, prednášková sála s možnosťou predelenia, pre 400 ľudí, s videoprojekciami. Nocľah v 2 lôžkovej izbe 1900 Sk/osobu, v jednolôžkovej izbe 3800 Sk. Obed 450 Sk, raut a slávnostná večera po 900 Sk/osobu. Za stánky mimo priestorov poplatok 15 000 Sk, prenájom sály na 3 dni 240 000 Sk. Parkovisko 200 Sk/na noc.

II.               Technopol – nemá reštauračné priestory, bez možnosti ubytovania, sála len pre

200 ľudí, málo výstavnej plochy pre firmy.

III.             Holiday-Inn – sála pre 300 ľudí, nocľah v dvojlôžkovej izbe 4000 Sk/2 osoby,

prenájom sály 56 000 Sk/deň, obed 500 Sk/osoba, stánky 300 Sk za m2, za vystavovacie

priestory 15 000 Sk na deň.

IV.            Incheba – rozsiahle, neútulné priestory, kinosála pre 300 ľudí, poplatok

360 000 Sk na 3 dni, s prípravou  priestorov 480 000 Sk, za parkovisko 75 000 Sk, šatňa 15 000 Sk.

Výbor poveril Dr. Buchvalda a Dr. Kolátorovú vedením ďalších rokovaní v hoteli Bonbón.

 

5. Rôzne

I.      Dr. Buchvald predložil návrh na spôsob odovzdania udelených cien SDS. Udelenú zlatú medailu Doc. Dr. Danillovi a bronzovú medailu Dr. Flimerovi navrhuje odovzdať v rámci  

III. Kongresu ČDS-SDS v Prahe – výbor súhlasí.

 

II.  Dr. Buchvald predložil na schválenie návrhy na ocenenia SDS za rok 2007 v zmysle rozhodnutia výboru SDS na schôdzi 14.4.:

a)  pri príležitosti životného jubilea čestné členstvo SDS pre doc. Dr. Jarčuškovú

b)  pri príležitosti životného jubilea strieborné medaily SDS pre doc. Dr. Jautovú, prim. Dr. Martináskovú, prim. Dr.Velickú, prim. Dr. Lidaja

c) pri príležitosti životného jubilea pozdravné listy SDS prim. Dr. Pajerchinovi, Dr. Holobradej, Dr. Havránkovej

Výbor hlasovaním jednomyseľne schválil návrhy na udelenie ocenení. Tieto budú oceneným odovzdané na Smrdáckych dňoch v decembri t.r.

d) doc. Dr. Danilla navrhuje mimoriadne ocenenie zlatou medailou SDS pre prof. Dr. Péča za prácu v SDS a ocenenie čestným členstvom SDS pre prof. Dr. Gollnicka

Výbor hlasovaním jednomyseľne schválil návrhy na udelenie týchto ocenení.

 

III. Dr. Buchvald informoval o pripomienkovom konaní k Návrhu uznesenia vlády k správe o stave optimalizácie siete zdravotníckych zariadení, ktoré prebehlo v apríli t.r., ale SDS o ňom nebola informovaná. Podľa tohto návrhu sa má celkový počet dermatologických postelí na Slovensku zredukovať na 311.

      Podľa návrhu SDS, ktorý v r. 06 vypracovali a odoslali na MZ SR doc. Dr. Danilla a prof. Dr. Péč, by malo byť na Slovensku pri dodržaní koeficientu 1 dermatologická posteľ na 10000 obyvateľov 496 kožných lôžok. Podľa Návrhu uznesenia vlády pripadá na 10000 obyvateľov len 0,58 dermatologického lôžka.

- doc. Dr. Danilla – jednotlivé dermatovenerologické oddelenia nenapĺňajú počty hospitalizácií skontrahovaných s poisťovňami.

- Dr. Osuský – musí sa brať do úvahy aj verejná mienka obyvateľstva.

- Dr. Flimer – navrhuje osloviť a informovať poslancov, aby ovplyvnili hlasovanie.

      Výbor SDS požiadal doc. Dr. Danillu, aby z pozície hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu posúdil možnosť opakovane sa obrátiť na MZ SR s nesúhlasným stanoviskom.

 

IV. Dr. Buchvald e-mailom informoval členov výboru SDS o návrhu vyradiť niektoré dermatologiká zo Zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia – napríklad emolienciá, topické antimykotiká a hydrokortizón. Na základe odpovedí členov výboru Dr. Buchvald vypracoval a odoslal na MZ SR zdôvodnené nesúhlasné stanovisko SDS s týmto návrhom.

- doc. Dr. Danilla - ŠÚKL určil zoznam voľnopredajných liečiv aj na základe žiadostí vyrábajúcich firiem, preto považuje ich protesty za formálne.

- Dr. Flimer - navrhuje obmedziť možnosť predpisu topických kortikosteroidov len pre dermatovenerológov.

- doc. Dr. Danilla - rozšírenie možnosti preskripcie topických kortikosteroidov aj pre odbornosť alergoimunológa bol v minulosti ústupok za možnosť dermatológom predpisovať antihistaminiká.

- Dr. Kolátorová - pacient nechápe o čo ide a nepodporuje naše snahy. Mal by bojovať aj sám za seba, najmä o výšku doplácania za lieky.

Výbor poveril Dr. Flimera pripraviť návrh pre kategorizačnú komisiu MZ SR na zmenu preskripčného obmedzenia topických kortikosteroidov len pre dermatovenerológa.

 

V.  Dr. Buchvald informoval o III. Kongrese česko-slovenských dermatológov v Prahe. 14. 6. 2007 bude o 13. hod. spoločná schôdza výborov ČDS a SDS, o 15. hod. redakčná rada časopisu Čes.-slov.Derm. Program kongresu je zverejnený na internete.

 

VI. Dr. Buchvald informoval o písomnej správe od prof. Dr. Péča zo zasadnutia Výboru riaditeľov EADV vo Viedni. Na zasadnutí prof. Gianetti navrhol, aby každá v EADV asociovaná národná dermatovenerologická spoločnosť platila do pokladnice EADV ročný poplatok 20 EUR za každého svojho člena, čo umožní všetkým členom spoločnosti voľný prístup na webové stránky EADV, nižšie kongresové poplatky a možnosť účasti na vzdelávacích akciách EADV.

- Dr. Osuský – tieto výhody budú v radoch slovenských dermatológov nedostatočne využité

- Dr. Flimer – treba urobiť prieskum verejnej mienky

- doc. Dr. Danilla - nakoľko sa chceme zaradiť do európskych štruktúr navrhuje zodpovedajúce zvýšenie členského príspevku v SDS. Návrh možno podať na plenárnej schôdzi alebo informovať členskú základňu písomne.

Výbor poveril Dr. Buchvalda pripraviť písomnú informáciu pre členov SDS o návrhu na zvýšenie členského príspevku.

 

VII.      Dr. Buchvald informoval, že dňa 19.9.2007 od 10,30 hod. bude v aule UK v Bratislave

slávnostné udeľovanie čestných doktorátov Univerzity Komenského prof. Dr. Braun-Falcovi a prof. Dr. Plewigovi. Akciu organizujú prof. Dr. Péč, doc. Dr. Danilla a Dr. Osuský, zúčastnia sa tiež dermatológovia z kliniky v Mníchove. Je želateľné, aby bolo čo najpočetnejšie zastúpenie slovenských dermatológov, pozvánky budú rozoslané.

- Dr. Osuský – rektorát pripravuje pozvánky podľa ustáleného vzoru, SDS zabezpečuje program následnej slávnostnej pracovnej schôdze. Prof. Dr. Holubar prehovorí o historickom význame oboch pánov profesorov, prof. Dr. Ružička prednesie oslavnú prednášku.

 

VIII.     Dr. Buchvald informoval o liste prof. Dr. Péča, v ktorom žiada výbor SDS o zaujatie stanoviska k liečbe biologikami a imikvimodom.

      Doc. Dr. Danilla a prof. Dr. Péč minulý rok písomne požiadali MZ SR o rozšírenie počtu indikačných centier a predĺženie času liečby biologikami. Dr. Buchvald v apríli t.r. písomne žiadal MZ SR o zrušenie centier preskripcie imikvimodu. SDS nebola o stave riešenia týchto návrhov doteraz informovaná.

- Doc. Danilla - centrá indikácie liečby biologikami by mali byť v každom kraji

- Dr. Kolátorová odporúča, aby dermatológ bol zastúpený aj v hlavnej kategorizačnej komisii

Výbor poveril Dr. Buchvalda informovať sa na kategorizačnej komisii MZ SR o stave riešenia tejto problematiky.

 

IX. Dr. Buchvald informoval o akciách, ktoré prebehli od ostatnej schôdze výboru.

Prebehli krajské semináre v Košickom a Banskobystrickom kraji.

Firma Roche zorganizovala s garanciou SDS sériu workshopov pre dermatológov venovaných problematike akné.

Firma Vichy zorganizovala s garanciou a poskytnutím loga SDS akciu Centrum zdravej pokožky, ktorá bola určená laickej verejnosti a prebehla v bratislavskom nákupnom centre Aupark. Odbornú úroveň zabezpečili traja dermatológovia, členovia SDS.

 

X. Dr. Buchvald informoval o irelevantnej žiadosti, ktorá prišla na adresu SDS od firmy Medical Vision, dovozcu prípravku Hylase „Dessau“ 150 I.U. na Slovensko. Firma žiada SDS o povolenie terapeutického použitia tohto neregistrovaného lieku pre skupinu pacientov („skupinové povolenie“). Takúto žiadosť musí adresovať na MZ SR poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý liek indikuje (vyhláška MZ SR 507/2005 Z.z.).

 

XI. Dr. Buchvald požiadal výbor o schválenie preplatenia účtu za zakúpenie tonera a kancelárskeho papiera do tlačiarne. Výbor súhlasil.

 

 Výbor berie na vedomie:

- správu Dr.Buchvalda a Dr.Kolátorovej o stave rokovaní s kandidátskymi zariadeniami na

  zorganizovanie IV. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov v júni 08 v  

  Bratislave

- 19. september ako termín udeľovania čestných doktorátov UK prof. Dr.Braun-Falcovi 

  a prof.Dr.Plewigovi a následnej slávnostnej pracovnej schôdze SDS

 

Výbor schvaľuje:

- voľbu zapisovateľa pri neprítomnosti prim.Dr.Lidaja – Dr.Nejdková

- zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí výboru 10.3. v Žiline a 14.4. v Bojniciach so  

  zapracovanými pripomienkami

- odovzdanie udelených ocenení SDS doc.Dr.Danillovi a Dr.Flimerovi v rámci kongresu

  českých a slovenských dermatovenerológov v Prahe

- návrhy na ocenenia členov SDS a prof.Dr.Gollnicka v zmysle bodu 5/II. zápisnice

- preplatenie účtu za zakúpenie tonera a kancelárskeho papiera do tlačiarne pre Dr.Buchvalda

 

Výbor ukladá:

- prim.Dr.Urbančekovi odoslať skrátené zápisnice zo zasadnutí výboru 10.3. v Žiline a 14.4.

  v Bojniciach do časopisu Čes.-slov.Derm.

- prof.Dr.Šimaljakovej doplniť informácie o systéme ďalšieho vzdelávania zdravotníckych

  pracovníkov

- prof.Dr.Šimaljakovej podať informáciu o možnostiach zorganizovania IV. kongresu

  slovenských a českých dermatovenerológov v júni 08 v priestoroch Incheby

- Dr.Buchvaldovi doplniť preambulu a odoslať text štatútu pre udeľovanie „Ceny SDS za

  najlepšiu publikáciu mladého dermatovenerológa“ na uverejnenie v časopise Čes.-slov.

  Derm.

- prim.Dr.Lidajovi podať informáciu o možnostiach archivovania informácií z webovej

  stránky SDS

- Dr.Buchvaldovi a Dr.Kolátorovej pokračovať v rokovaní s vedením hotela Bonbón

  o možnostiach zorganizovania IV. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov

- Dr.Buchvaldovi pripraviť písomnú informáciu pre členov SDS so žiadosťou o vyjadrenie

  stanoviska k návrhu na zvýšenie členského príspevku v SDS zodpovedajúcemu sume 20

  EUR po prepočítaní na SKK, vychádzajúcemu z návrhu Výboru riaditeľov EADV

- Dr.Buchvaldovi informovať sa na kategorizačnej komisii MZ SR o stave riešenia

  problematiky liečby biologikami a imikvimodom

- Dr.Flimerovi pripraviť návrh pre kategorizačnú komisiu MZ SR na zmenu preskripčného

  obmedzenia pre topické kortikosteroidy len pre odbornosť dermatovenerológa

 

V Bratislave dňa 2.6.2007, zapísala Dr.Nejdková


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  15.9.2007 (sobota) o 12,00 v salóniku hotela Slovakia v Žiline.

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk)

Ospravedlnení:  doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk),   prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk),

 

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Návrh a schválenie kandidátov pre voľby členov Prezídia a Dozornej Rady SLS

3. Rôzne

                                 

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu  

- prof. Péč – menovanie na Hlavného odborníka pre dermatovenerológiu

- Dr. Urbanček –  kongres SDS-ČDS 2008 a blok What´s new

- program bol schválený

 

2. Návrh kandidátov pre voľby do Prezídia a Dozornej Rady SLS

- Dr. Buchvald informoval o pripravovanom volebnom zjazde SLS, dátum jeho konania ešte nie je určený. Každá odborná spoločnosť môže do 30.9. navrhnúť 3-och kandidátov do Prezídia SLS a 1-ného do DR SLS. Podmienkou je predchádzajúci súhlas kandidáta  s nomináciou a príprava jeho vlastných návrhov a stanovísk k práci SLS.

- Dr. Kolátorová za najjednoduchšie navrhuje opýtať sa prítomných členov výboru na ich návrhy a súhlas navrhovaných, potom hlasovať

- Dr. Buchvald - pri návrhoch na kandidatúru neprítomných členov SDS sa po súhlase výboru opýta navrhovaných na ich súhlas dodatočne

- Dr. Štovčík - pri tajnom hlasovaní boli všetkými prítomnými jednohlasne schválené nasledovné návrhy na kandidátov do Prezídia SLS: doc. Danilla, doc. Hegyi (súhlasí), Dr. Urbanček (súhlasí) a do DR SLS: Dr. Lidaj (súhlasí), proti=0, zdržal sa=0

 

3. Rôzne

- prof. Péč - oznámil svoje menovanie za Hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu, pre svoju prácu v tejto funkcii považuje spoluprácu s výborom SDS za nevyhnutnú

- prítomní členovia pogratulovali prof. Péčovi k zvoleniu, úzku spoluprácu a vzájomnú informovanosť a podporu hlavnému odborníkovi považujú za samozrejmú

- Dr. Štovčík – konkretizuje príklad práce VÚC, ktorý zrušil infekčné oddelenie v Bojniciach a recipročne kožné oddelenie v Trenčíne

- prof. Péč – prisľúbil, že sa sústredí na oba problémy, pretože infekčné odd. a kožné patria k sebe. Pripravia s Dr. Štovčíkom svoju víziu,. Na druhej strane upozornil na chýbanie DV odborníkov pre vedúce funkcie, čo bolo aj v Trenčíne. Ohľadom rušenia lôžkového fondu je boj medzi „nemeckým“ modelom s lôžkovými oddeleniami a „severským“ , ktorý má málo lôžok a silný ambulantný potenciál.    

- Dr. Buchvald pripomenul plánované zníženie počtu DV lôžok v minimálnej sieti na 311 (z 1 postele na 0,58 postele na 10.000 obyv.), upozornil na to, že realita do budúcna môže byť ešte nižšia

- výbor SDS sa preto uzhodol a požiadal prof. Péča, aby sa z pozície hlavného odborníka zameral aj týmto smerom, pretože rušenie dermatologických lôžok je veľmi aktuálnym problémom

- prof. Péč – prisľúbil urobiť maximum pre zachovanie súčasného stavu

- Dr. Urbanček – na kongresoch v Prahe a Bratislave bol o blok What´s new veľký záujem, podobne je to vo svete, preto ohľadom kongresu SDS-ČDS a spracovania prednášok navrhuje pre tento blok už teraz vybrať prednášajúcich zodpovedných, aby mali možnosť sledovať celý rok tématiku v zameraniach  klinika, výskum, terapia, eventuálne pridať ešte 2 témy onkodermatológia a pediatrická dermatológia

- po krátkej diskusii sa uznieslo, že bude všetkých 5 tém, 1. klinika Dr. Urbanček, 2. výskum Dr. Buchvald, 3. terapia prof. Péč  

- prednášateľov pre ďalšie témy osloví Dr. Buchvald -  4. detská dermatológia doc Danilla, 5. onkodermatológia (dr. Mináriková, Dr Poláková)

- Dr. Flimer – informuje sa o pripomienkovom konaní k návrhu zákona zahŕňajúceho aj nutnosť odporučenia obvodného lekára na odborné vyšetrenie k špecialistovi

- Dr. Buchvald – pripomienkové konanie už prebehlo, návrh novely zákona je v parlamente, od nutnosti odporučenia všeobecného lekára sa navrhuje oslobodiť pacienta, u ktorého.čas od vzniku zmeny zdravotného stavu neprekročil 24 hodín, môže ísť priamo na vyšetrenie k špecialistovi

- Dr. Buchvald – podal informáciu od Dr. Finsterleho z firmy Pears Health Cyber, ktorý ponúka možnosť zasponzorovať a realizovať prenos jedného bloku prednášok z kongresu SDS-ČDS 2008 na živo (on-line) cez internet prostredníctvom www stránky e-univerzity, aby ho mohli sledovať aj lekári, ktorí sa nemohli zúčastniť kongresu

- Dr. Vrtíková – najprv by sa bolo treba opýtať prednášajúcich či budú súhlasiť s filmovaním prednášky

- Dr. Lidaj – ak bude prenos internetom alebo napr. aj cez televízne obrazovky na chodbu, bude v sále menej ľudí, a preto navrhuje zistiť presnejšie informácie o tomto prenose, ak by sa robil, či by sa dal umiestniť na www stránku SDS 

- Dr. Urbanček – navrhuje  informovať sa vo firme Spirig u Dr, Arnolda, ktorý má s tým skúsenosti

 

Výbor berie na vedomie:

- prof Péč bol menovaný za Hlavného odborníka SR pre dermatovenerológiu

- informáciu o možnosti prenosu bloku prednášok kongresu SDS-ČDS 2008 na živo (on-line) cez internet na www stránke

 

Schvaľuje:

- návrh kandidátov na voľby do Prezídia SLS - doc. Danilla, doc. Hegyi (súhlasí), Dr. Urbanček (súhlasí) a do DR SLS – Dr. Lidaj (súhlasí)

 

Ukladá:

- Dr. Buchvaldosloviť doc. Danillu ohľadom jeho súhlasu s návrhom na kandidáta do volieb Prezídia SLS

- Dr. Buchvald - osloviť doc. Danillu, Dr. Polákovú, Dr. Minárikovú ohľadom bloku What´s  new kongresu SDS-ČDS 2008

- prof. Péč – sústrediť sa na udržanie stavu lôžok

- Dr. Lidaj – informovať sa o internetovom prenose bloku What´s new

 

V Žiline 15.9.07 zapísal Dr. Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  13.10.2007 (sobota) o 12,00 v knižnici kožnej kliniky DFN v Bratislave.

 

Prítomní: MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD vladimir.hegyi@dermatology.sk , MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: 0

Ospravedlnení:  MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk),  MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk)

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Časopis Česko-Slovenská dermatologie

4. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

5. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvorila a viedla prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD, viceprezidentka SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- prof. Péč a) menovanie krajských odborníkov, b) návrh katalógu výkonov pre MZd, c) guideliny v dermatovenerológii

- Lidaj – Smrdácke dni 2008

- program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice zo zasadnutia výboru dňa 15.9. v Žiline a kontrola uznesení

- Dr. Buchvald mal osloviť doc. Danillu ohľadom kandidatúry do SLS, doc. Danilla odmietol 

- Dr Lidaj – podal bližšie technické informácie o on-line prenose bloku What´s new, na základe ponuky firmy Pears Health Cyber, dr. Finsterle, na základe záujmu bude po zaplatení vyhradené pásmo a pridelené heslo na sledovanie prenosu, je možné zadať na spracovanie pomocou špecializovanej firmy i na našu stránku, vyžaduje to internet s rýchlym pripojením, aby bol obraz plynulý a dostatočne veľký, paradoxne to on-line jednoduchšie ako natáčanie a spracovávanie na video alebo CD a dodatočné umiestnenie na internet, s priamym prenosom by mali súhlasiť prednášajúci, navrhuje, aby firma Pears Health Cyber informovala o svojej ponuke podrobnejšie

- zápisnica bola schválená

 

3. Časopis Česko-Slovenská dermatologie

- doc. Hegyi – prof. Herzogová poukazuje na málo sponzorov zo Slovenska

- prof. Šimaljaková pripomína, že veľa firiem aj s československou pôsobnosťou má sídlo v Prahe

- doc. Hegyi – je členom redakčnej rady, ale komunikácia je ťažká, nebol prizvaný už viac ako rok na zasadnutie redakčnej rady, firmy s československou pôsobnosťou delia svoje príspevky na tretiny (ČR ku SR v pomere 2:1). Navrhuje aby časopis bol multiliguálny, prístupný na internete, čím by sa dostal viac do povedomia i v zahraničí. Doba publikácie je spôsobená oponentúrami a korektúrami.

- doc Danilla - spolupráca nie je dobrá, zvyšuje sa cena za časopis, je členom redakčnej rady, ale na schôdzu nebol prizvaný, peniaze ktoré sa zohnali sa nejako použili, nie sú podklady ako, ekonomika je neprehľadná, prác zo Slovenska je málo, ale i preto že ich publikácia trvá aj rok

- prof. Péč – navrhuje poslať kópiu práce na publikovanie aj slovenskému zástupcovi doc. Hegyimu

- po diskusii výbor navrhuje aby doc. Hegyi spracoval svoj diskusný príspevok, ktorý rozpošle členom výboru, a po schválení výborom SDS bude zaslaný redakčnej rade časopisu Česko-Slovenská dermatologie aj s pozvaním na zasadnutie na Slovensku

 

4. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

- doc. Danilla – návrh na ocenenie prof. Gollnicka na kongrese SDS-ČDS 2008

- návrh na ďalších zahraničných hostí s ohľadom na ich zameranie prednášok, aby boli rozdielne témy: Brigitte Dreno, Francúzsko, prof. Ružička, Nemecko, prof. Szepietowski, Poľsko, prof. Pehamberger, Rakúsko

- garanti sekcií za SDS budú zaslaní výboru ČDS na doplnenie

  1. koža a imunita: doc. Jautová, fotobiológia: doc. Hegyi, pediatrická dermatológia: doc. Danilla, korektívna a estetická dermatológia: prof.. Šimaljaková, infekčné chorby: prof. Buchvald, alergológia a prof. dermatózy: Dr. Urbanček, onkodermatológia- Dr. Poláková, histopatológia- prof. Adamicová, venerológia prof. Péč, varia: Dr. Flimer, mladí dermatológovia: Dr. Buchvald, postery: Dr. Lidaj, What´s new: Dr. Buchvald. 

- doc. Danilla navrhuje sekcie preventívnej dermatológie, doplniť ju alebo tým nahradiť sekciu korektívnej a estetickej dermatológie, a sekciu gerontodermatológie, prof. Šimaljaková nesúhlasí, Danilla návrh sťahuje, doc. Jautová navrhuje sekciu angiológie

- výbor po diskusii pri hlasovaní schválil sekcie preventívnej dermatológie: Dr. Vrtíková, gerontodermatológie: Dr. Kolátorová, angiológie: doc. Jarčušková

- blok What´s new, Čo nového v klinike: prof. Péč, ... vo výskume: Dr. Buchvald, ... v detskej dermatológii Dr. Martinásková, ... v onkodermatológii: Dr. Poláková, ... v terapii: prof. Šimaljaková

- Dr. Kolátorová – termín kongresu je jún 2008, informuje sa na oslovenie sponzorujúcich firiem, miesto konania je sporné, do úvahy prichádza hotel Bonbón a Incheba, posúdiť by mali členovia výboru z Bratislavy

- doc. Danilla – odovzdal agendu o firmách, ich hodnotenie (zlatý, strieborný, bronzový sponzor),  ceny za vystavovanie, sympóziá  Dr. Buchvaldovi,  ktorého zastupuje viceprezident prof. Šimaljaková 

 

 5. Rôzne

- prof. Péč prihlásil do programu tri body

a) chce sa poradiť s výborom, minister zdravotníctva žiada do 10 dní vymenovať krajských odborníkov s 10 r. praxe, navrhuje za kraj Bratislava  prof. Šimaljaková, za kraj Martin Dr. Mináriková, za kraj Nitra Dr. Vrtíková, za kraj Trenčín Dr. Štovčík, za kraj B. Bystrica Dr Urbanček, za kraj Prešov Dr. Martinásková, za kraj Košice doc. Jautová, za kraj Trnava Dr. Lidaj

b) Dr. Vívodová z MZd žiada zaslať návrh katalógu výkonov v dermatovenerológii, bol už na výbore spracovaný a schválený, ak niekto má niečo nového, treba poslať doplnky, aby sa dal odovzdať do 10 dní

c) MZd žiada spracovať guideliny v dermatovenerológii, vyzval členov výboru k práci na guidelinoch pre ťažké stavy a nákladnú liečbu (biologiká, pemfigus), EADV aj Európska únia tiež pripravuje guideliny, upravia sa na naše podmienky, čo je dlhodobý proces

- Dr. Kolátorová – aj poisťovne si dali žiadosti na rýchle vypracovanie guidelinov u najčastejšie vyskytujúcich sa dermatóz v odbore, chcú to za pár mesiacov, lekári ktorí to budú dodržiavať budú zvýhodnení a krytí svojím postupom, zaradili tam psoriázu, akne. atopický ekzém, ulkus cruris

- doc. Danilla schvaľuje takýto postup, ale zároveň sa pýta čo to je guideline

- prof. Péč – Ministerstvo plánuje guideliny najmä pre oblasti akútny koronárny sy, NCMP, polytrauma a ťažká trauma, pediatria a neonatológia, i tu sú problémy, napr. podľa guidelinu  najnovší liek voľby pri IM za 50.000 Sk poisťovňa neakceptuje

- prof. Péč informuje aj o DV nemocničných lôžkach, plán 315-320, na oddelení má byť najmenej 24 postelí (12 muž., 12 žien), a aspoň 2-ja atestovaní dermatológovia, a 1 s prvým stupňom

- doc. Danilla upozorňuje, že počet lôžok na 1 lekára má byť 10.

- prof. Péč – sú dva prístupy, severský s minimálnym počtom lôžok a silnou ambulantnou zložkou, ktorý predpokladá len akútne lôžka, a na kožnej klinike má 3 lôžka, druhý, nemecký so silným posteľovým fondom má 1 lôžko na 8 000 obyvateľov, u nás by to znamenalo spolu cca 800 lôžok, zmeny nastávajú všade, pediatri otvárajú kožné oddelenie, treba trvať na tom, aby tam bol vedúci dermatovenerológ, možno bude treba znovu otvoriť nadstavbovú atestáciu  z detskej dermatovenerológie

- doc. Danilla pripomína i direktívne možnosti riešenia tejto situácie pre nedostatok priestorov a ich zlučovanie. Upozorňuje na riziko aby pediatri nemohli robiť nadstavbovú atestáciu z dermatológie.

- Dr. Vrtíková uvádza príklad atestácie infektológie, pri ktorej treba všetko absolvovať, tak nech aj pediater absolvuje všetko z dermatológie

- prof. Šimaljaková pripomína Dr. Boreckú ako príklad dermatológa, ktorý musel absolvovať celú atestáciu z onkológie, aby mohla robiť onkodermatológiu

- Dr. Urbanček – navrhuje zriadiť pracovnú skupinu mladých dermatológov do 35 rokov, ponúka skoordinovať prípravný výbor

 

Výbor berie na vedomie:

- informáciu Dr. Lidaja o technických podmienkach prenosu bloku What´s new on-line

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu zo zasadnutia výboru SDS v Žiline 15.9.07

- gestorov jednotlivých sekcií na kongres SDS-ČDS 2008

- návrhy prof. Péča na krajských odborníkov pre dermatovenerológiu

 

Výbor ukladá:

- prof. Šimaljaková – informovať sa u firmy Pears Health Cyber bližšie na ponuku a podmienky on-line prenosu z bloku What ´s new

- doc. Hegyi zašle členom výboru svoj diskusný príspevok k súčasnej situácii v časopise ČSD

- dr. Buchvald – pozvať prof. Gollnicka na kongres SDS-ČDS 2008

- Dr. Buchvald, prof. Šimaljaková osloviť sponzorujúce firmy, preskúmať možnosti a rozhodnúť o mieste konania kongresu SDS-ČDS 2008

- Dr. Urbanček – skoordinovať prípravný výbor pre pracovnú skupinu mladých dermatológov do 35 rokov

 

V Bratislave 15.10.07 zapísal Dr. Lidaj  


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  17.11.2007 (sobota) o 12,00 v salóniku hotela LUX  v Banskej Bystrici.

 

Prítomní: MUDr. Breznická Ľudmila ludmila.breznicka@post.sk ,  MUDr. Dušan Buchvald, PhD buchvald@nextra.sk , MUDr. Flimer Vladimír herhor@orangemail.sk, MUDr. Gabriela Kolátorová kolatorova@stonline.sk , MUDr. Ján Lidaj lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk , prof. MUDr. Péč Juraj, PhD pec@jfmed.uniba.sk , klaudia.p@stonline.sk , MUDr. Eva Rasochová  rasochova@faneba.sk , MUDr. Urbanček Slavomír, PhD  surbancek@nspbb.sk, MUDr. Eva Vrtíková  vrtikova@fnnitra.sk  

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk

Ospravedlnení:  

doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk , doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD  vladimir.hegyi@dermatology.sk , doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. jagienka.jautova@post.sk , MUDr. Nejdková Alena nejdkova@pobox.sk , prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD simaljakova@faneba.sk , MUDr. Katarína Poláková PhD polakova.katarina@nextra.sk,  MUDr. Peter Osuský, PhD osusky@rec.uniba.sk

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Smrdácke dni 2007

4. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

5. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol dr. Buchvald,  prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

- Dr. Buchvald upozornil, že nebola schválená zápisnica zo schôdze výboru dňa 2.6.2007 v Bratislave:

- prof. Šimaljaková nereferovala o systéme postgraduálneho vzdelávania

- prof. Péč preto podal informácie o postgraduálnom vzdelávaní v dermatovenerológii - na Slovensku je pre EÚ akreditované ako jediné pracovisko SZU (doc. Kolibášová), ďalšie tri kožné kliniky (Bratislava, Martin, Košice) neboli z MZ SR v termíne odoslané a spĺňajú požiadavky na školenie a atestácie len pre Slovensko, pre EÚ budú schválené cca o 3 roky, európske komisie kontrolujú podmienky

- Dr. Buchvald – vypracoval a odoslal na publikovanie do Čes.-slov. Derm. štatút ceny pre najlepšiu publikáciu mladého dermatológa  

- Dr. Lidaj – bol vytvorený priestor na archivovanie údajov www SDS

- Dr. Kolátorová, Dr. Buchvald – overili možnosti konania kongresu SDS-ČDS 2008 v hoteli Bonbón

- Dr. Buchvald – požiadal prof. Péča ako zástupcu SDS v Rade riaditeľov EADV o upresnenie podmienok návrhu prof. Gianettiho na platenie členského poplatku do pokladnice EADV za každého člena národnej spoločnosti vo výške 20 EUR (kolektívne členstvo v EADV)

- prof. Péč – za tento poplatok (členské) ponúka EADV zľavy na časopis, akcie, školenia, prístup na webovú stránku.

-  aby bolo možné uhradiť tento poplatok do EADV, muselo by dôjsť k zvýšeniu členského v SDS, tento krok musí schváliť členská schôdza alebo je možné zistiť názor členskej základne formou ankety korešpodenčne. Prof. Péč poskytne písomné podklady návrhu pre korešpondečnú anketu a hlasovací lístok bude rozoslaný všetkým členom SDS pri distribúcii časopisu Čes.-slov.Derm.

- Dr. Buchvald - referoval o stave riešenia problematiky liečby biologikami a imikvimodom na kategorizačnej komisii MZ SR. Bol zaslaný návrh na predĺženie hradeného času podávania biologickej liečby psoriázy nad 2 roky, návrh na rozšírenie počtu centier zatiaľ neprešiel. Prípravok s obsahom imikvimodu prevzala firma Meda Pharma, zatiaľ nie je informácia o osude návrhu na zrušenie centier preskripcie a rozšírenie indikačného obmedzenia na solárne keratózy.

- Dr. Flimer spracuje návrh pre kategorizačnú komisiu MZ SR na zmenu  preskripčného obmedzenia topických kortikoidov, s obmedzením možnosti predpisovania stredne a vysokoúčinných prípravkov len pre odbornosť dermatovenerológ.

- zápisnica z 2. júna 2007 v Bratislave bola schválená

 

- Dr. Buchvald prečítal pripomienky a uznesenia zo schôdze výboru 13.10. v Bratislave  

- doc. Danilla písomne pripomienkoval text jedného svojho diskusného príspevku, text bol opravený

- neprítomná prof. Šimaljaková nedodala informácie o možnostiach on-line prenosu bloku What´s new  na IV. kongrese SDS-ČDS

- doc. Hegyi písomne spracoval svoj diskusný príspevok k časopisu  Čes.-slov.Derm.

- dr. Buchvald oficiálne pozve na kongres 2008 prof. Gollnicka, ktorý bol ústne už informovaný prof. Péčom

- pre výber miesta konania kongresu v Bratislave  výbor schvaľuje plnú moc pre komisiu dr. Buchvald, prof. Šimaljaková, dr. Kolátorová

- Dr. Urbanček skoordinoval pracovnú skupinu mladých dermatológov, počet je 10

- zápisnica z Bratislavy zo dňa 13.10.2007 bola schválená

 

3. Smrdácke dni

- Dr. Lidaj – počet prihlásených je cca 100 lekárov, 5 firiem, do programu je zaradených 15 prednášok, jedno sympózium a dva sponzorované bloky. Prišiel iba jeden poster, preto výbor rozhodol neotvoriť posterovú sekciu. Dr. Buchvald doručil žiadosť o pridelenie kreditov na SACCME, program bude k nej po zoradení prednášok priložený.

 

4. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

- dr. Buchvald referoval o stave prípravy kongresu:

- termín je 5.-7. jún 2007, o mieste konania bude definitívne rozhodnuté po 24.11., po overení kapacity kongresového centra hotela Bonbón

- výbor schvaľuje návrh na zvýšenie cien sponzoringu o 10% oproti cenám na kongrese  v r. 2006

- výbor navrhuje osloviť so žiadosťou o prevzatie záštity rektora UK (dr. Osuský) a dekana LFUK (dr. Buchvald)

- dr. Buchvald pošle prof. Arenbergerovi zoznam gestorov sekcií na doplnenie z českej strany

- zo zahraničia budú ako prednášatelia na kongres pozvaní prof. Dreno (Francúzsko) – pozve Dr. Urbanček, prof. Ružička (Nemecko)  - pozve prof. Šimaljaková, prof. Pehamberger (Rakúsko) – pozve doc. Hegyi

 

5. Rôzne

- na Smrdáckych dňoch budú odovzdané ocenenia k životným jubileám -  doc. Jarčuškovej čestné členstvo odbornej spoločnosti, Dr. Martináskovej, doc. Jautovej a dr. Lidajovi strieborné medaily SLS, návrh na striebornú medailu pre dr. Velickú nie je možné realizovať, pretože  už ju dostala od pediatrickej spoločnosti, pozdravný list bude odovzdaný dr. Pajerchinovi, Dr. Havránkovej a Dr. Holobradej, všetci budú o udelení ocenení dopredu písomne informovaní

- mimoriadne mimo životného jubilea bude odovzdaná zlatá medaila SLS prof. Péčovi

- čestné členstvo odbornej spoločnosti bude odovzdané na kongrese v Bratislave prof. Gollnickovi

- dr. Urbanček upozorňuje na vhodnosť udelenia ocenenia prim. Štammovej

- po prechodnom období sa poplatok za členstvo v EUMS od roku 2007 aj pre našu spoločnosť zvyšuje na hodnotu ako v ostatných európskych krajinách - 3 euro za člena na rok

- doc. Hegyi – žiadosť o preplatenie nákladov 4.600,- Sk, účasť na Alpe-Adria-Danube, výbor súhlasí 

- Dr. Buchvald – oficiálne požiadal českú stranu o navýšenie počtu výtlačkov Čes.-slov.Derm. zasielaných na Slovensko na 469, podľa aktuálneho počtu členov SDS

- Dr. Buchvald – oznámenia a správy z pošty - do 30.11. 07 treba zaslať prihlášky na akcie do katalógu SLS na rok 2008, pripomína akcie 19.9. 07 v Bratislave - odovzdávanie čestných doktorátov prof. Braun-Falcovi a prof. Plewigovi, dobrú účasť mal krajský seminár v Bratislave 26.10.07, upozorňuje na akciu spojenú s dňom kože Spoločnosti psoriatikov a atopikov 23.-24.10.07, volebný zjazd SLS 28.11.07, kam treba poslať jedného delegáta (resp. jeho náhradníka), návrh na dr. Kolátorovú a dr. Rasochovú, výbor schvaľuje

- Dr. Buchvald informuje, že na MZ SR sa chystá tvorba nového katalógu výkonov, treba do neho doplniť z existujúceho zoznamu výkony, ktoré zatiaľ nie sú pre dermatológiu uznávané, navrhnúť aj nové, doteraz nezaradené výkony, viaceré návrhy už niektorí členovia výboru  majú spracované, návrh na pracovnú skupinu: prof. Péč, Dr. Buchvald, doc. Danilla, doc. Hegyi, Dr. Urbanček – výbor súhlasí

- prof. Péč – upozorňuje, že spracovanie Katalógu výkonov bude zrejme dvojročný proces, 20-30 bude maximálny počet pacientov na deň

- kategorizačnou komisiou boli akceptované niektoré naše pripomienky z pripomienkových konaní:  bezlepkovú diétu už môže predpísať aj dermatológ pri DHD, nielen gastroenterológ, indikácia kúpeľnej liečby atopickej dermatitídy sa presunie zo skupiny B na A, nepodarilo sa dosiahnuť, aby na vyšetrenie u špecialistu nemusel byť pacient odoslaný všeobecným lekárom

- dr. Buchvald informoval o novoschválenom nariadení vlády o minimálnej sieti lôžok, celkový počet v minimálnej sieti lôžok pre dermatológiu na Slovensku je 280, oproti materiálu z pripomienkového konania došlo vo schválenom nariadení vlády k posunom počtov v minimálnej sieti lôžok v jednotlivých krajoch nasledovne: Bratislava z 54 na 31, Trnava zo 14 na 29, Trenčín z 26 na 32, Nitra z 37 na 37, Žilina z 39 na 36, B. Bystrica z 30 na 34, Prešov z 27 na 41, Košice z 52 na 40

- doc. Hegyi poslal zápisnicu z výboru UEMS

- Dr. Kolátorová – bude sa zvyšovať poplatok za vedenie v registri LK na 50 Sk, do konca kalendárneho roka 2008 dostane každý člen LK čipovú kartu, ktorou sa bude prezentovať na doškoľovacích akciách, dovtedy treba čitateľne písať meno a ID číslo

- prof. Péč – upozorňuje na konanie konferencie Alpe-Adria.-Danube  v r. 2009 u nás, očakáva sa asi 50 zahraničných hostí, miesto kongresu záleží na dostupnosti letiska, a akcia bude možno koordinovaná ako joint meeting s akciou SDS

- dr. Buchvald informoval o ponuke štipendia Michaela Hornsteina z EADV na účasť mladého dermatológa na jarnom sympóziu EADV v Istanbule a vyzval na predloženie návrhov na kandidátov

- dr. Buchvald informoval o pozvánke na účasť na hosť na 8. kongrese SSEDK, výbor s jeho účasťou jednomyselne súhlasí

 

Výbor berie na vedomie:

- informáciu prof. Péča o postgraduálnom vzdelávaní

- informáciu o stave príprav Smrdáckych dní a stave príprav IV. kongresu SDS-ČDS

- informáciu o zvýšení členského v EUMS

- informáciu o nariadení vlády o minimálnej sieti lôžok

- informáciu o konaní kongresu Alpe-Adria-Danube v r. 2009 u nás

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnice zo zasadnutí výboru SDS v Bratislave 2.6.2007 a 13.10.2007

- plnú moc pre výber miesta konania kongresu v Bratislave -  dr. Buchvald, prof. Šimaljaková, dr. Kolátorová

- žiadosť o preplatenie nákladov 4.600,- Sk, doc. Hegyi účasť na Alpe-Adria-Danube

- delegáta na zjazd SLS dr. Kolátorová, náhradník Dr. Rasochová

- pracovnú skupinu: prof. Péč, Dr. Buchvald, doc. Danilla, doc. Hegyi, Dr. Urbanček na doplnenie katalógu výkonov

- účasť dr. Buchvalda ako hosťa na 8. kongrese SSEDK

 

Výbor ukladá:

- prof. Péč – vypracuje informáciu o návrhu na zvýšenie členského v SDS vzhľadom na požiadavku EADV

- prihlásiť písomne akcie do katalógu SLS na budúci rok

 

V B. Bystrici 17.11.07 zapísal Dr. Lidaj  


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  14.12.2007 v spoločenskej miestnosti PLK Smrdáky.

 

Prítomní: MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk) , MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk)

Ospravedlnení:  MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk),

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

5. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol prezident SDS Dr. Buchvald, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu:

- prof. Šimaljaková – návrh na zmenu preskripčného obmedzenia Isoprinosine tbl.

- prof. Péč – hradenie diagnostiky HPV pre dermatovenerológov, nielen pre gynekológov a

                    virológov

- Dr. Flimer – návrh na zmenu preskripčného obmedzenia lokálnych kortikoidov

- doplnený program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení zo zasadnutia výboru dňa 17.11.07 v Banskej Bystrici

- doc. Danilla – v zápisnici žiada vymazať nesprávny údaj o svojom poverení pozvať prof. Szepietowskeho z Poľska na kongres slovenských a českých dermatovenerológov

- Dr. Buchvald vypracoval text i návratku k otázke písomného hlasovania ku kolektívnemu členstvu v EADV, v ktorej sú uvedené výhody a nevýhody, v diskusii vznikol problém o právnej stránke tohto dokumentu, výbor odporúča konzultovať právne oddelenie SLS

- Dr. Buchvald – do 30.11. 07 bolo treba prihlásiť akcie do Katalógu akcií SLS na rok 2008, bolo prihlásených 7 podujatí, + 4 podujatia OZ Lekári za zdravú kožu

29.2. 08 Prešov - krajský seminár

25.3.-27.3.08 Bratislava, B. Bystrica, Košice - vedecký seminár Diagnostika, liečba a prevencia kožných nádorov

17.4.08 Bratislava - vedecký seminár Euro Melanoma Day 2008

5.6.-7.6.08 Bratislava – IV. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

20.6.08 Vyhne - krajský seminár

27.6.-28.6.08 Košice - krajský seminár 

12.-13.12.08 Smrdáky - Smrdácke dni

- zápisnica bola schválená

 

3. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

- Dr. Urbanček – zmena francúzskeho hosťa, nepríde Brigitte Dreno, meno nového upresní

- Dr. Buchvald - hotely žiadajú vyplatenie rezervovaných izieb do konca februára, vo Viedni budú v čase konania kongresu majstrovstvá vo futbale a o ubytovanie v Bratislave je veľký záujem

- Dr. Buchvald - pravidlá pre sponzoring, registračný poplatok 1000,- Sk, po 1. máji 1200,- Sk, program pripravený na jednu sálu, dve sály až podľa počtu prednášok, školiace kurzy PDT, digit. dermatoskopia, epikutánne testy, výplňové materiály, raritné diagnózy (fotoarchív)

- výbor neodporúča bloky „raňajky s expertom“ a „ako liečim ja“

 

4. Rôzne

- doc. Danilla – kritizuje chybu Ministerstva Zdravotníctva SR pri neodoslaní výsledkov akreditácií doškoľovacích pracovísk na kožných klinikách v Bratislave, Martine a Košiciach do EUMS

- prof. Péč – chyba vznikla počas funkcie ministra Zajaca, uvedené kožné kliniky neboli nahlásené do zoznamu akreditovaných pracovísk v rámci EU, jediným nahláseným pracoviskom je SZÚ v Bratislave (akreditované do r. 2012)

- dr. Flimer – paradoxne má akreditáciu pracovisko, ktoré nemá kliniku, a pracoviská, ktoré majú kliniky, nemajú akreditáciu

- Dr. Kolátorová - navrhuje požiadať Ministerstvo Zdravotníctva o nápravu a podporiť to môže aj SDS

- prof. Šimaljaková – upozorňuje na možnosť, že kvôli nezaslaniu napriek splneniu požiadaviek sa proces akreditácie bude musieť opakovať

- prof. Péč – na zasadnutí EUMS v Larnake sa dohodlo, že európska únia bude robiť revízie akreditovaných pracovísk

- dr. Buchvald - navrhuje spracovať tieto informácie vedúcimi troch klinických pracovísk a zaslať na ministerstvo

- doc. Danilla - argumentuje, že nadriadenými týchto kliník nie je ministerstvo ale dekan, a takúto správu by mal spracovať a poslať na ministerstvo zdravotníctva výbor SDS. Výbor navrhuje, aby túto správu spracoval prof. Péč

- Dr. Kolátorová poslala žiadosť výboru SDS o odborné garantovanie akcií občianskeho združenia Lekári za zdravú kožu, pretože na zaradenie do Katalógu akcií SLS musí mať podujatie garanciu odbornej zložky SLS

- doc. Danilla – požiadal Dr. Buchvalda o referovanie z kongresu SSEDK 2007

- Dr. Buchvald – referoval o priebehu, do programu boli zaradené dermatokozmetologické aj dermatologické témy

- Dr. Flimer – navrhuje, aby na kongrese slovenských a českých dermatovenerológov boli do programu zaradené aj prednášky z korektívnej dermatológie, a pýta sa na atestáciu z kozmetológie, i vzhľadom k tomu, že sa stretol na pečiatkach s označením odbornosti dermatológ-kozmetológ

- prof. Péč – kozmetológia nie je zaradená ako atestačný odbor, výkony robí dermatológ, kozmetičky študujú strednú školu alebo sa školia na kurzoch, zároveň upozorňuje na paradox, že dodržiavanie licencie sleduje SLK, ale ambulancie prideľujú VÚC, v minulosti to robilo Min. zdravotníctva

- Dr. Buchvald – dostal odpoveď z Min. zdravotníctva SR na list ohľadom počtu dermatologických lôžok v minimálnej sieti. Nariadenie vlády stanovuje minimálny počet lôžok, je na poisťovniach, na aký počet uzavrú zmluvy

- Dr. Buchvald vyzval na návrhy na ohodnotenie Cenou za najlepšiu publikáciu mladého dermatológa za rok 2007

- zo SLS prišla žiadosť o informáciu o činnosti Sekcie flebológie a hojenia rán SDS

- Dr. Čontofalská oznámila odchod do dôchodku, vedenie NRC pre syfilis prebrala MUDr. Vargová

- na spoločnej odbornej konferencii Sekcie klinickej mikrobiológie SLK, Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS a Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti v dňoch 22.2.-24.2.08 budú mať za SDS prednášky prof. Péč, Dr. Martinásková – STI,  Dr. Vrtíková -  Čo očakáva dermatológ od mikrobiológa

- Dr. Buchvald – informoval o pozvánkach na scholarshipy pre mladých dermatológov

- Dr. Urbanček - zaktivizoval pracovnú skupinu mladých dermatológov v rámci SDS

- Dr. Lidaj bol zvolený za náhradníka do Dozornej rady SLS

- Dr. Kolátorová – prečítala zoznam jubilantov v roku 2008, k oceneniam sa bude diskutovať na budúcom výbore

- preskripčné obmedzenia: Dr. Flimer vypracuje pre Kategorizačnú komisiu MZ SR list ohľadne zmeny preskripčného obmedzenia topických kortikosteroidov, Dr. Buchvald vypracuje pre Kategorizačnú komisiu MZ SR list ohľadne zmeny preskripčného obmedzenia Isoprinosine tbl., prof. Šimaljaková vypracuje pre Kategorizačnú komisiu MZ SR list ohľadne zmeny hradenia diagnostiky HPV

 

Výbor berie na vedomie:

- Dr. Lidaj bol zvolený za náhradníka do dozornej rady SLS

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu zo zasadnutia výboru SDS 17.11. v Banskej Bystrici

- odbornú garanciu SDS nad akciami OZ Lekári za zdravú kožu zaradenými do Katalógu akcií SLS na rok 2008

 

Výbor ukladá:

- prof. Péč - spracovať správu o súčasnej situácii v oblasti akreditácií na doškoľovanie

- Dr. Buchvald - informovať SLS o činnosti Sekcie flebológie a hojenia rán

- Dr. Buchvald - konzultovať právne oddelenie SLS ohľadom textu i návratky k otázke písomného hlasovania ku kolektívnemu členstvu v EADV

- spracovať listy ohľadom návrhov na zmeny preskripčných obmedzení: Dr. Flimer – topické kortikoidy, Dr. Buchvald – Isoprinosine tbl.

- spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV - prof. Šimaljaková

 

V Smrdákoch 14.12.07 zapísal Dr. Lidaj