Rok 2008

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

14. 3. 2008 Bratislava

3.5.2008 Bratislave

15.11.2008 Žilina

12.12.2008 Smrdáky


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  14.3.2008 (piatok) o 15,00 v salóniku Art Hotel William v Bratislave.

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk),

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk), 

Predseda Fotobiologickej sekcie: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD (vladimir.hegy@dermatology.sk),  

Ospravedlnení:  MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

4. Guidelines biologickej liečby psoriázy

5. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- nebolo navrhnuté doplnenie programu

- program bol schválený

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

- Doc.Danilla mal dve pripomienky k formulácii textu zápisnice v časti týkajúcej sa návrhu na pozvanie prof. Szepietowskeho na IV. kongres SDS-ČDS a v časti týkajúcej sa postupu MZ SR pri zasielaní oznámenia o akreditovaných pracoviskách pre orgány EU. Formulácie textu boli podľa pripomienok opravené.

– prof. Péč mal referovať  o súčasnej situácii v oblasti akreditácií na doškoľovanie, vzhľadom na neprítomnosť prof. Péča pre chorobu sa realizácia tohoto uznesenia odkladá na budúcu schôdzu výboru

- Dr. Buchvald – informoval o postupe pri riešení požiadavky SLS na obnovenie činnosti alebo zrušenie Sekcie flebológie a hojenia rán SDS. V súčasnosti sekcia nie je aktívna, bývalá predsedkyňa jej výboru doc.Jarčušková odišla do dôchodku, nový výbor sekcie nebol doteraz zvolený. Nie je známy záujem členskej základne o túto sekciu. Dr. Stracenská prejavila záujem viesť sekciu ďalej.

- Dr Lidaj - potvrdzuje, že na internetovú stránku neboli zaslané žiadne materiály z tejto sekcie

- prof. Šimaljaková navrhla, aby bola dočasným vedením sekcie poverená MUDr. Heizerová, ktorej úlohou bude zistiť záujem a zorganizovať voľby nového výboru sekcie. Výbor súhlasí.

- Dr. Buchvald – dostal upresňujúcu informáciu zo sekretariátu EADV ohľadne kolektívneho členstva národnej spoločnosti (SDS) v EADV, poplatok za kolektívne členstvo v európskej organizácii je 5 EUR za jedného člena národnej spoločnosti ročne. Kolektívne členstvo nevylučuje možnosť individuálneho členstva. Dr. Buchvald konzultoval právne oddelenie SLS ohľadom textu návratky k otázke písomného hlasovania ku kolektívnemu členstvu v EADV. Podľa vyjadrenia právničky je text po právnej stránke v poriadku.

- doc. Danilla – navrhuje vyzvať členov SDS k zaslaniu 2 % dane z príjmu pre SDS a z takto získaných peňazí hradiť kolektívne členstvo v EADV.

- dr. Kolátorová, dr. Osuský – oponujú nerovnakou mierou podielu účasti jednotlivých členov a nemožnosťou určenia konkrétneho daňovníka

- Doc. Danilla - podal návrh, aby bol poplatok za kolektívne členstvo v EADV za prvý rok uhradený z ušetrených peňazí na účte SDS. Výbor súhlasí (jeden sa zdržal). Zároveň navrhuje pred ďalším termínom zaplatenia členského v EADV rozoslať pripravený formulár s návratkou na zistenie názoru členskej základne SDS na kolektívne členstvo, ktoré by v prípade záujmu väčšiny bolo hradené prostredníctvom zvýšenia členského v SDS o 150 Sk. Po spracovaní odpovedí bude známy názor členov spoločnosti na kolektívne členstvo.

- Dr. Osuský – vzhľadom na zvyčajnú nízku návratnosť dotazníkov pri korešpondenčnom hlasovaní navrhuje, aby boli pri hodnotení výsledku ankety ako negatívne brané do úvahy len obdržané zamietavé odpovede, neúčasť na hlasovaní bude považovaná za súhlas s kolektívnym členstvom. V texte formuláru bude upozornenie, že ak respondent neodpovie, bude sa to považovať za jeho súhlas s kolektívnym členstvom Výbor s návrhom súhlasí..

- Dr. Buchvald – v rámci pripomienkového konania MZ SR vypracoval návrh na zmenu preskripčného obmedzenia s rozšírením aj pre dermatológa pre liek inozín pranobex (Isoprinosine). Návrh odoslal na MZ SR v príslušnom termíne.

- Dr. Flimer – navrhuje zmenu preskripčného obmedzenia pre topické kortikoidy s obmedzením možnosti preskripcie všetkých prípravkov len pre odbornosť dermatológ, pre odbornosť imunológ navrhuje ponechať iba možnosť preskripcie liekov zo skupiny Triamcinolonu

- doc. Danilla – návrhy na zmeny preskripčných a indikačných obmedzení by sa mali poslať na vedomie aj predsedovi Odbornej pracovnej skupiny pre dermatologiká prof. Buchvaldovi,  zabezpečí dr. Buchvald

- Dr. Buchvald – vyzýva na diskusia o kortikoidných prípravkoch pre ktoré bude výbor SDS navrhovať zmenu preskripčného obmedzenia, návrh sa musí urobiť konkrétne pre každý prípravok, navrhuje žiadať zmenu preskripčného obmedzenia len pre odbornosť dermatológ pre všetky halogenované topické kortikoidy

- doc. Danilla – imunológovia dostali právo predpisovať topické kortikoidy výmenou za to, aby dermatológovia mohli písať antihistaminiká

- Dr. Kolátorová – považuje takéto návrhy za nepriechodné na MZ SR

- Dr. Osuský – opravuje tento názor, pretože tejto problematike sa bude venovať komisia nezávisle na Ministerstve

- Dr. Flimer – pripomína u imunológov a alergológov okrem používania kortikoidov aj snahu robiť a vyhodnocovať epikutánne testy

- doc. Hegyi – imunológovia by mať na písanie kortikoidov atestáciu z dermatológie, ak sa u onkodermatológa vyžaduje atestácia z onkológie

- doc. Danilla - treba viesť dermatológov, aby robili všetko čo sa dá na svojej ambulancii, aj to čo robia alergológovia, a navyše nech sa hlásia nežiadúce účinky liekov, následky nesprávneho použitie kortikoidov, uvádza konkrétny príklad liečenia svrabu ako alergie na mrkvu

- Dr. Nejdková – navrhuje spracovať článok o takýchto nežiaducich účinkoch do

Čes.-slov.Derm.

- prof. Šimaljaková – podľa uznesenia spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV aj pre dermatológov, úloha trvá

- zápisnica zo zasadnutia výboru 14.12.07 v Smrdákoch bola schválená

3. Kongres SDS-ČDS 2008

- Dr. Buchvald – záštitu nad kongresom ústne potvrdil rektor UK doc. Gahér, na písomné potvrdenie sa čaká

- zahraniční hostia kongresu -  prof. Gollnick, prof. Ružička, obaja Nemecko, doc. Potočnik Slovinsko, prof. Nordlind Švédsko

- starostlivosť o zahraničných hostí: prof. Gollnick - prof. Péč, doc. Potočnik – doc. Hegyi, prof. Ružička - Dr. Lidaj, prof. Nordlind – Dr.Buchvald

- ocenenia – odsúhlasené výborom boli čestné členstvo SDS pre prof. Gollnicka a doc. Potočnika, prof. Ružička je čestným členom SLS, navrhovaná je Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti, prof. Nordlind - ďakovný list

- návrhy na čestné členstvo spracujú doc. Danilla, prof. Péč

- Dr. Lidaj -  pre takéto príležitosti navrhuje zvážiť možnosť pripraviť pamätnú medailu SDS, Dr. Kolátorová, Dr. Buchvald overia túto možnosť na SLS

- návrhy na pozvanie pre hostí z ČR a SR:  prof. Záhejský, prof. Barták, prof. Buchvald, prof. Rehák, prof. Hegyi, prof. Semrádová, prof. Vlašín, Dr. Zelenková (SSEDK), doc. Jarčušková

- jubileá a návrhy na ocenenia:

90 r. prof. Rehák, má všetky ocenenia, pozdravný ďakovný list, 

75 r. Dr. Doležalová – návrh zlatá medaila SLS,  prof. Buchvald – Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti

65 r. doc. Danilla – návrh na čestné členstvo SDS, Dr. Rybárová – zlatá medaila, Dr. Nejdková –zlatá medaila, Dr. Bobík –zlatá medaila,

- ocenenia budú odovzdané na kongrese SDS-ČDS

- po diskusii dohoda o tom, že ocenenia len nad 65 rokov

- Dr. Buchvald - abstrakty z kongresu ponúklo vydať nakladateľstvo Solen v časopise Dermatológia pre prax, možné je aj ich publikovanie v Čes.-slov. Derm., hradené prostredníctvom zadania reklamy niektorého zo sponzorov kongresu, výbor schvaľuje publikovať  ich v Čes.-slov. Derm.

- návrhy na workshopy na kongrese, každý pre cca 25 účastníkov, cena za účasť na workshope 300,- Sk

- témy budú uvedené v II. Oznámení: PDT – prof. Šimaljaková, Dr. Schwarzová, digitálna dermatoskopia – doc. Hegyi, Dr. Murárová, epikutánne testy – Dr. Urbanček, výplňové materiály – Dr. Šrameková, osloví ju prof. Šimaljaková, chemický peeling – Dr.Rasochová. Workshopy raritné diagnózy, hojenie rán, lymfodrenáž – zrušené.

- Dr. Buchvald – návrhy na predsedov sekcií za českú stranu ešte neboli potvrdené, sekcie budú časovo pripravené podľa zaslaných tém prednášok, je veľký záujem o firemné semináre.

4. Guidelines biologickej liečby psoriázy

- prof. Péč – poslal návrhu textu guidelines biologickej liečby psoriázy, ktorý vypracoval v spolupráci s prim. Martináskovou, dr. Buchvald rozoslal materiál členov výboru. V diskusii k materiálu boli pripomienky k jeho rozsahu i teoretickému úvodu, a bolo navrhnuté jeho skrátenie a konkretizácia liečby. Vzhľadom k neprítomnosti prof. Péča pre chorobu sa prerokovanie predkladá na budúcu schôdzu.

5. Rôzne

- Dr. Buchvald – pripomienky v rámci pripomienkového konania k návrhu vyhlášky MZ SR o minimálnych požiadavkach na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení treba zaslať do 20.3.08. V texte sú návrhy veľmi vysokých počtov pacientov pripadajúcich na jedného lekára na lôžkovom oddelení, návrh na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na oddelení detskej dermatovenerológie okrem lekára s profesijným titulom dermatovenerológ aj lekárom s profesijným titulom pediater. Výbor nesúhlasí s týmito dvoma návrhmi a poveruje Dr. Buchvalda zodpovedajúco reagovať v rámci pripomienkového konania.

- Dr. Buchvald – uplynula doba na podanie návrhu na cenu za najlepšiu publikáciu pre mladého dermatovenerológa do 35 r., neprišiel žiadny návrh, termín na podanie sa predlžuje, alebo Dr. Buchvald, prof. Šimaljaková, Dr. Urbanček vyberú najlepšie z publikácií, výbor posúdi a rozhodne o ocenení

- Dr. Mečiarová poslala na výbor za pracovnú skupinu mladých dermatológov žiadosť o priestor na www stránke – výbor súhlasí

- Dr. Buchvald informoval o dvoch doterajších tohtoročných akciách s účasťou resp. garanciou SDS -  Dni klinickej mikrobiológie SSKM SLS a krajský seminár v Prešove

- Dr. Buchvald - dostal žiadosť firmy Vichy o záštitu a poskytnutie loga SDS pri jej akcii Centrum zdravej pokožky, podobne ako minulý rok, odmenou bude finančný dar vo výške 100.000 Sk, výbor súhlasí

- Dr. Buchvald - žiadosť firmy La Roche-Possay o exkluzívnu spoluprácu so SDS a SSEDK pri organizovaní kurzu kozmetickej dermatológie pre rezidentov a mladých dermatológov do 35 r., ako odmenu ponúkajú finančný dar pre SDS vo výške 100.000 Sk. Výbor SDS navrhuje jednať ďalej, zvážiť podmienky a výhody zmluvy o exkluzivite, navrhuje zmluvu podpísať na dobu určitú na tri roky do konca volebného obdobia súčasného výboru

- Dr. Buchvald - dostal žiadosť firmy Hermal na organizovanie akcie Mladí dermatológovia v roku 2009, výbor súhlasí

- Dr. Buchvald a prof. Arenberger spracovali podklady pre žiadosť o pridelenie organizovania jarného sympózia EADV v roku 2011 v Karlových Varoch

- Dr. Lidaj - dostal z SPP ponuku na bezplatné darovanie 4r. automobilu pre neziskovú

organizáciu a posúdenie ponuky na SLS, výbor túto možnosť zamietol

- doc. Danilla sa vzdal funkcie predsedu katalogizačnej subkomisie MZ SR v prospech prof. Péča, ktorý je hlavným odborníkom pre dermatovenerológiu

Výbor berie na vedomie:

- návrh Dr. Lidaja - zvážiť možnosť pripraviť pamätnú medailu SDS

- doc. Danilla sa vzdal funkcie predsedu katalogizačnej subkomisie MZ SR v prospech prof. Péča

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu zo zasadnutia výboru SDS v Smrdákoch 14.12.07

- poverenie dr. Heizerovej dočasným vedením a zorganizovaním volieb výboru Sekcie flebológie a hojenia rán

- uhradiť poplatok za kolektívne členstvo v EADV v r. 2008 z účtu SDS, v ďalšom roku podľa vyjadrenia väčšiny členov SDS

- návrhy na ocenenia hostí a jubilantov podľa textu v zápisnici

- vydanie abstraktov z kongresu SDS-ČDS 2008 v časopise Čes.-slov. Derm.

- cenu 300,- Sk za prihlásenie na workshop kongresu SDS-ČDS 2008

- zrušenie workshopov raritné diagnózy, hojenie rán, lymfodrenáž na kongrese SDS-ČDS 2008

- vytvorenie priestoru na www stránke pre pracovnú skupinu mladých dermatológov

- predĺženie termínu na podanie návrhov na najlepšiu publikáciu pre mladého dermatológa

- žiadosť firmy Vichy o záštitu SDS pri jej akcii Centrum zdravej pokožky

- ponuku firmy Hermal na organizovanie akcie Mladí dermatológovia v roku 2009

Výbor ukladá:

- prof. Péč - spracovať správu o súčasnej situácii v oblasti akreditácií na doškoľovanie

- Dr. Buchvald – odoslať v rámci pripomienkového konania k návrhu vyhlášky MZ SR o minimálnych požiadavkach na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení na MZ SR pripomienky výboru SDS

- Dr. Buchvald – rozoslať členom SDS formulár na vyjadrenie stanoviska ku kolektívnemu členstvu v EADV

- Dr. Buchvald – návrhy v rámci pripomienkových konaní odosielať aj predsedovi kategorizačnej komisie prof. Buchvaldovi

- prof. Šimaljaková – spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV aj pre dermatológov

- doc. Danilla, prof. Péč – spracovať hodnotenie a podklady pre udelenie čestného členstva SDS prof. Potočnikovi

- Dr. Kolátorová, Dr. Buchvald overia na SLS možnosť pripraviť pamätnú medailu SDS

- prof. Šimaljaková - osloví Dr. Šramekovú na vedenie workshopu výplňové materiály

- Dr. Lidaj – vytvoriť priestor na www stránke pre pracovnú skupinu mladých dermatológov

- Dr. Buchvald, prof. Šimaljaková, Dr. Urbanček vyberú najlepšie z publikácií mladých dermatológov, výbor posúdi a rozhodne o ocenení

- Dr. Buchvald – jednať o podmienkach výboru SDS s firmou Roche-Possay o výhradnej zmluve na dlhodobú garanciu SDS pre kurz korektívnej dermatológie

V Bratislave 14.3.07 zapísali, Dr. Kolátorová, Dr. Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  3.5.2008 (sobota) o 12,00 v knižnici kožnej kliniky DFN v Bratislave.

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk),. MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk), 

Predseda Fotobiologickej sekcie: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD (vladimir.hegyi@dermatology.sk),  

Ospravedlnení:  MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk), , MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk)

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- prof. Péč do rôzneho – informácia hlavného odborníka

- program bol schválený

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

– Dr. Buchvald dostal od Dr. Flimera pripomienku, že v zápisnici zo zasadnutia výboru zo dňa 14.3.08 sú jeho vyjadrenia ohľadne preskripcie topických steroidov imunológmi a ich záujme o epikutánne testovanie zapísané ako vytrhnuté z kontextu a boli myslené inak, opravený text ale neposlal

- Dr. Lidaj sa ospravedlnil ak niečo zle zapísal, ale bráni sa, že zapísať môže len to čo členovia povedia, ale nie to čo si myslia

- prof. Šimaljaková žiada zrušiť svoje poverenie spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV aj pre dermatológov, pretože sa s tým nezaoberá. Návrh sa podujal spracovať prof. Péč.

- prof. Péč – podal správu o súčasnej situácii v postgraduálnom doškoľovaní – školiť sa na akreditovaných pracoviskách môže, ale skúška bude platiť len v SR, a nie v EÚ (s výnimkou SZÚ)

- doc. Danilla pripomína, že navrhol aby sa s touto problematikou oslovili prednostovia a dekani

- Dr. Buchvald – odoslal na MZ SR spracované pripomienky v rámci pripomienkového konania o minimálnych požiadavkach na personálne zabezpečenie a materiálnlo-technické vybavenie dermatologických pracovísk

- Dr. Buchvald – zaslal prezidentovi EADV oznam, že poplatok za kolektívne členstvo v EADV zaplatíme, ale ešte nedostal číslo účtu

- prof. Péč, doc. Hegyi -  o tejto problematike sa hovorilo na kongrese v Istanbule, centrum

EADV sa sťahuje z Belgicka späť do Švajčiarska - zakladajúcej krajiny

- Dr. Buchvald - udelenie čestného členstva SDS pre prof. Potočnika a prof. Gollnicka je pripravené

- Dr. Buchvald – informoval sa na SLS na možnosť pripraviť novú medailu SDS, je to možné,  napíše návrh štatútu udeľovania

- prof. Šimaljaková kontaktovala Dr. Šramekovú  ohľadom vedenia kurzu o výplňových materiáloch, má jej súhlas

- Dr Lidaj urobil priestor na www stránke pre pracovnú skupinu mladých dermatológov

- Dr. Buchvald – jednal s firmou LaRoche-Possay o finančnom vyrovnaní za odbornú garanciu SDS pre ich akcie len na toto funkčné obdobie

- Dr. Nejdková – výbor SSEDK túto ponuku odmietol, resp. nedohodli sa na cene

- Dr. Urbanček – kritizuje nekonštruktívny spôsob jednania Mgr. Denkovej z LaRoche-Possay

- výbor schvaľuje, aby Dr. Buchvald jednal s firmou LaRoche-Possay ďalej ohľadom ceny 

- zápisnica bola schválená (vyjadrenia dr. Flimera budú doplnené po ich zaslaní)

3. Kongres SDS-ČDS 2008

- Dr. Buchvald – prihlasovanie prednášok skončilo 30.4., najneskôr v utorok 6.5. musí poslať  abstrakty do tlačiarne, prihlásených je zatiaľ 60 prednášok a 15 posterov, vzhľadom k tomu, že v niektorých sekciách nebola prihlásená žiadna prednáška navrhol ich zrušenie, sekcie s jednou alebo dvoma prednáškami zaradil do iných blokov, a prednášky bez návrhu na zaradenie do sekcie alebo prednášky s viacerými návrhmi presunul a pripravil rámcový program, zladený aj s firemnými sympóziami

- Spoločnosť psoriatikov požiadala o možnosť prezentácie na kongrese – navrhovali prednášku, prihlásili poster

- výbor súhlasí so zmenami sekcií a zaradenia prednášok

- prihlášky na kurzy prišli v malom počte, 2-6 účastníkov na kurz, deadline na www nie je uzavretý, bude zrejme musieť byť možné prihlasovanie aj na kongrese s podmienkou, že počet účastníkov kurzu bude medzi 10-20, vyhradená bude samostatná miestnosť

4. Rôzne

- Dr. Buchvald – na Cenu za najlepšiu publikáciu mladého dermatológa za rok 2007 poslali návrhy Dr. Urbanček (tri publikované práce Dr. Szépa, história, histopatomorfológia, liekový exantém) a Dr. Lidaj (Dr. Masarovičová – práca o lítiu), po diskusii pri tajnom hlasovaní najviac hlasov dostala publikácia Dr. Masarovičovej.

- v bloku mladých dermatológov na kongrese SDS-ČDS v Bratislave sponzorská firma vyhlási a finančne alebo vecne ocení tri najlepšie prednášky 

- Dr. Mečiarová poslala na výbor list s plánmi mladých dermatológov – je priložený, bude daný na www stránku do pracovnej skupiny mladých dermatovenerológov, o.i. sa v texte hovorí o spolupráci vo vzdelávaní so SZÚ a edukačných programoch EADV, tieto body vyvolali diskusiu, no výbor súhlasí, že mladým dermatológom treba dať priestor

- Dr. Buchvald sa pýta na vedenie bloku zahraničných hostí, výbor schvaľuje, aby ho viedli prezidenti SDS a ČDS,  dr. Buchvald a prof. Arenberger

- Dr. Danilla poskytne kontakt na firmu zabezpečujúcu simultánny preklad

- firma Janssen-Cilag ponúkla sponzorovanie registra biologickej liečby psoriázy, spočíva v evidencii pacientov, výsledkov i nežiaducich účinkov, dostupné iba pre jednotlivé pracoviská

- prof. Péč – v zahraničí sa to už robí, ale v ČR to zatiaľ odmietli

- doc. Danilla – bude sa to vyžadovať do budúcna a zhrnie to praktické skúsenosti

- Dr. Kolátorová – upozorňuje na bezpečnosť zdravotných údajov

- výbor berie ponuku firma Janssen-Cilag na vedomie, budú sa zbierať informácie pre a proti o tejto oblasti z iných európskych krajín

- prof. Péč – Ministerstvo Zdravotníctva ho žiadalo ako hlavného odborníka spracovať údaje o sieti dermatologických ambulantných pracovísk, no údaje nie sú kompletné, povolenia vydávajú VÚC, nie je prehľad o úväzkoch, ani počte dermatológov, preto vzhľadom k pripravovanému zákonu o minimálnej ambulantnej sieti poslal na ministerstvo vyjadrenie so žiadosťou o zachovanie súčasnej siete 1 lekár : 10.000 obyv. vzhľadom k redukcii počtu dermatologických lôžok, hoci plán je na 1:20.000. Hoci ministerstvo rieši minimálnu sieť, poisťovne môžu ísť pri uzatváraní zmlúv aj nad, pripomína však i možnosť, že poisťovne nebudú uzatvárať zmluvy s lekármi, ak majú iba prvú atestáciu, z toho zrejme vznikla negatívna odozva v teréne

- Dr. Kolátorová – poisťovne si už vyberajú s kým uzatvoria zmluvy, a je pravdepodobné že dermatologické ambulancie sa budú redukovať

- doc. Danilla diskutuje o terminológii a význame minimálnej a optimálnej siete

- Dr. Kolátorová – upozorňuje na problémy s registráciou pacientov ktorí navštevujú ambulanciu dermatológa a súvislosti s miestom pracoviska, prechodného bydliska a trvalého bydliska, ktoré môže byť veľmi vzdialené

- prof. Šimaljaková – navrhuje  nesúhlasiť s minimálnou sieťou, v Bratislave spolu 31 lôžok

- prof. Péč – na Slovensku je 200 prvoatestovaných lekárov, a môže byť problém ich preskúšať kvôli kapacitám jediného akreditovaného pracoviska – SZÚ, nie je zatiaľ ani určená forma skúšky, európska komisia preveruje akreditované pracoviská v Bukurešti a v Prahe

- doc. Danilla – tvrdí, že SZÚ by dokázalo stihnúť vyskúšať, ale upozorňuje na nezáujem samotných lekárov a ich presvedčenie, že nič dramatického sa neudeje ani po roku 2009

- Dr. Buchvald - ďalší výbor SDS-ČDS bude vo štvrtok v prvý deň kongresu SDS-ČDS v hoteli Bonbón

Výbor berie na vedomie:

- správu prof. Péča o doškoľovaní

- ponuku firmy Janssen-Cilag na sponzorovanie registra biologickej liečby psoriázy

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze (vyjadrenia dr. Flimera budú doplnené po ich zaslaní)

- zmeny sekcií a zaradenia prednášok do programu kongresu SDS-ČDS

- vedenie bloku zahraničných hostí - Dr. Buchvald a prof. Arenberger

-  cenu za najlepšiu publikáciu pre mladého dermatológa v r. 2007 – Dr. Masarovičová

- ďalší výbor SDS-ČDS bude vo štvrtok v prvý deň kongresu SDS-ČDS v hoteli Bonbón

Výbor ukladá:

- prof. Péč – spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV aj pre dermatológov

- Dr. Buchvald – napísať návrh na prípravu novej pamätnej medaily SDS

- Dr. Buchvald - jednať s firmou LaRoche-Possay ohľadom odbornej garancie SDS ďalej ohľadom ceny 

- Doc. Danilla – poskytnúť kontakt na firmu na zabezpečenie simultánneho tlmočenia bloku zahraničných prednášok na kongrese SDS-ČDS

- Dr. Lidaj - dať na www stránku programový list mladých dermatovenerológov

V Bratislave 3.5.08 zapísal Dr. Lidaj  


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  15.11.2008 (sobota) o 11,30 v hoteli Slovakia v Žiline.

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD buchvald@nextra.sk, MUDr. Breznická Ľudmila ludmila.breznicka@post.sk, doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. jagienka.jautova@post.sk,  MUDr. Gabriela Kolátorová kolatorova@stonline.sk,. MUDr. Ján Lidaj lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk , MUDr. Nejdková Alena nejdkova@pobox.sk , prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD simaljakova@faneba.sk, MUDr. Urbanček Slavomír, PhD surbancek@nspbb.sk, MUDr. Eva Vrtíková vrtikova@fnnitra.sk  

Ospravedlnení:  doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk , MUDr. Flimer Vladimír vflimer@pobox.sk , prof. MUDr. Péč Juraj, PhD. pec@jfmed.uniba.sk, MUDr. Eva Rasochová rasochova@faneba.sk,

Dozorná rada - Ospravedlnení:  MUDr. Peter Osuský, PhD osusky@rec.uniba.sk, MUDr. Katarína Poláková PhD polakova.katarina@nextra.sk,  MUDr. Tibor Štovčík stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Smrdácke dni 2008

4. Akcie SDS na rok 2009

5. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- program bol schválený bez pripomienok

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

– prof. Péč mal spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV aj pre dermatológov, nie je prítomný, úloha ostáva

- Dr. Buchvald – pripravil návrh štatútu medaily SDS, text rozposlal na pripomienkovanie členom výboru, pripomienky poslal doc. Danilla, výbor schválil štatút po stručnom doplnení bez ďalších pripomienok, Dr. Kolátorová zistí možnosti na spracovanie  návrhu a razenia novej pamätnej medaily SDS

- Dr. Buchvald – jednal s firmou LaRoche-Possay o zmluve o exkluzívnej spolupráci medzi SDS a LaRoche-Posay pri organizovaní „Kurzu rezidentov a mladých dermatovenerológov“ s navrhovanou platnosťou do konca volebného obdobia tohto výboru a finančnom vyrovnaní.

- výbor po diskusii odmietol schváliť návrh zmluvy s firmou LaRoche-Possay vzhľadom na jednostranný návrh zmluvnej pokuty 20.000 EUR pre SDS pri porušení zmluvy.

- zápisnica bola schválená

3. Smrdácke dni 2008

- Dr. Lidaj – zatiaľ je prihlásených  60 účastníkov, 10 prednášok a 9 firiem (Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., Altermed Slovakia s.r.o., Astellas Phama s.r.o., IBSA Merck Pharma, k.s., Slovakia, s.r.o., PROM.MEDIC.SK spol. s r.o., Regimed SR, s.r.o., Spirig Eastern a.s.), spolu so sympóziom a reklamou pre firmu Astellas je výsledná suma 150.000 Sk. 

- Možnosť prihlásenia prednášok skončila dnes 15.11. 08.  No skúsenosti z minulých rokov ukazujú že prihlášky na prednášky chodia aj po termíne, preto dr. Lidaj žiada o posunutie termínu na spracovanie programu o týždeň.

- Dr. Buchvald pripomína nutnosť zaslať program najneskôr v pondelok 24.11.08 na SACCME kvôli prideleniu kreditov

4. Akcie na rok 2009

- Dr. Buchvald žiada všetkých, ktorí budú v roku 2009 organizovať výborom schválené akcie pod hlavičkou SDS, poslať mu do 28.11.08 vyplnené prihlášky na predpísanom formulári SLS, ktorý už zaslal všetkým členom výboru a je uverejnený na www.sls.sk , zároveň sa pýta na záujem znova po trojročnej prestávke zorganizovať konferenciu venovanú problematike pediatrickej dermatológie

- pripomína „Metodický pokyn k organizácii odborných vedeckých podujatí organizovaných SLS a poskytovaniu odbornej garancie“, ktorý stanovuje, že všetky akcie poriadané pod hlavičkou alebo s odbornou garanciou organizačných zložiek SLS, musia finančne prebiehať cez účet SLS (podúčet SDS).

- Dr. Lidaj upozorňuje na možnosť rozdielneho (nižšieho) hodnotenia podujatia kreditmi ak nie je garantované odbornou spoločnosťou 

- Dr. Kolátorová poukazuje na poplatky pre SLS za garanciu SDS pri organizovaných akciách, zároveň zistí rozdiel pri hodnotení akcií kreditmi na SACCME pod hlavičkou SDS a bez nej  

- Dr. Buchvald pripomenul plánované odborné akcie pod hlavičkou SDS alebo s jej garanciou na rok 2009, rovnako aj iné národné a medzinárodné akcie s dermatovenerologickou problematikou

- január 30.1.09, dermatohistopatologický seminár, Martin

- marec 13.-14.3. 09, sympózium firmy UCB

             21.-22.3.09, konferencia Mladí dermatovenerológovia, Senec, firma Hermal

- apríl    16.-17.4.09, inovačný kurz  SZÚ, Banská Bystrica

              23.4.09, seminár pred Melanoma Day, Bratislava

              23.-26.4.09, jarné sympózium EADV, Bukurešť

- máj      20.-24.5.09, X. ICD kongres, na kongrese bude pre účastníkov zo Slovenska možnosť vystúpiť na medzinárodnom fóre aj v rámci zasadnutia sesterskej spoločnosti – ČDS, organizuje doc. Ettler, výzva na aktívnu účasť je uverejnená na www stránke SDS  

- jún        12.-13.6.09, Kurz rezidentov a mladých dermatovenerológov, Bratislava, firma LaRoche-Possay

                19.6.09, krajský seminár, Banská Bystrica

                26.-27.6.09, krajský seminár, Košice

- september 24.-25. 9. 09, Reimanove dni, Prešov

- október     7.-11.10.09, EADV kongres, Berlín

                   23.10.09, konferencia Pediatrickej dermatovenerológie, Bratislava

- november 5.-7.11.09, V. spoločný kongres ČDS-SDS, spoločne s Nemeckou dermatologickou spoločnosťou pri príležitosti jej 120. výročia založenia v Prahe 

                   20.-21.11.09, Alpe-Adria-Danube kongres, Košice

- december 11.-12.12.09, Smrdácke dni

- Akcie OZ Kožní lekári za zdravú kožu – Žilina, 20.-21.2., 24.-25.4., 18.-19.9., 20.-21.11. 2009

5. Rôzne:

- Dr.Buchvald informoval o možnostiach kolektívneho členstva SDS v EADV, môže zahŕňať len tých členov SDS, ktorí majú záujem o takéto členstvo, nemusí ísť o celú členskú základňu, poplatok sa dá zaúčtovať v rámci členských príspevkov SLS

 -  nikto sa neprihlásil na grant pre rezidentov na jarné sympózium EADV v Bukurešti, stále sú voľné viaceré miesta v rôznych odborných kurzoch pre rezidnetov organizovaných EADV, výzvy sú uverejnené na www stránke SDS a bola informovaná aj pracovná skupina mladých dermatovenerológov SDS

- Dr.Szép poslal výboru SDS iniciatívny návrh na obnovenie činnosti pracovnej skupiny dermatohistopatológie SDS. Výbor súhlasí a poveruje navrhovateľa prípravou obnovenia činnosti pracovnej skupiny.

- na výbor prišiel oznam o konaní Svetového dermatologického kongresu ILDS v Soule v Kórei v roku 2011 so žiadosťou o návrh tém

- firma Johnson&Johnson podala žiadosť o možnosť používať označenie „Odporúča Slovenská dermatovenerologická spoločnosť“ alebo „Odporučené slovenskými dermatológmi“ na výrobkoch Neutrogena a Compeed a na všetkých propagačných materiáloch a v marketingových aktivitách k týmto značkám. Firma navrhuje finančnú odmenu vo výške 100000,- Sk za dva roky možnosti používania tohto označemia, ďalej navrhuje exkluzivitu možnosti používania tohto označenia len pre ňu. Výbor nesúhlasí s výškou finančnej odmeny a s exkluzivitou zmluvy.

- SLS poslala na SDS žiadosť z kancelárie prezidenta SR o návrh významných osobností z odboru dermatovenerológia pre potreby kancelárie prezidenta SR  Boli podané návrhy: prof. Buchvald, prof. Péč., prof. Šimaljaková, doc. Danilla, doc. Jarčušková, doc. Jautová – o navrhovaných kandidátoch sa hlasovalo tajne, všetky návrhy boli schválené

- práve prebieha pripomienkové konanie k Zoznamu liekov a liečiv aj Zoznamu zdravotníckych pomôcok čiastočne alebo úplne hradených z verejného zdravotného poistenia.

Dr. Buchvald  vyzval členov výboru na spracovanie ich pripomienok, výbor navrhuje rozšírenie preskripčného obmedzenia Isoprinosine tbl. a Vessel Due F cps. aj na dermatológa.

Ďalšie návrhy treba spracovať do termínu ukončenia pripomienkového konania.

- Dr. Buchvald – hodnotí dobrú úroveň konaných podujatí  - Krajský seminár v Bratislave, Mladí dermatológovia v Znojme, upozorňuje na histopatologický seminár Cytopathos 19.12.08 v Bratislave

- Dr. Urbanček - navrhuje uverejniť všetky školiace akcie v časopise Čes.-slov. Derm., Dr. Lidaj upozorňuje na podmienku, aby boli konané pod garanciou SDS.

- Dr.Kolátorová predložila výboru SDS žiadosť OZ Kožní lekári za zdravú kožu o prevzatie odbornej garancie akcií OZ určených pre ambulantných dermatovenerológov vo vyššie uvedených  termínoch. Výbor súhlasí.

Výbor berie na vedomie:

- informáciu o priebehu prípravy kongresu Smrdácke dni - zatiaľ je prihlásených  60   

  účastníkov, 10 prednášok a 9 firiem

- plánované odborné podujatia na rok 2009

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze

- návrh štatútu medaily SDS

- posunutie termínu na spracovanie programu prednášok na Smrdácke dni o týždeň

- poverenie Dr. Szépa na prípravu obnovenia činnosti pracovnej skupiny pre dermatohistopatológiu

- návrhy významných osobností odboru dermatovenerológia pre kanceláriu prezidenta SR:   

  prof. Buchvald, prof. Péč., prof. Šimaljaková, doc. Danilla, doc. Jarčušková, doc. Jautová

- prevzatie odbornej garancie nad akciami OZ Kožní lekári za zdravú kožu

Výbor ukladá:

- prof. Péč – spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV aj pre dermatológov

- Dr. Kolátorová – zistiť možnosti na spracovanie  návrhu a razenia novej medaily SDS

- Dr. Lidaj – zaslať kompletný program prednášok na Smrdácke dni najneskôr v pondelok   

   24.11.08 Dr. Buchvaldovi pre SACCME na pridelenie bodov

- prihlásiť akcie SDS na rok 2009 do formuláru SLS

- Dr. Kolátorová zistí rozdiel pri hodnotení akcií kreditmi na SACCME pod hlavičkou SDS a bez nej 

- Dr.Buchvaldovi zabezpečiť informovanie členskej základne o možnostiach kolektívneho členstva SDS v EADV a zabezpečiť možnosť prihlásenia

-  Dr.Buchvaldovi informovať Dr. Szépa o súhlase výboru s jeho návrhom na obnovenie práce pracovnej skupiny pre dermatohistopatológiu

- Dr. Buchvaldovi pokračovať v rokovaní s firmami L’Oréal a Johnson&Johnson o návrhoch zmlúv.

V Žiline 15.11.08 zapísal Dr. Lidaj  


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  12.12.2008 (piatok) o 13,00 v spoločenskej miestnosti hotela Centrál v Smrdákoch.

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD buchvald@nextra.sk, MUDr. Breznická Ľudmila ludmila.breznicka@post.sk, doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk , MUDr. Gabriela Kolátorová kolatorova@stonline.sk,. MUDr. Ján Lidaj lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ,  prof. MUDr. Péč Juraj klaudia.p@stonline.sk,, PhD, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD simaljakova@faneba.sk

Prizvaní: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD hegyi@dermatology.sk

Ospravedlnení:  MUDr. Eva Vrtíková vrtikova@fnnitra.sk  MUDr. Flimer Vladimír herhor@orangemail.sk , doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. jagienka.jautova@post.sk,  MUDr. Nejdková Alena nejdkova@pobox.sk MUDr. Eva Rasochová rasochova@faneba.sk, MUDr. Urbanček Slavomír, PhD surbancek@nspbb.sk,

Dozorná rada MUDr. Peter Osuský, PhD osusky@rec.uniba.sk, Ospravedlnení:  MUDr. Katarína Poláková PhD polakova.katarina@nextra.sk,  MUDr. Tibor Štovčík stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Katalóg výkonov

4. Rôzne                    

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- prof. Péč – informácia hlavného odborníka

- Dr. Osuský – požiadavka zasielať zápisnicu aj členom revíznej komisie

- program bol schválený bez pripomienok

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

– doc. Danilla – pýta sa na pripomienky, ktoré dal k štatútu medaily SDS – kto ju bude navrhovať, posudzovať pridelenie tajným hlasovaním, za aký významný čin, prínos, materiálny, duchovný, ev. in memoriam, aká bude hierarchia

- dr. Buchvald – dnes prednesie návrh štatútu medaily SDS ešte raz, výbor pripomienky na minulej schôdzi do neho zapracoval

- Dr Kolátorová zisťovala možnosti grafického návrhu a razenia medaily SDS, má troch autorov, ale pred cenovou ponukou treba rozhodnúť o našich požiadavkach na jej veľkosť, grafické spracovanie lícnej a ev. aj rubovej strany

- Dr. Osuský – diskutuje o vhodnosti využitia iba jednej strany medaile na grafické spracovanie

- doc. Danilla – navrhuje aby na medaile bol J. Plenck, zakladateľ dermatologickej nomenklatúry z Trnavy

- prof. Péč – pripomína vhodnosť predložiť viaceré zobrazenia portrétu J. Plencka

- Dr. Osuský – prisľúbil dodať niektoré jestvujúce portréty J. Plencka na budúcu schôdzu výboru

- Dr. Buchvald – otvorenou zostáva otázka miesta medaily v hierarchii ocenení, navrhuje, aby diskusia okolo medaily zatiaľ ostala otvorená, s možnosťou upresniť, poslať pripomienky a doplniť všetko tak, aby to bolo správne

- doc. Danilla – pýta sa na inovačný kurz SZU, ktorý sa bude konať 16.-17.4. v Banskej Bystrici, čo to je, kto ho organizuje

- Dr. Buchvald – bývalé kožné oddelenie v Banskej Bystrici je v súčasnosti kožnou klinikou SZU, zodpovedným organizátorom je dr. Urbanček

- Dr. Lidaj – zaslal prednášky na Smrdácke dni na pridelenie bodov SACCME

- Dr. Buchvald – akcie poriadané pod hlavičkou SDS na budúci rok 2009 treba zaslať na patričnom formulári - Euromelanoma day, konferencia Pediatrickej dermatológie, Smrdácke dni

- Dr. Kolátorová zistila na SACCME, že na pridelenie kreditov nie je treba zastrešenie akcie odbornou spoločnosťou, postačí uviesť program, počet a čas trvania prednášok, organizátora a odborného garanta

- doc. Danila - pripomína paradox, že za firemné semináre môže byť viac bodov ako za akciu odbornej spoločnosti

- Dr. Kolátorová -  SACCME udeľuje eurokredity, Lekárska komora dáva kredity len so slovenskou platnosťou

- Dr. Buchvald – rozposlal členom SDS listy o kolektívnom členstve v EADV

- prof. Péč - žiadosť Dr. Szépa na obnovenie práce pracovnej skupiny pre histopatológiu považuje za bezpredmetnú, pretože skupina pracuje, uvíta jeho aktívny prístup na schôdzach poriadaných SDS

- zápisnica bola schválená

3. Informácie hlavného odborníka, katalóg výkonov

- prof. Péč -  inovovaný katalóg výkonov bol uzavretý a odovzdaný na začiatku decembra 2008, pridané boli výkony, za ktoré doteraz poisťovne platili iba odboru RHB, napr. aplikácia UV svetla a kúpeľov aj pre dermatológov, sú určité obmedzenia a problémy s určením časového trvania výkonov, pridaná do zoznamu bola aj fotodynamická liečba, digitálna dermatoskopia, biologická liečba a príprava na ňu, preventívne vyšetrenie kože, genetické vyšetrenie, genotypizácia HPV, pri úväzku 0,1 sa bude dať vykázať iba určitý počet pacientov

- prof. Péč – informácia hl. odborníka – dermatológovia nerobia hlásenia, napr. STI, aktivizujú sa infektológovia, gynekológovia, a vzhľadom k prejavom STI na koži i slizniciach by to mohli robiť aj stomatológovia a gastroenterológovia, určité zlepšenie a úpravu stavu, resp. guideliny by mal priniesť STI kongres Alpe-Adria-Danube v Košiciach v r. 2009, podobne sa hlási aj málo profesionálnych dermatóz, a na kožných ambulanciách sa robí viac platená korektívna dermatológia, ale podobne ako s laserom by to mal robiť len lekár s patričným vzdelaním

- prof. Šimaljaková – STI sa zúžilo na HPV, hoci je stále veľa prípadov syfilisu i kvapavky

- prof. Péč – aj syfilis chcú zobrať infektológovia

- prof. Šimaljaková – ale svrab nechcú

- prof. Péč –  bude iniciovať založenie odbornej skupiny, ktorá bude evidovať a hlásiť sporné prípady i nesprávnu liečbu, krajskí odborníci by mali na stretnutiach riešiť problematiku i hlásenia STI, semináre s prednáškami

- Dr. Breznická – uvádza ako ďalší príklad alergológa, ktorý riešil atopika ako svrab

- doc. Hegyi – poukazuje na finančnú otázku záujmu ostatných odborov o problematiku STD, pretože PNC je už lacný, ale HPV je zaujímavé 

- Dr. Kolátorová – problémom STI je aj to, že obv. lek. prelieči pacienta s prejavmi syfilisu ATB a kortikoidmi, ale i dermatológovia majú svoj podiel viny, pretože napr. nevyužívajú epikutánne testy

- Dr. Flimer – obv. lekár pošle pacienta s výtokom k urológovi a nie dermatológovi

- doc. Hegyi – od januára 2009 kontroluje minimálne vybavenie ambulancie štátny lekár s hrozbou straty licencie

- doc. Danilla – počet hlásení nežiaducich účinkov liekov od dermatológov klesá, už existuje aj elektronická forma hlásenia

4. Rôzne

- Dr. Buchvald – prečítal návrh spoločnosti SOLEN na usporiadanie pediatricko-dermatologickej konferenciu v rámci kongresu Dermatológia pre prax, plánovaný termín konferencie, ktorú organizuje SDS, je 23.-24.október 2009

- doc. Danilla – nie je to dobré spájať dohromady

- prof. Péč – treba aby sme konferenciu urobili sami, upozorniť na chyby z praxe, aby pod našou hlavičkou neboli zastrešené firemné prednášky

- Dr. Buchvald – zmluva s firmou L’Oreal na 100.000 Sk ročne za poskytnutie exkluzivity pri usporadúvaní akcie „Kurz rezidentov“, treba sa rozhodnúť či s jej znením výbor súhlasí, pri hlasovamí jeden proti, sedem súhlasí

- Dr. Buchvald – firma Johnson&Johnson navrhla za možnosť používať pri svojich marketingových aktivitách v súvislosti s výrobkami radu Neutrogena a Compeed tvrdenie „Odporúčajú slovenskí dermatológovia“ alebo „Odporúča Slovenská dermatovenerologická spoločnosť“ odmenu 2x50 000.- Sk. Výbor SDS nesúhlasí a požaduje odmenu 500.000,- Sk pri neexkluzívnej zmluve

- doc. Hegyi – žiadosť o preplatenie cestovného na kongres do Švajčiarska v januári 2009, výbor súhlasí

Výbor berie na vedomie:

- informáciu hlavného odborníka prof. Péča o situácii pri tvorbe nového katalógu výkonov a aktuálnej problematike v hlásení STD

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze výboru 15.11.08 v Žiline

-  návrh doc. Danillu  aby na pamätnej medaile SDS bol J. Plenck, zakladateľ dermatologickej nomenklatúry v Trnave

- zároveň i návrh Dr. Buchvalda na ďalšie dopracovanie znenia štatútu pamätnej medaily SDS po zaslaní a skompletizovaní všetkých pripomienok a návrhov, potom bude publikovaný štatút medaily v časopise Čes.-slov. Derm.

- žiadosť o preplatenie cestovného na kongres do Švajčiarska v januári 2009 pre doc. Hegyiho

- prof. Péč - vytvorenie skupiny na sledovanie problematiky STI, ktorá bude evidovať a hlásiť sporné prípady i nesprávnu liečbu

- nesúhlas s návrhom spoločnosti SOLEN na usporiadanie pediatricko-dermatologickej konferencie vrámci kongresu Dermatológia pre prax

Výbor ukladá:

- Dr. Osuský – poskytnúť dostupné portréty J. Plencka na medailu SDS

- Dr. Buchvald  – zasielať zápisnicu aj členom revíznej komisie

- Dr. Buchvald - ďalej jednať s firmou Johnson & Johnson ohľadne jej návrhu

V Smrdákoch 12.12.08 zapísal Dr. Lidaj