Rok 2010

Zápisnice zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

 

1. Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS dňa 20.2.2010 (sobota) o 12,00 hod. v knižnici Detskej dermatovenerologickej kliniky DFN v Bratislave.

2. Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS dňa 14.5.2010 (piatok) o 12,30 v salóniku hotela Victoria v Martine.

3. Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS dňa 22.10.2010 o 9,30 v knižnici Kožnej kliniky FN na Mickiewiczovej 13 v Bratislave.

4. Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS dňa 10.12.2010 (piatok) o 12,30 v zasadačke PLK Smrdáky.


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 20.2.2010 (sobota) o 12,00 hod. v knižnici Detskej dermatovenerologickej kliniky DFN v Bratislave.

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Breznická Ľudmila, doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.,  MUDr. Flimer Vladimír, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj ,   MUDr. Nejdková Alena , prof. MUDr. Péč Juraj PhD, MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.,  MUDr. Urbanček Slavomír, PhD., MUDr. Eva Vrtíková. 

Ospravedlnení: doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc, 

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD.

Ospravedlnení:  MUDr. Katarína Poláková PhD. , MUDr. Tibor Štovčík,

Prizvaní: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. VI. Kongres SDVS-ČDS 2010

4. Ocenenia SDVS v roku 2010

4. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- prof. Péč – do rôzneho dve informácie – Centrum pre biologickú liečbu detí, nové štatistické hlásenie

- doc Hegyi – informácia z EDF (Európske dermatologické fórum)

- program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

- Dr. Urbanček – oprava - kožné oddelenie v Rimavskej Sobote nebolo zrušené, ale má pozastavenú činnosť lôžkovej časti od marca do konca t.r., dôvody sú personálne.

Vedenie nemá záujem o dlhodobé zastupovanie, len o denné striedanie lekárov

- Dr. Buchvald prečítal celý list, ktorý poslala Dr. Michaela Kubíková, poverená vedením kož. odd., dôvody pozastavenia činnosti sú nielen personálne, ale i finančné, týka sa to aj limitov z poisťovní a nižšej výšky platby za hospitalizovaného pacienta na DV lôžku než na iných  odd., zároveň je v liste uvedené i stanovisko vedenia, ktoré nemá záujem o externých lekárov

- doc. Danilla – je škoda, že kožní pacienti sú takí skromní, a nesťažujú sa verejne na neposkytovanie týchto DV služieb priamo či už na ministerstvo alebo v televízii. Na poisťovne by mal ísť náš návrh na zvýšenie finančného limitu na ošetrenie DV pacienta a lôžko, je zvláštne že za pacienta na internom odd. poisťovne platia 2x toľko ako za pacienta na kožnom odd.

- Dr. Buchvald – krajský odborník prim. Urbanček už písal ohľadne situácie na kožnom oddelení nemocnice v Rim. Sobote na ministerstvo, ale odpoveď neprišla. Z diskusie vyplynulo, že prof. Péč a Dr. Urbanček napíšu list na MZ SR o nutnosti zachovania minimálneho počtu dermatovenerologických lôžok v banskobystrickom kraji

- Dr. Kolátorová – predložila prvý grafický návrh medaily SDVS (autor p. Polomský. Na averze návrhu je profil J. Plencka, dátum narodenia, úmrtia, dolu predná strana knižky Doctrina de morbi cutaneis, na hornom okraji nápis Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, na reverze profil ženy, na obvode hore latinský „Za zásluhy o rozvoj dermatovenerológie“.  

- zápisnica bola schválená.

 

3. VI. kongres SDVS-ČDS 2010

- Dr. Buchvald rozposlal slovenským dermatológom pred týždňom 1. oznámenie o kongrese spolu s časopisom Česko-slovenská dermatologie.

- pre českých dermatológov poslal všetky oznámenia prof. Arenbergerovi, ktorý ich bude rozposielať spolu s časopisom Referátový výběr z dermatologie

- on line registrácia cez www stránku www.sds-sk.sk  je urobená, aj link cez www Českej dermatovenerologickej spoločnosti http://www.lfhk.cuni.cz/dermat/

- na kongres sú prihlásení zatiaľ dvaja hlavní sponzori

 

4. Ocenenia v roku 2010

-  Dr. Buchvald – z minulého roku ostalo neprebraté ocenenie, prof. Šimaljaková sa nemohla zúčastniť Smrdáckych dní, navrhuje odovzdať na kongrese v Bratislave

- Dr. Kolátorová – prečítala zoznam jubilantov, výbor schválil tri návrhy na ocenenie SLS – prim. Dr. Benečová bronzová medaila, prim. Dr. Danišková zlatá medaila, Dr. Šrameková zlatá medaila . Navrhovaná Doc. Volleková už má udelenú zlatú medailu na návrh mikrobiologickej spoločnosti.

 

4. Rôzne

- Dr. Buchvald -  na základe právnej subjektivity Slovenskej diabetologickej spoločnosti má táto prednostné právo používať zaregistrovanú skratku SDS, hoci Slovenská dermatovenerologická spoločnosť ju začala používať ako prvá. Po diskusii výbor pri hlasovaní súhlasí so zmenou skratky názvu Slovenská dermatovenerologická spoločnosť na SDVS (10 za, 2 sa zdržali).

- Dr. Buchvald - cena za najlepšiu publikáciu pre mladého dermatológa za rok 2009, zatiaľ je prihlásený jeden návrh na publikáciu Dr. J. Hegyiho „Confocal laser-scanning capillaroscopy“ v karentovanom časopise Skin Research and Technology

- komisia Dr. Urbanček, Dr. Buchvald a prof. Šimaljaková vyhodnotia návrhy na ocenenie za najlepšiu publikáciu pre mladého dermatológa za rok 2009 a tri najlepšie práce predostrú na hlasovanie výboru

- Dr. Kolátorová a Dr. Buchvald  preveria na SLK všetky informácie a podmienky, skutočný stav vecí ohľadom e-learningu

- Dr. Buchvald - kolektívne členstvo v EADV si predplatilo 156 našich členov, 63 si predplatilo aj online prístup k časopisu JEADV

- Dr. Buchvald - na návrh výboru, ktorý bol pre krátkosť času odsúhlasený väčšinou členov korešpondečne emailom, bola Dr. Poláková menovaná za člena Odbornej pracovnej skupiny pre dermatologiká. Dr. Poláková bola ministrom menovaná za predsedu OPS.

- Dr. Buchvald – sú problémy s dodávaním epikutánnych testov firmy Trolab, príčiny sú vo firme. Mgr. Miksová prisľúbila pomoc so zabezpečením potrebných sád testov.

- Dr. Buchvald – na SLS prišla prof. Krištúfkovi ponuka z Ústavu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) podať informácie o zaregistrovaných chybách pri poskytovaní starostlivosti v jednotlivých odboroch na akciách organizovaných príslušnými odbornými spoločnosťami. Dr. Buchvald osloví riaditeľa ÚDZS Dr. Demoviča so žiadosťou o poskytnutie takejto informácie na kongrese SDVS-ČDS

- Dr. Buchvald – SDVS dostala certifikát o členstve v ILDS (International League of Dermatological Societies)

- prof. Péč – podal informáciu o novom štatistickom hlásení STI v súvislosti s nariadeniami EÚ, zo zákona platí povinnosť hlásiť syfilis a kvapavku na EPIS, nielen na ÚZIŠ

- prof. Péč – k šiestim centrám pre biologickú liečbu v SR bolo schválené aj siedme, Detská dermatovenerologická klinika v Bratislave pre liečbu psoriázy u detí, ktoré vojde v platnosť po schválení biol. liečby detí, napíše list na kategorizačnú komisiu

- prof. Péč – problémy s podávaním IVIG v dermatológii (napr. na pemfigus), bude treba predložiť európske guideliny pre dermatovenerológiu, aby aj dermatológ mal povolenie podávať liečbu

- Dr. Flimer – spomína dobrú úroveň Smrdáckej konferencie pre sekciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Prof. Péč informoval o Kongrese dermatovenerologických sestier Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Martine v septembri 2010

- Dr. Buchvald -  bolo by vhodné urobiť pre sekciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii pod SLS priestor na našej www stránke. Výbor súhlasí, Dr. Lidaj pripraví priestor na www.sds-sk.sk.

- Dr. Buchvald -  vedením sekcie Flebológie a hojenia rán  je poverená Dr. Heizerová, má za úlohu pripraviť voľby

- Dr. Kolátorová - sa pýta na bodovník výkonov. Prof. Péč informuje, že práca na novom katalógu výkonov stagnuje, treba tam dať aj dermatovenerologické výkony pre sestry, pretože sa musia školiť na chirurgii alebo interne, a dodáva že v ČR je návrh na to aby DV bola nadstavbou internej medicíny, hoci v EÚ platí že DV je základným odborom, retrospektívne sa ukazuje že je zrejme chybou, že sme zrušili nadstavbové atestácie.

 

Výbor berie na vedomie:

-  informáciu o cene za spracovanie výsledného návrhu medaily SDVS cca 1500 €, cenu za technické spracovanie a razenie určí mincovňa

- obdržanie certifikátu o členstve SDVS v ILDS

- informáciu o kongrese dermatovenerologických sestier Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Martine v septembri 2010

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze

- prípevok 300 € na čiastočné pokrytie nákladov spojených s aktívnou účasťou na zahraničnom kongrese pre Dr. Soršákovú

- príspevok 300 € bude v roku 2010 rovnaký pre všetkých mladých dermatológov, ktorí sa ako prvý autor aktívne zúčastnia zahraničného kongresu, požiadajú výbor o príspevok a predložia príslušné dokumenty

- odovzdať ocenenia na spoločnom kongrese SDVS a ČDS - Dr. Benečová bronzová medaila, Dr. Danišková a Dr. Šrameková zlaté medaily SLS

- preplatenie cestovného 143 € (lietadlo, vlak) pre doc. Hegyiho na zasadnutie EDF

 

Výbor ukladá:

- prof. Péč a Dr. Urbanček napíšu list na MZ SR ohľadne zachovania minimálnej siete dermatovenerologických lôžok v BB kraji po pozastavení činnosti lôžkovej časti kožného oddelenia v Rim. Sobote

- prof. Péč, doc. Hegyi, Dr. Buchvald - osloviť potenciálnych zahraničných hostí na kongres (podľa zápisnice)

- Dr. Kolátorová – doručiť autorovi návrhu medaily SDVS výsledok diskusie výboru, predložiť znovu po upravení grafiky

- Dr. Urbanček, Dr. Buchvald, prof. Šimaljaková vyhodnotia návrhy na cenu za najlepšiu publikáciu pre mladého dermatológa za rok 2009

- Dr. Kolátorová a Dr. Buchvald  preveria na SLK všetky informácie a podmienky ohľadom e-learningu

- Dr. Buchvald – osloví riaditeľa UDZS ohľadne možnosti informovania o zaregistrovaných chybách pri poskytovaní dermatovenerologickej starostlivosti na kongrese SDVS-ČDS

- prof. Péč – ako hlavný odborník zistí podrobné informácie o hlásení na EPIS

- prof. Péč – napíše list na kategorizačnú komisiu ohľadom biologickej liečby detí

- Dr. Lidaj - pripraviť priestor na www.sds-sk.sk  pre informácie o Sekcii sestier pracujúcich v dermatovenerológii SSSAPA SLS

 

V Bratislave 20.02.2010 zapísal Dr. Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  14.5.2010 (piatok) o 12,30 v salóniku hotela Victoria v Martine.

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD., Breznická Ľudmila, doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Flimer Vladimír, doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc.,  MUDr. Gabriela Kolátorová , MUDr. Ján Lidaj,   MUDr. Nejdková Alena, MUDr. Urbanček Slavomír, PhD, MUDr. Eva Vrtíková

Ospravedlnení: prof. MUDr. Péč Juraj PhD., MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení:  MUDr. Katarína Poláková PhD., MUDr. Peter Osuský, PhD

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. VI. Kongres SDVS-ČDS 2010

4. Rôzne

                                   

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- doc. Danilla – do rôzneho informácia o konferencii pediatrickej dermatovenerológie

- Dr. Flimer – do rôzneho informácia o novom bodovníku výkonov

-  program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

- prof. Péč, dr. Urbanček, dr. Buchvald napísali list na ministerstvo zdravotníctva SR ohľadne vhodnosti zachovania kožného  lôžkového oddelenia NsP v Rimavskej Sobote

- dr. Kolátorová – doručila autorovi návrhu medaily SDVS výsledok diskusie výboru,

autor sa vyjadril, že zváži pripomienky, ale chce si zachovať svoj umelecký vklad. Navrhnuté nové stretnutie s autorom po upravení grafiky

- dr. Urbanček, dr. Buchvald, prof. Šimaljaková vybrali z publikácií navrhnutých na ocenenie za najlepšiu publikáciu mladého dermatológa za rok 2009 tri práce, pri tajnom hlasovaní väčšinu hlasov dostala práca autorov J. Hegyi a spol., a bola odsúhlasená finančná odmena 700 €, cena bude odovzdaná v rámci Smrdáckych dní 2010

- dr. Buchvald a dr. Kolátorová  preverili informácie a podmienky ohľadom projektu e-learningového portálu SLK (iMed) - je určený pre praktických lekárov, navrhnuté je spracovanie 9 ťažiskových tém z dermatovenerológie,  možnosťou je aj nafilmovanie prednášok z kongresu a ich sprístupnenie na portáli, odporučené je zvolenie redakčnej rady. Výbor schvaľuje do redakčnej rady doc. Danillu, dr. Buchvalda a dr. Lidaja

- výbor súhlasí aby zástupca iMed-u prišiel filmovať na kongres SDVS-ČDS, ale o podmienkach súhlasu sa dohodne priamo s jednotlivými autormi prednášok

- dr. Buchvald – na základe odporučenia vedenia SLS listom oslovil riaditeľa ÚDZS  dr. Demoviča s návrhom zabezpečenia prednášok na pripravovaný kongres SDVS-ČDS, do sekcie venovanej zaregistrovaným chybám pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našom odbore. Zatiaľ bez odpovede.

- dr. Lidaj - pripravil priestor na www.sds-sk.sk  pre informácie o Sekcii sestier pracujúcich v dermatovenerológii organizovaných pod SLS, sú tam informácie a fotografie z minulých kongresov i termín budúceho stretnutia  

- vzhľadom na neprítomnosť prof. Péča na schôdzi výboru nebola podaná informácia hlavného odborníka o hlásení na EPIS

- zápisnica bola schválená

 

3. VI. kongres SDVS-ČDS 2010

- dr. Buchvald - dostal od dr. Lidaja návrh na logo kongresu SDVS-ČDS, výbor súhlasí s jeho použitím na kongresových materiáloch

- na kongres je zatiaľ prihlásených cca 300 účastníkov, 40 prednášok, 10 posterov, 7 sympózií, je spracovaný rámcový program, vzhľadom na počet prednášok nebudú paralelné sekcie, odborný program len v jednej sále

-  dr. Buchvald – z minulého roku ostalo neprebraté ocenenie, prof. Šimaljaková sa nemohla zúčastniť Smrdáckych dní, bude odovzdané na spoločnom kongrese v Bratislave

- dr. Buchvald – abstrakty z kongresu nebudú na CD, ale vytlačené v zborníku a neskôr publikované v časopise Čes.-slov. Derm.

 

4. Rôzne

- doc. Danilla - v októbri bude konferencia pediatrickej dermatovenerológie k 50-temu výročiu založenia Detskej kožnej kliniky DFNsP, pripravil prvú informáciu 

- dr. Flimer – pripravil a členom výboru rozposlal návrh na doplnenie katalógu výkonov pre odbor dermatovenerológia

- doc. Danilla – spracované a navrhnuté výkony s bodovníkom posudzuje a schvaľuje komisia, je tendencia čo najviac ušetriť, poisťovne dávajú limity

- dr. Nejdková, dr. Kolátorová – odporúčajú navštíviť GR VšZP v Bratislave

- dr. Kolátorová – katalóg výkonov má dôležitý význam pre odbor dermatovenerológie, aby bol záujem o atestácie a prácu v odbore, nielen o kozmetiku

- dr. Vrtíková – lekári bodujú len po limit a potom si berú dovolenky

- dr. Štovčík, dr. Vrtíková – aj na dermatovenerologických lôžkových oddeleniach je ťažké plniť aj obložnosť aj mať nízke náklady

- doc. Danilla – kožné lôžkové oddelenia nahradili DOSTy, ale nerobí sa výchova mladých, hrozí že dermatovenerológia bude len nadstavbou internej medicíny

- dr Urbanček – kožné odd. v Banskej Bystrici má žiadosti o miesto od 12 lekárov, ale miesto len pre jedného, na západe sú rezidenti platení Min. zdravot.

- výbor súhlasí so zaslaním spracovaného návrhu dr. Flimera na Ministerstvo zdrav. p. Vívodovej

 

Výbor berie na vedomie:

-  informáciu o spracovaní pripomienok výboru k návrhu medaily SDVS

 

 Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze

- výbor súhlasí s filmovaním vybraných prednášok na kongrese SDVS-ČDS zástupcom iMedu, ktorý sa o podmienkach súhlasu dohodne priamo s autormi prednášok

- výbor schvaľuje do redakčnej rady iMed pre spracovanie 9 dermatovenerologických tém pre lekárov I. kontaktu doc. Danillu, dr. Buchvalda a dr. Lidaja

- abstrakty zo spoločného kongresu SDVS a ČDS 2010 nevydať na CD nosiči, ale v tlačenej forme

 

Výbor ukladá:

- prof. Péč – ako hlavný odborník zistí podrobné informácie o hlásení na EPIS

- výbor súhlasí so zaslaním návrhu na doplnenie katalógu výkonov spracovaného Dr. Flimerom na Ministerstvo zdrav. p. Vívodovej

 

V Martine 14.05.2010 zapísali Dr. Lidaj, Dr. Breznická

 


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa  22.10.2010 o 9,30 v knižnici Kožnej kliniky FN na Mickiewiczovej 13 v Bratislave.

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Breznická Ľudmila,  MUDr. Flimer Vladimír, doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc.,  MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj,  MUDr. Nejdková Alena, prof. MUDr. Péč Juraj PhD,  MUDr. Eva Rasochová, MUDr. Urbanček Slavomír, PhD, MUDr. Eva Vrtíková, 

Ospravedlnení: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD

Ospravedlnení:  MUDr. Katarína Poláková PhD , MUDr. Tibor Štovčík

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Voľby do výboru SDVS

4. Rôzne

                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- prof. Péč – informácie hlavného odborníka

- program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

-  boli spracované pripomienky výboru k prvému návrhu medaily SDVS, Dr. Kolátorová predložila na porovnanie nový návrh autora, všetci členovia výboru sa zhodli, že prvý návrh je lepší, a k prvej diskusii o nevhodnosti rastlín v pozadí pridali návrh ich náhrady predĺžením vlasov

- e-learning SLK (iMED) - redakčná rada pre spracovanie 9 dermatovenerologických tém pre lekárov I. kontaktu doc. Danilla, Dr. Buchvald a Dr. Lidaj zatiaľ túto otázku neriešila

- abstrakty zo spoločného kongresu SDVS a ČDS 2010 boli vydané v tlačenej forme v zborníku abstraktov a budú publikované znovu v časopise Česko-slovenská dermatologie

- prof. Péč – podal informácie o hlásení na EPIS, zároveň informoval, že v návrhu katalógu výkonov je aj fototerapia, informoval aj o problémoch s epikutánnymi testami Trolab, týkajúce sa zlyhania distribútorskej firmy

- v diskusii k týmto otázkam vystúpili Dr. Vrtíková, Dr. Urbanček, Dr. Buchvald, výbor sa uzniesol riešiť to spolu s ČDS a obrátiť sa na výrobcu testov s požiadavkou zabezpečiť nového distribútora

- zápisnica bola schválená

 

3. Voľby do výboru SDVS

- Dr. Buchvald – vzhľadom k uplynutiu volebného obdobia treba do koncu tohto roku zrealizovať voľby výboru a dozornej rady, návrh je na jednokolové korešpondenčné voľby v termíne 10.11.-6.12.2010. Spracoval návrh informatívneho listu určeného pre všetkých členov spoločnosti, ktorý bude priložený k hlasovaciemu lístku, k zásielke bude súčasne priložený aj menný zoznam všetkých členov spoločnosti. O výsledku volieb sa bude môcť referovať na výborovej a členskej schôdzi SDVS na Smrdáckych dňoch, kde bude treba pripraviť správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie (Dr. Buchvald), správu pokladníka o hospodárení (Dr. Kolátorová), a správu dozornej rady (Dr. Osuský) o dodržiavaní predpisov a nariadení pri práci výboru

- výbor ostáva 13-členný, dozorná rada trojčlenná, hlasovací lístok bude spoločný pre výbor aj DR, do voľných riadkov sa bude môcť dopísať ďalší kandidát, ale musí sa dodržať celkový počet (13 resp. 3). Kandidáti, ktorí získajú dostatočný počet hlasov aj do výboru aj do DR sa budú musieť rozhodnúť.

- Dr. Lidaj – pripomína, že voľby by sa mali konať aj v sekciách (fotobiologická sekcia, sekcia flebologická a hojenia rán)

- Dr. Buchvald – voľby do fotobiologickej sekcie bude riadiť doc. Hegyi, jej predseda, a voľby do sekcie flebologickej a hojenia rán bude zrejme vhodné urobiť neskôr, zatiaľ sa neaktivizoval potrebný počet členov, a ak sa to nepodarí budúci rok, možno bude treba zrušiť túto sekciu

 

4. Rôzne

- Dr. Buchvald podal informáciu o prebehnutom kongrese SDVS-ČDS 2010 v Bratislave, dostal poďakovania od účastníkov,  kongres bol ziskový i finančne, vyzdvihuje pomoc firmy SPIRIG

- Dr. Buchvald - z ďalších akcií spomenul Kurz pre mladých dermatovenerológov, odborne zaštítený Dermatovenerologickou klinikou SZÚ v Banskej Bystrici.

- Dr. Buchvald - ako prezident SDVS sa zúčastnil ako hosť schôdze Talianskej dermatologickej spoločnosti.

- Dr. Buchvald poďakoval členom výboru za písomné súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny členov pri podpore kandidatúry usporiadania Svetového dermatologického kongresu v r. 2015 vo Viedni, pripomenul prísľub terajšej prezidentky Rakúskej dermatovenerologickej spoločnosti (ÖGDV) prof. Volc-Platzer usporiadať v čase konania kongresu sympózium a sprostredkoval jej poďakovanie za podporu.

- Dr. Buchvald – firma Johnson-Johnson žiada o predĺženie doterajšej zmluvy o možnosti používať na výrobkoch Neutrogena a Compeed odporúčanie slovenských dermatológov resp. Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti na ďalšie dva roky, a navrhuje uzatvoriť aj novú zmluvu s rovnakými podmienkami pre výrobky Johnson’s Baby. Výbor súhlasí.

- Dr. Buchvald – vydavateľstvo SOLEN ponúklo možnosť komplexne organizačne zabezpečiť kongres Dermatovenerológia pre prax v termíne september-október 2011, v lokalite stredného Slovenska, sami oslovia aj prednášajúcich, ktorých voľba však bude podliehať schváleniu výborom SDVS. Výbor súhlasí, ale vzhľadom k možnej kolízii s inými európskymi dermatovenerologickými akciami navrhuje termín okolo 15. septembra.

- Dr. Buchvald - firma PHC požiadala o možnosť prezentovať svoj návrh e-learningového portálu určeného pre špecialistov-dermatovenerológov na Slovensku (na rozdiel od portálu SLK, určeného pre všeobecných lekárov) na najbližšej schôdzi výboru. Výbor súhlasí.

- Dr. Mečiarová písomne požiadala o príspevok 300 € na výdavky pri aktívnej účasti na zahraničnom kongrese v USA, všetky patričné dokumenty predložila, výbor súhlasí

- Dr. Buchvald – informoval o práci na zmene internetovej adresy súvisiacej so zmenou názvu našej dermatovenerologickej spoločnosti na www.sdvs.sk , aj po jej zavedení bude ešte rok platiť aj pôvodná adresa www.sds-sk.sk

- Dr. Kolátorová, Dr. Flimer – Občianske združenie: Lekári pre zdravú kožu nahlásili do kalendáru podujatí 4 akcie, žiadajú záštitu SDVS nad svojimi akciami, výbor súhlasí

- prof. Péč – informácie z EADV, IUSTI, UEMS:

- navrhuje preložiť a podľa slovenských podmienok upraviť guideliny terapeutických postupov pre jednotlivé dermatózy, ktoré už sú spracované odbornými európskymi organizáciami dermatovenerológov. Guideliny pre dermatovenerológiu žiada Ministerstvo zdravotníctva, výbor súhlasí.

- napriek tomu že v niektorých krajinách došlo k úprave dĺžky postgraduálneho štúdia, UEMS trvá na 5 ročnom období atestačnej prípravy v dermatovenerológii, a v pregraduálnom štúdiu ročne 120-150 hodín

- dostal úlohu vypracovať analýzu PCH  u nás - gonorrhoea, syfilis, HIV, sledovanie rezistencie na ATB, aká je laboratórna diagnostika

- na kongrese IUSTI v Tbilisi bol pozitívne hodnotený Alpe-Adria-Danube kongres u nás v Košiciach

    

Výbor berie na vedomie:

-  informáciu o spracovaní pripomienok a ukážku druhého grafického návrhu medaily SDVS

- informáciu o práci na zmene internetovej adresy súvisiacej so zmenou názvu našej dermatovenerologickej spoločnosti na www.sdvs.sk

- informácie prof. Péča z IUSTI a UEMS

 

 Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze

- jednokolovú korešpondenčnú formu volieb do výboru a dozornej rady SDVS v termíne 10.11.-6.12.2010

- zloženie: 13-členný výbor, dozorná rada 3-členná

- volebnú komisiu v zložení Dr. Velická (predseda), Dr. Filkornová, Dr. Czurková

- predĺženie doterajšej zmluvy s firmou Johnson-Johnson o možnosti používať na na výrobkoch Neutrogena a Compeed odporúčanie dermatológov Slovenska resp. Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti na ďalšie dva roky

- uzatvoriť aj novú zmluvu na výrobky Johnson’s Baby za tých istých podmienok

- usporiadať kongres Dermatovenerológia pre prax, organizačné zabezpečenie spoločnosť SOLEN v lokalite stredného Slovenska v termíne okolo 15. Septembra 2011

- prezentovanie informácií a možnosti e-learningového portálu firmy PHC na výbore SDVS

- odbornú záštitu SDVS nad akciami Občianskeho združenia: Kožní lekári za zdravú kožu v roku 2011

- preloženie už vypracovaných európskych guidelinov terapie vybraných dermatóz a ich korekciu na slovenské podmienky

 

Výbor ukladá:

- Dr. Buchvald – problémy s dodávkou epikutánnych testov Trolab riešiť spolu s ČDS a obrátiť sa na ich výrobcu

- na členskú schôdzu v Smrdákoch pripraviť a predniesť správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie (Dr. Buchvald), správu pokladníka o hospodárení (Dr. Kolátorová), a správu dozornej rady (Dr. Osuský) o dodržiavaní predpisov a nariadení pri práci výboru

- Dr. Urbanček – podať žiadosť na založenie pracovnej skupiny psoriázy

 

V Bratislave 22.10.2010 zapísal Dr. Lidaj


Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 10.12.2010 (piatok) o 12,30 v zasadačke PLK Smrdáky.

 

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD, MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Gabriela Kolátorová , MUDr. Ján Lidaj , prof. MUDr. Juraj Péč, PhD, MUDr. Eva Rasochová, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD, MUDr. Eva Vrtíková

 

Program:

l.  Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. Voľby do výboru SDVS

4. Rôzne

                                   

1. Otvorenie a schválenie programu

- schôdzu otvoril MUDr. Dušan Buchvald, PhD, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu

- doc. Danilla –  predkladá správu o finančnom vyhodnotení schôdze Dermatózy detí

- dr. Urbanček –  predkladá žiadosť na založenie pracovnej skupiny psoriázy

- program bol schválený

 

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

- prof. Péč – navrhuje oživiť pracovnú skupinu ev. založiť sekciu pre pohlavné choroby, treba podporiť aktivitu SDVS v tejto oblasti, ako hlavný odborník na najbližšiu schôdzu pripraví správu o problematike STI

- zmluva s firmou Johnson-Johnson o možnosti používania formulácie „Odporúčané slovenskými dermatológmi“ pri výrobkoch Neutrogena a Compeed bola predĺžená na ďalšie 2 roky

- kongres Dermatovenerológia pre prax, organizačne zabezpečený spoločnosťou SOLEN,  bude v lokalite stredného Slovenska v termíne  okolo 15. októbra 2011

- prezentovanie e-learningového portálu firmy EUNI speciál pripravil na schôdzu výboru Dr. Finsterle

- dr. Buchvald jednal ohľadne absencie epikutánnych testov Trolab na Slovensku, obrátil sa písomne na riaditeľa firmy Hermal s požiadavkou zabezpečenia dodávky testov Trolab na Slovensko, doteraz však nedostal odpoveď.    

- dr. Urbanček – návrh založenia pracovnej skupiny pre psoriázu je v programe dnešnej schôdze výboru v časti Rôzne

 

3. Voľby do výboru SDVS

- dr. Buchvald -  jednokolové korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SDVS prebehli v určenom termíne, do 6.12. bolo na SLS doručených 198 vyplnených hlasovacích lístkov, výsledky spracovala volebná komisia a za SLS JUDr. Mistríková a p. Kurucová. Podľa počtu obdržaných hlasov ostáva výbor aj dozorná rada v súčasnom zložení aj do ďalšieho funkčného obdobia 2011-2014. Zápisnica volebnej komisie bude v plnom znení uverejnená na webovej stránke SDVS.

 

4. Rôzne

- dr. Buchvald – poďakovanie organizátorom konferencie Dermatózy detí za vysokú odbornú úroveň i hladký priebeh, rovnako poďakovanie aj organizátorom krajského seminára v Bratislave

- dr. Buchvald - 7. spoločný kongres ČDS-SDVS 12.-14. apríla 2011

- dr. Buchvald – jarné sympózium EADV bude bezprostredne nadväzovať na VII. spoločný kongres

- dr. Buchvald - ďalšie akcie SDVS v roku 2011:

- konferencia pred Euromelanoma Day podľa informácie od predsedu fotobiologickej

   sekcie doc. Hegyiho sa t.r. nebude organizovať

- XII. Smrdácke dni budú v obvyklom decembrovom termíne 9.-10.12.2011

- Kurz rezidentov,  ktorý organizuje L´Oreal s odbornom garanciou SDVS, bude podľa   

   informácie od Mgr. Denkovej v r. 2011 v Prahe aj pre mladých slovenských   

   dermatovenerológov a v r. 2012 v Bratislave aj pre mladých českých   

   dermatovenerológov.  Súhlasili s tým predstavitelia sekcií mladých  

   dermatovenerológov oboch spoločností. Termín ešte nie je určený.

- dr. Urbanček – navrhuje založenie pracovnej skupiny pre psoriázu, výbor súhlasí, dr. Urbanček žiadosť dopracuje a predloží na najbližšej schôdzi výboru

- dr. Lidaj urobí na www stránke priestor pre túto pracovnú skupinu 

- dr. Finsterle – referoval o e-learningovom portáli EUNI speciál a možnosti jeho rozbehnutia na Slovensku

- dr. Buchvald - časopis Journal od Drugs in Dermatology (JDD) ponúka dohodu o partnerstve s SDVS – ponúka bezplatný prístup na online verziu časopisu pre všetkých členov SDVS, ktorí o to požiadajú. Ako protislužbu žiada o súhlas uvádzať logo SDVS ako svojho partnera a uvádzať časopis JDD na stránke SDVS a v komunikácii SDVS ako partnera spoločnosti. Naši  členovia sa budú prihlasovať jednotlivo. Výbor súhlasí.

- dr. Buchvald – v rámci pripomienkového konania oponoval návrh indikačného obmedzenia liečby psoriázy detí do centier na detských oddeleniach resp. klinikách a nie na dermatovenerologických klinikách resp. oddeleniach, s výnimkou Detskej dermatovenerologickej kliniky v Bratislave.

 

Výbor berie na vedomie:

- výsledky volieb do výboru a dozornej rady SDVS

- prezentáciu Dr. Finsterleho o e-learningovom portáli EUNI-special

 

Výbor schvaľuje:

- zápisnicu z predchádzajúcej schôdze

- založenie Pracovnej skupiny pre psoriázu

- odloženie problematiky e-learningového vzdelávania na budúci rok 2011

- uvádzať logo SDVS ako partnera v americkom časopise Journal od Drugs in Dermatology i možnosť uvádzať JDD ako partnera SDVS

 

Výbor ukladá:

- hlavný odborník DV prof. Péč na najbližšiu schôdzu výboru pripraví správu o problematike STI

- dr. Urbanček dopracuje žiadosť na založenie Pracovnej skupiny pre psoriázu

- dr. Lidaj urobí na www stránke priestor pre túto pracovnú skupinu 

- prof. Péč - overí výsledok pripomienkového konania k možnostiam biologickej liečby psoriázy detí

  

V Smrdákoch 10.12.2010 zapísal Dr. Lidaj