Archív Sestry DV - SSSaPA SSDV

 

 2012

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V DERMATOVENEROLÓGII  A PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY

POZVÁNKA na VI. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii s medzinárodnou účasťou

 Téma: Ošetrovateľská starostlivosť v dermatológii,  Varia

 23. a 24. november 2012

Miesto konania: PLK Smrdáky, liečebný dom Centrál

Organizačné pokyny: Konferenčné poplatky sú stanovené dohodou v zmysle Vyhlášky č. 18/1996 Z.z. vo výške:

10,-€  pre členov SLS – dermatovenerologická sekcia

25,-€  pre nečlenov SLS - dermatovenerologická sekcia

30,-€  pri platbe v deň konferencie

Spôsob úhrady:          

— bankovým prevodom

— poštovou poukážkou

Bankové spojenie:   VÚB Bratislava-mesto 4532012/0200, variabilný symbol VS: 12429/05211

Poplatky: ubytovanie a raňajky 34€ na osobu (orientačná cena)

Spôsob dopravy: železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8km). Osobným autom smer: Bratislava, Kúty, Šaštín, Smrdáky, alebo Trnava, Senica, Smrdáky.

Kontakt: Viera Lukášova 02/5729 0764, e-mail: viera.lukasova@sm.unb.sk

Sponzor PLK Smrdáky

Návratka (pre formát vo Worde kliknite na Návratka A5 - 2012.doc )

Pri registrácii je potrebné preukázať doklad o zaplatení konferenčného poplatku. Členovia dermatovenerologickej sekcie SSS a PA SLS sa preukážu dokladom o zaplatení ročného členského príspevku. Pri aktívnej účasti neplatíte konferenčný poplatok !

Aktuálne informácie nájdete na internetovej  stránke www.sdvs..sk 

Návratku prosím zaslať ihneď obratom na adresu:

Mgr.Viera Lukášová

Dermatovenerologická klinika

UNB Staré Mesto, Mickiewiczova 13

813 69 Bratislava

PROGRAM  23. novembra

11,00 -12,30 hod.        Registrácia

12,45 hod.                   Slávnostné otvorenie konferencie

13,00 hod.                   Odborný program

 

 1. Sú obväzové a krycie materiály vždy prekážkou VIPL fotostimulácie ako jednej z podporných metód ošetrovateľskej starostlivosti? (Prof.MUDr.Elena Kukurová, CSc., Ing.Michal Weis, CSc., LF UK, Špitálska 24, Bratislava)

 2. Liečebné metódy využívajúce pozitívne účinky magnetického poľa na organizmus (Doc.RNDr.Elena Ferencová, CSc., LF UK, Špitálska 24, Bratislava)

 3. Vplyv výživy na zdravotný stav kože jedinca z aspektu jeho biologického veku (Doc.MUDr.Leoš Středa, CSc., LF UK, Praha, ČR)

 4. Kožné vaskulitídy (Bc.Alexandra Czaniková, Dermatovenerologická kl. LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava)

 5. Najčastejšie recidivujúce ochorenia vyvolané vírusmi herpes simplex (Ľubica Kahounová, MUDr.Michaela Blaško, PhD., Dermatovenerologická kl. LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava)

 6. Kvalita života detí s atopickou dermatitídou (Mgr.Monika Chudejová, Silvia Jasenková , DFNsP Dermatovenerologická kl., Limbova 1 Kramáre, Bratislava)

 7. Ošetrovanie detí s diagnózou scabies (Bc.Katarína Popluhárová, Mgr.Veronika Folkmannová, DFNsP Dermatovenerologická kl., Limbova 1 Kramáre, Bratislava)

 8. Mladá a stará pokožka (Mgr.Dagmar Ivanová, Mgr.Viera Lukášová, Dermatovenerologická kl. LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava)

 9. Ošetrenie chorých pri lymfatických edémoch (Zuzana Kišová Gažová, LFUK a UNB, II.interná kl., cievna ambulancia, Mickiewiczova 13, Bratislava)

 10. Padanie vlasov (Timea Némethová, Ivona Blažeková, Dermatovenerologická kl. LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava)

 1. Mýty a fakty o antibiotikách (Mgr.Mária Arpášová, Dermatovenerologická kl. LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava, Bc.Mária Daneková, PRIF UK, Mlynská Dolina, Bratislava)

 2. Súčinnosť ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotných poisťovní (Martina Zaviščáková, UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 24, Bratislava)

 20,00 hod. Diskusia

 

 PROGRAM  24. novembra

9,00 hod.                     Odborný program 

 1. Kožná forma GvHD (Mgr.Monika Kováčová, KHaT - Transplantačné centrum, LFUK a UNB, Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava, Mária Kramáriková, LK Life Style, Bratislava)

 2. Vplyv edukácie na kvalitu života pacientov pri chronických ranách – kazuistika (PhDr.Emília Madarászová, UNB ŠGN Podunajské Biskupice, Bratislava)

 3. Edukácia dieťaťa a rodiny s atopickou dermatitídou (Lucia Kračmerová, DSS Zelený Dom, Čulenová 3, Skalica)

 4. Potenie z pohľadu modernej medicíny (Mária Kramáriková, LK Life Style, Drotárska 19, Bratislava, Mgr.Monika Kováčová KHaT - Transplantačné centrum, LFUK a UNB, Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava )

 5. Štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s atopickou dermatitídou (PhDr.Viera Tereková,PhD., doc. PhDr. Kubicová Ľudmila PhD., PhDr. Ozogányová Magda PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Limbová 12, Bratislava)

 6. Ulcus cruris pri diabetes mellitus – diabetická noha (Renáta Kukyová, Viera Fašungová, Dermatovenerologická kl. LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava)

 7. Terapia ulcus cruris venosum (Viera Fašungová, Renáta Kukyová, Dermatovenerologická kl. LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava)

14,00 hod.                   Diskusia, ukončenie.

 

(pre pozvánku a program vo Worde kliknite na SLS Smrdáky - pozvánka-program 2012.doc )


2011

Zápisnica zo zasadnutia Výboru a Dozornej rady Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Jednokolové korešpondenčné voľby do Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii SSSaPA sa začali 15.02.2011 rozposlaním listových zásielok. Dátum ukončenia volieb bol 04.03.2011. Dňa 16.03.2011sa zišli členovia novozvoleného výboru a dozornej rady Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Výbor zvolil v tajnom hlasovaní predsedu, podpredsedu, vedeckého sekretára a dvoch členov.

Výbor:

Predseda: Mgr.Viera Lukášová, Bratislava, č.t. 02/57290764,  e-mail: viera.lukasova@sm.unb.sk

Podpredseda: Mgr.Veronika Folkmannová, Stupava, č.t. 0907/891837, e-mail: veronika.folkmann@centrum.sk

Vedecký sekretár: Bc.Alexandra Czaniková, Vlčany, č.t. 0905754569, e-mail: czanikova@gmail.com

Člen výboru: Bc.Katarína Popluhárová, Silvia Jaseneková

Dozorná rada: Drahuša Zemanová, členovia: Timea Némethová, Viera Šefčíková

 

 

KONGRES 2011 JE ZRUŠENÝ

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK, ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI, SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V DERMATOVENEROLÓGII

P O Z V Á N K A    na VI. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Miesto konania:  PLK  Smrdáky

Termín:                  25. a 26.  november 2011

Téma:                    Ošetrovateľská starostlivosť v dermatovenerológii, Varia

Záväzný termín odoslania prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť: do 31.8. 2011.

Prihlášky zasielajte na adresu: Mgr.Viera Lukášová, Dermatovenerologická klinika, UNB  Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava,  02/572 90 764, e-mail: lukasova@sm.unb.sk

Konferenčný poplatok:

Pri aktívnej účasti neplatíte konferenčný poplatok !

Konferenčné poplatky sú stanovené dohodou v zmysle Vyhlášky č. 18/1996 Z. z. vo výške:

12,- €      pre členov SLS – dermatovenerologická sekcia

25,- €      pre nečlenov SLS – dermatovenerologická sekcia

30,- €      pri platbe v deň konferencie

Spôsob úhrady:  

- bankovým prevodom

- poštovou poukážkou

Prosíme, aby ste konferenčné poplatky platili vopred. Pri registrácii je potrebné preukázať doklad o zaplatení poplatku. Prihláseným účastníkom zašleme pozvánku s programom. Aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke www.sds-sk.sk

Viera Lukášová,  predsedníčka sekcie

Pre tlač pozvánky a návratky kliknite na SDV Konferencia - 1pozvanka 2011.doc

KONGRES JE ZRUŠENÝ


2010

 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V DERMATOVENEROLÓGII A PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY

POZVÁNKA

Na V. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Téma:

Ošetrovateľská starostlivosť v dermatológii

Varia

26. a 27. november 2010

Miesto konania: PLK Smrdáky, liečebný dom Centrál

Organizačné pokyny:  Konferenčné poplatky sú stanovené dohodou v zmysle Vyhlášky č. 18/1996 Z.z. vo výške:

9,-€  pre členov SLS – dermatovenerologická sekcia, 20,-€  pre nečlenov SLS - dermatovenerologická sekcia, 25,-€  pri platbe v deň konferencie

Spôsob úhrady :           — bankovým prevodom   — poštovou poukážkou

Bankové spojenie:       VÚB Bratislava-mesto 4532012/0200 variabilný symbol VS: 10-429/05211

Poplatky: ubytovanie, celodenná strava 34€ na osobu (orientačná cena)

Spôsob dopravy: železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8km). Osobným autom smer: Bratislava, Kúty, Šaštín, Smrdáky, alebo Trnava, Senica, Smrdáky.

Kontakt: Viera Lukášova 02/5729 0764, e-mail: lukasova@faneba.sk

Sponzor PLK Smrdáky

PROGRAM 

26. novembra

11,00 -12,30 hod.         Registrácia

12,45 hod.                   Slávnostné otvorenie konferencie

13,00 hod.                   Odborný program

 

1.     Fotokoloroterapia (prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Ing. Michal Weis, CSc., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, LFUK Bratislava)

2.     Farebná strava (doc. MUDr. Leoš Středa, CSc., Pedagogická fakulta UK Praha)

3.     Farebná muzikoterapia (RNDr. Elena Ferencová, CSc., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, LFUK Bratislava)

4.     Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s dg. Tinea capitis – kazuistika (Bc. Monika Chudejová, Silvia Jasenková, DFNsPDetská dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

5.     Asistencia sestry pri PUNCH biopsii (Bc. Katarína Popluhárová, Mgr. Veronika Folkmannová, DFNsP Detská dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

6.     Možnosti odstraňovania celulitídy pomocou prístrojov (Mária Kramáriková, Mgr. Katarína Slivková  LIFE STYLE Bratislava)

7.     Herpes zoster (Bc. Alexandra Czaniková, UNB Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

8.     Úloha sestry pri podávaní biologickej liečby u chorých s dg. Psoriasis vulgaris (Katarína Kápasová, Eva Vargočková, UN L.P., Rastislavova 43, Košice)

9.     Psychické a sociálne potreby u pacienta s dg. Psoriasis vulgaris (Mgr. Libuša Dudová, Beáta Čuchtová, UN L.P., Rastislavova 43, Košice)

10.  Psycho – sociálne aspekty u chorých s dg. Pemphigus vulgaris (Júlia Pirčáková, Beáta Čuchtová, UN L.P., Rastislavova 43, Košice)

20,00 hod. Diskusia

 

27. novembra

9,00 hod.                    

1.     Bioaktívne krytie – jedinečný pomocník v dermatologickej praxi (MUDr.Júlia Stracenská Svidník)

2.     Lokálna liečba a kompresia v liečbe venóznych vredov predkolenia (MUDr.Marek Čambal, MUDr.Boris Hrbatý, MUDr.Simona Polakovičová, UNB Chirurgická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

3.     Larválna terapia – princípy a účinky (MUDr.Marek Čambal, MUDr.Boris Hrbatý, Simona Polakovičová, UNB Chirurgická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

4.     Edukácia pacientov s ulcus cruris venosum (PhDr.Viera Tereková,PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Limbová 12, Bratislava)

5.     Edukácia pacienta s diabetickou nohou (PhDr.Emília Madaraszová, FNsP Špecializovaná geriatrická nemocnica, Bratislava)

6.     Lymská borelióza – kožné prejavy (MUDr.Jana Grenčíková, MUDr.Daniel Fuchs NsP Skalica, Infekčné oddelenie)

7.     Prípravky Dr. Michaels – Liečba psoriázy u detí (MUDr.Anna Jiráková, FN Bulovka, Praha 8)

8.     Úloha dermokozmetiky v liečbe akné (Mgr. Silvia Viestová, LA ROCHE-POSAY)

14,00 hod. Diskusia, ukončenie

 

Program  i návratka kliknite na  SDV Smrdáky - pozvánka-program 2010.doc  SDV Návratka 2010 A5.doc

 

Fotografie z akcie:

    


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V DERMATOVENEROLÓGII  A PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY

POZVÁNKA  na V. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Téma: Ošetrovateľská starostlivosť v dermatológii, Varia

26. a 27. novembra 2010, PLK Smrdáky, Miesto konania: , PLK Smrdáky, liečebný dom Centrál , 48° 43' 18.74"N   17°18'13.89" E

Záväzný termín odoslania prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť: do 31.8. 2010

Prihlášky zasielajte na adresu:Mgr.Viera Lukášová, Dermatovenerologická klinika, FNsP  Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Konferenčné poplatky sú stanovené dohodou v zmysle Vyhlášky č. 18/1996 Z. z. vo výške:

 9,- €      pre členov SLS – dermatovenerologická sekcia

20,- €     pre nečlenov SLS – dermatovenerologická sekcia

25,- €     pri platbe v deň konferencie

Spôsob úhrady: bankovým prevodom, poštovou poukážkou SLS. Prihláseným účastníkom zašleme pozvánku s programom a poštovou poukážkou SLS. Prosíme, aby ste konferenčné poplatky platili vopred. Pri registrácii je potrebné preukázať doklad o zaplatení poplatku.  Pri aktívnej účasti neplatíte konferenčný poplatok !

Dalšie info a návratka  SDV Konferencia 2010  1.pozvanka

Bioster, a.s., Tejny 621, 664 71 Veverská Bítýška, Česká republika www.bioster.cz www.traumacel.cz ,

TEREZA SVOBODOVÁ , marketingový specialista, E-mail: t.svobodova@bioster.cz , Mobil: +420 734 310 743, Tel.: +420 549 429 149


2009

27.-28. november 2009, Slovenská Spoločnosť Sestier a Pôrodných Asistentiek (SSSaPA), organizačná zložka Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS), Sekcia Sestier pracujúcich v Dermatovenerológii (SSDV), IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Téma: Ošetrovateľská starostlivosť v dermatológii,

Varia. Miesto konania: PLK Smrdáky, liečebný dom Centrál.

27. novembra 2009

11,00 -13,00 hod.     Registrácia

13,00 hod.                Slávnostné otvorenie konferencie

13,15 hod.                Odborný program:

 

1. Princípy VIP fototerapie (Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Ing.Michal Weis,CSc., Mgr.Ivana Christovová, Mgr.Mária Fleglová, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky a telemedicíny LFUK Bratislava)

2. Voľba metodiky a prístrojovej techniky (Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Ing.Michal Weis,CSc., Mgr.Ivana Christovová, Mgr.Mária Fleglová, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky a telemedicíny LFUK Bratislava)

3. Využitie fototerapie v dermatológii (Mgr.Veronika Folkmannová DFNsP – Detská dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

4. Kvalita života pacientov so psoriázou (PhDr.Viera Tereková,PhD. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14 Bratislava)

5. Edukácia pacienta pri nádorovom ochorení kože (PhDr.Zuzana Hudáková Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku)

6. Acne vulgaris – edukácia (Mgr.Libuša Dudová FNL.P. Klinika dermatovenerológie , Košice)

7. Kvalita života pacientov s bulóznou dermatózou (Mgr.Irena Kračunová, Bc.Lenka Juhászová FNL.P. Klinika dermatovenerológie Košice)

8. Naše skúsenosti s liečbou IVIG u pemfigu (Mgr.Viera Lukášová , Doc.MUDr.Danka Švecová,PhD. FNsP Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

20,00 hod. Diskusia

 

28. novembra 2009

9,00 hod.             Odborný program:

9. Ošetrovateľská starostlivosť o deti s chorobami vyvolanými herpetickými vírusmi (Chudejová Monika, DFNsP – Detská dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

10. Ošetrovateľská starostlivosť o deti s impetigom (Bc. Katarína Popluhárová DFNsP – Detská dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

11. Syfilis (Alžbeta Rajnáková Kožné odd. FN, Žarnova 11, Trnava)

12. Ochorenia spôsebené herpes zoster vírusom (Mgr.Katarína Filípková, Melánia Štepanovská, Infektologická ambulancia NsP Skalica a.s.)

13. Kompresívne pančuchové systémy (MUDr. Tomáš Kopal, NsP Kožné oddelenie, Považská Bystrica)

14. Moderné ošetrovanie rán (Bc. Lila Szénássyová, NsP Kožné oddelenie, Považská Bystrica)

15. Aspekty v živote chronických pacientov a význam podpornej skupiny (Mária Cetkovská, Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR,  A.Stodolu 17, Martin)

16. Liečba infikovaných rán v prvej fáze (Mgr. Veronika Lovíšková Lohmann&Rauscher)

17. Akné a dermokozmetika (Mgr. Silvia Viestová, La Roche Posay)

14,00 hod. Diskusia, ukončenie.

 

Fotografie (kliknite na obrázok)


2008

28.-29. november 2008, Slovenská Spoločnosť Sestier a Pôrodných Asistentiek (SSSaPA), organizačná zložka Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS), Sekcia Sestier pracujúcich v Dermatovenerológii (SSDV), III. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Téma: Acne a nové možnosti v liečbe, Varia. Miesto konania: PLK Smrdáky, liečebný dom Centrál.

28. novembra 2008

11,00-13,30 hod.        Registrácia

14,00 hod.                  Slávnostné otvorenie konferencie

14,15 hod.                  Odborný program

 

1. Čo by mal vedieť pacient s akné – od „pre – akné“ k akné (Viera Lukášová, FNsP Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

2. Etiopatogenéza akné (Renáta Kukyová, FNsP Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

3. Akné – optimálne možnosti liečby (Ľubica Kahounová, FNsP Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

4. Úloha moderných lokálnych retinoidov v liečbe akné (Bc.Alexandra Czaniková, FNsP Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

5. Roaccutane – výnimočný liek v histórii dermatológie

(Bc.Alexandra Czaniková, FNsP Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

6. Komplikácie akné (Renáta Kukyová, FNsP Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, Bratislava)

7. Akné a LA ROCHE-POSAY (Silvia Viestová LA ROCHE-POSAY)

20,00 hod.                    Diskusia

 

29. novembra 2008

9,00 hod.                    Odborný program

8. Akné v detskom veku (Bc.Veronika Folkmannová, DFNsP Dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

9. Liečba a ošetrovanie detí s acne vulgaris (Katarína Popluhárová, DFNsP Dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

10. Psychologické aspekty detského pacienta s acne (Bc.Monika Kovárová, DFNsP Dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

11. Fyzikálne metódy liečby akné (Mária Kramáriková, lekárska kozmetika Life Style, Dohnányho 12, Bratislava)

12. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s psoriázou (PhDr.Viera Tereková, SZU fakulta ošetrovateľstva a zdrav. odborných štúdií, Limbova 12, Bratislava)

13. Zásady správneho používania V.A.C. (MUDr.Tomáš Kopal, NsP Kožné oddelenie, Považská Bystrica

14,00 hod.                  Diskusia, ukončenie.

 

Fotografie (kliknite na obrázok)


2007

28.-29. november 2008, Slovenská Spoločnosť Sestier a Pôrodných Asistentiek (SSSaPA), organizačná zložka Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS), Sekcia Sestier pracujúcich v Dermatovenerológii (SSDV), II. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Téma: Acne a nové možnosti v liečbe, Varia. Miesto konania: PLK Smrdáky, liečebný dom Centrál.

 

Program: 

28.11.2008

12,30 – 14,30             Registrácia

15,00 hod.                  Slávnostné otvorenie konferencie

15,30 hod.                  Odborný program:

 

1. Ulcus cruris (Bc. Alexandra Czaniková, Dermatovenerologická klinika, FNsP Mickiewiczova 13, Bratislava)

2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s vredom predkolenia (Bc.Alexandra Czaniková, Dermatovenerologická klinika, FNsP Mickiewiczova 13, Bratislava)

3. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s vredom predkolenia v domácom prostredí (Bc.Alexandra Czaniková; Dermatovenerologická klinika, FNsP Mickiewiczova 13, Bratislava/

4. Liečba vredu predkolenia (Bc.Alexandra Czaniková, Dermatovenerologická klinika, FNsP Mickiewiczova 13, Bratislava)

5. Ošetrovanie dekubitu pomocou prípravku TenderWet (Bc. Monika Kováčová; KHaT FNsP Antolská 11, Bratislava)

6. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ulcus cruris venosum (PhDr. Viera Tereková, SZU FOZOŠ Limbova 12, Bratislava)

7. Využitie vlhkej terapie v liečbe ulcus cruris (Renáta Stankovianska, Bellamed, Kožná ambulancia, Brezno)

8. Liečebné postupy pri diagnóze ulcus cruris (Petra Kobelová; Bellamed, Kožná ambulancia, Brezno)

9. Priebeh liečby u pacientov s dg. ulcus cruris – kazuistika (Mária Kubicová, Bellamed, Kožná ambulancia, Brezno)

 

28.11.2008

10. Bolesť ako ošetrovateľský problém (Bc. Veronika Folkmannová, DFNsP Dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

11. Hemangiómy u detí (Katarína Popluhárová, Bc.Veronika Folkmannová, DFNsP Dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

12. KID syndróm (Keratosis-Ichtyosis-Deafness sy) (Mgr. Martina Zaviščáková, Bc.Monika Kovárová, DFNsP Dermatovenerologická klinika, Limbova 1, Bratislava)

13. Význam kompresívnej terapie v liečbe ulcus cruris (MUDr. Kopál)

14. V.A.C. – liečba kontrolovaným podtlakom (Lila Szenássyová)

15. Nová kapitola v liečbe rán - manažment exsudátu a znižovanie bolesti (Ing. Tatiana Binderová Coloplast a.s.)

 

Fotografie (kliknite na obrázok)


2006

6.-7. október 2006, Slovenská Spoločnosť Sestier a Pôrodných Asistentiek (SSSaPA), organizačná zložka Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS), Sekcia Sestier pracujúcich v Dermatovenerológii (SSDV), I. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Téma: Acne a nové možnosti v liečbe, Varia. Miesto konania: PLK Smrdáky, liečebný dom Centrál.

Program:  

6. októbra

12,30 – 14,30             Registrácia

15,00 hod.                  Slávnostné otvorenie konferencie

15,30 hod.                  Odborný program:

 

1. Psoriasis vulgaris (Arpášová Mária, Lukášová Viera, Dermatovenerologická klinika Mickiewiczova 13,FN Bratislava)

2. Psoriáza u detí (Kovárová Monika, DFNsP Kožná klinika Limbova 1, Bratislava)

3. Fototerapia u detského pacienta s psoriasis vulgaris – úloha sestry (Zaviščáková Martina, Popluhárová Katarína, DFNsP, Limbová 1 Bratislava)

4. Liečba biologikami u pacientov so psoriázou (Czaniková Alexandra, Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13, FN Bratislava)

5. Balneoterapia psoriázy (Bernátová Viera, PLK Smrdáky)

6. Pacient so psoriázou z pohľadu anesteziologickej sestry na operačnom sále (Gondárová-Vyhníčková Helena, Bruncková Iveta, OA IM NsP MUDr.L.N.Jégé Dolný Kubín)

7. Psychosociálne a etické problémy u pacientov so psoriázou (PhDr.Tereková Viera, SZU FOZOŠ Limbova 12, Bratislava)

Voľby výboru.

 

7. októbra

9,00 hod                     Odborný program:

1. Edukácia v ošetrovateľskom procese u pacientov so psoriázou (PhDr.Tereková Viera, SZU FOZOŠ Limbova 12, Bratislava)

2. Atopická dermatitída (Štrbíková Helena, Bôžiková Anna, Kožná ambulancia, Poliklinika Levice)

3. Práca sestry v kožnom stacionári (Kobelová Petra, Bellamed s.r.o., Brezno)

4. Fototerapia chronických kožných ochorení (Stankovianska Renáta, Dermabella n.o., Brezno)

5. Rozdiel v ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na lôžkovom oddelení, v stacionári a na kožnej ambulancii (Bc. Hladká Denisa, Kožná ambulancia, Liptovský Mikuláš, Jusková Anna, Kožná ambulancia, Liptovský Hrádok)

6. Nádorové ochorenia kože a mycosis fungoides (Čičmancová Anna, Kožné odd., Nemocnica Bojnice)

12,30 hod.                  Diskusia, ukončenie.

 

Fotografie (kliknite na obrázok)


2005

Slovenská Spoločnosť Sestier a Pôrodných Asistentiek (SSSaPA), organizačná zložka Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS), Sekcia Sestier pracujúcich v Dermatovenerológii (SSDV),  Konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Miesto konania: Dermatovenerologická kl.FN, Mickiewiczova 13, Bratislava

Program:

1. Atopický ekzém v detskom a dospelom veku a jeho diagnostika (Lukášová Viera, Arpášová Mária, Dermatovenerologická kl.FN, Mickiewiczova 13, Bratislava)

2. Manažment liečby atopického ekzému (Tibenská Anikó, Polakovičová Miloslava, Dermatovenerologická kl. FN, Mickiewiczova 13, Bratislava)

3. Pemphigus vulgaris a perspektíva pacientov s týmto ochorením (Czaniková Alelexandra, Czafiková Karolína, Dermatovenerologická kl. FN, Mickiewiczova 13 Bratislava)

4. Ulcus cruris a jeho možné komplikácie (Kotlárová Jarmila, Grédiová Lujza, Dermatovenerologická kl. FN, Mickiewiczova 13, Bratislava)

5. Novinky v liečbe dermatóz (Otrubčáková Margita, Kukyová Renáta, Dermatovenerologická kl. FN, Mickiewiczova 13, Bratislava)

6. Psychologické aspekty u pacientov v alergologickej ambulancii kožnej kliniky (Zemanová Drahuša, Huljaková Soňa, Dermatovenerologická kl. FN, Mickiewiczova 13, Bratislava)

7. Význam a uplatnenie fototerapie u vybraných kožných ochorení (Slaninková Slávka, DKK, Limbova 1, Bratislava)

8. Psychologické aspekty alopecie u detí (Folkmannová Veronika, Kováčová Monika, DFNsP Limbová 1, Bratislava)

9. Pemphigus vulgaris – kazuistika (Bôžiková Anna, Štrbiková Helena, Neštátna kožná ambulancia, Levice)

10.Uplatňovanie etických princípov v ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s dermatovenerologickým ochorením (h. Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD, MUDr. Jana Trizuliaková, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava )