Čs. Dermatológia

http://www.clsjep.cz/nts/casop/dermatologie/dermatologie.asp

Časopis uveřejňuje práce s aktuální dermatovenerologickou problematikou a s problematikou hraničních oborů. Je zaměřen převážně na jejich praktickou stránku, obsahuje však i nejnovější výsledky řešení výzkumných úkolů. Klinické a terapeutické studie přinášejí ověření epidemiologických, diagnostických a léčebných postupů zaváděných do praxe. Prezentace diagnosticky, diferenciálně diagnosticky nebo terapeuticky zajímavých kazuistik umožňuje rozšiřování znalostí v oboru, stejně tak jako rozsáhlejší přehledné a souborné práce, zaměřené na nejnovější informace a využívající i poznatků hraničních oborů. Úroveň svých znalostí si může čtenář ověřit v článcích kvízového charakteru. Jsou zařazovány i články mající význam pro praxi. Recenze nových knih upozorňují na zajímavé publikace, které vyšly u nás i ve světě. Časopis odráží též dění v odborné společnosti a informuje o zajímavostech v zahraničí.
Periodicita: 6 x ročně * Časopis
Formát: A4
Počet tiskových stran: 40-56 ČESKO-SLOVENSKÁ DERMATOLOGIE
ISSN 0009-0514
Ročník: 7
Indexováno/excerpováno v: EMBASE/Excerpta Medica, Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Bibliographia Medica Čechoslovaca
Vydává: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
Vedoucí redaktor: doc.MUDr. Jiří Štork, CSc., zástupce prof. MUDr.Jozef Buchvald, DrSc., odpovědná redaktorka Jana Šedová.
Předplatné na rok: 480 Kč / 552 Sk, jednotlivé číslo 80 Kč/92 Sk.
Informace o předplatném podá a objednávky českých a zahraničních předplatitelů přijímá: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: nts@iol.cz
Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá : Inzertní oddělení ČLS JEP, Vršovická 17, 101 00 Praha 10, tel. 224 266 226, fax 271 747 235.
Rukopisy zasílejte na adresu redakce časopisu: Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2.
Rukopis práce se skládá z těchto částí:
1) Titulní strana - uvádějte v následujícím pořadí:
* výstižný název celé práce
* jméno (iniciálu) a příjmení autora nebo autorů
* jsou-li autoři z různých pracovišť, je třeba označit jména a
příslušné pracoviště číslem
* název a sídlo ústavu, jméno vedoucího s tituly
* pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.
2) Souhrn v českém nebo slovenském a anglickém jazyce (15-30 řádek). Pokud souhrn nebude dodán v anglickém překladu, je třeba přiložit kopii souhrnu v originálním jazyce. Na konci souhrnu pište výstižná klíčová slova (3-6). Souhrn musí být rozdělen následujícím způsobem: stručný nástin základní problematiky, cíle práce, metodika, nejdůležitější výsledky a
závěry. Není přijatelná formulace, že byly prezentovány nebo diskutovány určité výsledky nebo údaje. V souhrnu nesmí být obsaženy zkratky nebo odkazy. U každého souhrnu uveďte název práce. Souhrn pište ve třetí osobě. Souhrny i klíčová slova se vyžadují u všech typů prací, včetně souborných a přehledných.
3) Vlastní text je u původních prací obvykle rozdělen na:
* klíčová slova
* úvod - uvádí stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování
* metodiku - charakterizuje výběr pacientů nebo pokusných zvířat, včetně kontrol. Použité metody (u přístrojů uvádějte výrobce a jeho adresu) a postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Na zavedené metody se pouze odkazuje. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie, včetně mezinárodních nechráněných zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání. K označení pacientů se neužívá jména, iniciály ani čísla chorobopisů, pacienti se uvádějí pod číslem anebo pod písmenem. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků. U fotografií je žádoucí souhlas pacienta.
* výsledky se uvádějí v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují nejdůležitější pozorování.
* diskuse - vyzdvihují se nové, důležité aspekty práce a závěry, srovnávají se s jinými odbornými studiemi a plánovanými závěry práce.
* podikování je ureeno jen osobám, které podstatni poispily k vypracování studie, autor musí mít souhlas osob uvedených v podikování.
4) Přehled literatury mezi citace lze zaoadit práce poijaté k publikaci ( s uvedením zkratky názvu easopisu a s poznámkou " v tisku"), neuvádijí se práce zaslané k tisku, ale dosud nepoijaté. Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak. Formální úprava citací se řídí podle ČSN 01 0196: příjmení, iniciála křestního jména autora nebo autorů, úplný název práce, mezinárodně uznávaná zkratka časopisu, ročník nebo svazek, letopočet, číslo stránky (první a poslední). U knižních publikací se uvádějí jména autora(ů) iniciálou křestního jména, název publikace, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, strana (y) citace.
Citace jsou v seznamu řazeny abecedně podle jmen autorů a očíslovány, u odkazů v textu uvádějte tato čísla v závorkách.
Za přehled literatury napište titul, jméno a příjmení prvního autora článku, přesnou adresu, event. telefonní, faxové nebo E-mailové spojení.
5) Přílohy obrázky, grafy,schémata, fotografie, tabulky se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Tabulky se píší celé na stroji na zvláštní list bílého nelesklého papíru. Legenda se uvádí přímo nad tabulkou (nikoli na samostatném listě), poznámky pod tabulkou. Legendy k ostatní dokumentaci se uvádějí na samostatném listě a jsou číslovány tak, jak jdou v textu za sebou. Místo, kam se má příloha umístit v textu, se značí na levém okraji stránky čtverečkem s označením přílohy
(např. obr. 1, tab. 3). Totéž označení se umístí v textu do závorky. Opakované odkazy se značí "viz obr. 1" atp. Na zadní straně obrázků, grafu apod. napište lehce měkkou tužkou jméno prvního autora, název práce, pořadové číslo dokumentace a šipkou vyznačte orientaci obrázku. Fotografie určené k publikaci mohou být černobílé (kontrastní, na lesklém papíru) nebo barevné. Přijímají se i barevné diapozitivy. U fotografií, jejichž zveřejněním by se pacient mohl cítiti poškozen, je třeba vyžádat souhlas. Neposílejte rentgenogramy v originále, ani negativy. Grafy se zasílají v originále, musí být nakresleny černou tuší na pauzovacím nebo kladívkovém papíru. Sloupce grafu se rozlišují různým šrafováním, vyplněním celého sloupce černou brvou je nepřípustné. U pérovek (tj. obrázků a grafů) je třeba brát v úvahu, že míra zmenšení nebo zvětšení nemá přesáhnout 20%, u grafu nesmí po zmenšení klesnout velikost písma pod 2 mm. Dbejte na profesionální technickou kvalitu pérovek, nedokonalá dokumentace se vrací k přepracování, event. nebude zařazena. Strukturní chemické vzorce uvádějte rovněž na zvláštním listě a veškeré indexy a exponenty pište zřetelně perem. Chemické vzorce se číslují římskými číslicemi, matematické rovnice arabskými číslicemi v závorce. Řecká písmena pište perem nebo uveďte na okraj stránky název řeckého písmene.
6) Příspěvky budou uveřejňovány v následujících sekcích:
* původní práce klinické a laboratorní včetně nových vyšetřovacích
metod (max. 20 citací)
* práce s tématikou terapeutickou (max. 20 citací)
* kazuistiky (max. 10 - 15 citací)
* práce souborné s doškolovací tématikou (max. 40 citací)
* práce z dějin dermatovenerologie
* krátká sdělení pro praxi
* zprávy z ciziny (zahraniční sjezdy, pobyty)
* zprávy z odborné společnosti (aktuální události, oznámení)
* diskuse (ke konkrétnímu tématu, např. publikované práci),
korespondence
* zprávy osobní (jubilea, nekrology)
* nové knihy

doc. MUDr. Jiří Štork, CSc.,  vedoucí redaktor