Fotobiologická sekcia SDVS

 


Informačný list o korešpondenčných voľbách do výboru a dozornej rady Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti SLS.

 

Výbor Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (FBS SDVS) vyhlasuje jednokolové korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady FBS SDVS na funkčné obdobie 2016 – 2019.

Výbor FBS SDVS vymenoval pre tento účel volebnú komisiu z radov svojich členov v zložení (abecedne):

1.      MUDr. Katarína Poláková, PhD.

2.      MUDr. Zuzana Velická, CSc.

3.      MUDr. Adela Vrtíková

Žiadame aby každý člen sekcie, ktorý využije svoje právo a zúčastní sa korešpondenčného spôsobu volieb, vpísal do priloženého hlasovacieho lístku mená kandidátov ktorých navrhuje do výboru. Počet vpísaných kandidátov nesmie prekročiť číslo 5.  Hlasovací lístok sa stane neplatným ak počet vpísaných kandidátov je viac ako päť (5). Menší počet kandidátov môže byť. V prípade rovnakého počtu získaných hlasov rozhodne volebná komisia náhodným výberom. Pri voľbe do dozornej rady FBS SDVS žiadame vpísať mená navrhovaných kandidátov na členov dozornej rady tak, aby celkový počet vpísaných kandidátov bol najviac traja (3).

Hlasovací lístok pre dozornú radu sa stane neplatným ak počet vpísaných kandidátov je viac ako tri  (3). Menší počet kandidátov  môže byť. V prípade rovnakého počtu získaných hlasov rozhodne volebná komisia náhodným výberom. Žiadame členov FBS SDVS aby do 15.01.2016 zaslali vyplnený hlasovací lístok v priloženej zatvorenej obálke na adresu Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava. Na obálke prosíme uviesť heslo „Voľby FBS SDVS“.

Výbor Fotobiologickej sekcie SDVS doposiaľ pracoval v nasledujúcom zložení:

1.      Predseda: prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

2.      Podpredseda: MUDr. Ján Lidaj

3.      Zapisovateľ:MUDr. Juraj Hegyi, PhD.

Členovia:

4.      MUDr. Ľubica Hegyiová

5.      MUDr. Gabriela Bellová

Dozorná rada: MUDr. Alena Masarovičová

Zoznam členov FBS SDVS zasielame v prílohe tohto listu.

 

V Bratislave 08.12. 2015

Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. predseda FBS SDVS                                    

MUDr. Katarína Poláková, PhD. za volebnú komisiu

                                                         

Aktuálny zoznam členov fotobiologickej sekcie

Meno Titul
Ábelova Bibiána MUDr.
Augustovičová Zlata MUDr.
Barbarin Martina MUDr.
Bellova Gabriela MUDr.
Bobík Ondrej MUDr.
Buchvald Dušan MUDr., PhD.
Čunderlíková Eleonóra MUDr.
Danilla Tibor Doc., MUDr., PhD.
Drotárová Katarína MUDr.
Dunčáková Anna MUDr.
Fetisovová Želmíra Doc., MUDr., CSc.
Galovičová Zuzana MUDr.
Grebáčová Zuzana MUDr.
Hegyi Juraj MUDr.
Hegyi Vladimír Prof., MUDr., PhD.
Hegyiová Ľubica MUDr.
Heizerová Monika MUDr.
Ivan Vladimír MUDr.
Jablonková Svetlana MUDr.
Ježíková Dušana MUDr.
Kampe Tomáš MUDr.
Košecká Denisa MUDr.
Kováčova Edita MUDr.
Kozub Peter MUDr.
Kožuchová Zuzana MUDr.
Lidaj Ján MUDr.
Masarovičová Alena MUDr.
Mináriková Eva Doc., MUDr., PhD.
Nejdková Alena MUDr.
Pačenovská Mária MUDr.
Péčiová Darina MUDr.
Petejová Dagmar MUDr.
Petrášová Mária MUDr.
Plesníková Natália MUDr.
Polák Imrich MUDr.
Poláková Katarína MUDr., PhD.
Poljaková Klaudia MUDr.
Pram Pavel MUDr.
Predný Miroslav MUDr.
Psotová Monika MUDr.
Slobodníkova Marcela MUDr.
Sochor Martin MUDr.
Soósová Eva MUDr.
Soršáková-Trnovská Katarína MUDr.
Šulajová Anna MUDr.
Šustrová Elena MUDr.
Točíková Alena MUDr., CSc.
Urbančeková Slávka MUDr.
Velická Zuzana MUDr., CSc.
Vrtíková Adela MUDr.

Zápisnica zo zasadnutia výboru Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (FbS SDVS) dňa 9.12.2011 v Smrdákoch.

Prítomní: Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Ľubica Hegyiová,

MUDr. Gabriela Bellová, MUDr. Juraj Hegyi, Dr. Alena Masarovičová

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľby výboru FbS SDVS

3.      Informácia o usporiadaní Euro Melanoma Day 2012 na Slovensku

4.      Aktuálne otázky

 l. Otvorenie

-         schôdzu otvoril a viedol doterajší predseda Fotobiologickej sekcie SDS doc. Hegyi.

2. Voľby výboru

-          Doc. Hegyi podal informáciu zo zasadnutia volebnej komisie (v zložení MUDr. Katarína Poláková PhD, MUDr. Adela Vrtíková, JUDr. Mária Mistríková, Emília Kurucová z 3. mája 2011) o voľbách do Fotobiologickej sekcie

-          do výboru  FbS boli (s počtom hlasov za menom) zvolení doc. Vladimír Hegyi PhD (12), Dr. Bellová (11), Dr. Ľubica Hegyiová (10), Dr. Lidaj (10), Dr. Juraj Hegyi (6). Za náhradníkov Dr. Kováčová Edita (4), Dr. Pavlusová Jarmila (1).

-          Do Dozornej Rady FbS SDVS boli zvolení Dr. Heizerová Monika (5), Dr. Masarovičová Alena (4), Dr. Drotárová Katarína (4). Za náhradníkov DR doc. Tibor Danilla CSc. (3), Dr. Lidaj (3).

-          Doc. Hegyi pogratuloval zvoleným členom výboru i DR sekcie. Zároveň vyzval prítomných k voľbám do funkcie predsedu sekcie, podpredsedu a zapisovateľa. Keďže sa jednalo o personálne otázky, voľby prebehli anonymne písomnou formou v súlade s uznesením Výboru SDVS.

-          Voľby na rozdelenie funkcií vo výbore vyhodnotila prítomná členka DR Dr. Masarovičová. Výsledky: predseda doc. Hegyi 5 hlasov, podpredseda  Dr. Lidaj 3 hlasy, zapisovateľ Dr. Hegyi Juraj 2 hlasy

3. Informácia o usporiadaní Euro Melanoma Day 2011 a 2012 na Slovensku

-         t.r. 2011 nebola robená odborná akcia pred Euro Melanoma Day v troch miestach ako obvykle z dôvodov kumulácie obvyklého aprílového termínu so spoločnou schôdzou ČDS a SDVS i kongresu EADV v Karlových Varoch

-         pri spracovávaní dotazníkov od pacientov elektronickou formou bol s pomocou sponzorov použitý náš originálny slovenský softvér, ktorý v anglickom preklade spĺňa požiadavky aj pre všetkých 33 zúčastnených krajín. Podporil ho aj prof. Alex Stratigos. Švédsko bolo prekvapené naším systémom, ale chce zaviesť a rozšíriť svoj vlastný, ďalšie pokusy sú z Holandska, vec je zatiaľ v riešení. Plán Európskeho výboru Euro Melanoma Day je personalizovať údaje o pacientovi a rozšíriť dotazník na dve strany. 

-         bolo urobené vyhodnotenie lekárov, ktorí sa zúčastnili akcie Euro Melanoma Day 2011. Lekárom, ktorí vyšetrili viac ako 5 pacientov usporiadatelia akcie Euro Melanoma Day 2011 zaslali didaktický test a po vyhodnotení správnych odpovedí dostali úspešní lekári pridelené kredity SACCME.

 4. Aktuálne otázky

-         doc. Hegyi -  napriek tomu, že elektronická registrácia dotazníkov z Euro Melanoma Day už pokročila, odovzdávanie tlačených formulárov z akcie trvá dlhší čas. Nie je preto možné vyhodnotiť akciu na obvyklom júnovom termíne spoločnej schôdze SDVS-ČDS. Fotobiologická sekcia preto každoročne podrobne vyhodnotí akciu Euro Melanoma Day na poslednom kongrese v roku na Smrdáckych dňoch. V roku, v ktorom sa bude spoločný kongres konať v ČR bude FbS výraznejšie participovať na odbornom programe Smrdáckych dní. 

-         Dr. Hegyi Juraj – uvažuje o forme odovzdávania informácií o Fotodynamickej terapii melanómu a publikácií článkov v časopise Dermatológia pre prax na túto tému.

Výbor FbS SDS berie na vedomie:

-         výsledky volieb do výboru a DR FbS SDS

Výbor FbS SDS schvaľuje:

-         rozdelenie funkcií vo výbore

Výbor FbS SDS ukladá:

-         Doc. Hegyimu zabezpečiť prípravu akcie Euro Melanoma Day 2012

Smrdáky, 9.12.2011, zapísali MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Juraj Hegyi


Euro Melanoma Day 2011 v Slovenskej republike 16. mája 2011

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

v mene Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie EuroMelanoma Day 2011, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými európskymi krajinami dňa 16. mája 2011. Projekt preventívnej akcie Euro Melanoma Day organizujeme v Slovenskej republike v roku 2011 už ôsmy krát. V rámci preventívnej kampane EMD 2011 by našou snahou nemala byť len kvantita  vyšetrených ľudí, ale aj verifikovaná záchytnosť onko-patologických zmien u vyšetrenej vzorky populácie – kvalita skríningu. Pretože prakticky každý dermatovenerológ má vo svojej ambulancii počítač a väčšina dermatovenerológov má aj pripojenie na Internet, tento rok už tretí krát ponúkame možnosť zberu dát on-line cez Internet. V roku 2010 túto možnosť využilo skoro 34% lekárov. Tí, ktorí nemajú pripojenie na Internet budú môcť takisto zapisovať získané údaje do počítača a následne celú databázu dodať do slovenskej centrály EMD na prenosnom médiu alebo mailom. Samozrejme pre tých, ktorí takéto vybavenie nemajú, budú ešte stále k dispozícii klasické dotazníky. Už tradičnú vedeckú konferenciu EMD sme tento rok presunuli na termín Smrdáckych dní v decembri 2011, pretože nie každý sa mohol vedeckej konferencie zúčastniť. Súčasne takto ponúkame väčšiemu množstvu dermatovenerológov získať tak potrebné kredity SLK. Navyše, každý účastník skríningovej akcie „Euro Melanoma Day 2011“, ktorý vyšetrí minimálne 5 pacientov, má možnosť získať ďalšie 2 kredity, ale podmienkou Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME) je vyplnenie didaktického testu, ktorý Vám zašleme. Aj tento rok sa spoliehame na Vašu zanietenosť, snahu a úsilie podporiť túto zmysluplnú akciu aspoň v takom rozsahu, ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich siedmych rokoch. V prípade Vášho záujmu o aktívnu účasť na preventívnej kampani Euro Melanoma Day 2011 prihláste sa písomne na priloženej návratke.

Bratislava, 2. apríla 2011, Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu a ostávam so srdečným pozdravom, Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD

Správa pre novinárov: Tlačová konferencia k EMD 2011, dňa 4.5.2011 o 10:00 hod, hotel Falkensteiner, Bratislava.

Informačný list o korešpondenčných voľbách do výboru a dozornej rady Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti SLS.

v Bratislave 27.1. 2011

Výbor Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (FBS SDVS) vyhlasuje jednokolové korešpondenčný spôsob volieb FBS SDVS a do dozornej rady FBS SDVS na funkčné obdobie 2011 – 2015.

Výbor FBS SDVS vymenoval pre tento účel volebnú komisiu z radov svojich členov v zložení (abecedne):

1.      MUDr. Katarína Poláková, PhD.

2.      MUDr. Zuzana Velická, CSc.

3.      MUDr. Adela Vrtíková

Žiadame aby každý člen sekcie ktorý využije svoje právo a zúčastní sa korešpondenčného spôsobu volieb, zakrúžkoval na priloženom hlasovacom lístku volených členov výboru, prípadne vpísal ďalšie mená kandidátov ktorých navrhuje do výboru. Počet zakrúžkovaných a vpísaných kandidátov nesmie prekročiť číslo 5. Hlasovací lístok sa stane neplatným ak číslo výborom navrhnutého kandidáta je označené iným znakom ako krúžkom, tiež ak počet zakrúžkovaných a vpísaných kandidátov je viac ako 5. Menší počet kandidátov ako 5 kandidátov môže byť. V prípade rovnakého počtu získaných hlasov rozhodne volebná komisia náhodným výberom.

Pri voľbe do dozornej rady FBS SDVS žiadame zakrúžkovať alebo vpísať kandidátov na členov dozornej rady tak, aby celkový počet (zakrúžkovaných a vpísaných) kandidátov bol najviac jeden (1) kandidát.

Hlasovací lístok pre dozornú radu sa stane neplatným ak súčet zakrúžkovaných a vpísaných kandidátov je väčší ako 1.

V prípade rovnakého počtu získaných hlasov rozhodne volebná komisia náhodným výberom.

Žiadame členov FBS SDVS aby zaslali vyplnený hlasovací lístok v priloženej zatvorenej obálke na adresu Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava. Na obálke prosíme uviesť heslo „Voľby FBS SDVS“.

Výbor Fotobiologickej sekcie SDVS doposiaľ pracoval v nasledujúcom zložení:

1.      Predseda: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

2.      Podpredseda: MUDr. Ján Lidaj

3.      Zapisovateľ: MUDr. Gabriela Bellová

Členovia:

4.      MUDr. Ľubica Hegyiová

5.      MUDr. Edita Kováčová

6.      Revízor: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.

 

Zoznam členov FBS SDVS zasielame v prílohe tohto listu.

 

doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.                                          MUDr. Katarína Poláková, PhD.

predseda FBS SDVS                                                             za volebnú komisiu


  Výbor FbS SDS (po kliknutí myškou sa obrázok zväčší).

Výbor Fotobiologickej sekcie SDS:

1. Predseda: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD

2. Podpredseda: MUDr. Ján Lidaj

3. Zapisovateľ: MUDr. Gabriela Bellová

Členovia:

4. MUDr. Ľubica Hegyiová

5. MUDr. Edita Kováčová

6. Revízor: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Váž. pán doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., predseda Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti prerokovalo dňa 1. 2. 2001 Vaše návrhy na vznik Sekcie fotobiologickej a Sekcie flebológie a hojenia rán pri Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a vyslovilo súhlas so vznikom a činnosťou týchto sekcií v takom rozsahu, ako sa uvádza v návrhu na ich vznik.                             

Bratislava  7. 2. 2001      Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc., prezident SLS  

(originál listu je k dispozícii v programe AdobeAcrobatReader v súbore sls.pdf )

 


                    Slovenská lekárska spoločnosť

                                    Fotobiologická sekcia

                Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

                            Legionárska 4, 813 22 Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prihláška do Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

 

Meno: ………………………………………………………………………………….

 

Priezvisko: …………………………………………………………………………….

 

Titul: ……………………………………     Rodné číslo: …………………………..

 

Adresa bydliska (aj PSČ):

 

…………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Tel: …………………    Fax: …………..………     e-mail: ………………………..

 

Adresa pracoviska (aj PSČ):

 

…………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Tel: …………………    Fax: …………..………     e-mail: ………………………......

 

Ste členom Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti:              áno        nie      

 

Aké prístroje týkajúce sa oblasti fotobiológie sa nachádzajú na Vašom pracovisku 

(špecifikujte prosím názov zariadenia, typ, rok výroby):

 

………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

                                                         Vlastnoručný podpis ………………………………….

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* vyplňte prosím čitateľne, buď písacím strojom alebo paličkovým písmom a zašlite na adresu:

    Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., predseda Fotobiologickej sekcie SDS,

    Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFN, Limbová 1, 833 40 Bratislava.

Záujemcov prosíme túto prihlášku vytlačiť (je k dispozícii aj vo formáte pre Word ako súbor prihlFbS.doc) a po vyplnení zaslať na uvedenú adresu.


Archív Euromelanoma Day

 

Euro Melanoma Day 2015

zúčastnilo sa 66  lekárov v 22 mestách, vyšetrených bolo 1868 pacientov, zachytených klinicky suspektných 21 malígnych melanómov, 33 bazocelulárnych karcinómov, 6 spinocelulárnych karcinómov.

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

lekári

53

72

57

53

55

66

%

11,8

16,0

12,7

11,8

12,2

12,5

pacienti

1741

1454

1767

1040

777

1868

muži

615

483

592

344

271

603

ženy

1126

971

1175

696

506

1265

MM

4

2

3

2

-

1

SCC

1

0

2

0

7

6

BCC

12

11

9

0

45

33

 


Euro Melanoma Day 2014   

- pre originál plagátu kampane kliknite na EMD 2014 veľký plagát , sťahovanie a otváranie chvíľku potrvá pre jeho veľkosť (1,8Mb)

- pre zobrazenie malého plagátu kliknite na zmenšeninu

- pre originál textu nižšie kliknite na Pozvanka na EMD 2014.pdf

 

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Vážená kolegyňa, vážený kolega,  v mene Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2014, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými európskymi krajinami dňa 15. mája 2014. Projekt preventívnej akcie Euro Melanoma Day organizujeme v Slovenskej republike v roku 2014 už jedenásty krát. V rámci preventívnej kampane EMD 2014 by našou snahou nemala byť len kvantita vyšetrených ľudí, ale aj verifikovaná záchytnosť onko-patologických zmien u vyšetrenej vzorky populácie – kvalita skríningu.

    Vzhľadom k návalu pacientov v ambulanciách si dovoľujeme urobiť jednu zmenu v organizácii. Každý z Vás, ktorý sa zúčastní kampane, sa sám môže rozhodnúť ako a kedy bude vyšetrovať pacientov. Vyhradený termín je od 15.5.2014 do 31.5.2014. Dúfam, že túto príležitosť využijete. Zber dotazníkov prebehne v priebehu nasledujúcich mesiacov prostredníctvom reprezentantov. Druhou novinkou je spustenie slovenskej verzie medzinárodnej stránky http://www.euromelanoma.org/slovak/  a http://www.euromelanoma.org/slovak/campaign-2014 .

    Tento rok sme vedeckú konferenciu EMD presunuli na termín Smrdáckych dní v decembri 2014. Pretože v minulosti sa nie každý mohol vedeckej konferencie EMD zúčastniť, ponúkame Vám možnosť získať potrebné kredity SLK účasťou na konferencii Smrdácke dni 2014. Taktiež budeme losovať víťazov hmotných cien z radov Vás, ktorý ste sa zúčastnili Euromelanoma Day 2014. 

    Aj tento rok sa spoliehame na Vašu zanietenosť, snahu a úsilie podporiť túto zmysluplnú akciu aspoň v takom rozsahu, ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich desiatich rokoch. V prípade Vášho záujmu o aktívnu účasť na preventívnej kampani Euro Melanoma Day 2014 prihláste sa telefonicky alebo SMS na čísle 0911 50 18 85, prípadne e-mailom na juraj@dermatology.sk .

Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu a ostávame so srdečným pozdravom, MUDr. Juraj Hegyi, V Bratislave, 28. apríla 2014


Euro Melanoma Day v Slovenskej republike 15. mája 2013


Euro Melanoma Day 2012 v Slovenskej republike 14. mája 2012

Správa pre novinárov: Tlačová konferencia k EMD 2012, dňa 26.4.2012 o 10:00 hod, hotel Saffron, Radlinského ul., Bratislava.

Fotografie z tlačovej konferencie (1-3 Dr.Lidaj PLK Smrdáky, 4-8 P.Majba, Spirig Bratislava).

Reláciu na STV o škodlivosti slnečného žiarenia týkajúcu sa i Melanoma Day 2012 si môžete pozrieť v archíve na adrese http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=48888&date=2012-04-29&section=20697

Vážená kolegyňa, vážený kolega, v mene Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie EuroMelanoma Day 2012, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými európskymi krajinami dňa 14. mája 2012. Projekt preventívnej akcie Euro Melanoma Day organizujeme v Slovenskej republike v roku 2012 už deviaty krát. V rámci preventívnej kampane EMD 2012 by našou snahou nemala byť len kvantita vyšetrených ľudí, ale aj verifikovaná záchytnosť onko-patologických zmien u vyšetrenej vzorky populácie – kvalita skríningu. Pretože prakticky každý dermatovenerológ má vo svojej ambulancii počítač a väčšina dermatovenerológov má aj pripojenie na Internet, tento rok budeme robiť zber dát už len elektronicky. Každý účastník akcie EMD 2012 dostane USB kľúč, ktorý po zasunutí do počítača zabezpečí spustenie programu na zber dát, ktorého jedinou podmienkou korektného fungovania je aktualizovaný operačný systém Windows. Tí, ktorí nemajú pripojenie na Internet budú môcť ukladať získané údaje do svojho počítača a na dodaný USB kľúč a následne celú databázu odoslať na ďalšie spracovanie na prenosnom médiu alebo elektronicky ako prílohu e-mailu na adresu: info@dermatology.sk. Aj tento rok sme vedeckú konferenciu EMD presunuli na termín Smrdáckych dní v decembri 2012. Pretože v minulosti sa nie každý mohol vedeckej konferencie EMD zúčastniť, ponúkame Vám možnosť získať potrebné kredity SLK účasťou na konferencii Smrdácke dni 2012. Navyše, každý účastník skríningovej akcie „Euro Melanoma Day 2012“, ktorý vyšetrí minimálne 5 pacientov, má možnosť získať ďalšie 2 kredity, ale podmienkou Slovenskej  akreditačnej rady CME (SACCME) je vyplnenie didaktického testu, ktorý Vám zašleme. Aj tento rok sa spoliehame na Vašu zanietenosť, snahu a úsilie podporiť túto zmysluplnú akciu aspoň v takom rozsahu, ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich ôsmych rokoch. V prípade Vášho záujmu o aktívnu účasť na preventívnej kampani Euro Melanoma Day 2012 prihláste sa písomne na priloženej návratke. Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu a ostávam so srdečným pozdravom Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. V Bratislave, 12. marca 2012


Euro Melanoma Day 2010 v Slovenskej republike 10. mája 2010
 

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

   Vážená kolegyňa, vážený kolega, v mene Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2010, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými európskymi krajinami dňa 10. mája 2010. Projekt preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2010 organizujeme v Slovenskej republike v roku 2010 už siedmy krát. Predchádzajúce akcie Euro Melanoma Day v rokoch 2004 - 2009 nielenže zvýšili dignitu dermatovenerológie ako medicínskeho odboru v povedomí našich obyvateľov, ale nemalou mierou prispeli aj k zvýšenej záchytnosti už prítomných onko-patologických zmien u vyšetrenej časti populácie. Aj tento rok v rámci preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2010 by našou snahou nemala byť len kvantita vyšetrených ľudí, ale aj verifikovaná-záchytnosť onko-patologických zmien u vyšetrenej vzorky populácie - čiže aj kvalita skríningu. Pretože technický pokrok prenikol aj do Vašich ambulancií a prakticky každý dermatovenerológ má vo svojej ambulancii počítač a väčšina dermatovenerológov má aj pripojenie na Internet, tento rok už druhý krát ponúkame možnost' zberu dát on-line cez Internet. Tí, ktorí nemajú pripojenie na Internet budú môcť takisto zapisovať získané údaje do počítača a následne celú databázu dodať do slovenskej centrály na prenosnom médiu alebo pri návšteve reprezentanta do jeho notebooku. Samozrejme pre tých, ktorí takéto vybavenie nemajú, budú ešte stále k dispozícii klasické dotazníky. Elektronický zber dát má ale svoje výhody nielen v rýchlosti spracovania získaných údajov, ale aj v úspore výdavkov, ktoré na takúto kampaň potrebujeme. Bližšie informácie a zoznámenie sa s elektronickým systémom zberu dát a skúsenosti z prvého roku on-line zberu dát budeme aj prakticky prezentovať na vedeckej konferencii "Euro Melanoma Day 2010", ktorú tento rok poriadame v dvoch mestách Slovenskej republiky, dňa 15.4.2010 v Košiciach a 22.4.2010 v Bratislave.Na úspechu predchádzajúcich akcií Euro Melanoma Day sa podieľali obetaví a ochotní dermatovenerológovia Slovenskej republiky - priami účastníci celého projektu. Preto sa aj tento rok spoliehame na Vašu zanietenosť, snahu a úsilie podporiť túto zmysluplnú akciu aspoň v takom rozsahu, ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich šiestich rokoch.V prípade Vášho záujmu o účasť na vedeckej konferencii - Euro Melanoma Day 2010 ako aj o aktívnu účasť na preventívnej kampani Euro Melanoma Day 2010 prihláste sa písomne na priloženej návratke. Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu a ostávam so srdečným pozdravom Doc. MUDr. Vladimír Hegyi Detská dennatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Limbová l, 833 40 Bratislava

 

Pozvánka na vedeckú konferenciu "Euro Melanoma Day 2010"

 

miesto konania vedeckej konferencie Hotel Jasmín, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, dňa 15.4.2010, v čase 15.30-18.30 hod. a Poslucháreň Detskej fakultnej nemocnice, Limbová 1, 83340 Bratislava dňa 22.4.2010, v čase 15.30-18.30 hod.

 

Vedecký program:

1. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (Bratislava): Otvorenie vedeckej konferencie (5 min)

2. RNDr. Martin Kremier, PhD. (Bratislava): Nové poznatky o ozóne a UV žiarení (30 min)

3. MUDr. Desana Borecká (Bratislava): Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny - skúsenosti z Bratislavy (30 min)

4. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. (Banská Bystrica): Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny - skúsenosti z Banskej Bystrice (30 min)

5. MUDr. Zuzana Baranová (Košice): Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými kožnej rakoviny - skúsenosti z Košíc (30 min)

6. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (LF UK Bratislava): Prezentácia on-line zberu dát počas 6. preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2009 (30 min)

7. Panelová diskusia - RNDr. Martin Kremier, PhD., MUDr. Desana Borecká, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Zuzana Baranová, Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (25 min)

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME): 3 kredity

 


Euro Melanoma Day 2009 v Slovenskej republike 11. mája 2009

Fotografie z akcie Euromelanoma Day 2009  foto: Matej Majba, Spirig

Vedecká konferencia Euro Melanoma Day 2009, Hotel Apollo, Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava  dňa 23.4.2009, 15.30-18.30 hod.

Vedecký program:

1. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (Bratislava): Otvorenie vedeckej konferencie (5 min)

2. Assoc. Prof. Dr. med. Thomas Herzinger (Dept. of Dermatology and Allergology, LMU, Munich): Phototherapy, photochemoterapy and photoprotection - the risk of skin cancer (30 min)

3. Dr. med. Christian Kunte (Dept. of Dermatology and Allergology, LMU, Munich): Moh's surgery and surgery for malignant melanoma (30 min)

4. Prof. Dr. Carola Berking (Dept. of Dermatology and Allergology, LMU, Munich): Management of malignant melanoma - highlights from Munich (30 min)

5. Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. (JLF UK Martin): Management of malignant melanoma ­ high lights from Martin (in Slovak) (30 min)

6. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (LF UK Bratislava): Prezentácia on-line zberu dát počas 6.preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2009 (15 min)

7. Panelová diskusia - Assoc. Prof. Dr. med. Thomas Herzinger, Dr. med. Christian Kunte, Prof. Dr. Carola Berking, Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (40 min)

Simultánny preklad z anglického jazyka je zabezpečený! Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME): 3 kredity

Euro Melanoma Day 2009 v Slovenskej republike 11. mája 2009

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

V mene Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro Melanoma

Day 2009, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými európskymi krajinami dňa 11. mája 2009.

Projekt preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2009 organizujeme v Slovenskej republike v roku 2009 už šiesty krát. Predchádzajúce akcie Euro Melanoma Day 2009

v rokoch 2004 – 2008 nielenže zvýšili dignitu dermatovenerológie ako medicínskeho odboru v povedomí našich obyvateľov, ale nemalou mierou prispeli aj k zvýšenej záchytnosti

už prítomných onko-patologických zmien u vyšetrenej časti populácie.

Aj tento rok v rámci preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2009 by našou snahou nemala byť len kvantita vyšetrených ľudí, ale aj verifikovaná záchytnosť onko-patologických

zmien u vyšetrenej vzorky populácie – čiže aj kvalita skríningu. Pretože technický pokrok prenikol aj do Vašich ambulancií a prakticky každý dermatovenerológ má vo svojej

ambulancii počítač a väčšina dermatovenerológov má aj pripojenie na Internet, tento rok spúšťame, ako prvá krajina poriadajúca Euro Melanoma Day kampaň v Európe zber dát

on-line cez Internet. Tí, ktorí nemajú pripojenie na Internet budú môcť takisto zapisovať získané údaje do počítača a následne celú databázu dodať do slovenskej centrály na prenosnom médiu alebo pri návšteve reprezentanta do jeho notebooku. Samozrejme pre tých, ktorí takéto vybavenie nemajú, budú ešte stále k dispozícii klasické dotazníky. Elektronický zber dát má ale svoje výhody nielen v rýchlosti spracovania údajov, ale aj v úspore výdavkov, ktoré na takúto kampaň potrebujeme. Bližšie informácie a zoznámenie sa s elektronickým systémom zberu dát budeme aj prakticky prezentovať na vedeckej konferencii „Euro Melanoma Day 2009“, ktorú tak ako aj v predminulé roky, poriadame dňa 23.4.2009 v Bratislave. Na úspechu predchádzajúcich akcií Euro Melanoma Day sa podieľali obetaví a ochotní dermatovenerológovia Slovenskej republiky – priami účastníci celého projektu. Preto sa aj tento rok spoliehame na Vašu zanietenosť, snahu a úsilie podporiť túto zmysluplnú akciu aspoň v takom rozsahu, ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich piatich rokoch. V prípade Vášho záujmu o účasť na vedeckej konferencii – Euro Melanoma Day 2009 ako aj o aktívnu účasť na preventívnej kampani Euro Melanoma Day 2009 prihláste sa písomne na priloženej návratke. Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu a ostávam so srdečným pozdravom

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. Detská dermatovenorologická klinika LFUK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava

v Bratislave, 25. februára 2009


Informácie (minulé i súčasné) o európskych krajinách zúčastnených na Euromelanoma Day sú na adrese www.euromelanoma.org

Euro Melanoma sa uskutočňuje s pomocou tisícov entuziastických dermatológov v celej Európe. Venujú hodiny svojho vzácneho času na zníženie dramatického vývoja rakoviny kože. Vďaka im všetkým ! Dr. Thomas Maselis, prezident Euro Melanoma Task Force

Pigmentované lézie kože (Pigmented skin lesions), Early diagnosis of melanoma and rational approach to skin imaging, navštívte internetovú stránku   www.skinlesions.net , alebo mailové adresy g.delleva@ctt.it   burronim@libero.it

www.skincarephysicians.com/melanomanet

www.melanoma.org  - Melanoma Research Foundation


EURÓPSKY DEŇ MELANÓMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  PONDELOK 5. MÁJA 2008

Zoznam ordinácií: EMD 2008 Zoznam lekarov.xls

 EURÓPSKY DEŇ MELANÓMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKEPONDELOK 5. MÁJA 2008

"Kontrolujte svoje znamienka pravidelne!"

 Aj v tomto roku sa 16 európskych krajín vrátane Slovenska (Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Španielska… - ďalšie informácie zo zahraničia na www.euromelanoma.org) znova zapája do preventívneho osvetového projektu Európsky deň melanómu. Vlani v Slovenskej republike vyhľadalo toto bezplatné vyšetrenie v 69 dermatologických ordináciach viac než 2 000 občanov. Zachytených bolo 17 podozrivých nálezov s odporúčaním k liečbe či k odbornému sledovaniu, z toho 4 malígne melanómy.

Malígny melanóm je jedným z najčastejších zhubných nádorov, ktorého incidencia sa stále zvyšuje najmä u mladých ľudí. V každom prípade je však detekovateľným nádorom. Cieľom dermatológov je odhaliť malígny melanóm včas, teda v štádiu, ktoré je úspešne liečiteľné. Zároveň sa usilujú o zvýšenie osvety medzi laickou verejnosťou, pretože včasná diagnostika znamená lepšiu prognózu liečby.

Motto EMD 2008, ktoré bolo oficiálne dohodnuté na zasadnutí sekcie EMD EADV je:

"Check your moles regularly; catch melanoma early!"

(Kontrolujte svoje znamienka pravidelne, zachyťte melanóm včas!)

Tak ako aj v predchádzajúce roky sa bude v SR konať už piaty ročník Európskeho dňa melanómu v pondelok 5. mája 2008.

Koordinátorom a odborným garantom projektu je za Slovenskú dermatovenerologickú spoločnosť Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

Bližšie informácie a zoznam ordinácií:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť: www.sds-sk.sk

Tlačový servis: Martin Hájek, +421 903 459 515, martin.hajek@saturn.sk

ParnaS, Eva Riegerová, tel. +420 602 200 029, e: parnas.film@atlas.cz

 


Euro Melanoma Day 2004, 2005, 2006 a 2007 v SR

·        2004 - zo 450 dermatológov sa zúčastnilo 121

·        2005 - zo 450 dermatológov sa zúčastnilo 112

·        2006 - zo 450 dermatológov sa zúčastnilo 131

·        2007 - z 469 dermatológov sa zúčastnilo  69 

 

Euro Melanoma Day 2004, 2005, 2006 a 2007 v SR (počet obyvateľov 5.3 mil)

 

 

EMD 2004

EMD 2005

EMD 2006

EMD 2007

Dermatologov

121

112

131

69

Patienti

Celkovo

Muži

Ženy

 

5013

1492

3521

 

3878

1401

2477

 

3879

1402

2477

 

2290

847

1443

Histologicky potvrdené

8 MM

3 SCC

34 BCC

12 MM

2 SCC

48 BCC

7 MM

3 SCC

18 BCC

4 MM

2 SCC

11 BCC


Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

 

Pozvánka na Vedeckú konferenciu v rámci Euro Melanoma Day 2008

"Moderné neinvazívne vyšetrovacie metódy v dermatovenerológii"

 

ktorá sa bude konať dňa 17.4.2008 v Radisson SAS Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava, v čase 14.00 -17.00 hod.

 

Vedecký program:

1. Vladimír Hegyi (Bratislava): Otvorenie vedeckej konferencie

2. Frédéric Leroy (ľOréal Research, Department of Physics, Paris): Non-invasive methods for the investigation of healthy and diseased skin (30 min)

3. Mette Mogensen, Gregor B.E. Jemec (Dept of Dermatology, Roskilde Hospital, Copenhagen University): Diagnostic accuracy and potential of optical coherence tomography in non­ melanoma skin cancer (30 min)                                                                           .

4. Martina Ulrich (Charité University Hospital Berlin, Skin Cancer Center Charité): Reflectance confocal microscopy. Introduction and application for NMSC (30 min)

5. Giovanni Pellacani (Department of Dermatology, University of Modena and Reggio Emilia): Why should we move from dermoscopy to in vivo confocal microscopy for melanoma diagnosis? (30 min)

6. Diskusia a "live" prezentácia konfokálneho mikroskopu (60 min)

7. Vladimír Hegyi (Bratislava): Preventívna kampaň Euro Melanoma Day 2008 (5 min)

 

Simultánny preklad z anglického jazyka je zabezpečený! Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME): 3 kredity

Návratka ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Zúčastním sa Vedeckej konferencie "Moderné neinvazívne vyšetrovacie metódy v dermatovenerológii"

áno     X

nie      X

 

Zúčastním sa preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2008

áno     X

nie      X

 

Vaša presná adresa: (za účelom zaradenia do databázy EMD 2008 - potrebný údaj pre zaslanie dotazníkov na EMD 2008):

 

Návratka ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Návratku prosíme zaslaf na adresu: Slovenská lekárska spoločnosf, pani Kurucová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava.

Účasť na Vedeckej konferencii, na preventívnej akcii Euro Melanoma Day a taktiež upresnenie Vašej presnej adresy možno potvrdiť na mailovej adrese: kurucova@sls.sk , telefonickv na čísle: 02/ 52 63 5603. 5292 20 17 klapka 120 alebo na faxovom čísle: 02/52 63 56 11

Prihláška na konferenciu vo formáte pdf EMD 2008 Prihláška na konferenciu

 


Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

 

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

je nám potešením pozvať Vás aj v tomto roku na seminár

Diagnostika, liečba a prevencia kožných nádorov. Bazocelulárny karcinóm,

ktorý sa bude konať v nasledujúcich termínoch:

dňa 25.3.2008 v školiacom centre TELEDOM, Timonova 27, Košice, v čase 15.30 – 18.30 hod.

dňa 26.3.2008 v kongresovej sále hotela KASKÁDY, Letecká 12, Sliač v čase 15.30 – 18.30 hod.

dňa 27.3.2008 v salóne Londýn hotela CROWN PLAZA, Hodžovo námestie 2, Bratislava, v čase 15.30 – 18,30 hod.

 

Vedecký program:

1.     prof. MUDr. J. Péč (Martin): Klinický obraz BCC (30 min.)

2.     prof. MUDr. K. Adamicová (Martin): Histopatologický obraz BCC a nové možnosti prediktívnej bioptickej diagnostiky (30 min.)

3.     doc. MUDr. T. Frey (Praha): Chirurgická liečba BCC (40 min.)

4.     MUDr. J. Hegyi (Mníchov): Súčasná nechirurgická liečba BCC - PDT, Imiquimod (30 min.)

5.     doc. MUDr. V. Hegyi (Bratislava): Prevencia BCC (20 min.)

6.     Round table k problematike BCC (30 min.) (moderuje doc. MUDr. V. Hegyi, Bratislava)

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME ( SACCME ): 3 kredity

R.S.V.P.: Účasť na jednom z vybraných podujatí prosím potvrďte telefonicky na čísle infolinky : 034  6 511 091 alebo na e-mailovej adrese: Lrpsk@nexos.cz.

Ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie.

S úctou  Mgr.Jana Denková, Medical Relations Manager, Division Cosmétique Active L´ORÉAL Slovensko a Česká republika

La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique

 


 

Euromelanoma na Slovensku 2007 bude dňa 7.5.2007 (pondelok)

 

Zoznam zúčastnených lekárov - kliknite na súbor v Exceli Melanoma Day 2007 Zoznam lekárov

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

aj tento rok si Vás dovoľujeme pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2007, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými európskymi krajinami dňa 7. mája 2007. Pre ďalšie informácie kliknite na  Pozvánka na Euromelanoma Day 2007 v súbore pre Word .

 

Priložené sú ilustračné fotografie z tlačovej konferencie predošlého Euromelanoma Day na Slovensku (pre ich zväčšenie kliknite na miniatúry)

 

   

 

Pozvánka na Vedeckú konferenciu v rámci Euro Melanoma Day 2007 „Prevencia a liečba kožných nádorov“, ktorá sa bude konať dňa 19.4.2007 (štvrtok) v REDUTE, Medená 3, 811 01 Bratislava, v čase 14.00–17.00 hod. (kliknite na Pozvánka a prihláška s návratkou v súbore pre Word)

Vedecký program:

1.     Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.: Otvorenie vedeckej konferencie

2.     As. Dr. Bruno Sassolas: Melanoma: From epidemiology to early diagnosis (30 min)

3.     Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA: Aktuálna klasifikácia fotoprotektív (20 min)

4.     Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth: Neinvazívny manažment nemelanómovej rakoviny kože (30 min)

5.     Diskusia (20 min)

6.     MUDr. Eva Minariková, PhD.: Použitie vysokofrekvenčnej 20 MHz sonografie v predoperačnom vyšetrení malígnych melanómov (20 min)

7.     As. MUDr. Tomáš Frey, CSc.: Operácie kožných nádorov (30 min)

8.     Diskusia (20 min)

9.     Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.: Preventívna kampaň Euro Melanoma Day 2007 (10 min)

Simultánny preklad z anglického jazyka je zabezpečený ! Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME): 3 kredity

 

Ďalšie dokumenty k Euromelanoma Day 2007 na Slovensku sú dostupné po kliknutí na Euromelanoma Day 2007 manuálEuromelanoma Day 2007 dotazník a Euromelanoma Day 2007 návratka , ktoré budú prihláseným lekárom v najbližšej dobe rozosielané v tlačenej podobe. Súbory sú vo formáte pdf (portable document format, a na ich otvorenie potrebujete program AdobeReader. V prípade problémov pri otváraní súborov program získate a naištalujete kliknutím na www.adobe.com .