Oznamy 

Euro Melanoma Day 2019 v Slovenskej republike

Vážená kolegyňa, vážený kolega, V mene Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2019. V rámci preventívnej kampane EMD 2019 je našou snahou vyšetriť a  verifikovať podozrivé nálezy.Tento rok sme určili termín 13. – 24.5.2019. Posielame Vám 10 dotazníkov a prosíme Vás, aby ste si sami rozmnožili formuláre, ak vyšetríte viac pacientov, za čo Vám budeme vďační. Verifikované histologické nálezy môžete doložiť do 2 mesiacov po akcii poštou v obálke na tú istú adresu ako vyplnený dotazník, alebo emailom na adresu: kurucova@sls.sk . Vyplnené dotazníky Vás prosíme zaslať do 15. júna 2019 na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava. Opätovne spoliehame na Vašu snahu a úsilie podporiť túto akciu.Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu a ostávam so srdečným pozdravom. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, prezident  SDVS


Pozývame Vás na www nového akreditovaného vzdelávacieho projektu zameraného na liečbu psoriázy. Formou kazuistík z reálnej praxe sa môžete oboznámiť s terapeutickými riešeniami, ktoré boli úspešne použité v konkrétnych prípadoch i s možnosťou voľby optimálneho postupu liečby Bližšie informácie na www.liecime-psoriazu.sk . Odborný garant projektu SDVS. doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.


Schválenie z MZ SR o povolení dovozu Benzetacilu – depotného penicilinu. Benzetacil je dostupný všetkým dermatológom na Slovensku a je distribuovaný Unipharmou. Pri predpise na recept sa niekedy vyžaduje aj pripojené schválenie MZ SR. Z uvedeného dôvodu, prosím, o vyvesenie schválenia na stránku SDVS aj s komentárom. kliknite na dokument  Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH., MHA 


Doc. Buchvald: Odpoveď z MZ SR na našu žiadosť o uznávanie a uhrádzanie fototerapeutických výkonov pre náš odbor.