Oznamy 

e-mail od prezidentky SPIN (Skin inflammation and psoriasis international network) o nahlasovaní pozitívnych psoriatikov a atopikov do 2 registrov a prezentácia Dr. Urbanček : COVID19 a psoriáza z pohľadu dermatológa.

SPIN Contribution to COVID-19 pandemic via Psoriasis, Atopic dermatitis and Alopecia Areata Registries

            Given the interest in the emerging and evolving COVID-19 pandemic and the questions regarding how this will impact patients with psoriasis, atopic dermatitis, and other chronic inflammatory skin diseases, who are either treated with systemic immunomodulating medication or not, secured online de-identified registries have now been created for atopic dermatitis and psoriasis. A registry for alopecia areata is in set-up, and will follow soon. We encourage clinicians worldwide to report on ALL cases of COVID-19 infection in psoriasis and atopic dermatitis, regardless of how they are treated, and regardless of severity of COVID-19 infection in the following two online registries : PsoProtect via https://psoprotect.org and SECURE-AD via https://covidderm.org.  

            Reporting a case takes approximately 5 minutes. The online case report form collects only de-identified data and is closely aligned with that of similar efforts in inflammatory bowel disease and rheumatology to enable valuable cross-disease analyses. Please report only confirmed COVID-19 cases in the AD registry, suspected and confirmed COVID-19 cases in the PSO registry, and report after sufficient time has passed to observe the disease course throught resolution of acute illness and/or death.   With the collaboration of the international psoriasis, atopic dermatitis and alopecia areata communities, we will be able to define the impact of COVID-19 on patients with these chronic inflammatory diseases. SPIN fully supports these initiatives, and encourages all clinicians to report on cases. Collaboration is key !

            Thank you for your efforts, and please send out to your own network of specialists,

Prof Jo Lambert President of the Scientific Committee

SPIN - Skin Inflammation & Psoriasis International Network

An action by FRT - Fondation René Touraine

www.spindermatology.org

 

 Príspevok SPIN na pandémiu COVID-19 prostredníctvom registrov lupienok, atopickej dermatitídy a alopecie areata

            Vzhľadom na záujem o vznikajúcu a vyvíjajúcu sa pandémiu COVID-19 a na otázky týkajúce sa toho, ako to ovplyvní pacientov so psoriázou, atopickou dermatitídou a inými chronickými zápalovými kožnými chorobami, ktorí sú buď liečení systémovými imunomodulačnými liekmi, alebo nie, boli teraz vytvorené online registre pre atopickú dermatitídu a psoriázu.Register alopecia areata je pripravený a čoskoro bude nasledovať. Odporúčame klinickým lekárom na celom svete, aby hlásili VŠETKY prípady infekcie COVID-19 pri psoriáze a atopickej dermatitíde bez ohľadu na to, ako sa liečia, a bez ohľadu na závažnosť infekcie COVID-19 v nasledujúcich dvoch online registroch: PsoProtect na https://psoprotect.org a SECURE-AD na https://covidderm.org.  

Nahlásenie prípadu trvá približne 5 minút. Formulár hlásenia prípadov online zbiera len potvrdené údaje a je úzko prepojený s podobným úsilím pri zápalových ochoreniach čriev a reumatológii, aby sa umožnili hodnotné analýzy skrížených chorôb. Prosím, nahláste iba potvrdené prípady COVID-19 v registri AD, podozrivé a potvrdené prípady COVID-19 v registri PSO a hlásenie po uplynutí dostatočného času na pozorovanie priebehu ochorenia prostredníctvom riešenia akútnych chorôb a / alebo smrti. V spolupráci s medzinárodnými spoločenstvami s psoriázou, atopickou dermatitídou a alopéciou areata budeme schopní definovať vplyv COVID-19 na pacientov s týmito chronickými zápalovými chorobami. SPIN tieto iniciatívy plne podporuje a nabáda všetkých lekárov, aby podávali správy o prípadoch. Spolupráca je kľúčová!

Ďakujeme za vaše úsilie a prosíme preposlať do siete odborníkov, 

Profesor Jo Lambert predsedníctvo vedeckého výboru

SPIN - Skin Inflammation & Psoriasis International Network

An action by FRT - Fondation René Touraine

www.spindermatology.org

 

Na otvorenie prednášky vo formáte pdf kliknite na prednaska Dr. Urbanček: COVID19 a psoriáza z pohľadu dermatológa

Take home message

  1. 20% pacientov s COVID-19 môže mať  kožné prejavy – zväčša nešpecifický parainfekčný exantém

  2. Najrizikovejšie skupiny dermatologických liekov: imunosupresíva, rituximab

       Odporúčania dermatologických spoločností

       Neprerušiť imunosupresívnu / biologickú liečbu bez dôvodu

       Liečbu prerušiť, oddialiť v prípade séropozitivity, aktívnej infekcie, prípadne pozitívnej epidemiologickej anamnézy

       Nových pacientov začať liečiť po zvážení pomeru R/B

    3.   Minimalizovať kontakt s pacientmi (e-recepty, teledermatológia)

 

Informácia o aktuálnych poznatkoch využitia imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby z dermatologickej indikácie v priebehu pandémie Covid-19

kliknite na nasledovné súbory  IS a Covid-19_final , Biologics_and_COVID_19_FINAL_V2 , Lebwohl20 , Price20 , Russell20.pdf , Shah20.pdf


Euro Melanoma Day 2019 v Slovenskej republike

Vážená kolegyňa, vážený kolega, V mene Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2019. V rámci preventívnej kampane EMD 2019 je našou snahou vyšetriť a  verifikovať podozrivé nálezy.Tento rok sme určili termín 13. – 24.5.2019. Posielame Vám 10 dotazníkov a prosíme Vás, aby ste si sami rozmnožili formuláre, ak vyšetríte viac pacientov, za čo Vám budeme vďační. Verifikované histologické nálezy môžete doložiť do 2 mesiacov po akcii poštou v obálke na tú istú adresu ako vyplnený dotazník, alebo emailom na adresu: kurucova@sls.sk . Vyplnené dotazníky Vás prosíme zaslať do 15. júna 2019 na adresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava. Opätovne spoliehame na Vašu snahu a úsilie podporiť túto akciu.Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu a ostávam so srdečným pozdravom. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, prezident  SDVS


Pozývame Vás na www nového akreditovaného vzdelávacieho projektu zameraného na liečbu psoriázy. Formou kazuistík z reálnej praxe sa môžete oboznámiť s terapeutickými riešeniami, ktoré boli úspešne použité v konkrétnych prípadoch i s možnosťou voľby optimálneho postupu liečby Bližšie informácie na www.liecime-psoriazu.sk . Odborný garant projektu SDVS. doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.


Schválenie z MZ SR o povolení dovozu Benzetacilu – depotného penicilinu. Benzetacil je dostupný všetkým dermatológom na Slovensku a je distribuovaný Unipharmou. Pri predpise na recept sa niekedy vyžaduje aj pripojené schválenie MZ SR. Z uvedeného dôvodu, prosím, o vyvesenie schválenia na stránku SDVS aj s komentárom. kliknite na dokument  Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH., MHA 


Doc. Buchvald: Odpoveď z MZ SR na našu žiadosť o uznávanie a uhrádzanie fototerapeutických výkonov pre náš odbor.