Podujatia 2006

Podujatia Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti v roku 2006

1. Február, 10. februára 2006, Martin, Schôdza Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Vedecký pracovný  seminár - workshop, Témy: Koncepcia odboru, Imunodermatológia, Biologická liečba v dermatológii, psoriáza, ultrasonografia kože. Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Ďalší organizátori: Pracovná skupina dermatohistopatologie SDS, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia:, Prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MFN – Dermatovenerologická  klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin, 043/4203484, 4203431, fax:043/4134620, Juraj.Pec@jfmed.uniba.sk

2. Marec, 24.-25.3.2006, Školiaca akcia,  Martin, Hotel Turiec, Témy: Psoriáza, atopia, vitiligo – čo nové? Hlavný organizátor podujatia: Asociácia súkromných  lekárov, Ďalší organizátori: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: MUDr. Vladimír Flimer,  Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom, 045/6722191, 6725955, flimer@bb.telecom.sk

3. Apríl - Interaktívna vedecká konferencia v rámci Euro Melanoma Day 2006 „Dermatoskopia v praxi“ sa bude konať v nasledujúcich termínoch: dňa 10.4.2006 v školiacom centre TELEDOM, Timonova 27, Košice v čase 15-17.00 hod., dňa 11.4.2006 v kongresovej hale hotela SLOVAKIA, námestie L’. Štúra, Žilina v čase 15–17.00 hod., dňa 12.4.2006 v salóne Londýn hotela CROWN PLAZA, Bratislava, Hodžovo námestie 2  v čase 15–17.00 hod. Vedecký program: Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.: Dermatoskopia v praxi (120 min), Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.: Preventívna kampaň Euro Melanoma Day 2006 (15 min)

4. Máj, 26.-27.5.2006, Školiaca akcia, Martin, Hotel Turiec, Témy: Onkodermatológia, Hlavný organizátor podujatia: Asociácia súkromných lekárov, Ďalší organizátori: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: MUDr. Gabriela Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava, 02/65422305, 6542520, kl.321, mob.: 0903-761019, kolatorova@stonline.sk

5. Jún, 15.-17.6.2006, Bratislava, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, Témy: Kožné choroby a kvalita života, Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť,  Ďalší organizátori Česká dermatovenerologická společnost.  Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: Doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., Detská dermatovenerologická klinika LF UK, Limbova 1, 833 40 Bratislava,  02/59371284, 54793614, 54652067,  danilla@dfnsp.sk

6. Jún-Júl, 30.6. –1.7.2006, Vyhne - Hotel Sitno, Krajský seminár dermatológov Banskobystrického kraja, Témy: Aktuálne problémy dermatovenerológie, Hlavný organizátor podujatia: Krajský odborník pre dermatovenerológiu, Ďalší organizátori: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD, Nemocnica s polikl. F.D.R. – dermatovenerologické odd.,  Nám. gen.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,  048/413 4341,   048/4130302,  048/4413627,  surbancek@nspbb.sk

7. September, 22.-23.9.2006, Školiaca akcia,  Martin, Hotel Turiec, Témy: Imunológia I. časť, Hlavný organizátor podujatia: Asociácia súkromných  lekárov, Ďalší organizátori: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: MUDr. Vladimír Flimer,      Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom, 045/6722191, 6725955, flimer@bb.telecom.sk

8. September, 29.–30.9.2006, Smrdáky, Smrdácke dni 2006, Témy: Balneológia a fototerapia, Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Ďalší organizátori: Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: Prim. MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele 905 01 Smrdáky, 034/6575101, fax: 034/6575132, lidajj@healthspa.sk

9. November, 10.-11.11.2006, Školiaca akcia,  Martin, Hotel Turiec, Témy: Imunológia II. časť, Hlavný organizátor podujatia: Asociácia súkromných  lekárov, Ďalší organizátori: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: MUDr. Ľudmila Breznická,  Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, 045/5201111,  breznicka@post.cz


10. Februára 2006, Martin, Schôdza Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Vedecký pracovný  seminár, workshop. Témy: Koncepcia odboru, Imunodermatológia, Biologická liečba v dermatológii, psoriáza, ultrasonografia kože.  Dermatovenerologická  klinika MFN, Martinská fakultná nemocnica, Jesseniova lekárska fakulta UK v Marttine, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť. Organizuje: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť. Vedecký sekretariát: Tibor Danilla, Vladimír Flimer, Ivan Chromej, Jagienka Jautová, Juraj Péč. Organizačný výbor: Tibor Danilla - prezident,   Juraj Péč - predseda, Silvia Auxtová, Želmíra Fetisovová, Zuzana Frličková, Iveta Chribiková, Ivan Chromej, Soňa Málišová, Eva Minariková, Iveta Ulbrichtová, Darina Záborská, Zuzana Čapčíková, Oľga Kulichová. Miesto konania: Veľká poslucháreň Martinskej fakultnej nemocnice, Kollárova 2, 036 01 Martin, Registrácia: Zaregistrovať sa možno priamo v mieste konania vedeckého pracovného seminára od 12,00-13,00 bez registračného poplatku.  Každý účastník po ukončení seminára obdrží certifikát s prideleným počtom kreditov, pridelených Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, n.o. (SACCME).

Program:

12,00 Registrácia

13,00 Otvorenie

Predsedníctvo: T. Danilla, V. Flimer, J. Jautová, J. Péč, I. Chromej

1. Péč J., Danilla T., Hegyi V.: Špecializačná príprava a ďalšia koncepcia odboru dermatovenerológia v krajinách EÚ a na Slovensku (20´).

2. Chromej I.: Vyšetrenie alergie IV. typu epikutánnymi testami /výskumný grant APVT-99-0140604/. (30´)

3. Péč J., Chríbiková I., Fetisovová Ž.: Rizikové spúšťacie mechanizmy a genetická dispozícia v etiopatogenéze psoriázy (20´).

4. Chromej I.: Organizácia preskripcie biologickej liečby psoriázy (30´).

5. Péč J., Chromej I., Minariková E., Frličková: Ultrasonografia  kože a jej prínos v diagnostike vybratých dermatóz (20´).

6. Minariková E., Bobrovská M.: Prínos sonografie kože v diagnostike melanoma malignum. (15´).

7. Chríbiková I., Chromej I., Adamicová K.: Pyoderma gangrenosum (15´).


II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

15.-17.6. 2006

Vážené kolegyne a kolegovia,

Slovenská a Česká dermatovenerologická spoločnosť organizujú II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou v dňoch15.-17. júna2006 v Bratislave.

Nad kongresom prevzali záštitu minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD. Som presvedčený, že spoločným úsilím zabezpečíme kvalitný program, ktorý uspokojí Vašu vnútornú potrebu neustáleho vzdelávania, príjemné prostredie pre riešenie spoločných vedeckých, odborných a organizačných problémov dermatovenerológie, ako aj dostatočný priestor na spoločenské aktivity. Členstvo v Európskej únii nám umožňuje získať kvalitných prednášateľov zo zahraničia s možnosťou využitia osobných kontaktov na vytvorenie spoločných vedeckých projektov. Kongres bude príležitosťou pre nás, aby sme sa mohli podeliť o najnovšie poznatky a skúsenosti z etiopatogenézy, diagnostiky, liečby a prevencie kožných chorôb a STI. Získané poznatky nám umožnia zlepšiť zdravotnícku starostlivosť o chorých s kožnými a pohlavnými chorobami a následne zlepšiť kvalitu ich života, ktorá je základným ukazovateľom zdravotníckej starostlivosti vo svete. Srdečne Vás pozývam k aktívnej spolupráci pri zostavovaní odborného programu, k poskytnutiu podnetov smerujúcich k zlepšeniu organizácie kongresu a k čo najefektívnejšiemu využitiu času. Teším sa na spoločné stretnutie

Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc. Prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti danilla@dfnsp.sk

 

Organizačný výbor:

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Prim. MUDr. Vladimír Flimer, Prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

 

Hlavné témy kongresu a Programový výbor:

  1. Dermatózy detského veku (Doc.MUDr.Tibor Danilla,CSc., Prim.MUDr.Hana Bučková,PhD)

  2. Infekčné choroby kože (Prof. MUDr.Jozef Buchvald, DrSc., Prof.MUDr. Jana Hercogová, CSc.)

  3. Venerológia a STI (Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., Prof. MUDr.Vladimír Resl, CSc.)

  4. Histopatológia (MUDr.Alena Nejdková, Doc. MUDr. Lumír Pock,CSc.)

  5. Korektívna dermatológia (Prof.MUDr. Mária Šimaljaková, CSc., MUDr. T. Frey)

  6. Fotobiológia (Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.)

  7. Angiológia (Doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc., MUDr.Jaroslav Strejček,CSc.)

  8. Imunológia a alergológia (Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Prim. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.)

  9. Onkodermatológia (MUDr. Katarína Polákova, CSc., Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.)

10. História slovenskej a českej dermatovenerológie (MUDr.Zoltán Szép, Prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.)

11. Varia (MUDr. Dušan Buchvald, CSc., Prim. MUDr.Hana Duchková, DrSc.)

12.  Blok mladých dermatovenerológov (MUDr. Katarína Trnovská, Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.)

13. Balneológia (Prim. MUDr. Ján Lidaj, Prim.MUDr. Nina Benáková)

 

Všeobecné informácie

Organizátor: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Česká dermatovenerologická spoločnosť, Kongresové centrum SLS, Slovenská lekárska spoločnosť, Legionárska 4, 813 22 Bratislava, tel.:+0421(2) 554 240 15, 554 224 24, fax.:+0421(2) 554 223 63 , e-mail: kurucova@sls.sk

Miesto konania:  REDUTA, Medená 3, 811 01 Bratislava

Kongresový poplatok:  

Pre členov SDS a ČDS 1.000 Sk do14. 4. 2006, po tomto termíne: 1. 200 Sk. Pre nečlenov SDS a ČDS 1.200 Sk. Spoločenský večer 500 Sk

Platba bankovým prevodom. Bankové spojenie: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť

Názov banky: Všeobecná úverová banka, adresa banky: Mlynské Nivy1, 82990 Bratislava 25

Číslo účtu: 4532-012/0200, Variabilný symbol: 06-1013

Pre zahraničných účastníkov: SWIFT code: SUBASKBX IBAN SK3602000000000004532012

Prezentácia: Prednášky doba trvania10 min. Postery: rozmery 80x120cm Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny návrhu zaradenia príspevku.

Spoločenský program: Slávnostné otvorenie, spoločenský večer, prehliadka mesta

Prihlášky budú akceptované do 14. 4. 2006.  Prijatie aktívnej účasti bude autorom oznámené písomne.  Posledný termín prijatia abstraktov 14. 4. 2006

 

Ubytovanie: Individuálne alebo prostredníctvom cestovnej agentúry CA Emily Tours, Bardejovská16, 831 02 Bratislava. Tel/fax: 00421 2 4425 8617, e-mail: emilytours@emilytours.sk (prosím, pozrite nižšie)

Rezervácia ubytovania

Prihlášku na ubytovanie prosíme vyplniť a zaslať na adresu CA Emily Tours, Emília Chovancová, Bardejovská 16, 831 02 Bratislava, mobil 0905 223 656, mail: emilytours@emilytours.sk  najneskôr do 15.05.2006. Po obdržaní Vašej prihlášky Vám CA Emily Tours zašle predbežné potvrdenie ubytovania. Platba za ubytovanie musí byť poukázaná na účet CA Emily Tours najneskôr do 31.05.2006. Po úhrade ubytovania Vám CA Emily Tours zašle ubytovací poukaz a daňový doklad.

Stornovacie podmienky

a) pri storne ubytovania od 15.05. 2006 do 31.05.2006 bude vrátená zaplatená suma po odpočítaní manipulačného poplatku 400,- Sk

b) pri storne ubytovania od 01.06.2006 do 05.06.2006 bude vrátená zaplatená suma po odpočítaní poplatku za 1 noc

c) pri storne od 06.06.2006 do 11.06.2006 bude účtovaný 50% stornopoplatok z hodnoty ubytovania

d) pri storne od 11.06.2006 bude účtovaná celá zaplatená suma ako stornopoplatok

e) pri zmene účastníka a dodržaní termínu ubytovania nebude účtovaný žiadny manipulačný poplatok

 

Hotely / Hotels                                                                                                               Víkendové zľavy / Weekend discount

 

  Hotel Kyjev ***

  Rajská 2

  814 48 Bratislava

 

  jednoposteľ. izba / Single room    1.800,- Sk

  dvojposteľ. izba / Double room      2.300,- Sk

 

nie / no

nie / no

  Botel Grácia ***

  Rázusovo nábrežie

  811 02 Bratislava

 

  jednoposteľ. izba / Single room    1.950,- Sk

  dvojposteľ. izba / Double room      2.670,- Sk

 

nie / no

nie / no

  Hotel Tatra, a.s. ***

  Nám. 1. mája 5

  811 06 Bratislava

  jednoposteľ. izba / Single room     3.900,- Sk    

  1 os. v dvojposteľ. izbe/ 1 person in two bed room    4.410,- Sk

  dvojposteľ. izba / Double room     4.760,- Sk

 

3.270,- Sk

3.630,- Sk

4.090,- Sk

 

  Ibis Bratislava

  Centrum   ***

  Zámocká 38

  811 01 Bratislava

 

  jednoposteľ. izba / Single room    3.400,- Sk

  dvojposteľ. izba / Double room     3.710,- Sk

2.970,- Sk

3.280,- Sk

 

Vyhľadajte si ulicu a číslo v Bratislave na drese  http://ba.arcgeo.sk

 

    R á m c o v ý   p r o g r a m

Štvrtok 15.6.2006

Piatok 16.6.2006

Sobota 17.6.2006

 

sála I.

sála II.

  sála I. sála II.   sála I. sála II.
         8:00 - 9:30  Detská derm.  Infekčné och. 8:00 - 8:30 Korektívna derm. Angiológia
        9:30 - 10:10 Astellas Phar., oz Roche Slov., s.r.o 9:30 - 10:10 Novartis, s.r.o.  8:45 - 9:25 Wyeth Whi
  10:10 - 10:45

 Káva

10:10 - 10:45 Káva
12:00 Registrácia 10:45 -12:45

Invited speak.

  10:45 - 12:45 Inv.sp.+Venerológia Fotobiológia
      12:45 - 14:00

 Obed

12:45 - 14:00 Obed
14:30 - 16:30 Varia Mladí derm.

14:00 - 15:30

Inv.sp.+ Psoriáza Onkológia 14:00 - 14:40 IBSA Slov., s.r.o.  

16:30 - 17:20 

História Balneo 15:30 - 16:00  Káva 14:40 - 15:40 Čo nové v derm. Postery

17:20 - 18:00

Regimed SR, s.r.o.  

16:00 - 17:00

Serono -  generálny sponzor

  15:40

Ukončenie

 
     

17:10 - 18:40

Imunológia Histopatol.      

19:00 - 23:00

Slávnostné otvorenie

             
      20:00 - 0:00 Gala dinner      
 

 

Štvrtok /  Thursday     15.6.2006

12:00

REGISTRÁCIA

12:00

REGISTRÁCIA

14:30 – 16:30

Varia

Prednášková sála I.

Predsedníctvo / Chairmen:  Buchvald D., Doležalová A., Duchková H.

14:30 – 16:30

Blok mladých dermatovenerológov

Prednášková sála II.

Predsedníctvo / Chairmen:   Štork J., Suchý D., Trnovská K.

14:30

Erythema dyschromicum perstans – Ashy dermatosis

Pajerchin D., Suchý D., Repková z., Nováčeková M. (Poprad, SR)

14:30

Objektivizácia kožných testov spektrálnou analýzou

Trnovská K., Hegyi V. (Bratislava, SR)

14:40

Stanovenie koncentrácie selénu v plazme pacientov s atopickou dermatitídou

Haid J., Planková A., Kolibášová K., Havránek E. (Bratislava, SR)

14:40

 Epidemiologická situácia výskytu dermatofytov a nimi  vyvolaných infekcií v materiáloch oddelenia lekárskej mykológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Žemberová M., Buchvald J., Šimaljaková M., (Bratislava, SR)

14:50

Vaskulitída ako prvotný kožný prejav HCL – kazuistika Manová A., Švecová D., Šimaljaková M., Chmurová N., Halčín A., Remková  A., Babál P.  (Bratislava, SR)

14:50

Kazuistika vzácnej štvorinfekcie sexuálne prenosných ochorení

Bobík O. ml., Bobík O.st (Bratislava, Trebišov, SR)

15:00

Kožné choroby z povolania v rokoch 1995 – 2005

Doležalová A. (Bratislava, SR)

15:00

Tinea predkolení

Bartalošová R., Šimaljaková M., Adamicová K., Murárová Z. 

(Bratislava, SR)

15:10

Kožní choroby v tehotenství

Nevoralova Z. (Jihlava, ČR)

15:10

Nové pohľady na etiopatogenézu rekurentnej  vulvovaginálnej kandidózy

Gulánová B., Šimaljaková M. (Bratislava, SR)

15:20

Kontaktným alergénom stimulovaná syntéza cytokínov lymfocytmi periférnej krvi  a kože u pacientov s atopickou dermatitídou  Buchvald D. (Bratislava, SR)

15:20

Groverova choroba (tranzitórna akantotická dermatóza)

Murárová Z., Bartalošová R., Babál P., Šimaljaková M.  (Bratislava, SR)

15:30

Je špecializovaná ambulantná starostlivosť formou denného stacionára v dermatovenerológii opodstatnená?

Bellová G. (Brezno, SR)

15:30

Progresívna nodulárna histiocytóza

Repková Z., Pajerchin D., Suchý D., Novačekova M., Vereb M. (Poprad, SR)

15:40

Diskusia

15:40

Telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP)

Suchý D., Pajerchin D., Repková Z. (Poprad, SR)

 

 

15:50

Primárny kožný difúzny veľkobunkový B lymfóm u pacienta s Waldenströmovou  makroglobulinémiou:  kazuistika              

Chmurová N., Švecová D., Babál P., Buchvald J., Štofková I.

(Bratislava, SR)

 

 

16:00

Vyhodnotenie klinických a laboratórnych nálezov u pacientov s lokalizovanou sklerodermiou 

Baloghová J., Jautová j., Šipulová A., Rácz O. (Košice, SR)

 

 

16:10

Tinea incognito: Často diagnosticky obtížna klinická  kožní diagnóza

Gkalpakiotis S., Křemenová S., Sosna B., Arenberger P.

(Praha, ČR)

 

 

16:20

Diskusia

16:30 – 17:20

História slovenských a českých dermatovenerológov 

Prednášková sála I.

Predsedníctvo / Chairmen:  Szép Z., Záhejský J.

16:30 – 17:20

Balneológia

Prednášková sála II.

Predsedníctvo / Chairmen:  Benáková N., Lidaj J.

16:30

Historický vývoj poznatků o „Kožní bariéře“ se zaměřením na podíl českých  a slovenských vědeckých  pracovníků

Záhejský J. (Brno, ČR)

16:30

História balneoterapie

 Lidaj J. (Smrdáky, SR)

 

 

16:40

Lítium a koža

Masarovičová A., Lidaj J. (Smrdáky, SR)

16:50

Od psoriázy k psoriáze

Osuský P., Osuská M. (Bratislava, SR)

16:50

Sírovodík v balneológii

Lidaj J. (Smrdáky, SR)

17:00

Prof. Dr. Mór Kaposi (1837-1902) – život a dielo

Szép Z. (Bratislava, SR)

17:00

Diskusia

17:10

Diskusia

 

 

17:20 – 18:00

Sympózium firmy Regimed SR, s.r.o.   

Prednášková sála I

 

Physiogel – čo ešte o ňom neviete

Szepietowski J. (Wroclaw,  Poland)

Stiefel Laboratories  - 10 rokov v Čechách a na Slovensku

Král R., Kubovičová P. (Stiefel ČR –  Regimed SR)

 

 

19:00 – 23:00

Slávnostné otvorenie / Opening Ceremony (sponzoruje SERONO)

Prednášková sála I.

19:00 – 23:00

Slávnostné otvorenie / Opening Ceremony (sponzoruje SERONO)

Prednášková sála I.

Piatok / Friday   16.6.2006

8:00 – 9:30

DERMATÓZY DETSKÉHO VEKU

Prednášková sála I.

Predsedníctvo / Chairmen:  Bučková H., Danilla T., Izakovic J.

8:00 – 9:30

INFEKČNÉ CHOROBY KOŽE

Prednášková sála II.

Predsedníctvo / Chairmen:   Buchvald J., Hercogová J.

8:00

Osobitosti kože chorých s dermatitis atopica

Danilla T. (Bratislava, SR)

8:00

„Rodinná epidémia“ T. tonsurans – alebo čo prezradí epidemiologický reťazec - kazuistika

Škutilová E., Voleková A. (Bratislava, SR)

 

 

8:10

Lymeská borelióza – borelie nebo ehrlichie?           

Knotová N., Vaňousová D., Hulínska D., Hercogová J. (Praha,  ČR)

8:20

Melanoma in children – status quo and future directions

Izakovic J. (Basel, Switzerland)

8:20

Malasseziová folikulitída: diagnostické a terapeutické možnosti

Baranová Z., Bohuš P. (Košice, SR)

 

 

8:30

Topické imidazolové antimykotikum flutrimazol – skúsenosti v liečbe mykóz kože

Buchvald J., Vrtíková E., Ghobrialová G. (Bratislava, Nitra, Nové  Zámky, SR)

8:40

Enterovírusové exantémy v detskom veku a ich význam pre

prax

Martinásková K., Lengyelová V., Petrovičová A., Šefčovičová Ľ.   (Prešov, Košice, Bratislava, SR)

8:40

Pôvodne zriedkavé ochorenie – larva migrans cutanea

Škutilová E., Baroňáková A. (Bratislava, SR)

8:50

Venózní malformace u dětí a poruchy hemokagulace

Faberová R., Kohlerová S., Feit J. (Brno, ČR)

8:50

Diskusia

9:00

Histiocytární onemocnění Non – Langenharsova typu u dětí

Bučková H., Štěrba J., Buček J., Autrata R. (Brno, ČR)

 

 

9:10

Príspevok k diagnostickým kritériám incontinentia pigmenti

Mališová S., Fetisovová Ž., Adamicová K., Mišovicová N. (Martin,  SR)

 

 

9:20

Diskusia

 

 

9:30 – 10:10

Sympózium Firmy AstelLas Pharma, o.z.

Prednášková sála I.

Atopická dermatitída pod kontrolou

9:30 – 10:10

Sympózium firmy Roche Slovensko, s.r.o.  

Prednášková sála II.

Retinoidy v dermatológii

Rasochová E. (Bratislava,SR)

Urbanček S.( Banská Bystrica, SR)

10:10 – 10:45

Káva / Coffee break

10:10 – 10:45

Káva / Coffee break

10:45 – 12:45

Invited speakers

Prednášková sála I.

Predsedníctvo / Chairmen:  Gorkiewicz- Petkow A., Lotti T., Péč J., Schwartz R., Yencey K.B.

 

 

10:45

Vitiligo: 5 common mistakes in the patients´ management

Lotti T. (Firenze, Italy)

 

 

11:15

Prognostic factors in „Scleroderma overlap syndroms“

Gorkiewicz – Petkow A. (Wasaw, Poland)

 

 

11:45

Cutaneous Markers of Internal Malignancy

Schwartz R. (Newark, USA)

 

 

12:15

Blistering diseases 2006: An update

Yancey  K.B. (Milwaukee, USA)

 

 

12:45 – 14:00

Obed / Lunch

12:45 – 14:00

Obed / Lunch

14:00 – 15:30

Invited speaker + Psoriáza

Prednášková sála I.

Predsedníctvo / Chairmen:  Dubertret L., Semrádová V., Vašků V.

14:00 – 15:30

Onkodermatológia

Prednášková sála II.

Predsedníctvo / Chairmen:  Arenberger P., Poláková K.

14:00

Psoriasis today

Dubertret L. (Paris, France)

14:00

Současné alternativy v léčení některých kožních nádorů

Arenberger P. (Praha, ČR)

 

 

14:20

Zlepšuje sa diagnostika včasných foriem melanomu?

Poláková K., Sabolová L., Polák I. (Bratislava, SR)

14:30

Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacientů s psoriázou

Vašků V., Bienertová Vašků J., Pávková Goldbergová M.,Vašků A. (Brno, ČR)

14:30

Maligní melanom: co přinesl rok 2005/2006

Arenbergerová M. (Praha, ČR)

14:40

Co přineslo hodnocení kvality života nemocných psoriázou?

Slonková V., Semrádová V., Vašků V., Balaštík D. (Brno, ČR)

14:40

Postoj pacientů dispenzarovaných pro maligní melanom  (stadium I. a II.) ke slunění a pravidelnému klinickému sledování: předběžné výsledky průřezové epidemiologické studie

Konkoľová R., Provazníková H. (Praha, ČR)

14:50

Závažné akútne vzplanutie artropatickej formy psoriázy a liečba infliximabom

Chromej I., Záborská D., Frličková D., Stašková K., Péč J.

 (Martin, SR)

14:50

Melanoma clitoris a biopsie sentinelové uzliny

Košťálová M., Košťál M., Ettler K., Hadži Nikolov D., Jandová E., Šimková  M.  (Hradec Králové, ČR)

15:00

Diskusia

15:00

Subunguální glomus tumoru – pohled  dermatochirurgie        

Litvík R., Vantuchová Y., Čuřík R. (Ostrava, ČR)

 

 

15:10

Diskusia

15:30 – 16:00

Káva / Coffee break

15:30 – 16:00

Káva / Coffee break

16:00 – 17:00

Sympózium firmy Serono

Prednášková sála I.

Nová cielená liečba chronickej ložiskovej psoriázy:

Úvod  Arenberger P. (Praha, ČR)

Imunopatológia psoriázy

Štork J. (Praha, ČR)

Efalizumab v kontexte modernej liečby psoriázy

Péč J. (Martin, SR)

Experience with Efalizumab Treatment: Challenges and  Successes based on Efficacy and safety            

Trüeb R. M. (Switzerland)  

Záver Danilla T. (Bratislava, SR)

 

 

17:10 – 18:40

Imunológia a alergológia

Prednášková sála I.

Predsedníctvo / Chairmen:   Dastychová E., Ditrichová D.,  Urbanček S.

17:10 – 18:40

Histopatológia

Prednášková sála II

Predsedníctvo / Chairmen:   Lazarová Ž., Nejdková A., Pock L.

17:10

Polyvalentní přecitlivělost na kortikosteroidní substance

se systemovou reakci

Dastychová E. (Brno, ČR)

17:10

Lichen myxodermatosus

Pock.L., Třeštík P., Pospíšil T., Hercogová J., Šimková M. (Praha, Svitavy, Karlové Vary, Hradec Králové, ČR)

17:20

Relevance výsledků epikutánních testů

Vocilková A. (Praha, ČR)

17:20

Nekrobiotický xantogranulom

Štork J., Diblík P., Špička I., Kodetová D., Dundr P. (Praha, ČR)

17:30

Soli zlata jako příčina kontaktně alergické stomatitidy

Ditrichová D., Dobešová J., Eber M., Kaprálová S. (Olomouc, ČR)

17:30

Anti – Epiligrin Cicatricial Pemphigoid

Lazarova Ž.(Milwaukee,USA)

17:40

Kontaktní senzibilizace a sliznice ústní dutiny

Dobešová J., Ditrichová D., Eber M., Kaprálová S. (Olomouc, ČR)

17:40

Gigantocelulárny tumor – stále aktuálny

Nejdková A., Holý B., Adamicová K. (Žilina, Martin, SR)

17:50

Kontaktná precitlivelosť na textilné farbivá a prídavné látky

Chromej I., Chribiková I., Minariková E., Péč J., Turancová  V.(Martin, SR)

17:50

Nezvyčajný prípad profesionálnej dermatózy     

Adamicová K., Fetisovová Ž., Mellová Y., Výbohová D. (Martin,  SR)

18:00

Naše skušenosti s „atopy patch testy“ u pacientů s atopickou dermatitídou

Machovcová A. (Praha, CR)

18:00

Dysplastické névy a méně časté typy pigmentových névů

Jedličková H., Feit J. (Brno, ČR)

18:10

Atopické epikutánní testy v diagnostice potravinové alergie

Čelakovská J., Ettlerová K., Ettler K., Vaněčková J. (Hradec Králové, ČR)

18:10

Imunohistologická diagnostika pemfigoidov, dermatitis

herpetiformis Duhring a IgA lineárnej dermatózy

Jautová J., Ficová M., Balogová J. (Košice, SR)

18:20

Diskusia

18:20

Diskusia

20:00 – 0:00

Slávnostný večer / Gala Dinner  sponzoruje NOVARTIS, s.r.o.)

20:00 – 0:00

Slávnostný večer / Gala Dinner sponzoruje NOVARTIS, s.r.o.)

Sobota / Saturday   17.6.2006

8:00 – 9:30

Korektívna dermatológia    

Prednášková sála I.

Predsedníctvo / Chairmen:  Frey T., Rasochova E., Šimaljaková M.

8:00 – 8:30

Angiológia

Prednášková sála II.

Predsedníctvo / Chairmen:   Jarčušková D., Strejček J.

8:00

Androgenetická alopecie a současné možnosti léčby

Bienová M., Kučerová R., Fiurášková M., Brychtová S.

(Olomouc, ČR)

8:00

Přínos kapilaroskopického vyšetření v diagnostice

Raynaudova fenoménu  a systemových  onemocnění pojiva

Urbánek J., Tichý M., Marková K. (Olomouc, ČR)

8:10

Trichogram a jeho opodstatnenosť

Rasochová E., Šimaljaková M., Brezová D. (Bratislava, SR)

8:10

Liečba vredov predkolenia

Jarčušková D. (Košice, SR)

8:20

Granulóm po aplikácii permanentného fillera pri  augmentácii pier –  kazuistika   

Kročáková J.  (Bratislava, SR)

8:20

Komplikácie erysipelov v materiále dermatovenerologického oddelenia FNsP F.D.Roosevelta v B. Bystrici 2001 – 2005

Mečiarová P., Eliášová I., Urbanček S., Ševc J., Urbáni M.

 (Banská Bystrica,  SR)

8:30

Trichodiskom – terapie CO2

Jarešová L. (Praha, ČR)

8:30

Diskusia

8:40

Využitie neionizujúceho elektromagnetického žiarenia v estetickej  dermatológii

Vrabec R., Brozmanová M, Lukáčová E. (Bratislava, SR)

8:45-9:25

Sympózium Firmy Wyeth Whitehal GmbH.

Prednášková sála II.

8:50

Využitie rádiofrekvencie v dermatológii

Brozmanová M., Vrabec R., Lukáčová E. (Bratislava, SR)

9:00

Diskusia

9:30 – 10:10

Sympózium firmy Novartis, s.r.o.         

Prednášková sála I.

Moderná liečba atopickej dermatitídy:

Etiopatogenéza zápalu u atopickej dermatitídy

Danilla T. (Bratislava, SR)

Topický imunomodulátor pimecrolimus – päť rokov v klinickej praxi

 Buchvald D. (Bratislava, SR)

 

 

10:10 – 10:45

Káva / Coffee break

10:10 – 10:45

Káva / Coffee break

10:45 – 12:45
INVITED SPEAKERS + Venerológia a STI

Prednášková sála I.   

Predsedníctvo / Chairmen:   Péč J., Potočnik M., Resl V., Waugh M. A.

10:45 – 12:45

Fotobiológia

Prednášková sála II.

Predsedníctvo / Chairmen:  Ettler K., Hegyi V., Pavel S.

10:45

STD-STI in Europe and Consequences to Society

Waugh M. A. (Pudsey, U.K.)

10:45

Trend ve fototerapii: posun k vyšším vlnovým délkam

Pavel S. (Leiden, Netherlands)

 

 

10:55

PDT a interdisciplinární využití                      

Kolesárová J., Bartoňová J., Ettler K. (Hradec Králové, ČR)

 

 

11:05

Fotodynamická liečba (PDT) v dermatovenerológii

Hegyi J. (Praha, ČR)

11:15

HPV Genital Infektions in Slovenija – where are we now?

Potočnik M. (Ljubljana, Slovenija)

11:15

Fototerapia vybraných dermatóz

Bellová G. (Brezno, SR)

 

 

11:25

Súčasné možnosti fotoprotekcie

Murárová Z., Murárová A. (Bratislava, SR)

 

 

11:35

Skúsenosti s využitím biostimulačného lasera v ambulantnej praxi

Bellová G. (Brezno, SR)

11:45

Syfilis – aktuálny epidemiologický problém

Martinásková K., Čontofalská Ž. (Prešov, Košice, SR)

11:45

Diskusia

11:55

Neurosyfilis

Baroňáková A., Kolibášová K. (Bratislava, SR)

 

 

12:05

Neurosyfilis: kazuistika prípadu napodobňujúceho sclerosis multiplex

Rasochová E., Rasochová M. (Bratislava, SR)

 

 

12:15

Frekvencia výskytu, diagnostika a liečba genitálnych infekcií 

Bellová G. (Brezno, SR)

 

 

12:25

Diskusia

 

 

12:45 – 14:00

Obed / Lunch

12:45 – 14:00

Obed / Lunch

14:00 – 14:40

Sympózium Firmy IBSA SLOVAKIA, s.r.o.

Prednášková sála II.

Kyselina hyalurónová a hojenie chronických rán

Urbanček S. (Banská Bystrica, SR)

Praktické skúsenosti s Ialugen Plus

Ševc J. (Banská Bystrica, SR)

 

 

14:40 – 15:40

Čo nového v dermatovenerológii

Prednášková sála I.

Predsedníctvo/Chairmen:   Buchvald D., Jautová J., Urbanček S.

14:40 – 15:40

POSTERY

Prednášková sála II.

Predsedníctvo / Chairmen:  Flimer V., Rybárová J.

14:40

Čo nové v klinickej dermatológii

Urbanček S. (Banská  Bystrica, SR)

14:40

Erythema chronicum migrans – terapeutická rezistencia  a účinnosť 

Kovaľová M., Jautová J., Kovaľová H., Schréter I., Pellová A. (Košice, SR)

 

 

14:45

Pemphigoid gestationis – kazuistika 

Ahlersová D., Martinásková K., Nagyová B. (Prešov,SR)

 

 

14:50

Cyklosporín v liečbe psoriatickej erytodermie

Nagyová B., Martinásková K., Kováčová S., Straka Ľ. (Prešov, SR)

 

 

14:55

Porovnání účinnosti dvou rozdílných lokálních fotosenzibilizátorů ve fotodynamické terapii

Kacerovská D., Pizinger K., Resl V., Cetková P., Majer F. (Plzeň, ČR)

15:00

Čo nové v dermatovenerologickom výskume

 Buchvald D. (Bratislava, SR)

15:00

Naevus spilus – Zrnitý lentiginózny névus

Minariková E., Plank L., Homola I., Strmeňová V., Frličková Z., Ulbrichtová I., Chromej I. (Martin, SR)

 

 

15:05

Epidermolytic hyperkeratosis – a case report                  

Baloghová J., Jautová J., Ubarte N., Bohuš P. (Košice, Rožňava, SR)

 

 

15:10

Treatment of condylomata acuminata and gigantea with flashlamp excited spulsed dye laser

Baumgartner J., Babál P. (Bratislava, SR)

 

 

15:15

Terapie Rossova syndromu botulotoxinem

Hýblerová K., Machovcová A. (Praha, ČR)

15:20

Čo nové v dermatovenerologickej terapii

Jautová J. (Košice, SR)

15:20

Operační zákroky na nehtech

Čellárová L., Hýblerova K. (Praha, ČR)

15:40

Ukončenie / Closing Ceremony

Prednášková sála I.

15:40

Ukončenie / Closing Ceremony

Prednášková sála I.


Rozmiestnenie firiem (prízemie, 1. poschodie)

  

Generálny spozor: SERONO

Hlavní sponzori: Astellas Pharma o.z., Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o., Novartis, s.r.o., Spirig Eastern, a.s.,

Sympóziá: Astellas Pharma o.z., IBSA Slovakia s.r.o., Novartis, s.r.o., Regimed SR s.r.o., Roche Slovensko, s.r.o., Serono, Wyeth Whitehal GmbH.

Vystavovatelia - sponzori kongresu: Askin & CO s.r.o., Astellas Pharma o.z., Belupo s.r.o., Boots Healthcare Ltd., CSC Pharmaceuticals GmbH., Hartman - Rico, spol. s r.o., IBI, s.r.o. , IBSA Slovakia s.r.o., Johnson & Johnson s.r.o., L´oreal Slovensko s.r.o., L´oreal Slovesko, La Roche Posay, Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o., Laboratoire Vichy, MSBF, veřejná obch. společnost, Novartis, s.r.o., Pears Health Cyber, Slovakia s.r.o., Pierre Fabre Médicament, s.r.o., Regimed SR s.r.o., Roche Slovensko, s.r.o., Serono, Schering - Plough CE AG, Schering Slovakia s.r.o.,  Spirig Eastern, a.s., Tradeco - Praha s.r.o., Wyeth Whitehal GmbH.

 

 


 

Slovenská lekárska spoločnosť a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť a Fotobiologická sekcia SDS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky pripravujú

v dňoch 29.-30. septembra 2006 vedeckú schôdzu Smrdácke dni.

Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu  a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Tibor Danilla                            Vladimír Hegyi                                Ján Lidaj

 

Slovak Medical Association, Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in September 29-30, 2006. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will aslo have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.

            

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor.

Generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

Doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., prezident / President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Emil Drlička, riaditeľ PLK / Director of Natural Health Spa Smrdaky

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy - melanoma malignum – fotobiológia / Chronic dermatoses - melanoma malignum – photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages

Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (bez prekladu / without translation)

Prednášky / Lectures

Trvanie prednášok 10 minút. Oral presentation will last 10 minutes.

Výstavy / Exhibitions

V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem. Pharmaceutical exhibitions will be organized during the Meeting.

 

Konferenčné poplatky / Meeting fee  

Pri registrácii

Členovia SDS a ČDS / Members of SDS, CDS 300 Sk 500 Sk
Nečlenovia SDS a ČDS / Non members 400 Sk 500 Sk
Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons 300 Sk  500 Sk

 

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532-012/0200 Variabilný symbol: 06 1075

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 30.8.2006.Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 7.9.2006. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

 

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok.

Náklady na ubytovanie hradí generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky. The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accommodation costs.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 500 Sk /15 Euro - platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

29.9. / Sept. 29, 2006 Slávnostná večera / Gala dinner

30.9. / Sept. 30, 2006 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (jedáleň / Restaurant Hotel Vietoris)

Prihlášku a formulár na abstrakt vo formáte WORD si môžete vytlačiť po kliknutí na Smrddni06_prihláška_abstrakt . Application form and abstract frame you can print in WORD file, please click at  Smrddni06_prihláška_abstrakt .

Vaše objednávky posielajte na adresu / Please send your reservation to the following address:

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017, e-mail kurucova@sls.sk . Prihlášky posielajte do 30.8.2006. Deadline is August 30, 2006.  Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie.

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by car to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky.

 

Fotografie

Firmy

 

Program

 

abstrakty_Smrddni 2006.doc

Piatok / Friday   29.9.2006

12:00

REGISTRÁCIA

16,00-16,30

Otvorenie

16,30-19,00

Predsedníctvo: Danilla T., Jautová J.,  Péč J.

16,30-16,45

Péč J., Dermatovenerologická klinika FN Martin

Biologická liečba chronickej ložiskovej psoriázy

16,45-17,00

Urbanček S., Dermatovenerologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Biologické terapia: Prečo? Komu? Ako?

17,00-17,15

Jautová J., Kampe T., Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP Košice

Ročné skúsenosti s podávaním efalizumabu u psoriázy

17,15-17,30

Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika FN Bratislava

Psoriáza – prvé skúsenosti s liečbou biologikami

17,30-17,45

Péč J., Dermatovenerologická klinika FN Martin

Systémová liečba psoriázy retinoidmi – 15 ročné skúsenosti, odporúčania

17,45-18,00

Mikula J., Twardziková J., SLK Piešťany

Kůže, stres a Nordic walking

18,00-18,15

Urbanček S.1, Vrtíková E. 2, Ševc J. 1, Mečiarová P. 1, Urbáni M. 1 , Dermatovenerologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica1, Dermatovenerologické oddelenie FN Nitra2

Sledovanie kvality života pacientov so psoriázou v banskobystrickom a nitrianskom kraji

18,15-18,30

Němcová D., Dermatovenerologická  ambulance Hlučín a Kožní ambulance Léčebného a rehabilitačního centra Opava, ČR

Imunomodulátory využitelné u chronických dermatóz

18,30-19,00

Konferencia SDS

Otvorenie

Správa o činnosti spoločnosti

Správa pokladníka

Správa revízora

Uznesenia

20,00-02,00

Spoločenský večer

 

Sobota / Saturday   30.9.2006

9,00-10,30

Predsedníctvo: Hegyi V., Martinásková K., Urbanček S.

9,00-9,15

Hegyi V., Dermatovenerologická klinika DFN Bratislava

Fotodynamická liečba (PDT) a fotodynamická diagnostika (PDD) v dermatovenerológii

9,15-9,30

Kampe T., Jautová J., Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FNLP Košice

Naše skúsenosti s fotodynamickou terapiou non-melanómových nádorov kože a ich prekurzorov.

9,30-9,45

Bellová G., Dermatovenerologická ambulancia Brezno

Fototerapia UVA1- skúsenosti a výsledky liečby

9,45-10,00

Lidaj J., PLK Smrdáky

Magnetoterapia a dermatológia

10,00-10,15

Péč J., Dermatovenerologická kliknika FN Martin

Problematika HPV infekcií u dospelých. Prevencia, vakcinačný program.

10,15-10,30

Martinásková K., Kožné oddelenie, Fakultná nemocnica A. Reimana, Prešov

Problematika HPV infekcií u detí. Prevencia, vakcinačný program.

10,30-11,00  Káva - sponzoruje firma Astellas
11,00-12,00

Sympózium firmy Astellas

ALDARA – prvý topický modifikátor imunitnej odpovede.

Inovácia v liečbe superficiálnych bazocelulárnych karcinómov a condylomata acuminata.

Urbanček S., Dermatovenerologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Bazocelulárny karcinóm kože na prahu 3. tisícročia. Kde sme a kam kráčame?

Šimaljaková M.,  Dermatovenerologická klinika FN Bratislava

Imiquimod (Aldara) v liečbe bazocelulárneho karcinómu – klinické štúdie

Lidaj J., PLK Smrdáky

Liečba povrchového bazocelulárneho karcinómu (sBCC) a genitálnych kondylómov (cond. acuminata) - Obrazová dokumentácia

12,00-13,00

Predsedníctvo: Bellová G., Lidaj J., Šimaljaková M.

12,00-12,15

Lidaj J., Masarovičová A., Štajerová M., PLK Smrdáky

Možnosti balneoterapie

12,15-12,30

Lidaj J., PLK Smrdáky

Piercing

12,30-12,45

Bellová G., Dermatovenerologická ambulancia Brezno

Methylprednisolone aceponate v terapii dermatologických pacientov

12,45-13,00

Hegyi V., Dermatovenerologická klinika DFN Bratislava

Euromelanoma Day 2006 v Slovenskej republike

13,30-14,30

Obed

14,30-17,45

Deň otvorených kúpeľov

17,45-18,00

Záver

 

Stavanie stánkov v piatok 29.9.06 od 10,00 hod.

Vystavujúce firmy:

Astellas Pharma s.r.o.

Biopreparáty s.r.o.

Galderma

IBSA Slovakia s.r.o.

L´oreal Slovensko s.r.o.

Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o.

Pharmix s.r.o.

Regimed SR s.r.o.

Roche Slovensko, s.r.o.

Serono

Schering Slovakia s.r.o.

Spirig Eastern a.s.

Wyeth Whitehal Ges.m.b.H.

 


Podujatia ČDS v roku 2006 - sú na www adrese ČDS v časti kongresy  http://www.lfhk.cuni.cz/dermat/ 


Zahraničné podujatia v roku 2006

 

 

9-12 Február, 2006 4th EADV Spring Symposium Saariselkä, Lapland, Finland


First Congress of the International Dermoscopy Society (IDS)
Naples, April 27-29, 2006

Croatian dermatovenerological society of the Croatian medical association organizes:
THE THIRD CONGRESS OF THE CROATIAN DERMATOVENEROLOGISTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May , 18 - 21, 2006, Split,  Hotel " Marjan ", Croatia

23.-25. Jún 2006

Dear Prof./Dr., we are organizing the 3rd Meeting of the European Association of Dermato-Oncology (EADO), which will be held in Rome, 23-25 June 2006. The Meeting has been designed to cover various aspects of dermato-oncology from basic science to therapeutic trials. This Conference would be an excellent opportunity, particularly for young colleagues, to actively participate by presenting free communications or alternatively you could send us display posters, for a poster session, relevant to the topics of the Meeting. Please feel free to visit our Web site (www.eado2006.org) or  to contact the Organizing Secretariat should you have any queries (congressi@meeter.it).We look forward to hearing from you, Yours sincerely,Ketty Peris, MDSergio Chimenti, MD .

Ketty Peris, MD, Department of Dermatology,University of L'Aquila,Via Vetoio - Coppito 2,67100 L'Aquila,Tel: 0039-0862-433558,Fax: 0039-0862-433433

http://www.isdsworld.com/

August 31 - September 2, 2006

The International Society for Dermatologic Surgery would like to invite you to our 27th Annual Meeting taking place in Istanbul/Turkey, August 31 - September 2, 2006. Please see the attachment for details. In case of any further questions please feel free to contact us.
Best regards, Silvia Becker , ISDS Headquarters
-------------------------------------------------------------
ISDS Headquarters,Heidelberger Landstr. 18-20
, 64297 Darmstadt - Germany, Voice: +49 (6151) 95-1889-2, Fax : +49 (6151) 95-1889-3
Mail:
info@isdsworld.com  WWW:
http://www.isdsworld.com/


4.-7. Október 2006 15th EADV Congress, Congres of European Branch of the International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI-Europe) Rhodes, Grécko


19 to 21 October 2006

The 22nd IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections is organized by the European Branch of the International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI-Europe), with the support of the French Society of Dermatology (SFD).
It will be held from 19 to 21 October 2006 at the Palais des Congrès, Versailles, France, 20 minutes from Paris City Centre.

Dear Colleagues,
From 19th to 21st October 2006 top scientists, clinicians and the community involved in Sexually Transmitted Infections (STI) will meet in the Palais des Congrès, in the city of Versailles, former residence of the French Kings, close to Paris, for the 22nd Conference of the International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI-Europe).
Venereology was born in Paris with the 2 major syphiligraphists from the 19th century : Philippe Ricord (1800-1889) and Alfred Fournier (1832-1914) and the French School of Dermato-Venereology was subsequently highlighted by Queyrat, Balzer, Milian, Ravaut & Sezary.
During the 1st World Congress of Dermatology (1889), more than half of the scientific presentations were devoted to syphilis. And during the last World Congress of Dermatology (Paris 2002), many topics were focused on STIs.
More than 3000 French dermato-venereologists remain experts in the field and will be honored to host their European and World colleagues.
This conference will be an excellent opportunity for dermatovenereologists, genito-urinary medicine, infectious diseases and HIV physicians as well as microbiologists from all over the World to share skills and experience and discuss the latest advances and progress in clinical works, basic sciences, epidemiology and research in HIV and STIs. Indeed, Europe and the rest of the world have to fight the resurgence of old diseases such as syphilis, gonorrhea and lymphogranuloma venereum.
The scientific program will be undoubtedly fascinating and the social program in the marvellous Versailles surroundings will be unforgetable.
The local French organizing Committee, in conjunction with a select scientific International Committee, is looking forward to welcoming you in Paris.
M. JANIER MD, Conference Chair www.iusti2006.com


 

November, Bukurešť
1-3.11.2006   Al IX-lea Congres National de Dermatologie cu participare internationala 2006   
4.11.06   A XII-a conferinta ITS Alpo-Danubiano-Adriatica 
http://www.srd.ro/