Podujatia

Slovenskej Dermatovenerologickej Spoločnosti v roku 2007

Február - termín a miesto konania histopatologickej konferencie v Martine sa prekladá do Bratislavy pravdepodobne na máj 2007, pri príležitosti odovzdania čestného doktorátu UK pre prof. Braun-Falca a prof. Plewiga, termín bude upresnený

Marec, 2.3.2007, 16-18,00 Krajský seminár dermatovenerológov Prešovského kraja. Organizuje Spolok lekárov v Prešove, Slovenská Dermatovenerologická spoločnosť. Kontakt: prim MUDr. Klára Martinásková, Dermatovenerologické oddelenie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel. 051/7011 430, 0915 979, mail: kaja.martin@post.sk Apríl, 19.4.07, Vedecká konferencia v rámci Euro Melanoma Day 2007, Bratislava, organizuje: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Fotobiologická Sekcia SDS, Kontakt: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, CSc., Kožná klinika DFN Bratislava, Vladimir.Hegyi@dermatology.sk

Máj, 25.-26. 5. 07, Krajský seminár košického kraja, Košice, organizuje doc. Jagienka Jautová, PhD, Kožná klinika UJPŠ Košice jagienka.jautova@post.sk

Jún, 1.6. 2007. Krajský seminár B. Bystrického kraja, Brusno, organizuje MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Kožné oddelenie NsP FD Roosevelta B. Bystrica,  mail surbancek@nspbb.sk

Jún, 14.-16.6.2007, Praha, III. kongres českých a slovenských dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, organizátor podujatia: Česká a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť,  Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA http://www.jasta.cz/dermatovenerologie_07/dermatovenerologie_07_cz/uvod_derma.htm

September, 19.9.2007, Bratislava, slávnostná konferencia slovenských dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Slávnostná konferencia sa koná pri príležitosti udelenia čestného doktorátu Univerzity Komenského prof. Dr. med. Dr.h.c mult. Ottovi Braun - Falcovi ako aj Prof. Dr. med. Dr.h.c. mult. Gerdovi Plewigovi za ich vedecký prínos svetovej dermatovenerológii, za ich mimoriadnu podporu SOS v zaradení sa do európskych odborných štruktúr, ale najmä za vytvorenie rovnocenných študijných podmienok v postgraduálnom vzdelávaní v odbore dermatovenerológia. Miesto udelenia doktorátov: Aula Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6 Miesto konania slávnostnej konferencie: Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12, Bratislava (v budove Filozofickej fakulty UK)

Október, 26.10.2007 o 14,30 hod. Bratislava, Seminár Bratislavského kraja, Dermatovenerologická klinika. Meno a adresa kontaktnej osoby, organizátor podujatia: prof. Šimaljaková,  simaljakova@faneba.sk

December, 14.-15.12.2007, Smrdáky, Smrdácke dni 2007, Témy: Psoriáza, atopická dermatitída, balneológia, fototerapia, malígny melanóm. Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Ďalší organizátori: Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená organizáciou a zostavením odborného programu podujatia: Prim. MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele 905 01 Smrdáky, 034/6959180, fax: 034/6575132, lidajj@healthspa.sk

Združenie lekárov za zdravú kožu

Február, 23.-24.02. 2007, 17,00 hod., Školiaca akcia a pracovná schôdza, hotel SLOVAKIA, Žilina. Kontakt: Program: MUDr. V. Flimer  herhor@orangemail.sk  . Témy: Lymská borelióza, Gestačné dermatózy, Celková liečba psoriázy, Praktický kurz. Konferenčný poplatok 500,-Sk , platí sa pred začiatkom schôdze. Ubytovanie hotel Slovakia, č.t. 041/5124111.Potvrdenie o účasti dostane každý účastník po skončení školiacej akcie. Počet 8 kreditov – schválené SACCME.

Máj, 11.-12.5.2007, 17,00 hod., Školiaca akcia a pracovná schôdza, hotel SLOVAKIA, Žilina. Kontakt: Program: MUDr. V. Flimer  herhor@orangemail.sk


SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ,  SPOLOK LEKÁROV V PREŠOVE

Krajský seminár dermatovenerológov 2.marca 2007, 16.00 hod. Interhotel Dukla, Prešov

Odborný garant a koordinátor akcie: MUDr. K. Martinásková, primár dermatovenerologického odd. FNsP J.A.Reimana v Prešove,Prim. MUDr. H. Pivovarníková, vedecký sekretár SL, Prednosta  MUDr. Š. Trenkler, PhD., predseda SL

Stretnutie podporili:Spirig Eastern a.s., Novartis s.r.o., Bioderma, Schering Slovakia s.r.o., Roche Slovensko s.r.o., Pierre Fabre Medicament, UCB s.r.o., Coloplast, Comfeel, Wyeth, Schering-Plough                

Odborný program:

·       Koncepcia, špecializačná príprava a postgraduálne vzdelávanie v odbore dermatovenerológia

Péč J., Klinika dermatovenerológie, MFN, Martin

Najnovšie poznatky o nových uhlíkových obväzoch v dermatológii

Zelenková H., Stracenská J., DOST, Svidník

Význam lymfoscintigrafie v diferenciálnej diagnostike opuchov dolných končatín

Vereb M.,  Poliklinika  REIMANUS, s.r.o, Prešov

Digitální fotografie a  dermatovenerologie

Leichter J., Dermatologické odd., NsP, Litomyšl, ČR

Aktuálny pohľad na liečbu psoriázy

Urbanček S., FNsP,Dermatologické odd., Banská Bystrica

Zriedkavé exantémové ochorenia detského veku

Martinásková K., FNsP J.A. Reimana, Dermatovenerolog.odd, Prešov

Výber z kazuistiky Dermatovenerol. odd. FNsP Prešov

Martinásková K., Nagyová B., Kováčová S., Ahlersová D., Škvarlová M., Imlejová P.

FNsP J.A. Reimana, Dermatovenerolog.odd, Prešov

Herpes zoster u imunokompromitovaných  pacientov

Ahlersová D., Martinásková K., FNsP J.A. Reimana, Dermatovenerolog.odd, Prešov

Informácia o nových diagnostických a terapeutických postupoch v liečbe dermatóz Dermatovenerol. odd. FNsP Prešov

Martinásková K., FNsP J.A. Reimana, Dermatovenerolog.odd, Prešov

Informácia o nových diagnostických a terapeutických postupoch v liečbe dermatóz Dermatovenerol. odd. FNsP Prešov

Martinásková K., FNsP J.A. Reimana, Dermatovenerolog.odd, Prešov

Tešíme sa na Vašu účasť. Účasť bodovo hodnotená  -  4 kredity 

Prim. MUDr. Klára Martinásková, FNsP J.A.Reimana, Dermatovenerologické oddelenie, Hollého 14,  080 01 Prešov, tel.: 051/  7011 301, 051/  7011 430

 


 

Vážené kolegyne a kolegovia,

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť organizuje dňa 19. septembra 2007 v Bratislave slávnostnú konferenciu slovenských dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Nad konferenciou prevzali záštitu rektor Univerzity Komenského doc. PhDr. František Gahér, PhD. a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského doc. MUDr. Peter Labaš, PhD. Slávnostná konferencia sa koná pri príležitosti udelenia čestného doktorátu Univerzity Komenského prof. Dr. med. Dr.h.c mult. Ottovi Braun - Falcovi ako aj Prof. Dr. med. Dr.h.c. mult. Gerdovi Plewigovi za ich vedecký prínos svetovej dermatovenerológii, za ich mimoriadnu podporu SOS v zaradení sa do európskych odborných štruktúr, ale najmä za vytvorenie rovnocenných študijných podmienok v postgraduálnom vzdelávaní v odbore dermatovenerológia. Veľkodušný akt súhlasu s československým prekladom vrcholnej učebnice vytvoril pre vzdelávanie našich dermatovenerológov rovnaké podmienky, ako majú ich kolegovia v Nemecku. Význam tohto aktu si uvedomujeme predovšetkým my, starší, ktorí sme mohli takúto literatúru študovať iba v origináli a iba krátky čas počas knižničnej výpožičnej doby. Vy, mladší, ju máte k dispozícii k dennému štúdiu a vzdelávaniu.

Udelenie čestných doktorátov je aktom ocenenia veľkorysosti oboch celosvetovo uznávaných dermatovenerológov, je to aj akt mimoriadneho uznania nášho odboru dermatovenerológie ako vedeckého odboru na našej najstaršej a najvýznamnejšej univerzite.

Zabezpečili sme kvalitný program konferencie zameraný na históriu dermatovenerológie v stredoeurópskom regióne. Iste získate nové poznatky, ktoré Vás budú oprávňovať byť hrdými na našu minulosť a prítomnosť.

Členstvo v Európskej únii nám umožňuje získať rovnakú kvalitu postgraduálnej prípravy a plošne zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti.

Konferencia, i vďaka plánovanej účasti nemeckých dermatológov, poskytuje priestor na rozšírenie vedeckých kontaktov a na vytvorenie spoločných vedeckých projektov. Tie sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj dermatovenerológie a sú výzvou predovšetkým pre mladých dermatovenerológov.

Srdečne Vás pozývame na toto vzácne stretnutie s priekopníkmi modernej dermatovenerológie.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie

Prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

Organizátor: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Organizačný výbor: Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc. Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. MUDr. Peter Osuský, CSc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Kongresové centrum SLS: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 81322 Bratislava, tel.: +0421(2)52635603,52922017-19, fax.:+042(2)5263 5611:

e-mail: kurucova@sls.sk, danilla@dfnsp.sk, adriana.sabova@fmed.uniba.sk

Miesto udelenia doktorátov: Aula Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6 Miesto konania slávnostnej konferencie: Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12, Bratislava (v budove Filozofickej fakulty UK)

Program slávnostného aktu udelenia čestného doktorátu UK

10,00 Udelenie čestného doktorátu prof. Dr. med. Dr.h.c. mult. Ottovi Braun - Falcovi

11,00 Udelenie čestného doktorátu prof. Dr. med. Dr.h.c. mult. Gerdovi Plewigovi

12,00 Spoločenské stretnutie v Rektorskej sieni UK

Slávnostná konferencia slovenských dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

Téma konferencie: História dermatovenerológie v stredoeurópskom regióne.

Program

13,00 Slávnostný obed

14,00 Slávnostné otvorenie

14,30

Holubar K. (Viedeň): Joseph Plenck (1735-1807), his importance for dermatology in Slovakia and beyond

Osuský P., PéčJ. (Bratislava, Martin): Prehistória a história dermatovenerológie na území Slovenska do vzniku ČSR

Arenberger P. (Praha): Téma rezervovaná

Vašku V. (Brno): Antonín Trýb v kontextu moderní česko-slovenské dermatologie

17,30 Záver konferencie

Ďakujeme farmaceutickým firmám - našim partnerom pri organizácii konferencie.

Potvrdenie účasti

Priezvisko a meno:

 

Tituly:

 

...........................................................................................................................................

 

Adresa pracoviska:

 

...........................................................................................................................................

 

Tel., e-mail:....... ...............................................................................................................

 

Vzhľadom na mimoriadny význam podujatia prosíme, aby ste si pracovné povinnosti usporiadali tak, aby ste sa mohli zúčastniť slávnostného aktu. Prosíme potvrdiť Vašu účasť. Potvrdenie prosíme zaslať na e-mailovú adresu do 10.9.2007 kurucova@sls.sk , danilla@dfnsp.sk , adriana.sabova@fmed.uniba.sk .

 

Konferencia bola ohodnotená 3 kreditmi SACCME


 

 

Jún 2007, 14.-16.6.2007, Spoločný dermatovenerologický kongres ČDS-SDS, Praha 2007

Internetová stránka 3. kongresu českých a slovenských dermatologů, prihlášky,ďalšie informácie a podrobnosti na adrese

http://www.jasta.cz/dermatovenerologie_07/dermatovenerologie_07_cz/uvod_derma.htm

 

Vážené kolegyně a kolegové, posílám definitivní program 3. kongresu ČDS a SDS. Vyhověli jsme těm, kteří prosazovali, aby hlavní program pokud možno neměl paralelní sekce. Kompletně paralelně probíhají pouze kurzy a anglicky přednášený 34. výroční kongres SCUR. V korelaci s počtem témat jsme volili příslušnou časovou dotaci jednotlivých sekcí s přihlášenými sděleními. Je nezbytně nutné, aby všichni přednášející bezpodmínečně dodrželi čas, který je vymezen na přednášku. Doporučuji si již při její přípravě rozplánovat čas tak, aby vlastní přednáška nepřekročila délku 8 minut v sekcích, kde není rezervován ne konci čas na diskuzi, a 9 minut tam, kde na konci diskuze plánována je. Software při prezentaci bude nastaven tak, aby po vypršení vyměřeného času promítání automaticky ukončil. Kratšími přednáškami dostane celý kongres dynamický spád bez zbytečně dlouhých úvodů a složitých popisů zvolené metodiky a umožní tak posluchačům přístup k většímu množství informací v kratším čase. Pro prezentující na posterech je důležitá informace o jejich velikosti – 100 cm šířka a 120 cm výška. Děkuji všem Vám za aktivní přístup k našemu kongresu a těším se na Vás v TOP Hotelu v Praze. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

 

ORGANIZÁTOR Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Slovenská dermatovenerologická společnost SLS, PREZIDENT KONGRESU Prot. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, ORGANIZAČNY VÝBOR Členové výboru ČDS a SDS, KONGRESOVÁ AGENTURA Jas!a, s.r.o., Chudenlcká 1086/22, 102 OD Praha 10, www.jasta.cz,

MIESTO KONANIA  TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov, Česká republika, Tel.. +420267284111, Fax: +420 272 765 854, www.tophotel.cz , Trasa metra C smer Háje, zastávka Chodov, prestup na autobus č. 115, zastávka Městský archiv (priamo pred hotelom)

VEDECKÝ VÝBOR Prof. MUDr. Katarína Adamícová, PhD., Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA , Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., MUDr. Dušan Buchvald, PhD., Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc., Doc. MUDr. Tibor DaniIIa, CSc., Doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc., Prim. MUDr. Hana Duchová, DrSc., Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., MUDr. Vladimír Fllmer,  As. MUDr. Tomáš Frey, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., Prot. MUDr. Jana Hercogavá, CSc., Doc. MUDr., Jagienka Jautová, PhD., Prim. MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Klára Martinásková, Prot. MUDr. Juraj Péč, CSc., Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., MUDr. Kararína Poláková, PhD., Prot. MUDr. Vladimír Resl, CSc., Prot. MUDr. Véra Sem rádová, CSc., Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., Prot. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., Prot. MUDr. Jiří Štork, CSc., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Doc. MUDr. Vladimír Vašku, CSc., MUDr. Andrea Vocilková

DOPRAVA priame autobusové spoje do hotelu z veľkých miest ČR, aktualizované inmformácie na www.jasta.cz a www.derm.cz

REGISTRÁCIA internetové stránky www.jasta.cz a www.derm.cz , formulár poštou na Jasta sro, Chudenická 1086/22, 102 00 Praha 00, telefonicky na sekretariáte ČDS + 420 284 689 860

 

Program

 

Čtvrtek 14. 6. 2007

8.30-10.30 Pock, L.: Dermatoskopický kurs

10.30-17.00 Sympozium Novartis: Dermatologický up-date ... tedy - Co je nového???

Předsedající: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, a Prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.

10.30-11.00 Registrace a občerstvení

11.00-13.00 První série přednášek

13.00-14.00 Oběd formou rautu

14.00-17.00 Druhá série přednášek

Přednášející v abecedním pořadí:

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA

As. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

Prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.

As. MUDr. Štěpánka Čapková

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

As. MUDr. Tomáš Fikrle, PhD.

prim.MUDr. Krajsová Ivana, MBA

Prim. MUDr. Sladjana Iličová

MUDr. Radek Litvík

MUDr. Zuzana Nevoralová

Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Prim. MUDr. Jindřich Rutta

As. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

As. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.

MUDr. Andrea Vocilková

13.00-15.00 Schůze výboru ČDS a SDS

15.00-16.30 Redakční rada Čs. dermatologie

18.00-19.00 SCUR-Board meeting

19.00 Slavnostni zahajeni kongresu,

             Krest knihy,

             Koncertni vystoupeni Ladi Kerndla

             O přestávce tombola s hlavni cenou : víkendový pobyt v Lazenskem dome Miramare v Luhačovicích

 

Pátek 15. 6. 2007

7.30-8.15 registrace

8.15-8.30 zahájení Prof.Arenberger (Praha), Dr.Buchvald (Bratislava)

8.30-9.00 úvodní přednáška prof. Dr. med. T. Krieg (Köln am Rhein):

Collagen and its implications for skin diseases

9.00-10.00 Dermatózy dětského věku

Předsedající: Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

9.00-9.10 Bučková H., Gaillyová R., Buček J., Veselý J., Jeřábková B., Fajkusová L., Gerychová R.,

Vokurková J.: Naše první zkušenost s prenatální diagnostikou v rodině s EB

9.10-9.20 Danilla T. Weis M.: Hodnotenie bariérovej funkcie epidermy u chorých s dermatitis atopica

9.20-9.30 Buchvald D.: Alergénová imunoterapia atopického ekzému u detí

9.30-9.40 Baloghová J., Jautová J.: Impetigo contagiosa imitujúce chronickú bulóznu dermatózu detí

9.40-9.50 Faberová R., Feit J.: Různé typy hemangiomů u dětí

9.50.10.00 Martinásková K.: Zriedkavé vírusové exantémy u detí -stále aktuálny problém

10.00-10.15 přestávka

10.15-11.00 satelitní sympozium Merck-Serono

Předsedající: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, a Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Péč J.: Terapie biologiky

Arenberger P.: Klinické zkušenosti s efalizumabem

Lunder T.: Treatment with Raptiva

Selenko N.: Patient management

Hercogová J.: Biorep

11.00-12.30 alergologie

Předsedající: Doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc., Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

11.00-11.10 Dastychová, E.: Kontaktní přecitlivělost vyvolaná léky pro zevní terapii

11.10-11.20 Urbanček S.: Analýza precitlivenosti na pomocné látky v kozmetických

a dermatologických extrenách

11.20-11.30 Dastychová E., Nečas M.: Kontaktní ekzém a průmyslové kapaliny

11.30-11.40 Chromej I., Záborská D., Frličková Z., Chribiková I.: Globálne epidémie epikutánnej

senzibilizácie a stav u nás

11.40-11.50 Ditrichová D., Dobešová J., Kaprálová S., Pírek P., Eber M.: Nejčastější kontaktní alergeny

dutiny ústní včetně rtů

11.50-12.00 Dobešová J., Ditrichová D., Kaprálová S., Pírek P., Eber M.: Reakce na syntetické pryskyřice

u stomatologických pacientů

12.00-12.10 Čelakovská J., Ettlerová K., Ettler K., Vaněčková J: Diagnostika potravinové alergie

u pacientů s atopických ekzémem.

12.10-12.20 Nečas M., Dastychová E.: Srovnání výsledků atopických epikutánních testů s ostatními

metodami identifikace aeroalergenů jako spouštěčů atopického ekzému

12.20-12.30 diskuze

12.30-13.15 satelitní sympozium firmy Wyeth s obědem

Předsedající: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA

12.30-12.45 Hercogová J., Němcová A.: Kvalita života psoriatiků

12.45-13.00 Urbanček S.: Dvojročné skúsenosti s liečbou psoriázy etanerceptom

13.00-13.15 Štork J., Štolfa J.: Management psoriázy a psoriatické artritidy – zpráva ze Summitu

Progress&Promise 2007

13.30-14.30 histopatologie

Předsedající: Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.,

Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

13.30-13.40 Pock L.: Jizvící alopecie

13.40-13-50 Pizinger K.: Klinicko-patologické nálezy dermatóz v oblasti pupku

13.50-14.00 Adamicová K., Fetisovová Ž., Mináriková E.: Kaposiho sarkóm a podobné vaskulárne lézie

v kožnej biopsii

14.00-14.10 Štork J.: Histopatologická diagnostika scabies

14.10-14.20 Frey T.: Naevus hypermelanoticus

14.20-14.30 Drlík L., Pock L., Fikrle T.: Dermatoskopie zánětlivých dermatóz

14.30-15.45 přes hranice dermatologie

Předsedající: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Thomas Ruzicka

14.30-15.00 Ruzicka T.: Bazaliom aneb co nového pod sluncem

15.00-15.15 Měšťák J.: Plastická chirurgie na hranici dermatologie

15.15-15.30 Šmucler R.: Co nového v laserové medicíně

15.30-15.45 Cimický J.: Dermatovenerologie a psychiatrie: styčné body

15.45-16.00 přestávka

16.00-16.45 satelitní sympozium Innéov – Nutrikosmetika: přání anebo již realita

16.00-16.20 Arenbergerová M.: Nutrikosmetika-kosmetika v tabletě: trendy a nové možnosti

16.20-16.40 Piccardi N.: How to solve the skin firmness from within?

16.40-16.45 diskuze

16.45-17.50 fotobiologie a fotoprotekce

Předsedající: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.,

Doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

16.45-16.55 Hegyi V.: Woodova lampa - podstata fluorescenčnej diagnostiky

v dermatovenerologickej praxi

16.55-17.05 Ettler K.: Fototerapie - racionálně a bezpečně

17.05-17.15 Pavel S.: Kam nechodí slunce, tam chodí lékař: vitamin D novém světle

17.15-17.25 Zajíc P., Zajícová S.: Fotoprotekce down under není postavená na hlavu

17.25-17.35 diskuze

17.35-18.30 prohlídka posterů

od 20.00 Gala večer s vystoupením Marie Rottrové

Kurzy:

Čas Kurz

9.00-12.00 1.Trichologie v praxi

7. Fotodynamická terapie od teorie k praxi

12.00-15.00 5. Chemický perliny

6. Pig foot training

15.00-18.00 2. Aplikace botulotoxinu

4. Dermatohistopatologie základních kožních onemocnění

 

Sobota 16. 6. 2007

7.30-8.30 snídaně s expertem - Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Thomas Ruzicka

8.30-10.00 onkodermatologie

Předsedající: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, a MUDr. Katarína Poláková, PhD.

8.30-8.40 Arenbergerová M.: Cirkulující melanomové buňky v séru nemocných při adjuvantní terapii

8.40-8.50 Fajkošová K.: Možnosti užití vysokofrekvenčního ultrazvuku v dermatologii

8.50-9.00 Fikrle T., Pizinger K.: Dermatoskopie atypických névů a tenkých melanomů

9.00-9.10 Havránková M., Polakovičová J., Lauková T., Paulíny P.: Metastázy malígneho melanómu.

Súčasné možnosti diagnostiky

9.10-9.20 . Machovcová A., Campr V., Manďáková P.: Zkušenosti s léčbou CTCL bexarotenem

9.20-9.30 Poláková K., Sabolová L., Polák I.: NMSC - súčasné terapeutické stratégie,

ich výhody a nevýhody

9.30-9-40 Tichý M. jun., Tichý M., Urbándek J.: Mycosis fungoides transformující do jiného typu

kožního lymfomu - prezentace 2 případů

9.40-9.50 Vašků V.: Moderní trendy v léčbě kožních T-buněčných lymfomů

9.50-10.00 Cetkovská P., Kumpová M., Krejčí J.: Kožní reakce při cílené léčbě karcinomu plic

10.00-10.15 přestávka s kávou

10.15-11.30 kůže a imunita

Předsedající: Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., Doc. MUDr. Jagienka Jautová. PhD.,

Prim. MUDr. Nina Benáková

10.15–10.25 Frličková Z., Chromej I.: Liečba imunodermatóz a ciklosporínom-prax na Slovensku

10.25-10.35 Chribiková I., Chromej I., Frličková Z., Záborská D.: Validizácia dotazníku kvalitu života DLQI

10.35-10.45 Jautová J.: Imunohistologická diagnostika v dermatológii

10.45-10.55 Lysá B., Arenberger P., Pizinger K.: Účinky topického imunomodulátoru imiquimodu

v léčbě aktinické keratózy

10.55-11.05 Mečiarová P., Urbanček S., Kuklová M., Ševc J.: Test s autológnym sérom u pacientov

s chronickou idipatickou urtikáriou, předběžné zdelenie

11.05-11.15 Péč J.: Acitretin-liečba psoriázy

11.15-11.30 Šimaljaková M.: Hodnotenie ročných skúseností s liečbou psoriázy biologikami

11.30-12.15 satelitní sympozium Schering-Plough

Předsedající: Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Drozenová H.: Využití infliximabu v dermatologii

Svobodová E.: Zkušenosti s infliximabem v léčbě psoriázy

Šimaljaková M.: Prvé skúsenosti s infliximabom v liečbe psoriázy

12.15-13.00 oběd s prezentací ARTMED spol. s r.o. – ANTEIS S.A.

- prezentace výplňových materialů a mesoterapie, praktická ukázka

- produkty : Esthelis

Mesolis

13.00-14.00 kožní a venerické infekce

Předsedající: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.,

Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

13.00-13.10 Hercogová J.: Lokální antibiotická terapie

13.10-13.20 Resl V., Kumpová M., Černá L.: Chlamýdiové infekce genitálu

13.20-13.30 Péč J.: HPV a dermatovenerologické ochorenia

13.30-13.40 Martinásková K., Nagyová B., Ahlersová D.: Syphilis-problém medicínsky aj sociálny

13.40-13.50 Obstová I.: Zkušenosti s hydrokolidní náplastí Compeed v terapii recidivujícího

herpes simplex

13.50-14.00 Vaňousová D., Němcová A., Hulínská D., Schmiedbergerová R., Hercogová J.,

transplacentární přenos borrelií?

14.00-15.15 korektivní a estetická dermatologie, lasery

Předsedající: As. MUDr. Tomáš Frey, CSc., Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

14.00-14.10 Brozmannová M., Vrabec R.: Frakčný CO2 laser- resurfacing mimotvárových oblastí

14.10-14.20 Koenigová M.: Blefaroplastika

14.20-14.30 Vřeský B. –Litvik R., Paciorek M., Čuřík M: C02 laser asistovaná terapie rhinophymatu

14.30-14.40 Michalíková H., Víšek V.: Oborová spolupráce? Ano!!

14.40-14.50 Novotná A., Bohunská S.: Odstraňovanie prejavov starnutia v dolnej časti tváre

14.50-15.00 Šrámeková J.: Fotorejuvenizácia pokožky, metoda, ktorá se vyvíja

15.00-15.15 Vrabec R., Brozmanová J.: Resurfaceing tváre frakčným CO2 laserom Benelift Total

paralelní program

14.00-15.15 mladí dermatovenerologové

Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.,

Prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.

14.00-14.10 Gkalpakiotis S.:Zásady správného vyšetřování pigmentových névů

a záludnosti digitální dermatoskopie

14.10-14.20 Gulánová M,, Šimaljaková M., Soršáková–Trnovská K., Uhliarik I.: Ojedinelý prípad

kožnej tuberkulózy

14.20-14.30 Jarešová L., Machovcová A.: SAPHO syndrom

14.30-14.40 Košťálová M., Vejsová M., Košťál M., Ettler K.: Mukokutánní kandidóza ve vztahu

k ženským pohlavním hormonům

14.40-14.50 Molčanová J.: Nespecifická erytrodermie jako projev Mycosis fungoides

14.50-15.00 Ulíková H., Pizinger K.: Mycosis fungoides - folikulotropní varianta

15.00-15.15 diskuze

15.15-16.05 varia a kazuistiky

Předsedající: Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.,

MUDr. Vladimír Flimer

15.15-15.25 Ahlersová D., Martinásková K., Nagyová B.: Herpes zoster

u imunokompromitovaných pacientov

15.25-15.35 Nevoralová Z.: Konglobátní akné a IgA nefropatie

15.35-15.45 Litvik R.: Úspěšná lokální léčba acrodermatitis continua Hallopeau

15.45-15.55 Vereb M., Džupina A., Pajerchin D., Rusnáková H.: Význam lymfoscintigrafie v diagnostike

a liečbe lymfedému DK

15.55-16.05 Koutná N.: Karboxyterapie a antiaging - naše a brazilské zkušenosti

15.15-16.00 Jak léčím já

Předsedající: Prim. MUDr. Hana Duchová, DrSc., MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

15.15-15.20 Hercogová J.: Vitiligo

15.20-15.25 Čapková Š.: Atopická dermatitida

15.25-15.30 Benáková N.: Rosacea

15.30-15.35 Ettler K.: Keloidní jizva

15.35-15.40 Arenbergerová M.: Alopecia areata

15.40-15.45 Hašková M.: Condylomata acuminata

15.45-15.50 Bučková H.: Acrodermatitis enteropatica

15.50-15.55 Frey T.: Rhinophyma

15.55-16.00 Diskuze

16.15-17.00 souhrn práce výboru ČDS za uplynulé volební období

cena za nejlepší poster a přednášku ze sekce mladých dermatovenerologů

závěr kongresu


Slovenská lekárska spoločnosť a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť a Fotobiologická sekcia SDS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky pripravujú v dňoch

14.-15. decembra 2007 vedeckú schôdzu Smrdácke dni.

Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu  a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch Prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov.  Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association, Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 14-15th, 2007. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will aslo have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.

                   Dušan Buchvald                                      Vladimír Hegyi                                Ján Lidaj

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME:

Pasívna účasť

14. 12.          2 kredity

15. 12.          4 kredity

Spolu - 6 kreditov.

Program prednášok na kongres Smrdácke dni 2007

abstrakty_Smrddni 2007.doc

Piatok 14. 12. 2007  

16,00 – 16,30  Slávnostné otvorenie

Vedecký program

16,30 – 18,00 Predsedníctvo: T. Danilla, J. Péč, V. Hegyi

16,30 - 16,45

Péč J., Dermatovenerologická klinika MFN Martin

Komplexný pohľad na problematiku HPV – vakcinácia

16,45 - 17,00

Hegyi, V., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP Bratislava

Melanoma Day 2007

17,00 - 17,15  

Vereb M., Koranda P., NM Reimanus s.r.o., Prešov, KNM, FN Olomouc, ČR

Detekcia sentinelovej uzliny pomocou rádionavigovanej chirurgie, naše prvé skúsenosti

17,15 - 17,30  

Vereb M., Džupina A., Pajerchin D., Rusnáková H., NM Reimanus s.r.o., Prešov, Angiolog. amb., Bardejov, Kož. odd., Nem. a.s. Poprad, Int. odd., 1. súkr. Nem. Šaca–Košice

Význam lymfoscintigrafie v diagnostike a liečbe lymfedémov DK

17,30 - 17,45  

Chromej I., Chribiková I., Frličková Z., Záborská D., Žucha J., Dermatovenerologická klinika MFN Martin a Klinika tuberkulózy a respiračných chorôb MFN Martin.

Príspevok k diagnostike a liečbe oligosymptomatických foriem atopického ekzému dospelých

17,45 - 18,00  

Adamicová K., Fetisovová Ž. , Ústav patol. anat. JLF UK a MFN Martin

Výskyt apoptózy v ložiskách chronickej psoriázy a lichen planus

18,05 – 19,00 SYMPÓZIUM firmy Merck Serono

Perspektívy a riziká biologickej liečby psoriázy

Biologická liečba psoriázy a jej ďalšie perspektívy (Šimaljaková M.)

Úskalia biologickej liečby psoriázy (Jautová J.)

QuantiFERON-ový test v kontexte úskalí  biologickej liečby (Chovan L.)

Potreba „Guidelines“ pre biologickú liečbu psoriázy (Péč J.)

19,45  Slávnostná večera, kultúrny program

Sponzoruje firma Merck-Serono

Sobota 15. 12. 2007

9,00 - 9,45  Predsedníctvo: S. Urbanček, D. Pajerchin, V. Flimer

9,00 - 9,15

Jankura, T., Pajerchin, D., Adamicová, K., EMS, sro., Poprad, Kož. odd., Nem. Poprad, a.s., Ústav patol. anat., JLF UK Martin

Toxínový šokový syndróm (TSS)

9,15 – 9,30

Adzimová P., Pajerchin D., Papcúnová H., Det. odd. Nem. Poprad, a.s., Kož. odd., Nem. Poprad, a.s., Det. odd., Nem. Poprad, a.s.

Pooperačný TSS u dieťaťa, kazuistika

9,30 – 9,45

Kudláčová Z., Pajerchin D., Suchý D., Dermatovenerol. odd., Nemocnica Poprad, a.s.

Dermatosis acuta febrilis neutrophilica – Sweetov sy

9,45 – 10,00  Káva

10,05 – 10,35

Blok sponzorovaný farmaceutickou firmou Astellas

Martinásková K.

Komplexná liečba atopickej dermatitídy

10,40 – 11,10

Blok sponzorovaný farmaceutickou firmou MEDA Pharma

Šimaljaková M, Jautová J., Poláková K.

Aldara – inovácia v liečbe povrchových bazocelulárnych karcinómov

11,15 - 12,00

Predsedníctvo: D. Buchvald,  Ž. Fetisovová, J. Lidaj

11,15 - 11,30

Lidaj, J., PLK Smrdáky

Čo nového v balneoterapii dermatóz

11,30 - 11,45

Masarovičová, A., Masarovičová A., PLK Smrdáky, Kož. Ambul. MsPk Sereď

Precitlivenosť na nikel - stále aktuálny problém

11,45 - 12,00

Lidaj, J., PLK Smrdáky

Ručná monochromatická lampa 308 nm

12,00 - 12,15

Tomašíková M., Fetisovová Ž., Ondrejka I., Mažgútová A.

Ústav nelekárskych študij. programov JLF UK v Martine, Psychiatr. klinika JLF UK a MFN Martin

Sociálne aspekty chronického ochorenia - psoriázy z pohľadu študentov ošetrovateľstva

12,15 - 12,30

Bánovčinová Ľ., Bubeníková M., Fetisovová Ž.

UK Bratislava, JLF UK Martin, Ústav nelekárskych študijných programov

Úloha pomáhajúcich povolaní pri integrácii jednotlivcov s chronickou dermatózou

12,30 - 12,45

Lidaj, J., PLK Smrdáky

Foto-grafický anti-ageing

12,45 Diskusia

13,00 Obed

13,45-14,45 Praktická časť – aplikácia balneo-fototerapie

15,00 Záver

Farmaceutické firmy - vystavovatelia:

Astellas Pharma

IBSA Slovakia, s.r.o.

Meda Pharma spol. s r.o.

Merck Serono

Regimed SR, s.r.o.

Spirig Eastern a.s.

 

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor

Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section

MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy - melanoma malignum – fotobiológia

Chronic dermatoses - melanoma malignum – photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages

Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (bez prekladu / without translation)

Prednášky / Lectures

Trvanie prednášok 10 minút. Oral presentation will last 10 minutes.

Výstavy / Exhibitions

V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem.

Pharmaceutical exhibitions will be organized during the Meeting.

 

Konferenčné poplatky / Meeting fee  

Pri registrácii

Členovia SDS a ČDS / Members of SDS, CDS 300 Sk 500 Sk
Nečlenovia SDS a ČDS / Non members 400 Sk 500 Sk
Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons 300 Sk  500 Sk

 

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532-012/0200 Variabilný symbol: 07 1092

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2007.

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2007. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Odborný program / Scientific programme

Rámcový program

Piatok 14.12./ Friday Dec. 14, 2007                                

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony        

16.30-18.30 Vedecké prednášky / Scientific lectures                               

19.30               Spoločenský večer  / Gala dinner  

Sobota 15.12./ Saturday Dec. 15, 2007

09.30-12.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures

13.00-14.00 Obed / Lunch

14.00-16.00 Poobedie otvorených kúpel'ov / Open Spa Afternoon

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok.

Náklady na ubytovanie hradí generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky.

The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accommodation costs.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 500 Sk /15 Euro - platba pri registrácii / pay at the registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

14.12. / Dec. 14, 2007 Slávnostná večera / Gala dinner

15.12. / Dec. 15, 2007 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (jedáleň / Restaurant Hotel Vietoris)

Registrácia a ubytovanie / Registration and accomodation

Pre elektronickú registráciu kliknite prosím na podujatia_smr.html  . Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017, mail:  kurucova@sls.sk . Prihlášky posielajte do 15.11.2007. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie.

For electronic registration, please click on podujatia_smr.html . Please fill in the registration and accommodation form until the November 15, 2007. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed.

 

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by car to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky.

 


2007 Zahraničné podujatia

 

16.-19. máj 2007, 16-ty EADV Kongres, Viedeň,. Rakúsko more info...

 

*******************************

6-8. september 2007, 7th Congress of BADV" Riga, Latvia, Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists

Dear colleagues and friends,

On behalf of the Baltic Association of Dermatovenerologists, it is with great pleasure and honor that we invite you to Riga to attend the "7th Congress of-BADV". This year the main theme of the Congress will be: "HEALTHY SKIN FOR EVERYONE - OUR AlM". The working language at the congress will be English. The "7th Congress of BADV" will be held in Riga, Latvia on September 6-8,2007 at the premises of Reval Hotel Latvija, in the very centre of Riga. Riga is a magnificent destination, an architectural jewel; this year almost 4 million tourists from all over the world have already visited Riga, and this number is continuing to grow rapidly. Only' this year Riga was a host city for many notable events, let us mention the most important - World Ice Hockey championship in Mayor NATO Summit just a couple of weeks ago. More informations about the wonderful-capital of Latvia you can find at: http://www.inyourpocket.com/latvia/riga/en , http://wvvw.riga.lv/EN/Channels/AboutRiga/default.htm .

We strongly believe that this congress in Riga váll be an exceptional experience for al the participants - dermatovenereologists, residents, students, nurses, accompanying persons, as well as the patients, the exhibitors and press. Notable and well-known speakers from all over the world already expressed their willingness to participate - among them the President of EADV Prof. A. Giannetti (Italy), the elected EADV President A. Katsambas (Greece), S. Reitamo (Finland) E. Christopher (Germany), J. Pace (Malta), N. Tsankov (Bulgaria), D. Forsea (Romania), M. Domeika (Sweden), M.A.Gurer (Turkey), A. Kubanova (Rusia), S.Karpati (Hungary), J. Pascal (France), Hee Chun Eun (Korea), J. Bos (The Netherlands), A. Gorkewicz (Poland), P. Arenberg and K. Ettler (Czech Rep.), W.I van der Meyden (The Netherlands), P. Morganti (Italy), E. Sokolovsky (Russia), V. Mavrov (Ukraine), J.L Diaz-Perez (Spain), H. Silm (Estonia), G. Gross (Germany), G. Jemec (Denmark), Pho Braslins (Australia), M.Cuasini (Italy) and others. Some of the world' s leading pharmaceutical companies (to be clarified) will organize 4-5 symposiums on the following themes: Eczema and AtopicDermatitis, Mycosis, Psoriasis and other squamous diseases, Acne, STD Skin Surgery, Cosmetic, Laser therapy.   http://wvvw.riga.lv/EN/Channels/AboutRiga/default.htm

The registration fee if registered till May 31, 2007 will be 200 EUR, if registered til1 July 31,2007 - 250 EUR, after July 31,2007 and on site - 300 EUR. A special discount price will be applied for CEEDV A and BADV members. All the additional information as well as registration form is available at our website www.badv.lv . If you have any questions, do not hesitate to contact the congress organizers by e-mail info@badv.lv or arubins@apollo.lv , fax: +371 7361615 or phone: +37129481725, +371 26226262. l look forward to meet you in the wonderful city of Riga in September 2007. Best regards, Andris Y. RUBINS, Dr. Hab. med, Prof.& Chrm, President of Congress, President BADV, LDV A and CEEDV A EADV Board director, Riga, February 7, 2007

 

*******************************

1.-5. október 2007,  21st. World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentína, oficiálny jazyk angličtina, kontaktná adresa: President: Dr. Ricardo Galimberti, rgalimberti@dermato2007.org ; Secretary General: Dr. Adrian Martin Pierini, ampierini@dermato2007.orginfo@dermato2007.org  Tel: +54-11-43811777, Fax : +54-11-43826703, e-mail: www.dermato2007.org , www stránka má adresu www.sfdermato.com 


 

30.11.-2.12.2007 Výročné zasadnutie Rakúskej spoločnosti pre dermatológiu a venerológiu. www.oegdv.at , www.mondial.at/dermatologie2007

Dermatologie 2007 -Wien, Österreich Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir freuen uns, dass es gelungen ist, für die Jahrestagung der ÖGDV 2007 die neu renovierte „Alte Aula” der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Herzen Wiens als Tagungsort zu gewinnen.
Wir haben ein diesem Ambiente entsprechendes, wissenschaftliches Programm mit renommierten Vortragenden aus Österreich, Deutschland und den USA zusammengestellt, das von einer großzügigen Industrieausstellung begleitet wird.
Auch für die Gesellschaftsabende haben wir uns etwas Besonderes
einfallen lassen! Wir hoffen, Sie bei der Jahrestagung 2007 begrüßen
zu dürfen.
Hubert Pehamberger          Rainer Kunstfeld
Präsident der ÖGDV           Sekretär der ÖGDV


2008

jún 2008, Spoločný dermatovenerologický kongres SDS-ČDS, Bratislava 2008


4th International Symposium on the

Biology and Immunology of

Cutaneous Lymphomas

Berlin, Germany, January 10-12, 2008

 

Dear Ladies and Gentlemen,

We would like to inform you that the 4th International Symposium on the Biology and Immunology of Cutaneous Lymphomas

will take place in Berlin from 10-12 January, 2008.

An interesting program featuring various aspects of the topic has been developed by the local organisers under the auspices of

Professor Wolfram Sterry and Professor Peter Walden.

Please register as soon as possible and notice the early registration fee till January 2!

The preliminary program you can find here: www.cutaneouslymphoma2008.org

Abstracts for posters and oral presentations should be submitted by December 1, 2007.

We’re looking forward to welcome you in Berlin!

ANNETTE GLEICH

Director Operations

Annette.Gleich@mci-group.com

MCI – Berlin Office

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin, Germany

Phone +49 (0)30 20 45 916 / Fax +49 (0)30 20 45 950

www.mci-group.com

GENEVA - BARCELONA - BERLIN - BRUSSELS - DUBAI - GOTHENBURG - LYON - MADRID - PARIS - PETERSFIELD/LONDON - PRAGUE - SHANGHAI - SINGAPORE - STOCKHOLM - STUTTGART - VIENNA - ZURICH

MCI – Berlin Office • Congress Partner GmbH • UID-Nr.: DE 114406202 • Amtsgericht Charlottenburg • HRB 100620B • Geschäftsführerin Gunda Stickan

If you do not want to receive more information per e-mail please send a short message to simon.radewic@mci-group.com


 

 

15 -17. Mája, 2008, 9ty Kongres Európskej Spoločnosti pre Pediatric Dermatológiu (ESPD), v Aténach, Grécko.

www ESPD 2008 (http://www.espd2008.com) Sekretariát kongresu Erasmus Conferences Tours & Travel S.A. Y.Mitroyianni@erasmus.gr

 

October 11-14, 2007, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, The 23rd Conference of the European Branch of the international Union against Sexually Transmitted Infection (IUSTI), on Sexually Transmitted Infection and HIV/AIDS, will be held in October 11-14, 2007. Our agency Spektar Putovanja, has been appointed as a PCO and technical organiser of the conference. We would greatly appreciate if you can help us  by informing the members of your association about the upcoming event.  Please find here enclosed the information from the First Announcment and for all the other enquires you might need, please do not hesitate to contact us. We would like to take this opportunity to thank you for your assistance. Best regards Congress Secretariat Spektar Putovanja d.o.o. www.iustieurope2007.org

APPOINTED TRAVEL AGENCY: SPEKTAR HOLIDAYS, Tkalčićeva 15, Zagreb, Croatia; phone +385 1 4819 300; fax +385 1 4839 982 pco@spektar-holidays.hr ; www.spektar-holidays.hr

«From Science to Practice in the Adriatic Beauty»

The congress will address the latest and most exciting advances in the sciences of STI's and bring these to bear on the everyday problems of practice. There will be updates on the the molecular biology of STI's, the implications of new aetiological agents, precise diagnosis, and the advent of vaccination. Current trends in European and Worldwide epidemiology will be addressed, and their implications for the future. The latest guidelines will be presented, together with the thinking behind them. Special attention will be made to include social and media issues that interface with our practice. Above all, we will meet and learn.

IUSTI INTERNATIONAL UNION AGAINST SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS

EUROPEAN BRANCH CROATIAN STD SOCIETY OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION; and CROATIAN DERMATOVENEREOLOGICAL SOCIETY OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION THE 23rd IUSTI-EUROPE  CONFERENCE ON SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AND HIV/AIDS Cavtat/Dubrovnik, Croatia, October 11-14, 2007with the ANNUAL MEETING OF TH CROATIAN DERMATOVENEREOLOGICAL SOCIETY and  the ANNUAL MEETING OF THE CROATIAN SOCIETY FOR SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE

CONFERENCE PRESIDENT:MIHAEL SKERLEV CHAIRMAN OF THE INTERNATIONAL, SCIENTIFIC COMMITTEE:  DEREK FREEDMAN, CONFERENCE SECRETARIES: BRANKA MARINOVIĆ,  SUZANA LJUBOJEVIĆ INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE: DEREK FREEDMAN, Chair, MIHAEL SKERLEV, Vice Chair ,MARCO CUSINI, AIRI PÖDER, MIKHAIL GOMBERG,   CLAUDIA HELER VITOUCH,  MARKO POTOČNIK, MICHEL JANIER, KEITH RADCLIFFE, JORGEN JENSEN, ANGELIKA STARY, JASNA LIPOZENČIĆ,  MARTI VALL MAYANS, ViLLEM VAN DER MEIJDEN

LOCAL ORGANIZIN AND SCIENTIFIC COMMITTEE: ALEKSANDRA BASTA-JUZBAŠIĆ, JOSIP BEGOVAC, INES BRAJAC, VLADIMIRA DRUŠKO-BARIŠIĆ, ANTE ČORUŠIĆ, IVAN DOBRIĆ, FRANJO GRUBER, GORAN GRUBIŠIĆ, VESNA JUREŠA, SMILJA KALENIĆ, DENY KARELOVIĆ, OGNJEN KRAUS, INES LAKOŠ JUKIĆ,  SRĐAN MATIĆ, RATKO MATIJEVIĆ, VIŠNJA MILAVEC-PURETIĆ, AIDA PAŠIĆ, BORIS PETRIČIĆ, DAMIR PEZELJ, DUNJA SKOKO-POLJAK, JADRANKA STRUGAR ŠUJICA, MIRNA ŠITUM, VIŠNJA ŠKERK, ADRIANA VINCE, HRVOJE VRČIĆ, SANJA VUKOV COLIĆ, JOŠKO ZEKAN, LIDIJA ŽELE-STARČEVIĆ

 Dear Friends and Colleagues, It is our great honour and privilege to invite you to take part in the 23rd Conference of the European Branch of the International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS, held jointly with the Annual meeting of the Croatian dermatovenereological and Croatian STD Societies of the Croatian Medical Association in Cavtat/Dubrovnik, Croatia, October 11-14, 2007. The multidisciplinary topic of the sexually transmitted infections has been the part of the rich academic Mid-European and Mediterranean tradition in Croatia during the last century as an integral part of Dermatology and Venereology. We believe that the 23rd IUSTI-Europe  Conference www.iustieurope2007.org will be an excellent opportunity to exchange ideas, knowledge and experience among colleagues from Europe and other parts of the World. Moreover, our experience from the past IUSTI Europe Conferences has shown that our internationally renowned guests have become our dear friends. Such attitude clearly shows the international and the cosmopolitan spirit of the IUSTI and the Croatian Dermatovenereological  and STD Societies.  We also point out that the cities of Dubrovnik and Cavtat (antique Epidaurus) are the world-renown “Pearl of the Mediterranean”, situated in Dalmatia, the southern region of Croatia, on the famous Adriatic Sea, internationally renowned for the breathtaking sceneries of its beautiful coast, thousands of islands and peninsulas overwhelmed with rich and unique vegetation. History meets in Dubrovnik from the Antique Greek-Roman period to the dynamical Mediterranean atmosphere nowadays. Many distinguished international experts and good friends have already accepted invitation to take part at the Conference, including dermatologists, gynaecologists, infectologists, microbiologists, urologists, epidemiologists from all over Europe and World. Together with well known experts from Croatia, they will do their utmost to make the scientific and professional level of the Conference memorable. We promise the traditional Croatian hospitality, the Conference Organizing and Scientific Committee will make their greatest efforts to create an unforgettable professional and social atmosphere for every participant.  My dear friends and colleagues, you are all very specially invited to join us in Cavtat/Dubrovnik, at the Adriatic Sea in Croatia, in October, 2007. Welcome! Mihael Skerlev, Conference President


2009

The Czech Academy of Dermatology and Venereology announces that the next 10th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY, (WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DERMATOLOGY) will be held in Prague in 2009


ARCHÍV PODUJATÍ    2000    2001    2002   2003   2004    2005    2006    2007