Podujatia SDS v roku 2008

Február - 29.2.2008, Prešov, Krajský seminár dermatovenerológov prešovského kraja, Hlavná téma podujatia: varia, Hlavný organizátor podujatia  Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Odborný garant podujatia:  Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia:  MUDr. Klára Martinásková, dermatovenerologické oddelenie, nemocnica J.A.Reimanna, Hollého 14, Prešov, Tel.051/7011 430, 0915 979, e-mail: kaja.martin@post.sk

Marec - Košice 25.3.2008,  Banská Bystrica 26.3.2008, Bratislava 27.3.2008, Názov podujatia: Diagnostika, liečba a prevencia kožných nádorov. Bazocelulárny karcinóm. Vedecký seminár. Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Spoluorganizátor podujatia: La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique, ČR, SR, Odborný garant podujatia: Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, kontakt: doc. MUDr. Vladimír Hegyi vladimir.hegyi@dermatology.sk

Apríl - Bratislava 17.4.2008. Názov podujatia: Euro Melanoma Day 2008. Vedecká konferencia v rámci preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2008. Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Spoluorganizátor: Fotobiologická sekcia SDS, Laboratoire Bioderma s.r.o., La Roche-Posay Pharmaceutical Laboratory, Spirig Eastern a.s., Pierre Fabre Médicament s.r.o., Maxtech, s.r.o. Odborný garant podujatia: Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Organizačné zabezpečenie podujatia: Slovenská lekárska spoločnosť, Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Tel., fax,  +4212/52635603, +4212/52922017, klapka 120, fax: +4212/52635611, e-mail: kurucova@sls.sk

Jún - 5.-7. 6. 2008, Bratislava, IV. kongres slovenských českých a slovenských dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, organizátor podujatia: Slovenská a Česká dermatovenerologická spoločnosť,  Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená zostavením odborného programu podujatia:  MUDr. Dušan Buchvald, PhD, Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, Tel.: 02/59 371 101,  buchvald@nextra,sk

Jún - 20.6.2008, Hotel Sitno Vyhne,  Krajský seminár dermatovenerológov banskobystrického kraja, Hlavná téma (témy) podujatia: psoriáza, varia,  Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Odborný garant podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť,  

Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Slavomír Urbanček PhD., Dermatovenerologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica, Tel.:   048/441 2131, Fax: 048/ 413 0302, E-mail: surbancek@nspbb.sk  

Jún - 27.-28.6.2008, Košice, Krajský seminár dermatovenerológov košického kraja, Košice, Hlavný organizátor podujatia Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Odborný garant podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Organizačné zabezpečenie podujatia: Doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a FN, SNP 1, Košice, e-mail:   jagienka.jautova@post.sk 

December - 12.-13.12.2008, Smrdáky, Smrdácke dni, konferencia,  Hlavná téma (témy) podujatia:  Psoriáza, Atopická dermatitída, Malígny melanóm, Fototerapia, Balneoterapia, Hlavný organizátor podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDS), Fotobiologická sekcia SDS, Spoluorganizátor (spoluorganizátori) podujatia: Slovenské liečebné  kúpele Piešťany, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Odborný garant podujatia: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá bola poverená organizáciou a zostavením odborného programu podujatia: Prim. MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele 905 01 Smrdáky, 034/6959180, fax: 034/6575132, lidajj@healthspa.sk

************************

Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“  Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2008.

1. FebruárMikrobiologicko - dermatovenerologický kongres, Termín a miesto konania: 22. 2. -  24.2. 2008, hotel Agroinštitút – Nitra.

Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava, kolatorova@stonline.sk

2. Máj - Nedermatologická onkológia v našej praxi. Termín a miesto konania : 16. 5. a 17. 5. 2008,  hotel Slovakia – Žilina.

Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom, herhor@orangemail.sk     

3. September - Právna problematika v ambulancii lekára, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Termín a miesto konania : 19. 9. a 20. 9. 2008 ,  hotel Slovakia – Žilina. Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava, kolatorova@stonline.sk

4. NovemberEfektívna komunikácia a riešenie konfliktov, Etika v medicíne. Termín a miesto konania : 14. 11. a 15. 11. 2007,  hotel Slovakia  – Žilina. Kontaktná osoba: MUDr. Ľ. Breznická, Kuzmányho nábr.28, Zvolen, ludmila.breznicka@post.sk


Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, je nám potešením pozvať Vás aj v tomto roku na seminár

Diagnostika, liečba a prevencia kožných nádorov. Bazocelulárny karcinóm,

ktorý sa bude konať v nasledujúcich termínoch:

dňa 25.3.2008 v školiacom centre TELEDOM, Timonova 27, Košice, v čase 15.30 – 18.30 hod.

dňa 26.3.2008 v kongresovej sále hotela KASKÁDY, Letecká 12, Sliač v čase 15.30 – 18.30 hod.

dňa 27.3.2008 v salóne Londýn hotela CROWN PLAZA, Hodžovo námestie 2, Bratislava, v čase 15.30 – 18,30 hod.

 

Vedecký program:

1.     prof. MUDr. J. Péč (Martin): Klinický obraz BCC (30 min.)

2.     prof. MUDr. K. Adamicová (Martin): Histopatologický obraz BCC a nové možnosti prediktívnej bioptickej diagnostiky (30 min.)

3.     doc. MUDr. T. Frey (Praha): Chirurgická liečba BCC (40 min.)

4.     MUDr. J. Hegyi (Mníchov): Súčasná nechirurgická liečba BCC - PDT, Imiquimod (30 min.)

5.     doc. MUDr. V. Hegyi (Bratislava): Prevencia BCC (20 min.)

6.     Round table k problematike BCC (30 min.) (moderuje doc. MUDr. V. Hegyi, Bratislava)

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME ( SACCME ): 3 kredity

R.S.V.P.: Účasť na jednom z vybraných podujatí prosím potvrďte telefonicky na čísle infolinky : 034  6 511 091 alebo na e-mailovej adrese: Lrpsk@nexos.cz.

Ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie.

S úctou  Mgr.Jana Denková, Medical Relations Manager, Division Cosmétique Active L´ORÉAL Slovensko a Česká republika

La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique


Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

 

Pozvánka na Vedeckú konferenciu v rámci Euro Melanoma Day 2008

"Moderné neinvazívne vyšetrovacie metódy v dermatovenerológii"

 

ktorá sa bude konať dňa 17.4.2008 v Radisson SAS Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava, v čase 14.00 -17.00 hod.

 

Vedecký program:

1. Vladimír Hegyi (Bratislava): Otvorenie vedeckej konferencie

2. Frédéric Leroy (ľOréal Research, Department of Physics, Paris): Non-invasive methods for the investigation of healthy and diseased skin (30 min)

3. Mette Mogensen, Gregor B.E. Jemec (Dept of Dermatology, Roskilde Hospital, Copenhagen University): Diagnostic accuracy and potential of optical coherence tomography in non­ melanoma skin cancer (30 min)                                                                           .

4. Martina Ulrich (Charité University Hospital Berlin, Skin Cancer Center Charité): Reflectance confocal microscopy. Introduction and application for NMSC (30 min)

5. Giovanni Pellacani (Department of Dermatology, University of Modena and Reggio Emilia): Why should we move from dermoscopy to in vivo confocal microscopy for melanoma diagnosis? (30 min)

6. Diskusia a "live" prezentácia konfokálneho mikroskopu (60 min)

7. Vladimír Hegyi (Bratislava): Preventívna kampaň Euro Melanoma Day 2008 (5 min)

 

Simultánny preklad z anglického jazyka je zabezpečený! Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME): 3 kredity

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Návratka

 

Zúčastním sa Vedeckej konferencie "Moderné neinvazívne vyšetrovacie metódy v dermatovenerológii"

áno     X

nie      X

 

Zúčastním sa preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2008

áno     X

nie      X

 

Vaša presná adresa: (za účelom zaradenia do databázy EMD 2008 - potrebný údaj pre zaslanie dotazníkov na EMD 2008):

 

Návratku prosíme zaslaf na adresu: Slovenská lekárska spoločnosf, pani Kurucová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava.

Účasť na Vedeckej konferencii, na preventívnej akcii Euro Melanoma Day a taktiež upresnenie Vašej presnej adresy možno potvrdiť na mailovej adrese: kurucova@sls.sk , telefonickv na čísle: 02/ 52 63 5603. 5292 20 17 klapka 120 alebo na faxovom čísle: 02/52 63 56 11

Prihláška na konferenciu vo formáte pdf EMD 2008 Prihláška na konferenciu


Slovenská lekárska spoločnosť, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Česká dermatovenerologická společnost

Slovak medical association. Czech medical association J. E. Purkyně, Slovak dermatovenereological society, Czech dermatovenereological society

IV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

4-th congress of slovak and czech dermatovenereologists with international participation

pod záštitou dekana Lekárskej fakulty UK Bratislava prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. 

under patronage of dean of Medical faculty UK Bratislava  prof. Peter Labaš, M.D. PhD

5.–7. jún 2008 Kongresové centrum Bonbón, Bratislava, Slovenská republika

June 5-7th, Congress centrum Bonbón, Bratislava, Slovak republic

 

Fotografie z kongresu - prvé otvorenie súboru vyžaduje určitú dobu, pretože obsahuje vyše 500 miniatúr.

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

rok uplynul ako voda a znovu sa priblížil čas konania spoločného kongresu slovenských a českých dermatovenerológov, už štvrtého v poradí v obnovenej tradícii našich stretnutí. Tentoraz znova na Slovensku, v novovybudovanom kongresovom centre Bonbón v Bratislave, sa bude konať v dňoch 5. – 7. júna. Veríme, že aj s Vašou pomocou bude zaujímavý tak po odbornej ako i po spoločenskej stránke. Za uplynulý rok určite mnohí z nás získali nové poznatky a skúsenosti, či už z vlastnej klinickej praxe, výskumu alebo účasťou na zahraničných podujatiach, a budú sa chcieť o ne podeliť so svojimi kolegami. Spoločný kongres je na to ideálnou príležitosťou. Bezprostredný osobný kontakt, možnosť priamej diskusie konkrétnych problémov, nadviazania novej spolupráce, stretnutia so starými priateľmi, to všetko vytvára z našich stretnutí nenahraditeľné prostredie pre náš odborný rast, rozvoj odboru, ako aj upevnenie osobných vzťahov. V mene organizačného výboru Vás preto všetkých čo najsrdečnejšie pozývam do Bratislavy. Verím, že tu začiatkom júna spoločne strávime tri zmysluplné a príjemné dni. Dovidenia 5. 6. 2008 na brehu jazera Veľký Draždiak!

MUDr. Dušan Buchvald, CSc., prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

 

Dear colleagues, dear friends,

A year has elapsed and there is time again for us to meet at the 4th Congress of the Slovak and Czech dermatovenereologists. The popular traditional re-union of experts in the field will be held in Bonbón, a newly-built Congress Centre in Bratislava, on 5–7 June 2008. We believe that your contributions will make the event both professionally and socially interesting and attractive. Since the previous Congress, many of you have enhanced your knowledge and skills either within your own clinical practice and research or via participating in international events. The Congress will provide you with a unique forum for sharing your know-how with your colleagues, enjoying direct social contacts, participating in focused professional discussion and informal socialising, as well as for setting up new partnerships for future collaboration, which is altogether so important for challenging and professional working environment. On behalf of the Organisational Committee, let me cordially invite you to spend three fruitful and pleasant days in Bratislava. Hoping to see you at the Veľký Draždiak Lake on 5 June 2008,

MUDr. Dušan Buchvald, CSc.President of Slovak Dermatovenereological Society

 

Tematické okruhy / Thematic part

Koža a imunita - Skín and immunity

Fotobiológia - Photobiology

Pediatrická dermatológia - Pediatric dermatology

Korektívna a estetická dermatológia - Corrective and esthetic dermatology

Infekčné choroby kože - Infectious skin diseases

Alergológia a profesionálne dermatózy - Allergology and professional dermatoses

Onkodermatológia - Oncodermatology

Histopatológia kože - Histopathology

Venerológia - Venereology

Mladí dermatovenerológovia - Young dermatovenereologists

Preventívna dermatológia - Preventive dermatology

Gerontodermatológia - Gerontodermatology

Angiológia - Angiology

Posterová sekcia - Posters

Varia

 

Prezident kongresu / President of congress: MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Vedecký sekretár kongresu / Scientific secretary: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

 

Organizačný výbor kongresu / Organising comittee of congress:

MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr. Dušan Buchvald, CSc., Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, Doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, Prim. MUDr. Ján Lidaj , MUDr. Alena Nejdková, Prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., Prim. MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Prim. MUDr. Eva Vrtíková

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Prim. MUDr. Nina Benáková, As. MUDr. Tomáš Frey, CSc., Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., MUDr. Andrea Vocilková, Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., MUDr. Petr Zajíc, Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., As. MUDr. Milena Jirásková, CSc., MUDr. Stanislava Polášková

Všeobecné informácie / General informations:

Miesto konania / Congress venue: Hotel a kongresové centrum Bonbón Bratislava - Petržalka, Tematínska 7, (vstup z Antolskej ulice), 851 05 Bratislava, www.bonbon.sk /  Hotel and congress centrum Bonbón Bratislava - Petržalka, Tematínska 7, (enter from Antolska street), 851 05 Bratislava, www.bonbon.sk  

Pre orientáciu kliknite na mapy / For orientation click on maps 1_mapa_bratislava , 2_mapa_bratislava_petržalka , 3_mapa_petržalka , 4_mapa hotel_bonbón  

1.   2.   3.   4.  

alebo si vyhľadajte ulicu a číslo v Bratislave na adrese niektorého vyhľadávača / or find a street and number in Bratislava town at search address:

http://ba.arcgeo.sk  

http://www.supernavigator.sk/navigator/  

http://www.mapa.sk/  

Sekretariát kongresu / Secretary of congress: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Kontakt: Emília Kurucová, Tel.: +421 2 5263 5603, 5292 2017, fax: +421 2 5292 2022,  e-mail: kurucova@sls.sk , pre klasickú poštu označenie na obálke: DERMATO / sign the envelop with DERMATO

Možnosti registrácie a objednávky ubytovania: Klasická pošta: adresa sekretariátu kongresu, Fax: +421 2 5292 2022, On-line: www.sds-sk.sk (pozrite nižšie*****)

Registration and accomodation: Classic postmail: on secretary congress address, Fax: +421 2 5292 2022, On-line: www.sds-sk.sk (see below*****)

 

Termíny / Deadlines:                

prihlášky k účasti (registrácia) do 25. marca 2008 / registration  March 25, 2008

ubytovanie – prihlášky, platba do 25. marca 2008 / accomodation  March 25, 2008     

abstrakty do 30. apríla 2008 / abstracts  April 30, 2008

registračné poplatky – včasná platba do 30. apríla 2008 /  registration fee - soon pay until April 30, 2008      

zvýšené registračné poplatky po 1. máji 2008 / registration fee - higher pay after May 1, 2008

                                                                   

Predbežný časový rozvrh odborného programu / Preliminary timing of scientific programm:           

Štvrtok 5.6. / Thursday June, 5      15.00  Otvorenie                        /          3 PM  Opening ceremony        

                                                      15.30 - 18.00 odborný program /   3,30-6 PM scientific programm

Piatok 6.6./ Friday June, 6               8.00 - 17.00 odborný program / 8 AM-5 PM scientific programm

Sobota 7.6./ Saturday June, 7          8.00 - 13.00 odborný program / 8 AM-1 PM scientific programm                                                                                    

 

Kongresové poplatky:   do 30. apríla       po 1. máji 2008     

Člen SDS/ČDS                  1.000 Sk                1.200 Sk

Nečlen SDS/ČDS              1.200 Sk                1.500 Sk

Po 25. máji možná platba už len na mieste kongresu. Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, obedy, účasť na slávnostnom zahájení a slávnostnej večeri. Zrušenie registrácie a vrátenie kongresového poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku) akceptujeme do 30. apríla 2008, ev. vyslanie náhradníka.

Platba: bankovým prevodom

Pre účastníkov zo SR:  majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 číslo účtu: 4532-012 / 0200 variabilný symbol: 08 0706

 

Pre účastníkov zo zahraničia:

majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

SWIFT Code: SUBA SKBX variabilný symbol: 08 0706

 

Ubytovanie: Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie v hoteloch dvoch kategórií:

Hotel Holiday Inn**** Bajkalská ul. 25/A , Bratislava-Nové Mesto, www.holidayinn.sk

Izba                                                     3750 Sk       

V cene sú raňajky, vstup do fitnes,  parkovné, miestny polatok

Hotel Bonbón**** , Tematínska 7 , Bratislava Petržalka, www.bonbon.sk

1-lôžková izba                                   2700 Sk

jedna osoba v 2-lôžk. izbe                 2700 Sk

2-lôžková izba                                   3000 Sk

prístelka                                            1050 Sk

V cene sú raňajky,  miestny poplatok a vstup do bazéna

SÚZA **+ (Správa účelových zariadení MZV SR), Drotárska 46, Bratislava, www.suza.sk

jedna osoba v  2-lôžk. izbe                 950 Sk

2-lôžková izba                                   1500 Sk

raňajky 100,- Sk / osoba, nie sú zahrnuté v cene

 

Bezplatná kyvadlová preprava do hotelov bude zabezpečená.

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným  možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení. Ubytovanie si účastníci platia v plnej výške a to do stanoveného termínu: 25. marec 2008.  Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite spolu s registračným formulárom a prihláškou na ubytovanie na sekretariát kongresu do 25. marca 2008. V prípade on-line registrácie a objednávky ubytovania cez stránky www.sds-sk.sk  stačí do tohto dátumu poslať len kópiu dokladu o zaplatení ubytovania klasickou poštou alebo faxom.

Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované.

Potvrdenie ubytovania a platby: obdržia účastníci do 20. apríla 2008 zo sekretariátu kongresu

Skupinová registrácia: Sekretariát kongresu

Pokyny pre napísanie abstraktov: Termín na odoslanie abstraktov je do 30. apríla 2008, pokyny pre napísanie budú uverejnené na stránke www.sds-sk.sk a zaslané všetkým prihláseným účastníkom kongresu.

"––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                                           Registračný formulár

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“

alebo faxom na  +421 2 5292 2022

(možná je aj on-line registrácia na www.sds-sk.sk, v tomto prípade tlačený registračný formulár nie je potrebné posielať)

Termín: do 25. marca 2008

Priezvisko, meno, titul ...........................................................................................................................

Názov a adresa pracoviska .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Tel . ........................................................ e-mail ....................................................................................

Úhrada registračného poplatku:  .................... Sk

uhradím si individuálne    □ uhradí mi zúčastnený sponzor/uviesť/:..........................................

 

        Účasť:   Pasívna      Aktívna               □    prednáška      □   poster

 

Názov príspevku .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Autor / spoluautori ..................................................................................................................................

Zdrav. zariadenie ....................................................................................................................................

 

dátum: ..............................................                                 podpis: .........................................................

 

"–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      IV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                                          Objednávka ubytovania

 

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“

alebo faxom na  +421 2 5292 2022

(možná je aj on-line objednávka ubytovania na www.sds-sk.sk, v tomto prípade tlačený formulár objednávky nie je potrebné posielať)

Termín: do 25. marca 2008

 

Dátum príchodu   ......................................        Dátum odchodu      ...........................................

Hotel: .....................................................           Počet nocí  .........................................................

 

Izba:      □ 1-lôžková     □ 2-lôžková

Prajem si byť ubytovaná/ý s: .......................................................................

 

Poplatok za ubytovanie:........................Sk

□ uhradím si individuálne    □ uhradí mi zúčastnený sponzor/uviesť/:..........................................

 

 

dátum: ..............................................                                 podpis: .........................................................

 

 "–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      IV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                                                 Platba za ubytovanie

 

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“

alebo faxom na  +421 2 5292 2022 (aj v prípade on-line objednávky ubytovania cez stránku www.sds-sk.sk !!)

Termín: do 25. marca 2008

Potvrdzujem realizovanie platby  odoslanej na účet kongresu:

Poplatok za ubytovanie  ........................ Sk

Pripájam prílohu:

               □    kópia dokladu o platbe za ubytovanie

               □    kópia dokladu o platbe za ubytovanie a platbe registračného poplatku (spolu na jednom doklade)

 

 

dátum: ..............................................                       podpis: .........................................................

"–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      IV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                                          Platba registračného poplatku

 

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“

alebo faxom na  +421 2 5292 2022 (aj v prípade on-line registrácie cez stránku www.sds-sk.sk !!)

Termín: do 25. mája 2008 (po 1. máji zvýšený registračný poplatok!, po 25. máji možná už len platba na mieste kongresu)

Potvrdzujem realizovanie platby  odoslanej na účet kongresu:

Registračný poplatok  ........................ Sk

Pripájam prílohu:

               □    kópia dokladu o platbe registračného poplatku

 

 dátum: ..............................................                       podpis: .........................................................

 

 

on line registrácia / on line registration

rem

 

 

IV. spoločný kongres SDS a ČDS s medzinárodnou účasťou

5.-7. júna 2008 – Bratislava, Slovensko

4-th congress of SDS and ČDS with international participation

June 5-7th, 2008 – Bratislava, Slovakia

Hotel a kongresové centrum Bonbón Bratislava - Petržalka,

Tematínska 7 (vstup z Antolskej ul.), 851 05 Bratislava,  www.bonbon.sk

 

 

 

* REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM *

Priezvisko, meno, titul / Surname, name, title:

Názov a adresa pracoviska / Medical institution:

Tel                                    Fax                                     E-mail*

   

 

Kongresový poplatok

Pre členov SDS a ČDS 1.000 Sk do 30. 4. 2008, po tomto termíne: 1.200 Sk. Pre nečlenov SDS a ČDS 1.200 Sk, po tomto termíne 1.500 Sk. Platba: bankovým prevodom. Pre účastníkov zo SR: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, číslo účtu: 4532-012 / 0200, variabilný symbol: 08 0706. Upozornenie: po 25. máji 2008 je možná platba už len na mieste kongresu. Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, obedy, účasť na slávnostnom zahájení a slávnostnej večeri. Zrušenie registrácie a vrátenie kongresového poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku) akceptujeme do 30. apríla 2008, ev. vyslanie náhradníka. Pre účastníkov zo zahraničia: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná  úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, SWIFT Code: SUBA SKBX, variabilný symbol: 08 0706.

Registration fee: to April 30, price 1.000 Sk, after this date: 1.200 Sk. Bank transfer, Account name: Slovenská Lekárska Spoločnosť, Bank name: Všeobecná úverová banka, Bank address: Mlynské Nivy1, 829 90 Bratislava 25, IBAN SK3602000000000004532012, SWIFT code: SUBA SKBX, Variable symbol: 08 0706. On site registration will be available. Congress fee cover: participation in scientific programm, congress materials, lunchs, participation open ceremony and galadinner. Cancel of registration and congress fee refund (aftter 50 % fee reduction) will be accepted to Apríl 30., 2008, eventually substitute posting.

 

Úhrada registračného poplatku / Congress fee cover: Sk

Uhradím si individuálne / will cover myself    

uhradí mi zúčastnený sponzor / will cover by sponsor (please, write name and address):

 

Kópiu dokladu o zaplatení registračného poplatku prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“ alebo faxom na  +421 2 5292 2022 aj v prípade on-line registrácie cez stránku www.sds-sk.sk

 

* Prihlášky na registráciu budú akceptované do 25. 3. 2008. 

* Registration forms will be accepted until March 25, 2008.

 

      

 

* FORMA PREZENTÁCIE - PRESENTATION FORM *

        

Účasť / Presence:      pasívna / passive    aktívna / active      poster 

 

Názov príspevku / Title of report

Autor, spoluautori / Author, co-authors

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1800 znakov, pri šírke riadku 70 je to 26 riadkov /

Please write or copy maximum 1800 characters, it is 26 rows.with 70 characters.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

  12345678910123456789201234567893012345678940123456789501234567896012345678970

 

Návrh na zaradenie abstraktu do témy / Draft abstract for thematic part: 

  koža a imunita / skin and immunity

  fotobiológia / photobiology

  detské dermatózy / pediatric dermatoses

  korektívna dermatológia / corrective dermatology

  infekčné choroby kože / infectious skin diseases

  alergológia a profesionálne dermatózy/ allergology and professional diseases

  onkodermatológia / oncodermatology

  histopatológia/ histopathology

  venerológia / venereology

  mladí dermatovenerológovia / young dermatovenereologists

  preventívna dermatológia/ preventive dermatology

  gerontodermatológia / gerontodermatology

  angiológia / angiology

  posterová sekcia / posters

  varia / varia

 

Technické požiadavky/ Technical requirement:    PC projekcia/projection  

Iné / Other

 

* Prihlášky na prezentáciu a abstrakty budú akceptované do 30.4. 2008.  Prijatie aktívnej účasti

bude autorom oznámené písomne.

* The deadline for submision of abstract: April 30, 2008. Accepted presentation will be announced to authors.      

 

 

 

* PRIHLÁŠKA NA UBYTOVANIE - ACCOMODATION *

 

Priezvisko, meno / Last and first name:                                       

 

Dátum príchodu / Date of arrival: Dátum odchodu / Date of Departure:  

Hotel:                     Počet nocí / Number of nights:         

 

Druh izby / Room type:

Jednolôžková / One bed room 

Dvojlôžková / Two bed room 

 

Uveďte meno osoby, s ktorou si želáte byť ubytovaný v dvojposteľovej izbe /

Please write last and first name of person you want to be together in room:

 

Poplatok za ubytovanie / Accomodation tax cover: Sk

Uhradím si individuálne / will cover myself    

uhradí mi zúčastnený sponzor / will cover by sponsor (please, write name and address):

 

Hotely / Hotels:

 

Hotel Holiday Inn**** Bajkalská ul. 25/A , Bratislava - Nové Mesto, www.holidayinn.sk

Izba / room, 3750 Sk       

     V cene sú raňajky,fitnes, parkovné, miestny poplatok / In price are breakfast, fitness, parking, local fee.

 

Obsadený/Occupied Hotel Bonbón**** , Tematínska 7, Bratislava, Petržalka, www.bonbon.sk

1-lôžková izba / single room, 2700 Sk

jedna osoba v 2-lôžk. izbe / one person in 2-bed room, 2700 Sk

2-lôžková izba / 2-bed room, 3000 Sk

prístelka / additional bed, 1050 Sk

     V cene sú raňajky, miestny poplatok a vstup do bazéna / Includes breakfast, local fee, swimming pool

 

SÚZA **+ (Správa účelových zariadení MZV SR), Drotárska 46, Bratislava, www.suza.sk

jedna osoba v  2-lôžk. izbe / one person in 2-bed room, 950 Sk

2-lôžková izba / 2-bed room, 1500 Sk

      raňajky 100 Sk/osoba, nie sú zahrnuté v cene / breakfast 100 Sk/person not included in price. 

 

Z hotelov bude zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava.

From hotels to congress will be organized payless transport.

 

Vyplnenú prihlášku na ubytovanie prosíme zaslať najneskôr do 25.03.2008. Potvrdenie ubytovania a platby obdržia účastníci do 20. apríla 2008 zo sekretariátu kongresu.

Accomodation forms will be accepted until March 25, 2008. Connfirmation of accomodation and payment participants will receive to April 20, 2008 from congress secretariat.

 

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení. Ubytovanie si účastníci platia v plnej výške a to do stanoveného termínu: 25. marec 2008. Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované.

 

Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, do 25. marca 2008 klasickou poštou alebo faxom na  +421 2 5292 2022 a označiť „DERMATO“ (aj v prípade on-line objednávky ubytovania cez stránku www.sds-sk.sk .

 

        

Dátum odoslania / Date of send:   

Odoslať formulár / To send form (odosielanie cez php script server trvá niekoľko sekúnd / sending thru php scrip server take a few seconds)

                                                         

Prihláška na kurzy

* PRIHLÁŠKA NA KURZY *

 

Súčasťou odborného programu kongresu budú aj prakticky zamerané kurzy. Jednotlivé kurzy sú určené pre 25 – 30 účastníkov, konať sa budú paralelne s odbornými prednáškami, podmienkou konania kurzu je prihlásenie minimálne 10 záujemcov. Cena kurzu je 300,- Sk, hradí sa pri registrácii.

 

Priezvisko, meno, titul:

Názov a adresa pracoviska:

Tel                                    Fax                                     E-mail*

   

 

  Fotodynamická liečba - Prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD.

  Digitálna dermatoskopia - Doc. MUDr. V. Hegyi, PhD.

  Epikutánne testovanie - Prim. MUDr. S. Urbanček, PhD.

  Výplňové materiály - MUDr. J. Šrámeková

  Chemický peeling - Prim. MUDr. E. Rasochová

Dátum odoslania:    

Odoslať formulár - odosielanie cez php script server trvá niekoľko sekúnd.

                                                         

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV KONGRESU

CESTOVNÝ PORIADOK AUTOBUSOV

Trasa „A“:  SÚZA - hotel APOLLO – BONBÓN a späť

Trasa „B“:  City Hotel Bratislava - hotel Holiday Inn  – BONBÓN a späť 

ŠTVRTOK

Route A

 

Route B

SÚZA

14,00 odchod

CITY BRATISLAVA

14,00 odchod

APOLLO

14,30 odchod

HOLIDAY INN

14,30 odchod

BONBÓN

17,40 odchod

BONBÓN

17,40 odchod

SÚZA

19,15 odchod

CITY BRATISLAVA

19,15 odchod

APOLLO

19,35 odchod

HOLIDAY INN

19,35 odchod

BONBÓN

00,00 odchod

BONBÓN

00,00 odchod

PIATOK

 

SÚZA

  7,00 odchod

CITY BRATISLAVA

  7,00 odchod

APOLLO

  7,30 odchod

HOLIDAY INN

  7,30 odchod

BONBÓN

14,00 odchod

BONBÓN

14,00 odchod

SÚZA

17,00 odchod

CITY BRATISLAVA

17,00 odchod

APOLLO

17,30 odchod

HOLIDAY INN

17,30 odchod

BONBÓN

18,00 odchod

BONBÓN

18,00 odchod

SÚZA

19,15 odchod

CITY BRATISLAVA

19,15 odchod

APOLLO

19,35 odchod

HOLIDAY INN

19,35 odchod

BONBÓN

00,00 odchod

BONBÓN

00,00 odchod

SOBOTA

 

SÚZA

  7,00 odchod

CITY BRATISLAVA

  7,00 odchod

APOLLO

  7,30 odchod

HOLIDAY INN

  7,30 odchod

 

BATOŽINA: Dňa 7.6 (sobota) od rána možnosť úschovy batožiny v hoteli Bonbón pre všetkých ubytovaných mimo hotela Bonbón. Informácie na recepcii hotela. Ubytovaní v hoteli Bonbón majú izby sprístupnené až do ukončenia kongresu.

PARKOVANIE: Bezplatne v areáli hotela pre všetkých účastníkov. Pri nedostatku parkovacích miest možnosť parkovania pred nemocnicou, kostolom, obchodom LIDL.

OBEDY: Obedy sa vydávajú na lístky. Prosíme všetkých o odovzdanie lístku  pri výdaji obeda.

DÔLEŽITÉ: Prosíme účastníkov kongresu nosiť menovku na viditeľnom mieste.

Ďakujeme a prajeme Vám príjemný pobyt.  ORGANIZÁTORI

 

HOTEL BONBÓN - orientačný plán

R á m c o v ý     p r o g r a m

štvrtok 5.6.2008

piatok 6.6.2008

sobota 7.6.2008

sála A

sála B

sála A

sála B

sála A

sála B

 

 

 

 

Registrácia od 13,00 hod pred kongresovou sálou hotela Bonbón.

800-1010  Alergológia

800-  840 Roche

845-  925 UCB

930-1010 Wyeth

800-  855 Hojenie rán

900-  940 Meda

945-1025 Onko I.

800-  840 IBSA

845-  950 Histológia

955-1025 Postery

1010-1030 Káva

1025-1045 Káva

1030-1230 Hostia

 

1045-1225 Onko II.

1045-1215 Varia

1230-1330 Čo nového

 

1230-1330 Obed

1330 Ukončenie

1330-1410 Astellas

1420-1500 Serono

1330-1500 Pediatrická          dermatológia

1330-1430 Obed

 

1500-1520 Káva

1500-1530 Otvorenie

 

1520-1700 Mladí                         dermatológovia

1520-1600 Glaxo

1610-1650 Medicontur

  1535-1615 BerlinChemie

  1620-1725 Infekcie

1535-1640 Imunológia

1645-1725 Abbott

1710-1750 Sch.-Plough

 

2000- 000 Slávnostné otvorenie

2000- 000 Spoločenský večer Bioderma

                                                                       

                                                 PROGRAM

Štvrtok /  Thursday     5.6.2008

Sála A

Sála B

15:00 - 15:30

 OTVORENIE

   
15:35-16:15

Sympózium Berlin-Chemie AG 

15,35 – 16,40

Koža a imunita

Predsedajúci: MUDr. D. Buchvald, CSc.

                          Prof. MUDr. J. Štork, CSc.

 

Herpes zoster z pohľadu dermatovenerológa, infektológa a neurológa

 

MUDr. Eva Škutilová

 

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.

 

MUDr. Ľubomíra Nemčíková

15,35 – 15,45   

Některé molekulárně biologické aspekty imunitních dějů u psoriázy

Vašků V., Vašků A. (Brno)

15,46 – 15,56 

Betaglukán v kréme u atopickej dermatitídy

Jautová J., Drotárová K., Baloghová J. (Košice)

15,57 – 16,07 

Jizvící pemfigoid - zkušenosti s diagnostikou a léčbou u  skupiny pacientů za 15 let

Jedličková H., Hertl M., Niedermeier A. (Brno, Marburg)

16,08 – 16,18 

Imunomodulačná liečba v terapeutickom komplexe chronickej vulvovaginálnej  kandidózy

Kliment M., Kertys P. (Pezinok, Bratislava)

16,20 – 17,25

Infekčné choroby kože a venerológia

Predsedajúci:  Prof. MUDr. J. Buchvald, DrSc.,

                          Prof. MUDr. V. Resl, CSc.

16,19 – 16,29 

Zkušenosti s léčbou cyclosporinem A

Nevoralová Z. (Jihlava)

 

16,20 – 16,30 

Mukokutánna lokalizácia HPV

Péč J. (Martin)

16,31 – 16,41  

Epidemie svrabu v kombinaci s dalšími infekčními dermatózami -    řešení 3 kasuistik v kolektivních zařízeních   Němcová D., Mateřanková A. (Hlučín)

16,30 – 16,40 Diskusia
16,42 – 16,52

Kožné komplikácie biologickej liečby cetuximabom

 Martinásková K., Nagyová B. (Košice)

16,45 – 17,25 

 Sympózium Abbott

 

16,53 – 17,03

Projekt Bordernet z pohľadu venerológa                               Osuský P., Osuská M. (Bratislava)

 

Adalimumab v liečbe psoriázy

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

 

 Adalimumab v liečbe ďalších dermatóz

 Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

17,04 – 17,14

Neurosyphilis imitujúci limbickú encefalitídu                               Rasochová E., Rasochová M., Murárová Z., Goldenberg Z. (Bratislava)

17,15 – 17,25

Diskusia

20:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

   

 

Piatok / Friday   16.6.2006

Sála A

Sála B

8,00 – 10,10

Alergológia a profesionálne dermatózy

Predsedajúci: Prim. MUDr. S. Urbanček, PhD.,

                           MUDr. A. Vocilková

8,00 – 8,40

Sympózium Roche

Raňajkové sympózium

8,00 – 8,10

Role atopických epikutánních testů v diagnostice atopického ekzému.

Machovcová A., Janoušková G., Švarcová K. (Praha)

 

 

Súčasné miesto Roaccutanu v dermatologickej praxi

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

 

Predsudky o liečbe závažnejších foriem akné u adolescentov

MUDr. Klára Martinásková

 

Roaccutane – mýty, chyby, realita, perspektíva

MUDr. Eva Rasochová

 

8,11 – 8,21 

Výskyt potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku u pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let a význam atopických epikutánních testů v diagnostice potravinové alergie.

Čelakovská J., Ettlerová K., Vaněčková J., Ettler K. (Hradec Králové)

8,22 – 8,32 

Špecifická alergénová imunoterapia u pacientov s atopickou dermatitídou

Červenková D. (Bratislava)

8,33 – 8,43

Kontaktní ekzém obličeje (vyvolávající alergeny)

Dastychová E., Nečas M. (Brno)

8,44 – 8,54 

Akútny kontaktný ekzém po výstelke čižiem

Švecová D., Šimaljaková M., Doležalová A., Vnenčáková J. (Bratislava,Svit)

8,45 – 9,25

Sympózium UCB

Urtikária dneška

Sympózium sponzorované z edukačného fondu spoločnosti UCB             

8,55 – 9,05

Melanosis Riehl: pigmentová kontaktná dermatitída vyvolaná kozmetickými prípravkami

Kročáková J., Babál P., Rasochová E., Plesniková N. (Bratislava)

 

Predsedníctvo: MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
 

Urtikária - Správna diagnóza je dôležitá!

MUDr. Daniela Červenková

 

Vieme liečiť urtikáriu?

MUDr. Katarína Cajchanová

9,06 – 9,16 

Jaký význam má negativní výsledek epikutánních testů pro pacienta?

Vocilková,  A. (Praha)

9,17 – 9,27 

 Laurylsulfátový iritačný test

 Chromej I., Chribiková I., Záborská D. (Martin)

9,28 – 9,38  

Profesionálne dermatózy z kovoobrábacích zmesí

Urbanček S., Vrtíková E., Fetisovová Ž., Vilček, R., Urbáni M. (Banská Bystrica, Nitra, Martin)

 9,30 – 10,10

Sympózium Wyeth

9,39 – 9,49 

Steroidná vulvovaginitída

Kliment M., Červenková D. (Pezinok, Bratislava)

 

Opportunities in psoriasis management

Robert Strohal, MD
Assoc. Prof. of Dermatology, Feldkirch, Austria

 

Psoriáza a pridružené ochorenia

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD

9,50 – 10,10  

Diskusia

10:10 – 10:30

Káva / Coffee break

10:10 – 10:30

Káva / Coffee break

10,30 – 12,30

Pozvaní prednášajúci

Predsedajúci: MUDr. Dušan Buchvald, CSc.,

                   Prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA

 

 

 

New developments in chronic hand eczema

Ruzicka T. (Munich)

 

Téma rezervovaná

Gollnick H. (Magdeburg)

 

The skin as a mirror of the soul - exploring a possible role for serotonin

Nordlind K. (Stockholm)

 

The antimicrobial resistance of Neisseria gonorrhoeae in Slovenia

Potočnik M. (Ljubljana)

 

 

12:30 – 13:30

Obed / Lunch

12:30 – 13:30

Obed / Lunch 

13,30 – 14,10 

Sympózium Astellas

Nové trendy v liečbe atopickej dermatitídy

13,30 – 15,00

Pediatrická dermatológia

Predsedajúci: Doc. MUDr. T. Danilla, CSc.,

                           Prim. MUDr. H. Bučková, PhD.

 

                            

 

 

 

13,30 – 13,40 

Mnoho genů, jedna choroba a její diagnostika u novorozenců

Bučková H., Buček J., Jeřábková B., Fajkusová L., Veselý K., Valíčková J. (Brno)

13,41 – 13,51

Kumulatívna prevalencia atopického ekzému u detí

Chromej I., Málišová S., Frličková Z (Martin)

13,52 – 14,02

Pyoderma gangrenosum u 16-tileté dívky

Polášková S., Adamcová M. (Praha)

14,03 – 14,13

Bulózne dermatózy u detí

Baloghová J., Jautová J., Szabadošová V., Hudáčková D., Bohuš P., Bőőr A. (Košice)

14,20 – 15,00 

Sympózium Merck Serono

Nová éra v manažmente psoriázy 

14,14 – 14,24

Eczema herpeticatum v kojeneckém věku

Bartoňová J. (Hradec Králové)

 

Predsedníctvo: Prof. MUDr. Juraj Péč,´PhD. 

Prednášajúci: MUDr. Ivan Chromej           

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Prof. Klemens Rappersberger, MD

 

 

 

14,25 – 14,35

KID syndróm

Holobradá M., Danilla T. (Bratislava)

14,36 – 14,46

Ojedinělý případ sy Klippel - Trénaunay u 14-ti letého chlapce (kazuistické sdělení)

Faberová R., Charvátová M., Procházka J. (Brno)

14,47 – 15,00

Diskusia

15:00 – 15:20

Káva / Coffee break

15:00 – 15:20

Káva / Coffee break

15,20 – 17,00

Mladí dermatovenerológovia

Predsedajúci: MUDr. D. Buchvald, CSc.,

                          Prim. MUDr. H. Duchková, DrSc.

15,20 – 16,00

Sympózium GlaxoSmithKline

sympózium sponzorované z edukačného fondu GlaxoSmithKline

 

 15,20 – 15,30 

Autoimunitné prejavy asociované s poruchami štítnej žľazy

Švická S., Jautová J., Baloghová J., Hrabovská Z. (Košice)

 

Altargo (retapamulín) - nové lokální antibiotikum

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

 

Mikrobiologické aspekty v používaní retapamulínu

Prof. RNDr. Jan Trupl, PhD.

 

Povrchové infekcie u rôznych dermatóz

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

15,31 – 15,41

Kožná forma aktinomykózy u dvoch pacientov s úspešnou liečbou   klindamycínom

Kozáčiková Z., Jedlíčková H., Vašků V. (Brno)

15,42 – 15,52

Zkušenosti mladého dermatologa s biologickou léčbou  psoriázy

Gkalpakiotis S. (Praha)

15,53 – 16,03

Nežiaduce účinky vybraných onkologických preparátov na kožu

Kuklová M., Urbanček S., Ševc J., Urbáni M., Mazalová D., Menšíková J. (Banská Bystrica)

16,04 – 16,14 

Kožní nežádoucí účinky amiodaronu

Zgažarová S., Jedličková H. (Brno)

16,10 – 16,50

Sympózium Medicontur Esthetics

Modelovanie tváre pomocou výplňových materiálov Esthélis a Fortélis.  

16,15 – 16,25

Toxoalergický exantém s leukopenií a anémií

 Urbánková J. (Brno)

 

Teoretická časť

MUDr. Alexandra Kontur, PhD.        

 

Praktická časť

MUDr. Jana Šrámeková

16,26 – 16,36

Difúzna reflexná spektrofotometria a jej využitie v dermatovenerológii

Soršáková-Trnovská K., Hegyi V. (Bratislava)

16,37 – 16,47    

Kombinácia sulfadiazínu strieborného a kyseliny hyalurónovej v lokálnej liečbe vredov predkolenia

Hrabovská Z., Baloghová J., Linkeschová E., Švická S., Jautová J. (Košice)

16,48 – 17,00

Diskusia

   

17,10 – 17,50 

Sympózium Schering-Plough

20:00 – 0:00

Slávnostný večer / Gala Dinner sponzoruje BIODERMA

 

Sobota / Saturday   7.6.2008

Sála A

Sála B

8,00 – 8,55 

Hojenie rán

Predsedajúci: Prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD.,

                          Doc. MUDr. V. Vašků, CSc.

8:00 – 8:40

Sympózium IBSA

8,00 – 8,10 

Chronické rany – problém alebo umenie liečiť?

Stracenská J. (Svidník)

   
8,11 – 8,21 

Liečba rán metódou riadeného podtlaku – skúsenosti s metódou     V.A.C. na našom  pracovisku

Kopal T. (Považská Bystrica)

8,22 – 8,32

Dekubitus – význam komplexní péče, interdisciplinární pohled na    terapii

Novotná L., Janovský J. (Mnichovo Hradiště)

8,33 – 8,43

Karboxyterapia - nová metóda nielen v liečbe chronických rán

Stracenská J., Zelenková H. (Svidník)

8,44 – 8,55 Diskusia 8,45 – 9,50

Histopatológia kože

Predsedajúci: Prof. MUDr. K. Adamicová, PhD.,

                           Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.

9,00 – 9,40

Sympózium Meda

Zaútočte na aktinickú keratózu. Ovládnite pole!

8,45 – 8,55 

Možnosti patológa v dermatopatológii

Daniš D., Gomolčák P., Beráková K., Nyitrayová O. (Bratislava)

 

AK – prekanceróza alebo nádor? Dermatoonkologická reflexia na prahu 3. tisícročia

Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

8,56 – 9,06 

Morfologie a genetika Brookova-Spieglerova syndromu

Kazakov D.V., Kacerovská D., Daniš D., Michal M. (Plzeň, Bratislava)

 

Imiquimod vs ostatné terapeutické modality v liečbe AK

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

9,07 – 9,17

Zmeny kapilárnej siete v psoriatických ložiskách a v léziách lichen ruber planus

Adamicová K., Fetisovová Ž., Výbohová D. (Martin)

 

AK – porovnanie lokálnej liečby 5% imiquimodom s 5-fluorouracilom a kryoterapiou

MUDr. Desana Borecká

9,18 – 9,28

Albrightova hereditární osteodystrofie

Kacerovská D., Kazakov D.V., Daniš D., Michal, M. (Plzeň, Bratislava)

    9,29 – 9,39 

Zaujímavé prípady z klinicko-patologickej praxe

Szép Z., Beráková, K. (Bratislava)

9,45 – 10,25

Onkodermatológia I.

Predsedajúci: MUDr. K. Poláková, PhD.,

                       Prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA

9,40 – 9,50  Diskusia
9,45 – 9,55

Psycho-onko-dermatologie

Barták P. (Praha)

 

 

9,56 – 10,06

Spinocelulárny karcinóm v anogenitálnej oblasti - zanedbaný prípad

Švecová D., Kročáková J., Havránková M., Babál P., Weissmannová, E. (Bratislava)

9,55 – 10,25 

Posterová sekcia

Predsedajúci: Prim. MUDr. J. Lidaj

10,07 – 10,17

Bazocelulární karcinom

Pizinger K. (Plzeň)

 

Idiopatický osteom kůže - kazuistika

Nevoralová Z., Pock L., Mandys V., Kheck M. (Jihlava, Praha)

Pacient s papulopustulózní akné IV, portální hypertenzí,       leukocytopenií, trombocytopenií a benigní hyperbilirubinémií léčený perorálním izotretinoinem - kazuistika  Nevoralová Z. (Jihlava)

Periorální dermatitida v dětském věku

Kelblerová A., Čapková Š. (Praha)

Výskyt dermatitis herpetiformis u súrodencov

Chmúrová N., Švecová D. (Bratislava)

Prieskum výskytu psoriázy a liečebnej praxe

Chromej I. (Martin)

Možnosti a trendy modernej dermatológie v stacionárnej starostlivosti

Zelenková H., Stracenská J. (Svidník)

Morbus Pringle – kazuistika

Škvarlová M., Martinásková K., Nagyová B. (Prešov)

Potravinová alergia a skrížená potravinová alergia u atopikov

Pallová A., Švecová D. (Bratislava)

Pemphigus vulgaris - klinická retrospektívna štúdia za 11-ročné obdobie Chmúrová N., Švecová D. (Bratislava)

Flebologická biomechanika Nechvátal A. (Praha)

Praekancerózy  (fotodokumentácia)

Stop mykózam

Karcinóm kože (fotodokumentácia)

Acrospiroma malignum (fotodokumentácia) 

Basalioma terebrans faciei (fotodokumentácia) Fischer R. (B.Bystrica)

Nie sme malomocní, ani bezmocní
Husárová V., Cetkovská M. (Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR)

10,18 – 10,25

Diskusia

10:25 – 10:45

Káva / Coffee break

10:25 – 10:45

Káva / Coffee break

10,45 – 12,25

Onkodermatológia II.

Predsedajúci: MUDr. K. Poláková, PhD.,

                   Prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA  

10,45 – 12,15

Varia

Predsedajúci: MUDr. V. Flimer,

                        MUDr. S. Polášková 

10,45 – 10,55 

Jak na pigmentové névy?

Arenbergerová M, Arenberger P, Gkalpakiotis S. (Praha)

10,45 – 10,55 

Fotodynamická léčba – PDT

Ettler K., Bartoňová J., Kolesárová J., Vaicová M. (Hradec Králové)

10,56 – 11,06

Úskalí v diagnostice maligního melanomu

Fikrle T., Pizinger K. (Plzeň)

10,56 – 11,06 

SAPHO syndrom

Růžičková Jarešová L., Machovcová A. (Praha)

11,07 – 11,17 

Výskyt nemelanómovej kožnej rakoviny u pacientov po obličkovej transplantácii sledovaných v transplantač-nom centre FNsP F.D.R. Banská Bystrica. Mečiarová P., Urbanček S., Lacková E., Urbáni M. (Banská Bystrica)

11,07 – 11,17  

Granulomatosní dermatitis perioralis jako možný nežádoucí účinek přípravku tacrolimus

Schimmerová P. (Brno)

11,18 – 11,28 

Zmeny na koži  pri onkologickej liečbe  inhibítormi receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR i)

Škutilová E., Borecká D., Kasan P. (Bratislava)

11,18 – 11,28 

Anti-aging v dermatologii: přání a realita

Arenbergerová M. (Praha)

11,29 – 11,39

Mycosis fungoides- terapeutické skúsenosti v NOÚ

Borecká D., Havránková M., Lukačko P., Vranovský A. (Bratislava)

11,29 – 11,39  

 Možnosti korekce infraorbitální oblasti, použití kyseliny hyaluronové

 Mansfeldová L. (Praha)

11,40 – 11,50

Úspěšná léčba papulózní mycosis fungoides bexarotenem

Machovcová A., Campr V., Manďáková P., Pytlík R. (Praha)

11,40 – 11,50

Možnosti liečby hyperhidrózy

Sochorová R., Sochor M. (Bratislava)

11,51 – 12,01

Kožný veľkobunkový B lymfóm s klinickým obrazom ulcus cruris.

Pavlusová T., Szépe P. (Lučenec, Martin)

11,51 – 12,01

Kostihoj v terapii

Barna M., Kučera A., Hladíková M., Kučera M. (Praha)

12,02 – 12,12

Bazalióm imitujúci varikózny vred predkolenia

Linkeschová E., Jautová J. (Košice)

12,02 – 12,15

Diskusia

12,13 – 12,25 

Diskusia

 

 

12,30 – 13,30

 Čo je nové v dermatológii

 Predsedajúci: Prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD.,

                        Prof. MUDr. J. Péč, PhD.

   
12,30 – 12,40

Čo je nové v dermatologickej klinike

Péč J. (Martin)

   
12,41 – 12,51

Čo je nové v dermatologickej terapii

Šimaljaková M. (Bratislava)

   
12,52 – 13,02       

Čo je nové v dermatologickom výskume

Buchvald D. (Bratislava)

   
13,03 – 13,13

Čo je nové v detskej dermatológii

Martinásková K. (Prešov)

   
13,14 – 13,24

Čo je nové v onkodermatológii

Poláková K. (Bratislava)

   
13,25 – 13,30

Diskusia

   
13:30

Ukončenie / Closing Ceremony

   
13:30 – 14:30   Obed / Lunch


Dermatovenerologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Spolok lekárov v B. Bystrici

Vás srdečne pozývajú na  X. krajský seminár dermatovenerológov BB kraja,  20.6.2008 v Hoteli Sitno Vyhne, SACCME pridelila podujatiu 4 kredity

  

Program:

14,00 – 15,00   Registrácia

15,00           V. Vašků: Primární kožní lymfomy

15,30           N. Benáková: Psoriáza a komorbidity 

16,00           D. Repková: Nežiadúce účinky na kožu po kozmetických a korektívnych výkonoch

16,15           G. Bellová: Využitie digitálneho dermatoskopu a programu Trichoscan  v ambulantnej praxi 

16,30           M. Morská: Onkodermatologická problematika v okrese Rim. Sobota

16,45           M. Kubíková, O.Képes: Kazuistiky z kožného oddelenia a ambulancie v Rim.Sobote

17, 00          T. Štofčík: Kazuistiky z dermatovenerol. oddelenia NsP Bojnice

17,30            Urbanček S., Menšíková J., Urbáni M., Kuklová M., Mečiarová P., Prílepková S:

                    Kazuistiky z dermatovenerol. oddelenia FNsP F.D.Roosevelta 2007/8

18,30            Kratke prezentácie farmaceutických firiem

19,00            Záver

MUDr. Slavomír URBANČEK, PhD., Vedecký sekretár SDS,  Krajský odborník pre dermatovenerológiu

MUDr. Dušan BUCHVALD, PhD. Prezident SDS                                  

MUDr. Gabriela KALISKÁ, CSc.  Predsedníčka spolku lekárov v B. Bystrici


12.-13. decembra 2008 vedeckú schôdzu Smrdácke dni.

Slovenská lekárska spoločnosť a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť a Fotobiologická sekcia SDS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky pripravujú v dňoch 12.-13. decembra 2008 vedeckú schôdzu Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov.

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association, Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the „Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 12-13th, 2008. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will aslo have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures.

We look forward to your attending.

                Dušan Buchvald                                        Vladimír Hegyi                                Ján Lidaj

 

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor

Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy - melanoma malignum – fotobiológia

Chronic dermatoses - melanoma malignum – photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages

Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (s prekladom / with translation)

Prednášky / Lectures

Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 20´. Oral presentation 10 minutes, invited speakers 20.

Výstavy / Exhibitions

V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem.

Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                                   Pri registrácii

Členovia SDS a ČDS / Members of SDS, CDS .....   500 Sk, 16,60 Euro     600 Sk, 19,92 Euro

Nečlenovia SDS a ČDS / Non members ................   600 Sk, 19,92 Euro      700 Sk, 23,24 Euro

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons .... 300 Sk,   9,96 Euro      500 Sk, 16,60 Euro

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532-012/0200 Variabilný symbol: VS: 09 XXXX

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2009.

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2008. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

 

Odborný program / Scientific programme

Rámcový program

Piatok 12.12./ Friday Dec. 12, 2008                                Sobota 13.12./ Saturday Dec. 13, 2008

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony         09.30-12.00 Vedecké prednášky / Scientific

16.30-18.30 Vedecké prednášky / Scientific lectures                                lectures

19.30               Spoločenský večer  / Gala dinner                     13.00-14.00 Obed / Lunch

                                                                                         12.00-16.00 Poobedie otvorených kúpel'ov

                                                                                                           / Open Spa Afternoon

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok.

Náklady na ubytovanie hradí generálny sponzor PLK Smrdáky.

The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accommodation costs.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 500 Sk /16,60 Euro - platba pri registrácii / pay at the

registration. V cene je zahrnuté / In price is included:

12.12. / Dec. 12, 2008 Slávnostná večera / Gala dinner

13.12. / Dec. 13, 2008 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (jedáleň / Restaurant Hotel Vietoris)

Vaše objednávky posielajte na adresu / Please send your reservation to the following address:

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017 

kurucova@sls.sk . Prihlášky posielajte do 15.11.2008. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie. Elektronická registrácia na www.sds-sk.sk .

Please fill in the registration and accommodation form and send it by mail or fax until the November 15, 2009. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed. On line registration www.sds-sk.sk .

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by car to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky.

 

Formulár

 

Program

Piatok 12. 12. 2008

16,00 – 16,25 Slávnostné otvorenie

16,25 – 17,15 Predsedníctvo: J. Péč, V. Hegyi

16,25 - 16,45 Potočnik M., Dept. of Dermatovenereology, University Medical Center Ljubljana, Slovenia,  Current treatment methods of anogenital warts

16,45 - 17,00 Hegyi, V., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP Bratislava, SR, Päť ročníkov Melanoma Day v Slovenskej republike

17,00 - 17,15 Soršáková-Trnovská K., Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, SR, Využitie difúznej reflexnej spektrofotometrie v dermatol. praxi – praktické aplikácie

17,15 – 18,15 Predsedníctvo: M. Šimaljaková,  K. Martinásková,

17,15 - 17,30  Péč J., Dermatovenerologická klinika MFN Martin, SR, Biologická liečba psoriázy a komorbidít, súčasný pohľad

17,30 - 17,45  Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika FNsP Bratislava, SR, Psoriáza a asociované ochorenia u pacientov liečených na Dermatovenerologickej klinike v Bratislave

17,45 - 18,00  Martinásková K., Dermatovenerologické oddelenie, NsP J. A. Reimanna, Prešov, SR, Aktuálny pohľad na biologickú liečbu psoriázy v regióne Prešov

18,00 - 18,15  Lipovský P., Spirig a.s., Bratislava, SR, Výzvy v liečbe psoriázy. Je lokálna liečba ešte stále riešením ?

18,15 - 18,45 Blok sponzorovaný farmaceutickou firmou Astellas, Bratislava, SR

Predsedníctvo: Péč J., Buchvald D., Masarovičová, A.

                       Lidaj J., Masarovičová A., PLK Smrdáky, SR Komplexný prístup k atopickej dermatitíde

                       Buchvald D., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP Bratislava, SR Topické imunomodulátory v liečbe atopickej dermatitídy

Sobota 13. 12. 2008

8,30 - 9,30  Predsedníctvo: E. Rasochová, Z. Baranová, J. Ševc

8,30 - 8,45 Baranová, Z., Juhásová, H., Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP, Košice, SR, Farebné zmeny nechtov

8,45 – 9,00  Rasochová, E., Dermatovenerologická klinika FNsP Bratislava, SR, Pseudoxanthoma elasticum

9,00 – 9,15 Urbanček S., Ševc J, Prílepková S., Dermatovenerologická klinika FNsP F.D. Roosvelta B. Bystrica, SR, Kombinácie biologík a nebiologík

9,15 – 9,30  Antal Z., ÚVN Praha, ČR, Psoriáza - průřez léčbou a kasuistické sdělení

9,30 – 11,00 Predsedníctvo: D. Pajerchin, Z. Kudláčová, J. Rybár

9,30 – 9,45 Nagyová B.1,Martinásková K. 1,Straka Ľ. 2, Kož. odd.FNsP J. A. Reimana Prešov1, Klin. Pat. Prešov, s.r.o.2 , Malígny melanóm

9,45 – 10,00 Rybár, J., Čierny R., Duchon R., Pechan J., Povinec J. ,Chirurgická klinika Národného onkologického ústavu, Bratislava, SR

                                 Problematika sentinelovej biopsie kombinovanou metódou (Tc99+PB) u pacientov s malígnym melanómom

10,15 - 10,30 Kováčová-Gajanová J.,  Pajerchin D., Kožné oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s., SR, Mycosis profunda - kazuistika

10,30 - 10,45 Kudláčová Z., Rečková, M., Pajerchin D., Beniak J., Nováčeková M., Kožné oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s., SR, Sarcoma Kaposi

10,45 – 11,00 Mladoňová V., Pajerchin D., Kožné oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s., SR, Pemphigoid gestationis

 11,00 – 11,15 Prestávka, káva

 11,15 – 12,00 Predsedníctvo: Ž. Fetisovová, K. Adamicová,  I. Ondrejka,

11,15 - 11,30 Adamicová, K., Fetisovová, Ž., Ústav patol. anat. JLF UK a MFN Martin,  Ekzém-dermatitída v histopatologickom obraze

11,30 - 11,45 Tomašíková, M.1, Fetisovová, Ž. 1,2, Mažgútová, A.3, Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK v Martine1, Kož. Klin.  

                          JLF UK a MFN v Martine2, Psychiatrická klinika JLF UK a MFN v Martine3, Využitie komunikačného modelu na zistenie problémov pacienta s psoriázou

11,45 - 12,00 Mažgútová, A. 1, Fetisovová Ž. 2,3, Ondrejka, I. 1, Tomašíková, M. 3, Psychiatrická klinika JLF UK a MFN v Martine1, Dermatove              

                          nerologická klinika JLF UK a MFN v Martine2, Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK v Martine3

                          Pacient s dermatózou v ambulancii psychiatra

12,00 – 12,45 Predsedníctvo: D. Buchvald., J. Lidaj, J. Mikula

12,00 - 12,15 Frey, P.1, Ditrichová, D. 2, Dermatovenerologická ambulancia, Štúrovo1, Kožní klinika FN Olomouc2, Toxické a alergické reakcie spôsobené rastlinami

12,15 - 12,30  Mikula, J., Lázně Darkov, ČR , Princípy a účinky celotelovej kryoterapie -130 °C

12,30 - 12,45 Lidaj J.1, Lidajová T. 2, 1PLK Smrdáky, 2Pediater sro Senica, SR, Carving

12,45 Záver

13,00 Obed

13,30-14,30 Praktická časť – aplikácie balneoterapie

 

abstrakty prednášok

fotografie

Vystavujúce firmy: Abbott Laboratories Slovakia, Altermed Slovakia, Astellas Phama, IBSA Slovakia, INTERPHARM Slovakia, Merck Pharma, Meda Pharma, Nimotech, Obra SK, PROMMEDIC.SK, Pulchart, Regimed SR, Spirig Eastern


Zahraničné podujatia:

4th International Symposium on the Biology and Immunology of Cutaneous Lymphomas

Berlin, Germany, January 10-12, 2008

Dear Ladies and Gentlemen,

We would like to inform you that the 4th International Symposium on the Biology and Immunology of Cutaneous Lymphomas

will take place in Berlin from 10-12 January, 2008.

An interesting program featuring various aspects of the topic has been developed by the local organisers under the auspices of

Professor Wolfram Sterry and Professor Peter Walden.

Please register as soon as possible and notice the early registration fee till January 2!

The preliminary program you can find here: www.cutaneouslymphoma2008.org

Abstracts for posters and oral presentations should be submitted by December 1, 2007.

We’re looking forward to welcome you in Berlin!

ANNETTE GLEICH Director Operations Annette.Gleich@mci-group.com

MCI – Berlin Office Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin, Germany Phone +49 (0)30 20 45 916 / Fax +49 (0)30 20 45 950 www.mci-group.com

GENEVA - BARCELONA - BERLIN - BRUSSELS - DUBAI - GOTHENBURG - LYON - MADRID - PARIS - PETERSFIELD/LONDON - PRAGUE - SHANGHAI - SINGAPORE - STOCKHOLM - STUTTGART - VIENNA - ZURICH

MCI – Berlin Office • Congress Partner GmbH • UID-Nr.: DE 114406202 • Amtsgericht Charlottenburg • HRB 100620B • Geschäftsführerin Gunda Stickan

If you do not want to receive more information per e-mail please send a short message to simon.radewic@mci-group.com


Dear Sir/Madam,
In April 2008, the 2nd International Congress on Anti-Aging and Preventive Medicine will be held in Portoroz, Slovenia. The organizer, Association of Slovenian Dermatovenerologists, believe that many Slovak physicians, particularly dermatologists, will find this scientific meeting of interest. All the congress information is available at the congress web page (www.anti-aging2008.org). The call for abstracts is open until January 31, and reduced registration fee for dermatologists of only EUR 150 is available until February 15.
We would appreciate if you can forward our invitation your members and/or publish it at your website. For any additional information, feel free to contact us.
Regards, dr. Vesna Tlaker Zunter Association of Slovenian Dermatovenerologists

 

 

15 -17. Mája, 2008, 9ty Kongres Európskej Spoločnosti pre Pediatric Dermatológiu (ESPD), v Aténach, Grécko.

www ESPD 2008 (http://www.espd2008.com) Sekretariát kongresu Erasmus Conferences Tours & Travel S.A. Y.Mitroyianni@erasmus.gr


22.-24. máj 2008, EADV Kongres, Bad Ischl, Rakúsko, Fortbildungstage der Österreichischen Akademie für Dermatologische Fortbildung,

Bedrohliche Hauterkrankungen, Narben: Disposition, Prävention, Therapie, Allergie und Kosmetika, Missbrauchsverdacht: Wie gehe' ich vor?, Wundmanagement: Sinnvolles und Sinnloses, Tucken der Blickdiagnose, Hämangiome und vaskuläre Malformationen, Nicht Alltägliches in der Dermatologie. Auf Ihr Kommen freuen sich.

Ao.Univ.-Prof. Dr. Gudrun Ratzinger Sekretär der ÖADF

Ao.Univ.-Prof. Dr. Norbert Sepp        Leiter der ÖADF

Sekretariat der ÖADF:

Viktoria Migschitz, Univ.-Klinik fOr Dermatologie und Venerologie, Anichstrasse 35, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43-(0)512-504-22966, Fax: +43-(0)512-504-22967, e-mail: Viktoria.Miqschitz@uki.at


28.-30. November 2008. Výročné zasadnutie Rakúskej spoločnosti pre dermatológiu a venerológiu. www.oegdv.at . Dermatologie 2008 -Wien, Österreich Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir freuen uns, dass es gelungen ist, für die Jahrestagung der ÖGDV 2008 die „Alte Aula” der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Herzen Wiens als Tagungsort zu gewinnen. Auch für die Gesellschaftsabende haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen! Wir hoffen, Sie bei der Jahrestagung 2008 begrüßen
zu dürfen.
Hubert Pehamberger          Rainer Kunstfeld
Präsident der ÖGDV           Sekretär der ÖGDV


2009

The Czech Academy of Dermatology and Venereology announces that the next 10th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY, (WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DERMATOLOGY) will be held in Prague in 2009


ARCHÍV PODUJATÍ    2000    2001    2002   2003   2004    2005    2006    2007  2008