Podujatia SDS v roku 2010

Marec

12.-13.3. 2010, poslucháreň Detskej fakultnej nemocnice, Limbova1, Bratislava, II. Kurz modemej dermatovenerológie a korektívnej dermatológie pre mladých lekárov v odbore. Hlavný organizátor: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor La Roche-Posay Pharmaceutica Laboratory. Odborný garant podujatia: SDS. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Dušan Buchvald, PhD, Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, Tel.02159371101, buchvald@nextra.sk

Apríl

Euro Melanoma Day 2010, Košice 15.4.2010, Hotel Jasmín, Tyršovo nábrežie 1, od 15,30-18,30 hod., Bratislava 22.4.2010, Poslucháreň Detskej fakultnej nemocnice. Limbová 1, od 15,30-18,30 hod., Vedecká konferencia vrámci preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2010. Hlavný organizátor: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor Laboratoire Bioderma s.r.o., La Roche-Posay Pharmaceutical Laboratory, Spirig Eastern a.s., Pierre Fabre Medicament s.r.o. Odborný garant podujatia: Fotobiologická sekcia SDS.

Organizačné zabezpečenie podujatia: Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, Tel.02159371101, 02159371126, 02159371535,  info@dermatology.sk

Máj

EMD 2010, vyšetrovanie pacientov, 10.5.2010
Jún

3.-5.6.2010, Bratislava, kongresové centrum hotela Bonbón, VI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor Česká dermatovenerologická spoločnosť. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Dušan Buchvald, PhD, Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava, Tel.02159371101, buchvald@nextra.sk

18.-19. 6 2010, Krajský seminár Bansko-bystrického kraja, Sklené Teplice.  Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Slavomír Urbanček PhD., Dermatovenerologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica, Tel.: 048/441 2131, Fax: 048/ 413 0302, surbancek@nspbb.sk  

September

23.-25.9.2010, 18. zjazd slovenských a českých patológov, Dom umenia, Košice, usporiadajú Oddelenie patológie FN L. Pasteura Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o. Košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov, pod záštitou Slovenskej spoločnosti patológov a Slovenskej divízie IAP, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Společnosti českých patologů a České divize IAP www.zjazd.mihalko.sk   Lokálny organizátor: MUDr. Marián Švajdler ml. svajdler@yahoo.com mobil: +421 908 871 381 Sponzori, vystavovatelia, technické zabezpečenie: RNDr. Silvia Tkáčová silvipat@centrum.sk mobil: +421 905 338 327  Koordinácia odborného programu: MUDr. Marián Švajdler ml. svajdler@yahoo.com  mobil: +421 908 871 381 MUDr. Boris Rychlý rychly@cytopathos.sk mobil: +421 918 426 917

Október

22.-23.10.2010, Bratislava, Pediatrická dermatovenerológia. Miesto konania: Moyzesova sieň, Bratislava, Vajanského nábr.12. Hlavný organizátor: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Organizačné zabezpečenie podujatia: Detská Dermatovenerologická Klinika LFUK a DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava,  Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNSP, Limbova 1,833 40 Bratislava, Tel. 02/59371442, danilla@dfnsp.sk

November

5.11.2010, 14,00 hod.  Krajský dermatovenerologický seminár, Bratislava. Poriada Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Odborný garant a organizátor: Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD, prednostka Dermatovenerologickej kliniky. Miesto konania: Bratislava, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13. Kontaktná osoba. Andrea Margulová email andrea.margulova@faneba.sk

December

10.-11.12.2010, Smrdácke dni, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Témy: psoriáza, atopická dermatída, melanóm, balneoterapia, varia. Hlavný organizátor a odborný garant: Slovenská dermatovenerologická spoločnost'. Spoluorganizátor Fotobiologická sekcia SDVS. Organizačné zabezpečenie podujatia: MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele, 906 03 Smrdáky  Tel. 0903 425 950 jan.lidaj@spasmrdaky.sk


Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu.“ Plán školiacich akcií v odbore dermatovenerológia na rok 2010.

26.-27.2. 2010, hotel Victoria, Martin. Témy: Detská  dermatológia. Daňové poradenstvo. Histopatologické repetitorium.  Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

14. - 15.5. 2010,  hotel Victoria, Martin. Témy: Sexuálne prenosné ochorenia. Mikrobiológia v praxi. Histopatologické repetitorium .  Kontaktná osoba : MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

24.-25.9.2010,  Spoločný kongres SDS so Slovenskou patologickou spoločnosťou.

12.-13.11.2010,  hotel Victoria , Martin.  Témy:  Hemoragické diatézy. Vaskulitídy. BOZP. Histopatologické repetitorium. Kontaktná osoba: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom


Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Fotobiologická sekcia Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti

Pozvánka na vedeckú konferenciu "Euro Melanoma Day 2010"

miesto konania vedeckej konferencie Hotel Jasmín, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, dňa 15.4.2010, v čase 15.30-18.30 hod. a Poslucháreň Detskej fakultnej nemocnice, Limbová 1, 83340 Bratislava dňa 22.4.2010, v čase 15.30-18.30 hod.

Vedecký program:

1. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (Bratislava): Otvorenie vedeckej konferencie (5 min)

2. RNDr. Martin Kremier, PhD. (Bratislava): Nové poznatky o ozóne a UV žiarení (30 min)

3. MUDr. Desana Borecká (Bratislava): Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny - skúsenosti z Bratislavy (30 min)

4. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. (Banská Bystrica): Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny - skúsenosti z Banskej Bystrice (30 min)

5. MUDr. Zuzana Baranová (Košice): Manažment pacientov s malígnym melanómom a inými formami kožnej rakoviny - skúsenosti z Košíc (30 min.)

6. Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (LF UK Bratislava): Prezentácia on-line zberu dát počas 6. preventívnej kampane Euro Melanoma Day 2009 (30 min)

7. Panelová diskusia - RNDr. Martin Kremier, PhD., MUDr. Desana Borecká, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Zuzana Baranová, Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (25 min)

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady CME (SACCME): 3 kredity


 

Slovenská lekárska spoločnosť, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Česká dermatovenerologická společnost

Slovak medical association. Czech medical association J. E. Purkyně, Slovak dermatovenereological society, Czech dermatovenereological society

  

VI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

6th congress of slovak and czech dermatovenereologists with international participation

3.–5. jún 2010, Kongresové centrum Bonbón, Bratislava, Slovenská republika, June 3-5th, 2010 Congress centrum Bonbón, Bratislava, Slovak republic

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v tomto roku bude miestom konania kongresu slovenských a českých dermatovenerológov opäť Bratislava. Už po šiesty raz sa zídeme, aby sme pokračovali v tradícii našich spoločných stretnutí, ktoré si už vydobyli pevné miesto v každoročnom kalendári odborných akcií SDS a ČDS a bývajú vysoko hodnotené dermatológmi z oboch brehov rieky Moravy. Po odbornej stránke bude kongres už tradične pokrývať celú šírku nášho odboru a jednotlivé sekcie budú venované  najrôznejším aspektom dermatológie a venerológie. O ich konečnej náplni však rozhodnete Vy sami, prihlásením aktívnej účasti venovanej problematike, ktorú by ste radi prezentovali a oddiskutovali pred širokým fórom slovenských a českých kolegov. Ponecháme zachovaný národný charakter kongresu, väčšinu odborného programu budú tvoriť prednášky slovenských a českých autorov, privítame však aj niekoľkých pozvaných popredných odborníkov zo zahraničia. Neodmysliteľnú súčasť kongresu bude, tak ako vždy, tvoriť aj večerný spoločenský program, ktorý by nám mal po náročných rokovaniach v odborných sekciách poskytnúť dostatok času a priestoru na stretnutia so starými priateľmi a spoznávanie nových. Dovoľujem si Vás preto pozvať k účasti na našom kongrese, vítaná je každá prihláška do odborného programu, ale aj každý účastník, ktorý si príde prednášky kolegov vypočuť. Verím, že tak spoločne zmysluplne strávime tri kongresové dni, odnesieme si domov nové poznatky a námety a v konečnom dôsledku prispejeme k rozvoju nášho odboru. Dovidenia začiatkom júna opäť na brehu jazera Veľký Draždiak.

MUDr. Dušan Buchvald, CSc. za organizačný výbor kongresu 

Dear colleagues, dear friends, it is my pleasure to inform you that this year’s venue for the Congress of  Slovak and Czech Dermatovenereologists will be Bratislava again. It is already for the sixth time that we gather, pursuing the tradition of our joint meetings that appear regularly in the calendar of annual professional get-togethers of the SDS and ČDS and which are highly regarded by dermatologists from both banks of the river Morava. Contentwise, the congress strives to cover a wide range of topics within dermatology and venereology, yet the final programme is to be decided by you, through your active participation in it. You are welcome to apply with a topic you would like to present and discuss with your Czech and Slovak colleagues. We aim to maintain the national character of the congress by dedicating the majority of the programme to Czech and Slovak authors, however, we also look forward to welcoming a few highly regarded experts from abroad. The scientific programme will be followed by the popular evening social gathering, allowing you to bond with old friends and get the chance to make new ones. We would therefore like to take this opportunity to invite you to our congress, be it as an actively participating or simply an attending guest. It is our belief that together, we will spend a good and meaningful time at the congress and that you will leave with new knowledge and inspiration to help develop our profession. We hope to see you in June at Lake Draždiak.

Dušan Buchvald, MD, PhD., on behalf of the Organising Committee

Tematické okruhy / Topics:

Alergológia a profesionálne dermatózy - Allergology and professional dermatoses

Angiológia - Angiology

Fotobiológia - Photobiology

Histopatológia kože - Skin histopathology

Hojenie rán - Wound healing

Infekčné choroby kože - Infectious skin diseases

Korektívna a estetická dermatológia - Corrective and esthetic dermatology

Koža a imunita - Skín and immunity

Mladí dermatovenerológovia - Young dermatovenereologists

Onkodermatológia - Oncodermatology

Pediatrická dermatológia - Pediatric dermatology

Posterová sekcia - Posters

Varia - Varia

Venerológia - Venereology

Prezident kongresu / President of congress: MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Vedecký sekretár kongresu / Scientific secretary: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Organizačný výbor kongresu / Organising comittee of congress: MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr. Dušan Buchvald, CSc., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, prim. MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Peter Osuský, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., prim. MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prim. MUDr. Tibor Štovčík, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., prim. MUDr. Eva Vrtíková

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, as. MUDr. Nina Benáková, prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc., doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., as. MUDr. Tomáš, Frey, CSc., prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., as. MUDr. Milena Jirásková, CSc., doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., MUDr. Stanislava Polášková, prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., MUDr. Andrea Vocilková, MUDr. Petr Zajíc, MBA
Všeobecné informácie / General informations

Miesto konania / Congress venue: Hotel a kongresové centrum Bonbón Bratislava - Petržalka, Antolská 2, 851 05 Bratislava, www.bonbon.sk GPS: N: 48,10040 E:17,11348 /  Hotel and congress centre Bonbón Bratislava - Petržalka, Antolska street 2, 851 05 Bratislava, www.bonbon.sk GPS: N: 48,10040 E:17,11348. Pre orientáciu kliknite na mapy / For orientation click on maps 1_mapa_bratislava , 2_mapa_bratislava_petržalka , 3_mapa_petržalka , 4_mapa hotel_bonbón , alebo si vyhľadajte ulicu a číslo v Bratislave na adrese niektorého vyhľadávača / or find a street and number in Bratislava using search engine: http://ba.arcgeo.sk , http://www.mapa-mapy.sk/mapa/slovenska-republika/ , http://www.supernavigator.sk/navigator/ 

1.   2.   3.   4.  

Sekretariát kongresu / Secretariat of congress: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, kontakt: E. Kurucová, tel.: +421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019, fax: +421 2 5292 2022,  e-mail: kurucova@sls.sk , pre klasickú poštu označenie na obálke: DERMATO / mark the mail envelop with DERMATO

Možnosti registrácie a objednávky ubytovania: Klasická pošta: adresa sekretariátu kongresu, Fax: +421 2 5292 2022, On-line: www.sds-sk.sk (pozrite nižšie)

Registration and reservation of accommodation: by post: congress secretariat address, Fax: +421 2 5292 2022, On-line: www.sds-sk.sk (see below)

Termíny / Deadlines:                                                                                              

 Prihlášky k účasti (registrácia)  / registration  do 31. marca 2010 / March 31, 2010
 Ubytovanie – prihlášky, platba  / accommodation, reservation, payment  do 31. marca 2010 / March 31, 2010 
 Abstrakty / abstracts  do 30. apríla 2010 / April 30, 2010   
 Registračné poplatky – včasná platba/ earyly registration fee - until  do 30. apríla 2010 / April 30, 2010 
 Zvýšené registračné poplatky  / increased registration fee - after  po 1. máji 2010 / May 1, 2010

Predbežný časový rozvrh odborného programu/ Preliminary timing of scientific program:     

 Štvrtok 3.6. / Thursday June, 3               15.00 Otvorenie / 3 PM  Opening ceremony     

 

 15.30 - 18.00  Odborný program / 3.30 - 6.00 PM scientific program

 Piatok  4.6. / Friday June, 4    

   8.00 - 17.00  Odborný program / 8,00 AM - 6.00 PM scientific program

 Sobota 5.6. / Saturday June, 5  

   8.00 - 13.00  Odborný program / 8.00 AM - 1.00 PM scientific program

Registračné poplatky:    do 30. apríla        po 1. máji 2010 (po 25. máji možná platba už len na mieste kongresu)

Člen SDS/ČDS                    35 €                              40 €

Nečlen SDS/ČDS                40 €                              45 €

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, obedy, účasť na slávnostnom zahájení a slávnostnej večeri

Zrušenie registrácie a vrátenie kongresového poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku)  akceptujeme do 30. apríla 2010, ev. vyslanie náhradníka.

Platba: bankovým prevodom

- pre účastníkov zo SR:  majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, číslo účtu: 4532012 / 0200, variabilný symbol: 10 0706

- pre účastníkov zo zahraničia: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 , SWIFT Code: SUBA SKBX , variabilný symbol: 10 0706

Ubytovanie: Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie v hoteloch:

Hotel Holiday Inn****, Bajkalská ul. 25/A , Bratislava-Nové Mesto, www.holidayinn.sk

1-lôžková izba s raňajkami/noc              80,- EUR

2-lôžková izba s raňajkami/noc              99,- EUR                                                          

V cene sú raňajky, vstup do fitness,  parkovné, miestny poplatok

Apollo Hotel****, Dulovo nám. 1, Bratislava-Nové Mesto, www.apollohotel.sk ,

1-lôžková izba s raňajkami/noc            100,-  EUR

2-lôžková izba s raňajkami/noc            120,- EUR

Hotel Nivy***, Líščie nivy 3, Bratislava-Nové Mesto, www.hotelnivy.sk

2-lôžková izba                                          60,-                   EUR

raňajky                                                        5,-                   EUR/osoba/deň

Bezplatná kyvadlová preprava do hotelov bude zabezpečená.

 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV KONGRESU 

CESTOVNÝ PORIADOK AUTOBUSOV, Trasa : hotel Holiday Inn  – BONBÓN a späť 

 

 

ŠTVRTOK

 

HOLIDAY INN

13,00 odchod

BONBÓN

18,20 odchod

HOLIDAY INN

19,35 odchod

BONBÓN

00,00 odchod

 

 

 

 

PIATOK

 

HOLIDAY INN

 7,30 odchod

BONBÓN

18,40 odchod

HOLIDAY INN

19,35 odchod

BONBÓN

00,00,odchod

 

 

 

 

SOBOTA

 

HOLIDAY INN

7,30 odchod

 

 

BATOŽINA: Dňa 5.6.2010 (sobota) od rána možnosť úschovy batožiny v hoteli Bonbón pre všetkých ubytovaných mimo hotela Bonbón. Informácie na recepcii hotela. Ubytovaní v hoteli Bonbón majú izby sprístupnené až do ukončenia kongresu.

PARKOVANIE: Bezplatne v areáli hotela pre všetkých účastníkov. Pri nedostatku parkovacích miest možnosť parkovania pred nemocnicou, kostolom, obchodom LIDL.

OBEDY: Obedy sa vydávajú na lístky. Prosíme všetkých o odovzdanie lístku  pri výdaji obeda.

DÔLEŽITÉ: Prosíme účastníkov kongresu nosiť menovku na viditeľnom mieste.

Ďakujeme a prajeme Vám príjemný pobyt.

 

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným  možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení. Ubytovanie si účastníci platia v plnej výške a to do termínu: 31. marec 2010.  Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite spolu s registračným formulárom a prihláškou na ubytovanie na sekretariát kongresu do 31. marca 2010. V prípade online registrácie a objednávky ubytovania cez stránky www.sds-sk.sk  stačí do tohto dátumu poslať len kópiu dokladu o zaplatení ubytovania klasickou poštou alebo faxom.

Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované.

Potvrdenie ubytovania a platby: obdržia účastníci do 30. apríla 2010 zo sekretariátu kongresu.

Skupinová registrácia: Sekretariát kongresu

Pokyny pre napísanie abstraktov:

Termín na odoslanie abstraktov je do 10. mája 2010, pokyny pre napísanie budú uverejnené na stránke www.sds-sk.sk a zaslané všetkým prihláseným účastníkom kongresu.


Rámcový program

štvrtok 3.6.2010

piatok 4.6.2010

sobota 5.6.2010

 

 

 

 

Registrácia

12,00 – 18,00 hod.

800-900 Fotobiológia a korektívna dermatológia

905-945 sympózium Janssen-Cilag

800-945  Mladí dermatovenerológovia

950-1030 sympózium Meda

945-1005 Káva

1030-1045 Káva

1005-1115 Pozvaní prednášajúci

1120-1200 sympózium Astellas

1045-1200 Čo nového v dermatovenerológii

1205-1250 Varia II

1255-1335 sympózium Medaprex

1200-1300 Obed

pozýva spoločnosť Astellas

1335-1430 Ukončenie a obed

1300-1400 Pediatrická dermatovenerológia

1405-1445 sympózium Pfizer

 

1445-1505 Káva

pozýva spoločnosť Stiefel-GSK

1430-1500 Otvorenie

1505-1620 Onkodermatológia

1625-1705 sympózium Abbott

1710-1810 Varia I

1500-1600 Alergológia a profesionálne dermatózy

1605-1705 sympózium Ewopharma, Galderma,

                                   Actavis

1710-1810 Histopatológia kože

2000-000 Slávnostné otvorenie

2000-000 Spoločenský večer

 

 

Štvrtok 3.6.

15,00-16,00 hod.Alergológia a profesionálne dermatózy, predsedajúci: dr. Vocilková, dr. Urbanček

1. Vymiznú u nás profesionálne dermatózy skutočne? Fetisovová Ž., Klimentová G.1, Urbanček S.2, Vrtíková E.3, 1Dermatovenerologická klinika JLFUK a MFN, Martin, 2Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, 3Kožné oddelenie NsP Nitra, SR

2. Vzácny prípad alergickej blefarokonjunktivitídy vyvolanej dorzolamidom v očných kvapkách

Urbanček S.1, Hazuchová H.2 1Dermatovenerologická a 2Očná klinika, FNsP F.D. Roosevelta B. Bystrica, SR

3. Urticaria-anamnéza je dôležitá  Červenková D. Imunoderma s.r.o., Bratislava, SR

4. Nikel – významný kontaktný alergén Nemšovská J., Šimaljaková M.Dermatovenerologická klinika FNsP a LFUK, Bratislava, SR

16,05-17,05 hod. Sympózium Pears Health Cyber - Galderma, Ewopharma, Actavis, predsedajúci: dr. Benáková (Praha), dr. Buchvald (Bratislava)

Benáková N.: Léčba psoriázy kštice, Buchvald D.: Methisoprinolum v praxi dermatológa

17,10-18,10 hod., Histopatológia kože, predsedajúci: prof. Adamicová, prof. Pizinger

1. Zdroje problémov pri bioptickom hodnotení kožných excízií Adamicová K., Fetisovová Ž. Ústav patologickej anatómie JLFUK a MFN, Martin Dermatovenerologická klinika JLFUK a MFN, Martin, SR

2. Kožní maligní tumory u Brooke-Spieglerova syndromu Kacerovská D.1,2, Vaněček T.1,2, Michal M.1,2, Kazakov D. 1,2 1Šiklův patologický ústav, Fakultní nemocnice a Lékařská Fakulta UK v Plzni, 2Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň, ČR

3. Možnosti molekulárně-genetické diagnostiky ichtyóz v našich laboratořích Němcová J. 1, 2 , Szép Z.   1Bioptická laboratoř s .r.o. Plzeň, ČR, 2Cytopathos, spol. s r.o. Bratislava, ČR, SR

4. Elektronová mikroskopia v diagnostike genodermatóz Szép Z., Nyitrayová O. Cytopathos, spol. s r.o. Bratislava, SR

Piatok 4.6.

Fotobiológia a korektívna dermatológia, 8,00-9,00 hod.predsedajúci: prof. Šimaljaková, doc. Ettler

1. Imunosupresivní léčba a fototerapie – co je povoleno, co ne Ettler K. Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové, ČR

2. Body dysforming dysorder - Sy sebadeštrukcie Holý B., Nejdková A. Kožná ambulancia, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina, SR

3. Najnovšie metódy rejuvenizácie Sochorová R. Lekárska kozmetika Life Style, Centrum estetickej a laserovej dermatológie, Bratislava, SR

4. Quo vadis flurorescencia? Hegyi J. Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR

9,05-9,45 hod. Sympózium Janssen-Cilag „Psoriáza – je čas na zmenu paradigmy?“

predsedajúci: prof. Arenberger (Praha), prof. Péč (Martin)

Arenberger P.: Súčasné odporúčania pre liečbu psoriázy, Péč J.: Dlhodobá bezpečnosť systémovej liečby psoriázy, Arenberger P., Péč J.: Interaktívna panelová diskusia

Pozvaní prednášajúci

10,05-11,15 hod., predsedajúci: prof. Arenberger, dr. Buchvald

1. Dermatology in Central Europe – its roots, its branches, its blossoms Volc-Platzer B. SMZ-Ost Donauspital, Dermatologische Abteilung, Vienna, Austria

2. Itch in psoriasis: un update Szepietowski J.C. Department of Dermatology, Venereology and Allergology, University of Medicine, Wroclaw, Poland, and Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland

3. Cutaneous lymphomas Vermeer, M. Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands

11,20-12,00 hod. Sympózium Astellas spojené s pozvaním na obed „Dlhodobá kontrola atopickej dermatitídy“

predsedajúci: dr. Buchvald (Bratislava), dr. Škutilová (Bratislava)

13,00-14,00 hod. Pediatrická dermatovenerológia, predsedajúci: dr. Bučková, doc. Danilla

1. Kdy a jak tlumit bolest u dětí Bučková H.1, Pavlíková,J.2  1Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU v Brně, 2Ambulance bolesti KDAR FN Brno a LF MU v Brně, ČR

2. Retinoidy v detskom veku a ich použitie v praxi dermatológa Martinásková K., Kovaľ  J., Ševecová M.,  Reváková , I. FNsP J.A Reimana, Prešov, SR

3. Nehojící se perianální léze u 3 letého chlapce  Bartoňová J. Klinika nemocí kožních a pohlavních FN Hradec Králové, ČR

4. Hemangiómy v kojeneckom veku

Baloghová, J., Jautová, J.

Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP, Košice, SR

14,05-14,45 hod. Sympózium Pfizer, predsedajúci: dr. Thaci (Frankfurt/Main, Nemecko),prof. Šimaljaková (Bratislava)

Thaci D.: Differentiaton between biologics

Šimaljaková M.: Kohortná neintervenčná štúdia sledujúca účinnosť, ovplyvnenie kvality života a priamych a nepriamych nákladov prípravkom ENBREL u pacientov s psoriázou

15,05-16,20 hod., Onkodermatológia, predsedajúci: prof. Hercogová, dr. Poláková

1. Mohsova mikrografická chirurgie / Moh´s micrographic surgery , Vykutilova S.*, Pospíšilová A.**, Irvine C.**, Birnie A.**, Cooper A.** , *East Kent University Hospitals, UK, **FN Bohunice, Brno, ČR

2. Princíp PET/CT vyšetrenia a profit pre pacientov s malígnym melanómom, Polakovičová J. 1, Havránková M. 1, Pauliny P. 2 , 1Národný onkologický ústav, 2BIONT, Bratislava, SR

3. Muir-Torre syndrom , Kacerovská D. 1,2, Kazakov D.1,2, Černá K. 1,2 , Michal M. 1,2 , 1Šiklův patologický ústav, Fakultní nemocnice a Lékařská Fakulta UK v Plzni, 2Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň, ČR

4. Aktuálny diagnosticko-terapeutický postup pri podozrení na melanóm, Dubčeková M.1, Rybár J.2, 1Dermatovenerologická amb., 2Chirurgické odd., NsP Medissimo, Bratislava, SR

5. Vyšetrenie sentinelovej uzliny , Nagyová B., Martinásková K., Kováčová S., Sabovčík R., Straka Ľ., Vereb M. , Dermatovenerologické odd. FNsP J. A. Reimana Prešov, SR

16,25-17,05 hod., Sympózium Abbott, predsedajúci: prof. Šimaljaková (Bratislava)

Arenberger P.: Biologická léčba psoriázy z pohledu nových britských a evropských doporučení

Péč J.: Bezpečnosť a úskalia systémovej liečby psoriázy

Urbanček S.: 2-Ročné skúsenosti s liečbou adalimumabom v Banskej Bystrici

17,10-18,10 hod., Varia I, predsedajúci: prof. Semrádová, prof. Péč

1. Infliximab a jeho miesto v liečbe kožných ochorení , Šimaljaková M., Kozub P., Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR

2. Život píše zaujímavé príbehy a my ich diagnostikujeme... , Zelenková H., Stracenská J. , DOST Svidník, Private Department of Dermatovenereology, Svidník, SR

3. Syndromológia ochorení skupiny STI, Péč J., Dermatovenerologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, Martin, SR

4. Mužská urogenitálna myiáza, Baranová Z.1, Nagy V.2, 1Klinika dermatovenerológie, 2Urologická klinika, FNLP a LF UPJŠ, Košice, SR

Sobota 5.6.

8,00-9,45 hod., Mladí dermatovenerológovia, predsedajúci: prof. Buchvald, prof. Štork

1. Nanočastice, nanotechnológie, Blaško M., Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR

2. Umíme  kombinovat klasickou léčbu psoriázy s biologickou ?  - kazuistiky  , Gkalpakiotis S., Arenberger P., Arenbergerová M., Dermatovenerologická klinika 3. LF UK A FNKV, Praha, ČR

3. Onychomykóza v ére systémových antimykotík - "okrajový" problém?, Kuklová M., Urbanček S., Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

4. Poruchy pigmentácie a nové možnosti ich diagnostiky. , Petrovajová M., Hegyi V., Kohútová, Z., Čárska, N., Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Bratislava, SR

5. Naše skúsenosti s biologickou liečbou – infliximab, Kozub P., Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR

6. Intenzívne pulzné svetlo (IPL) v korektívnej dermatológii, , ,Sochor M., Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR

7. Extraintestinálna fistulujúca forma m. Crohn – liečená adalimumabom, Martinásková K., Dermatovenerologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, Martin, SR

 9,50-10,30 hod., Sympózium Meda, predsedajúci: doc. Jautová (Košice), dr. Poláková (Bratislava), dr. Borecká (Bratislava)

Jautová J.: Imikvimod – charakteristika, vlastnosti, použitie

Borecká D.: Etiopatogenéza a diagnostika HPV ochorení v anogenitálnej oblasti

Poláková K.: Možnosti liečby vonkajších anogenitálnych bradavíc

10,45-12,00 hod., Čo nové v dermatovenerológii

1. Čo nové v klinickej dermatovenerológii ,Urbanček S., Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

2. Čo nové v onkodermatológii, Poláková K., Dermatovenerologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, SR

3. Čo nové v pediatrickej dermatovenerológii, Martinásková K., Dermatovenerologické odd. FNsP J. A. Reimana, Prešov, SR

4. Čo nové v dermatovenerologickej terapii, Péč J., Dermatovenerologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, Martin, SR

5. Čo nové v dermatovenerologickom výskume, Buchvald D., Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava, SR

12,05-12,50 hod., Varia II, predsedajúci: prof. Šimaljaková, prof. Resl

1. Acitretín – významný prípravok v dermatológii, Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava, SR

2. Injekčný metotrexát – liečba vybraných dermatóz, Péč J., Martinásková K., Dermatovenerologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, Martin, SR

3. Schnitzlerův syndrom jako vzácná příčina chronické kopřivky a naše zkušenosti s léčbou anakinrou u dvou pacientů, Szturz P.1, Adam Z.1, Čorbová D.2, Neubauer J.3, Prášek J.4, Koukalová R.5, Řehák Z.5, Mayer J.1, 1Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, 2Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno, 3Radiologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, 4Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno,5Oddělení nukleární medicíny, PET Centrum Masarykova onkologického Ústavu v Brně, ČR

12,55-13,35 hod., Sympózium Medaprex

Postery

1. Kapacitancia kože a jej využitie pri analýze hydratácie kože a kožného reliéfu , , Kohútová Z., Hegyi V., Čárska N., Petrovajová M. , Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Bratislava, SR

2. Lupus erythematodes neonatorum , Tomšíková I.1, Čapková Š.2, Chrtková J.3, 1Dětská kožní ambulance, Dětská poliklinika FN v Motole, Praha a Dětská kožní ambulance, Dětská nemocnice, Mladá Boleslav, 2Dětská kožní ambulance, Dětská poliklinika FN v Motole, Praha, 3Dětská revmatologická ambulance, Dětská nemocnice, Mladá Boleslav, ČR,

3. Korelácia medzi klasickým a spektrofotometrickým stanovením MED v procese optimalizácie UVB fototerapie, Čárska N., Hegyi V., Petrovajová M., Kohútová Z., Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Bratislava, SR

4. Změny nálady a riziko sebevraždy během léčby perorálním izotretinoinem - česká studie., Nevoralová Z.1, Dvořáková D.2, 1Kožní oddělení nemocnice, nemocnice Jihlava,2Psychiatrická léčebna, Jihlava, ČR

5. Účinek montelukastu u atopické dermatitidy, Bartošíková L.1, Nečas J.1, Fráňa L.2, Bartošík T.3, 1Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UP v Olomouci, 2Alergologická a imunologická ambulance, Velké Meziříčí, 3 Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN U sv. Anny v Brně, ČR

6. Keratitis - Ichthyosis - Deafness Syndrome: Connexin 26 (GJB2) Mutations in Two Patients, Holobradá M.1, Danilla T.1, Šorfová V.2, Vnuková J.3, Kádasi Ľ.4, Poláková H.4, , Halásová E.5, Véghová E.5, Mĺkva I.5 1Kožná klinika DFNsP, Bratislava,  2Kožná ambulancia, Nové Mesto nad Váhom,  3Kožná ambulancia, Duslo Šaľa,  4Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, 

5Centrum lekárskej genetiky, LF UK, Bratislava, SR, 7. Konfokálna kapilaroskopia, okno do cievnej budúcnosti, Hegyi J1., Hegyi V.2 ,1Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, 2Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Bratislava, SR


 VI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                                            Registračný formulár

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava,

označiť „DERMATO“ alebo faxom na  +421 2 5292 2022

(možná je aj online registrácia na www.sds-sk.sk, v tomto prípade tlačený registračný formulár nie je

potrebné posielať)

Termín: do 31. marca 2010

Priezvisko, meno, titul ...........................................................................................................................

Názov a adresa pracoviska .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Tel . ........................................................ e-mail ....................................................................................

Úhrada registračného poplatku:  .................... EUR

uhradím si individuálne    □ uhradí mi zúčastnený sponzor/uviesť/:..........................................

                                                            Aktívna účasť:

 □    prednáška      □   poster

 

Názov príspevku .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Autor / spoluautori ..................................................................................................................................

Zdrav. zariadenie ....................................................................................................................................

 

dátum: ..............................................                                 podpis: .........................................................

"––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    VI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                                       Objednávka ubytovania

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava,

označiť „DERMATO“ alebo faxom na  +421 2 5292 2022

(možná je aj online objednávka ubytovania na www.sds-sk.sk, v tomto prípade tlačený formulár

objednávky nie je potrebné posielať)

Termín: do 31. marca 2010

Dátum príchodu   ......................................        Dátum odchodu      ...........................................

Hotel: .....................................................           Počet nocí  .........................................................

Izba:      □ 1-lôžková     □ 2-lôžková

Prajem si byť ubytovaná/ý s: .......................................................................

Poplatok za ubytovanie:........................EUR

□ uhradím si individuálne    □ uhradí mi zúčastnený sponzor/uviesť/:..........................................

dátum: ..............................................                                 podpis: .........................................................

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      VI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                                     Platba za ubytovanie

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava,

označiť „DERMATO“ alebo faxom na  +421 2 5292 2022 (aj v prípade online objednávky

ubytovania cez stránku www.sds-sk.sk !!)

Termín: do 31. marca 2010

 

Priezvisko, meno, titul ................................................................................................................

Potvrdzujem realizovanie platby  odoslanej na účet kongresu:

Poplatok za ubytovanie  ........................ EUR

Pripájam prílohu:

               □    kópia dokladu o platbe za ubytovanie

               □    kópia dokladu o platbe za ubytovanie a platbe registračného poplatku (spolu na jednom doklade)

dátum: ..............................................                       podpis: .........................................................

"–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      VI. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

                                            Platba registračného poplatku

Prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22

Bratislava,

označiť „DERMATO“ alebo faxom na  +421 2 5292 2022 (aj v prípade on-line registrácie

cez stránku www.sds-sk.sk !!)

Termín: do 25. mája 2010 (po 1. máji zvýšený registračný poplatok!, po 25. máji možná

už len platba na mieste kongresu)

 

Priezvisko, meno, titul ................................................................................................................

Potvrdzujem realizovanie platby  odoslanej na účet kongresu:

Registračný poplatok  ........................ EUR

Pripájam prílohu:

               □    kópia dokladu o platbe registračného poplatku

 dátum: ..............................................                       podpis: .........................................................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

On line registrácia / On line registration

 

 

VI. spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov

s medzinárodnou účasťou

3.-5. júna 2010 – Bratislava, Slovensko

6-th congress of slovak and czech dermatovenereologists

 with international participation

June 3-5th, 2010 – Bratislava, Slovakia

Hotel a kongresové centrum Bonbón Bratislava - Petržalka,

Antolská 2, 851 05 Bratislava,  www.bonbon.sk

 

 

 

* REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - REGISTRATION FORM *

Priezvisko, meno, titul / Surname, name, title:

Názov a adresa pracoviska / Medical institution:

Tel                                 E-mail*

   

 

Kongresový poplatok

Pre členov SDS a ČDS 35 € do 30.4.2010, po tomto termíne: 40 €. Pre nečlenov SDS a ČDS 40 €, po tomto termíne 45 €. Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, obedy, účasť na slávnostnom zahájení a slávnostnej večeri. Zrušenie registrácie a vrátenie kongresového poplatku (po odrátaní 50 % výšky poplatku) akceptujeme do 30. apríla 2010, ev. vyslanie náhradníka.

Platba: bankovým prevodom. Pre účastníkov zo SR: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, číslo účtu: 4532-012 / 0200, variabilný symbol: 10 0706. Upozornenie: po 25. máji 2010 je možná platba už len na mieste kongresu.  

Pre účastníkov zo zahraničia: majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, názov banky: Všeobecná  úverová banka, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, SWIFT Code: SUBA SKBX, variabilný symbol: 10 0706.

Registration fee: until April 30, 2010 price 40 €, after this date 45 €.

Congress fee covers: participation at scientific program, congress materials, lunchs, participation at opening ceremony and gala dinner. Cancelation of registration and congress fee refund (aftter 50 % fee reduction) will be accepted until Apríl 30., 2010, eventually substitute registration.

Bank transfer, Account name: Slovenská Lekárska Spoločnosť, Bank name: Všeobecná úverová banka, Bank address: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012, SWIFT code: SUBA SKBX, Variable symbol: 10 0706. On site registration will be available.

 

Úhrada registračného poplatku / Congress fee:

Uhradím si individuálne / will covered by myself    

uhradí mi zúčastnený sponzor / will be covered by sponsor (please, write name and address):

 

Kópiu dokladu o zaplatení registračného poplatku prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava, označiť „DERMATO“ alebo faxom na  +421 2 5292 2022 aj v prípade on-line registrácie cez stránku www.sds-sk.sk

Please, send copy of registration fee payment proof to the Congress Secretariat: Slovak Medical Assciation, Cukrová street 3, 813 22 Bratislava, labeled "DERMATO" or by fax at +421 2 5292 2022 also in case of online registration via website www.sds-sk.sk 

 

* Prihlášky na registráciu budú akceptované do 31. 3. 2010. 

* Registration forms will be accepted until March 31, 2010.

 

      

 

* FORMA PREZENTÁCIE - PRESENTATION FORM *

        

Účasť / Presence:      pasívna / passive    aktívna / active      poster 

 

Názov príspevku / Title of presentation

Autor, spoluautori / Author, co-authors

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1800 znakov, pri šírke riadku 70 je to 26 riadkov /

Please write or copy maximum 1800 characters, it is 26 rows.with 70 characters.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

  12345678910123456789201234567893012345678940123456789501234567896012345678970

 

Návrh na zaradenie abstraktu do témy / Please, select suggested topic

alergológia a profesionálne dermatózy/ allergology and professional dermatoses

angiológia / angiology

fotobiológia / photobiology

histopatológia/ histopathology

hojenie rán / wound healing

infekčné choroby kože / infectious skin diseases

korektívna dermatológia / corrective dermatology

  koža a imunita / skin and immunity

  mladí dermatovenerológovia / young dermatovenereologists

  onkodermatológia / oncodermatology

  pediatrická dermatológia / pediatric dermatology

  posterová sekcia / posters

  varia / varia

  venerológia / venereology

   

Technické požiadavky/ Technical requirement:PC projekcia / PC projection  

Iné / Other

Prihlášky na prezentáciu a abstrakty budú akceptované do 30.4. 2010.  Prijatie aktívnej účasti

bude autorom oznámené písomne.

The deadline for submision of abstract: April 30, 2010. Accepted presentation will be announced to authors.      

 

 

* PRIHLÁŠKA NA UBYTOVANIE - ACCOMMODATION RESERVATION *

 

Dátum príchodu / Date of Arrival:       

Dátum odchodu / Date of Departure:     Počet nocí / Number of nights:  

 

Uveďte meno osoby, s ktorou si želáte byť ubytovaný v dvojposteľovej izbe /

Please write down the last and first name of person you want to share the room with:

 

Poplatok za ubytovanie / Accomodation fee:

Uhradím si individuálne / will be covered by myself    

uhradí mi zúčastnený sponzor / will be covered by sponsor (please, write name and address):

 

Hotely / Hotels:

 

Hotel Holiday Inn**** Bajkalská ul. 25/A , Bratislava - Nové Mesto, www.holidayinn.sk

1-lôžková izba s raňajkami / single room with breakfest  80 €      

2-lôžková izba s raňajkami / double room with breakfest  99 €      

     V cene sú raňajky,fitnes, parkovné, miestny poplatok / The price includes breakfast, fitness, parking, local fee.

 

Apollo Hotel****, Dulovo nám. 1, Bratislava - Nové Mesto, www.apollohotel.sk

1-lôžková izba s raňajkami / single room with breakfest  100 €

2-lôžková izba s raňajkami/ double room with breakfest   120 €

 

Hotel Nivy***, Líščie Nivy 3, Bratislava - Nové Mesto, www.hotelnivy.sk

2-lôžková izba / double room, 60 €

      raňajky 5 € osoba/deň, breakfast 5 € person/day 

 

Bezplatná kyvadlová doprav a z hotelov bude zabezpečená.

Free coach transportation from hotels to congress will be organized.

 

V prípade zvýšeného záujmu oproti kapacitným možnostiam organizátori budú prihliadať na dátum objednávky ubytovania. Prednosť budú mať skôr prihlásení. Ubytovanie si účastníci platia v plnej výške a to do: 31. marca 2010. Kópiu dokladu o zaplatení ubytovania odošlite na sekretariát kongresu do 31. marca 2010. V prípade on-line registrácie a objednávky ubytovania cez stránku www.sds-sk.sk stačí do tohto dátumu poslať len kópiu dokladu o zaplatení klasickou poštou alebo faxom. Po uvedenom termíne nebude sekretariát kongresu zabezpečovať ubytovanie pre účastníkov. Po termíne došlé platby ev. objednávky ubytovania nebudú akceptované.

In case the demand exceeds the capacity, the organisers will take the date of the booking of accommodation into consideration. Those of you who placed their booking earlier will have priority. The accommodation is paid in full by participants latest by 31st March 2010. A copy of the receipt is to be mailed to the congress secretariat by 31st March 2010. In case of an online registration and booking of accommodation via www.sds-sk.sk it is sufficient to send a copy of the payment receipt by mail or fax by this date. The congress secretariat will not provide accommodation for participants after the above mentioned date. Payments or bookings after the above mentioned date will not be accepted.

Potvrdenie ubytovania a platby obdržia účastníci do 30. apríla 2010 zo sekretariátu kongresu.

Confirmation of registration and accommodation reservation will be send to participants by congress secretariat by April 30, 2010

 

        

Dátum odoslania / Date of sending:   

Odoslať formulár / To send form (odosielanie cez php script server trvá niekoľko sekúnd / sending thru php scrip server take a few seconds)

                                                         

 


Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej dermatovenerológie SDVS

Slovak Medical Association, Slovak dermatovenereological society, Pediatric dermatovenereological worgking group of SDVS

Konferencia Slovenskej pediatrickej dermatovenerológie s medzinárodnou účasťou, 22.-23.10.2010, Bratislava, Moyzesova sieň, Vajanského nábr.12

Slovak pediatric dermatovenereological conference with international participation, October 22-23th., 2010, Bratislava, Moyzes hall, Vajanského nábr.12

Dermatózy detí / Dermatoses of children

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

v mene Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a jej pracovnej skupiny pediatrickej dermatovenerológie Vás pozývam na konferenciu Slovenskej pediatrickej dermatovenerológie, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch  22.-23. 10. 2010, pri príležitosti 50. výročia založenia Pediatrickej dermatovenerológie na Slovensku. Teším sa na Vašu aktívnu účasť, výmenu odborných poznatkov a skú-seností, na možnosť stretnutia dobrých priateľov, na upevnenie osobných a profesionálnych kontaktov. Organizačný výbor sa bude snažiť vytvoriť nielen kvalitný odborný program, ale aj špecifickú a srdečnú atmosféru. Konferencia bude pod záštitou dekana LFUK prof. MUDr. P. Labaša, CSc. a riaditeľa DFNsP MUDr. D. Žitňana, MHP.                                                      

Doc. MUDr. T. Danilla, PhD., predseda organizačného výboru              

Dear collegues, guests,

on behalf of the Slovak Dermatovenereological Society and its working group of the Pediatric Dermatovenereology  it is my pleasure to invite you to attend the Slovak Pediatric Dermatovenereology Conference, which will be held in Bratislava on behalf of the 50th anniversary of establishing the Department of Pediatric Dermatovenereology in Slovakia. The conference will be held from 22-23th October 2010. We are  looking forward to your active participation, the exchange of  ideas and experiences, the possibility to meet  good friends, strengthening of profe-ssional and personal contacts. During the social programme you can participate in many relaxing activities. The conference will be held  under patronage of the dean of the Medical School of Comenius University prof. P. Labaš MD., PhD. and the director of Children Hospital  D. Žitňan MD., MHP.We look forward to welcoming  you in Bratislava in october 2010.

Sincerely yours,     Assoc. Prof. Tibor Danilla, MD., PhD., Conference President

Organizačný výbor / Organizing committee

Doc. MUDr. T. Danilla, PhD.,Doc. MUDr. V. Hegyi, PhD., MUDr. D. Buchvald, PhD., MUDr. Z. Velická, PhD., MUDr. A. Točíková, PhD., MUDr. M. Holobradá, MUDr. A. Janková, MUDr. A. Vrtíková, A. Sabová, M. Kurucová

Témy / Scientific topics Kožné choroby  detí / Dermatoses of  children

Rokovacie jazyky / Conference languages Slovenský / Slovak, český / Czech, anglický / English

Prednášky / Lectures Trvanie 10 minút. Oral presentation will last 10 minutes. Postery nebudú prijímané. Posters will be not accepted.

Výstavy / Exhibitions V priebehu konferencie budú výstavy farmaceutických a kozmetických firiem. Pharmaceutical exhibitions will be organised during the Conference.

 

Rámcový program

Piatok                                                      Sobota

  8,30-10,00                                             Vedecký program

  9,00-10,30                                             Sympózium                                                                    

10,30-12.00                                             Vedecký program

12,00-12,30                                             Sympózium

12,30-13,30    Registrácia                      Obed

13,30-14,00    Sympózium                     Sympózium

14,00-15,00    Slávnostné otvorenie     Vedecký program 

15,00-17,30    Vedecký program           Ukončenie konferencie                                                                                               

17,30-18,15    Sympózium

20,00 Spoločenský večer

 

Odborný  program Konferencie Slovenskej pediatrickej dermatovenerológie s medzinárodnou účasťou „Dermatózy detí“

22.-23.10.2010, Bratislava

Piatok 22.10.2010

13,30              Slávnostné otvorenie 

                        Danilla T. a kol. (Bratislava):

                        50 rokov Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave       

                        Príhovory hostí

                        Kultúrny program

Odborný program:

14,00 – 15,30  Retrospektíva a súčasnosť

                          Predsedníctvo: Danilla T., Velická Z., Hegyi V.

14,00 14,15  Danilla T. (Bratislava): Ako sa menilo spektrum  kožných chorôb v rokoch 1989-2009

14,15 14,30   Velická Z., Hegyi V. (Bratislava): Fototerapia u detí – naše skúsenosti

14,30 14,45  Hegyi V. (Bratislava): Prehľad činnosti špecializovanej ambulancie pre pigmentové névy a  tumory na Detskej dermatovenerologickej klinike LF UK a DFNsP v Bratislave za posledných 5 rokov

14,45 15,00  Danilla T. (Bratislava): Zastúpenie dermatofytov v materiáloch mykologického laboratória  DDK v rokoch 1996–2010

15,00 15,15   Buchvald D. (Bratislava): Včasná a oneskorená precitlivenosť u detí s atopickou dermatitídou 

                          (skúsenosti s kožnými  testami v dermatoimunologickej ambulancii Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a DFNsP)

15,15 – 15,30  Diskusia                    

15,30 17,00  Pozvaní prednášatelia

                          Predsedníctvo: Záhejský J., Buchvald D., Péč J.

15,30 16,00  Bavinck. J.N.B. (Leiden): Epidemiology and treatment of common warts in children

16,00 16,15  Bučková H., Vokurková J., Brauner R., Valíčková J., Havlíčková A., Veselý K., Gaillyová R., Gerychová R., Fajkusová L. (Brno): EB centrum – mýtus nebo realita?                         

16,15 16,30 Gondová G., Sejnová D., Hornová J., Elizová I., Gerinec A. (Bratislava): Betablokátory v liečbe rozsiahlych hemangiómov v blízkosti oka

16,30 16,45  Faberová R., Zapletal O., Charvatová M., Feit J. (Brno):  Periferní cévní anomálie u dětí – 15-ti leté zkušenosti

16,45 – 17,00  Diskusia

17,00 17,30   Prednáškový blok sponzorovaný z edukačného grantu spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

                          Danilla T., Točíková A. (Bratislava): Osobitosti psoriázy u detí a základné prístupy k liečbe

                          Buchvald D. (Bratislava): Etanercept v liečbe psoriázy u detí

                          Martinásková K. (Prešov): Liečba psoriázy u detí

Spoločenský večer

Sobota 23.10.2010

8,30 10,00   Atopická  dermatitída a iné dermatitídy

                         Predsedníctvo: Bučková H., Danilla T., Martinásková K.

8,30 8,45     Danilla T. (Bratislava): Neurogénny zápal a atopická dermatitída

8,45 9,00     Hogewoning A. (Leiden): The prevalence of atopic dermatitis among schoolchildren in Gabon, Ghana and Rwanda

9,00 9,15     Petrovajová M., Točíková A., Danilla T. (Bratislava): Alergická kontaktná dermatitída na paraphenyléndiamín  

9,15 - 9,30      Buchvald D. (Bratislava): Nový prístup k starostlivosti o suchú atopickú kožu  emolientné prípravky s priamym protizápalovým účinkom

9,30 9,45     Kiripolská T. (Bratislava): Nové možnosti starostlivosti o atopickú pokožku detí

9,45 10,00   Diskusia

10,0010,30  Prednáškový blok sponzorovaný z edukačného grantu spoločnosti Astellas Pharma, s.r.o.  

                         Buchvald D. (Bratislava): Subklinický zápal atopickej kože a možnosť jeho terapeutického ovplyvnenia topickým imunomodulátorom takrolimus

                         Martinásková K. (Prešov): Proaktívna liečba atopickej dermatitídy v praxi dermatológa     

10,3011,00  Káva  (sponzorovaná fi Astellas Pharma, s.r.o.)

11,0011,30  Prednáškový blok sponzorovaný z edukačného grantu spoločnosti IBSA Slovakia, s.r.o.

                         Velická Z. (Bratislava): Kombinácia kyseliny hyalurónovej a striebornej soli sulfadiazínu v topických liekoch

11,30–13,00  Varia

                         Predsedníctvo: Faberová R., Jautová J., Šimaljaková M.

11,3011,45  Martinásková K., Martinásková K. jr., Urbanček S. (Prešov, Martin, B. Bystrica): Naše skúsenosti s biologickou liečbou v detskom veku

11,45–12,00  Velická Z., Behúlová D., Bzdúch V., Žikavská T. (Bratislava): Syndrom Conradi - Hunermann

12,0012,15  Petrovajová M., Točíková A., Danilla T. (Bratislava): Vitiligo v detskom veku

12,1512,30  Hegyi V. (Bratislava): Teledermatológia ako súčasť telemedicíny

12,30–12,45   Danilla T. (Bratislava): Život s mastocytózou

12,45–13,00   Diskusia 

13,0014,30  Obed  

14,30-16,30   Kazuistiky

                        Predsedníctvo: Baloghová J., Holobradá M., Urbanček S.

14,3014,45  Baloghová J., Jautová J., Kočanová V., Capová J., Vargová V. Švajdler M. (Košice): Aká je vaša diagnóza?

14,4515,00  Danilla T., Flimer V., Božek P. (Bratislava, Žiar nad Hronom): Porphyria cutanea tarda u chlapca

15,0015,15  Holobradá M. (Bratislava): Herpes zoster u detí

15,1515,30  Bernadičová K., Kohútová Z., Danilla T. (Bratislava): Acne fulminans

15,30–15,45  Čárska N., Vrtíková A. (Bratislava): Rýchloprogredujúci hemangióm na tvári u dojčaťa

15,45–16,00  Bernadičová K., Kohútová Z. (Bratislava): Trichophytia profunda capillitii (Kerion Celsi)

16,00–16,15  Diskusia

16,15–16,30  Ukončenie konferencie

Konferenčné poplatky / Conference fee

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS and ČDS  25 EUR. Nečlenovia SDVS a ČDS / Nonmembers of SDVS and ČDS 35 EUR

Platenie poplatkov pri registrácii  35 EUR pre členov a 40 EUR pre nečlenov SDVS a ČDS.

Kongresový poplatok žiadame zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu Slovenskej lekárskej spoločnosti:

VÚB Bratislava, číslo účtu: 4532 012/0200 Variabilný symbol: 10 1085

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky. Payement for foreign participants should be made at the registration.

Posledný termín prihlásenia a platby je 22.9.2010, potom je zvýšený poplatok.

Zrušenie registrácie bude akceptované do 29.9.2010. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

 

On line registrácia UŽ BOLA ZASTAVENÁ / On line registration WAS CANCELLED:

 

 

 

 

Prihláška na Slovenskú pediatrickú dermatovenerologickú konferenciu

 

Termín konania: 22.-23. 10. 2010, pri príležitosti 50. výročia založenia Pediatrickej dermatovenerológie na Slovensku. Moyzesova sieň, Bratislava, Vajanského nábr.12.

 

 

* PRIHLÁŠKA - REGISTRATION FORM *

Priezvisko a meno / Last and first name:

Titul / Title:

Adresa pracoviska / Institute, department, address:

Tel                                 E-mail*

   

Úhrada registračného poplatku / Congress fee:

Uhradím si individuálne / will covered by myself    

uhradí mi zúčastnený sponzor / will be covered by sponsor (please, write name and address):

 

Kópiu dokladu o zaplatení registračného poplatku prosíme odoslať na sekretariát kongresu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3 , 813 22 Bratislava alebo mailom či faxom na  +421 2 5292 2022 aj v prípade on-line registrácie cez stránku www.sds-sk.sk

Please, send copy of registration fee payment proof to the Congress Secretariat: Slovak Medical Assciation, Cukrová street 3, 813 22 Bratislava or by mail or fax at +421 2 5292 2022 also in case of online registration via website www.sds-sk.sk 

 

      

Prihlasujem účasť / Participation:  aktívnu / active       pasívnu / passive     

 

Autori / Authors

Názov prednášky / Title of lecture

 

Abstrakt / Abstract

Abstrakt zhotovte štandardným spôsobom a zašlite do 22.9.2010.

Napíšte alebo vložte maximálne 1800 znakov, pri šírke riadku 70 je to 26 riadkov /

Please write or copy maximum 1800 characters, it is 26 rows.with 70 characters.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

  12345678910123456789201234567893012345678940123456789501234567896012345678970

   

        

Dátum odoslania / Date of sending:   

Odoslať formulár / To send form (odosielanie cez php script server trvá 10-30 sekúnd/ sending thru php scrip server take a 10-30 seconds)

                                                         

 

Ubytovanie/Accommodation

Ubytovanie si budete môcť objednať individuálne v hoteloch v Bratislave./Acommodation will be reserved individually in hotels in Bratislava on line.

Hotel DANUBIA GATE***, Dunajská 26, 811 08 Bratislava, Single room 68€, Double/twin 78€, Tel.: 00421 2 20665500,-11, www.hoteldanubiagate.sk, hotel@danubiagate.sk

Hotel TATRA, a.s.***, Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava, Single room 99€, Double/twin 119€, Tel.: 00421 2 59272123, www.hoteltatra.sk/concact.php , recepcia@hoteltatra.sk

Hotel KYJEV***, Rajská 2, 814 48 Bratislava, Single room 30€, Double/twin 40€, Tel.:000421 2 59 64 22 13, www.hotelkyjev.com , kyjev@hotelsite.sk

Botel MARINA***, Nábrežie gen. L. Svobodu, 812 48 Bratislava, Single room 69€, Double/twin 75€, Tel.:00421 2 5464 1804, www.botelmarina.sk , info@botelmarina.sk

Hotel DEVÍN****, Riečna 4, 811 02 Bratislava, Single room 95€, Double/twin 104€, Tel.:00421 2 599 858 56 www.hoteldevin.sk , reservations@hoteldevin.sk

Hotel DANUBE***, Rybné námesie 1, 813 38 Bratislava, Double/twin 105€, Tel.: 00421 2 5934 0000, www.hoteldanube.sk , danube@hoteldanube.sk

Ďalšie možnosti na www.bratislavahotels.sk


XI. Smrdácke dni. 10.-11. decembra 2010 /   XI. Smrdaky Days December 10-11th, 2010

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej zložka Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS) a Fotobiologická sekcia SDVS spolu s vedením Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky pripravujú v dňoch 10.-11. decembra 2010 vedeckú schôdzu XI. Smrdácke dni. Cieľom tohto vedeckého podujatia bude možnosť prezentovať a prediskutovať Vaše skúsenosti s problematikou chronických dermatóz ako sú psoriáza, atopická dermatitída, ekzémy, problematikou melanómu a fotobiológie. Zároveň budete mať možnosť dozvedieť sa nielen o účinkoch prírodnej minerálnej vody, ktorá je ojedinelá v Európe, ale aj na vlastnej koži si budete môcť overiť pôsobenie prírodnej minerálnej vody a liečebných procedúr v rámci otvorených dverí kúpeľov. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Slovak Medical Association (SMA), Slovak Dermatovenereological Society and Photobiological section of SDVS in cooperation with Slovak Health Spa Piestany and Natural Health Spa Smrdaky are organizing the jubilee „XI. Smrdaky Days“ scientific meeting, which will be held in Smrdaky, Slovakia, in December 10-11th, 2010. The aim of this meeting will be the presentation  and discussion of your experience in photobiology and the treatment of psoriasis, atopic dermatitis, eczema and melanoma. The participants will also have the opportunity to be advised about the effect of natural mineral water and to be introduced into the spa procedures. During the Open Spa Afternoon there will be the possibility for everyone to try the spa therapy using the natural resources of mineral water and other health procedures. We look forward to your attending.

Zastúpenie generálneho sponzora / Representation of general sponsor

Klaus Pilz, generálny riaditeľ SLK / General director of Slovak Health Spa Piestany

Organizačný výbor / Organizing board

MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS/ President of Slovak Dermatovenereological Society

Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ PLK / Director od Natural Health Spa Smrdáky

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD, predseda fotobiologickej sekcie / Head of Photobiological section MUDr. Ján Lidaj, vedúci lekár PLK / Head physician of Natural Health Spa Smrdáky

Emília Kurucová, SLS / Slovak Medical Association Bratislava

Miesto kongresu / Congress venue

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika / Spa Smrdaky Slovak Republic N 48°43.300´ E017°18.200´

Vedecké témy / Scientific topics

Chronické dermatózy – psoriáza – ekzémy- melanoma malignum – fotobiológia

Chronic dermatoses – psoriasis – eczemas - melanoma malignum – photobiology

Rokovacie jazyky / Meeting languages

Slovenský / Slovak,  Český / Czech, Anglický / English (without translation)

Prednášky / Lectures

Trvanie prednášok 10´. Pozvaní prednášatelia 20´. Oral presentation 10´, invited speakers 20´.

Výstavy / Exhibitions

V priebehu Smrdáckych dní budú výstavy farmaceutických firiem.

Pharmaceutical exhibitions will be organized during the meeting.

Konferenčné poplatky / Meeting fee                                                       Pri registrácii

Členovia SDVS a ČDS / Members of SDVS, CDS .....  17 €                            20 €

Nečlenovia SDVS a ČDS / Non members ...................  20 €                            25 €

Doprevádzajúce osoby / Accompanying persons ........  10 €                            17 €            

Forma platby: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti: VÚB Bratislava-mesto.

Číslo účtu: 4532 012/0200 Variabilný symbol: VS: 10 1098

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2010.

Plaťte prosím súčasne s odoslaním prihlášky na ubytovanie. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii.

Payments for foreign participants should be made at the registration. Accompanying persons pay accommodation at the registration

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2010. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Odborný program / Scientific programme

Piatok 10.12./ Friday Dec. 10, 2010                                Sobota 11.12./ Saturday Dec. 11, 2010

16.00-16.30 Slávnostné otvorenie / Opening ceremony         09.30-12.00 Vedecké prednášky / Scientific lectures

17,30-19,00 Vedecké prednášky / Scientific lectures            12.00-13.00 Členská schôdza SDVS /General Assembly Meeting                     

20.00           Spoločenský večer  / Gala dinner                       13.00-14,00 Obed

                                                                                                14.00-16.00 Poobedie otvorených kúpel'ov / Open Spa Afternoon

                                                                                           

Ubytovanie / Accommodation

Ubytovanie v dvojposteľových izbách / in double rooms Hotel Centrál, Vietoris, Morava. Záujemcov o ubytovanie zaradíme do poradia podľa dátumu ich prihlášok.

Náklady na ubytovanie hradí registrovaným účastníkom generálny sponzor PLK Smrdáky.

The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accommodation costs.

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € - platba pri registrácii / pay at the registration.

V cene je zahrnuté / In price is included:

10.12. / Dec. 10, 2010 Slávnostná večera / Gala dinner

11.12. / Dec. 11, 2010 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch (jedáleň / Restaurant Hotel Vietoris)

Vaše objednávky posielajte na adresu / Please send your reservation to the following address:

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové centrum dermatovenerológia,  Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22  Bratislava, Slovakia,  fax: 00421 (0) 2 / 52635611  tel.: 00421 (0)2 / 52635603, 52922017,  kurucova@sls.sk . Prihlášky posielajte do 15.11.2010. Po tomto termíne organizačný výbor nemôže garantovať účasť a ubytovanie. Elektronická registrácia na www.sds-sk.sk .

Please fill in the registration and accommodation form and send it by mail or fax until the November 15, 2010. After this date, participation and accommodation cannot be guaranteed. On line registration www.sds-sk.sk .

Spôsob dopravy / Transport

Železnicou do stanice Senica, odtiaľ autobusom do kúpeľov Smrdáky (8 km). Osobným autom cez: Bratislava, Kúty, Šaštín, Trnava, Senica. By train to Senica and then by car to the Spa Smrdaky (8 km). By car: Bratislava, Kuty, Sastin, Smrdaky, or Trnava, Senica, Smrdaky. N 48°43.300´ E 017°18.200´

Program prednášok na kongres Smrdácke dni 2010

Piatok 10. 12. 2010   

16,00 – 16,30 Slávnostné otvorenie

Vedecký program

16,30 - 17,50 Predsedníctvo: J. Péč, T. Danilla

16,30 - 16,45 Dubčeková M., Rybár J., NsP, Medissimo, Bratislava, SR

 Pigmentové nádory kože v ambulantnej praxi

16,45 - 17,00 Nagyová1, B. Martinásková K. 1, Kováčová S.1,Straka Ľ. 2,Sabovčík R. 3, Vereb M.41Dermatovenerologické oddelenie FNsP, 2Patológia s.r.o., 3Odd.plastickej chirurgie FNsP,  4Nukleárna medicína - Pk Reimanus s.r.o, Prešov, SR 

Úskalia problematiky malígneho melanómu

17,00 – 17,15 Urbanček S., Černohorská M., Tomková J., FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

Skúsenosti s adjuvantnou liečbou melanómu vysokodávkovým interferónom

17,15 – 17,30

Péč J., Mináriková E., Plank L., Dermatovenerologická klinika, Ústav patol. anatómie, JLF UK Martin, SR

Klasifikácia kožných malígnych lymfómov a lymfatických leukémií s prezentáciou vybratých zaujímavých prípadov

17,30 - 17,50   20´

Marenčák J., Urologické oddelenie NsP Skalica, SR 

Karcinóm penisu v roku 2010/2011  

17,50 – 18,05  Sympózium Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc.,  Bratislava, SR

Škutilová E.,  Lokálna liečba psoriázy - vždy aktuálna

18,05 – 19,05 Predsedníctvo: D. Buchvald, M. Šimaljaková

18,05 – 18,20  Kozub P., Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika FN Bratislava, SR

Infliximab v liečbe psoriázy: 4-ročné skúsenosti

18,20 –18,35  Šimaljaková M., Dermatovenerologická klinika, LFUK a UN Bratislava, Bratislava

Biologiká v liečbe psoriázy – hodnotenie po piatich rokoch

18,35 –18,50 Péč J., Martinásková Karolína, Dermatovenerologická klinika, JLF UK Martin, SR

Úskalia biologickej liečby

18,50-19,05 Lidaj J., Masarovičová A., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, SR

Psoriáza a sex

Sobota 11. 12. 2010

8,30 - 9,35 Predsedníctvo: Klára Martinásková, S. Urbanček

8,30 - 8,45  Martinásková Klára, Dermatovenerologické oddelenie J.A. Reimana, FNsP Prešov, SR

Hemangiómy včera a dnes

8,45 - 9,00 Čárska N., Hegyi V., Danilla T., Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP  Bratislava, SR

Sklerodermia v detskom veku

9,00 - 9,15 Martinásková Klára, Dermatovenerologické oddelenie J.A.Reimana, FNsP Prešov, SR

Syfilis u detí aj adolescentov v sociálne postihnutých komunitách

9,15 - 9,35   20´ Urbanček S., Dermatovenerologická klinika, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR 

Smerovanie biologickej liečby psoriázy 2010/2011 – „what is in the pipeline, what is in the basket?“

9,35 – 10,00 Prestávka, káva

10,00 - 11,00  Predsedníctvo: Ž. Fetisovová, K. Adamicová

10,00 - 10,15  Adamicová K., Fetisovová Ž., Mažgútová A., JLF UK v Martine a UNM Martin, SR

Ako diagnostikovať parapsoriázu z histologického obrazu?

10,15 - 10,30  Švecová D., Dermatovenerologická klinika FN Bratislava, SR

Dimetyl fumarát - nový alergén v EU detekovaný aj na Slovensku

10,30 - 10,45  Lipovský P., Spirig AG, Bratislava, SR

Ochrana rúk v práci i doma

10,45 - 11,00 Kohútová Z., Hegyi V., Detská dermatovenerologická klinika DFNsP, Bratislava, SR

In vivo zobrazenie hydratácie kože meraním jej kapacitancie

11,00 - 11,45 Predsedníctvo: V. Hegyi, V. Flimer

11,00 - 11,15  Bieliková M., Urbanček S., Kožná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

Paraneoplastický sklerodermický proces u pacientky s karcinoidom

11,15 - 11,30

Černohorská M., Urbanček S., Menšíková J., Dermatovenerologická klinika, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

Erythema gyratum repens asociovaný s karcinómom obličky u pacientky s duplicitnou malignitou

11,30 - 11,45

Petrovajová M., Točíková A., Holobradá M., Danilla T., Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP  Bratislava, Bratislava, SR

Alergická kontaktná dermatitída po tetováži hennou a farbení vlasov

12,00-12,55 Členská schôdza SDVS

13,00 Záver

13,05 Obed

14,00-16,00  Praktická časť – aplikácie balneoterapie. Poobedie otvorených kúpeľov         

Farmaceutické firmy - vystavovatelia:

CompiMED, Janssen, Johnson & Johnson s.r.o., MSD / Schering-Plough, Pfizer Luxembourg, Spirig Eastern, Stiefel a GSK company

 

 

XI. Smrdácke dni, 10.-11.12. 2010 – Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Smrdaky days, December 10-11th, 2010 Natural Health Spa Smrdaky  

                   REGISTRAČNÝ FORMULÁR  - APPLICATION FORM

 

Priezvisko, meno, tituly / Surname, name, title:

Zdravotnícke zariadenie / Medical institution:

PSČ - Adresa / Adress - ZIP Code:

E-mail*   

Tel.              Fax 

 

Člen SDS, ČDS / Member of SDS, ČDS    Nečlen / Non member 

Sprievodná osoba / Accompanying person

 

Konferenčné poplatky / Conference fee                      Pri registrácii / At registration

Členovia / Members of  SDS, ČDS ..................... 17 €                    20€

Nečlenovia / Nonmembers SDS, ČDS ................  20€                     25€

Doprevádzajúce osoby / Accompanying person ... 10€                    17 €

Platba: bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti, VÚB Bratislava číslo účtu:

4532 012/0200 VS: 10 1098

Konferenčný poplatok žiadame zaplatiť do 15.11.2010. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri registrácii. Doprevádzajúce osoby si platia ubytovanie pri registrácii. 

Zrušenie registrácie a ubytovania bude akceptované do 1.12.2010. Po tomto termíne nebudú účastnícke poplatky refundované.

Objednávka ubytovania / Accomodation booking z-na / from-to 10.-11.12.2010                         . 

Náklady na ubytovanie na dni a noc kongresu hradí generálny sponzor SLK Piešťany a PLK Smrdáky. Ostatné dni/noci si účastníci musia zaplatiť sami. The general sponsor SLK Piestany and PLK Smrdaky will cover accomodation costs for this days/night of congress.Other days/nights must be pay.

Poznámka / Note:

Strava na 1 osobu / Food for 1 person: 16,60 € platba pri registrácii / pay at the registration.  V cene je zahrnuté / In price is included:

10.12. 2010 Slávnostná večera / Gala dinner - reštaurácia / restaurant Hotel Central or Mier

11.12. 2010 Raňajky / Breakfast, Obed / Lunch, (jedáleň / restaurant Hotel Vietoris)

        

Účasť / Presence: 

            pasívna / passive                        aktívna / active                      poster 

Technické požiadavky/ Technical requirement:    PC projekcia/projection   diapozitív/slide

Iné / Other

Názov príspevku / Title of report

Autor / Author

Spoluautori / Co-authors:

 

Abstrakt / Abstract

Napíšte alebo vložte maximálne 1500 znakov / Please write or copy maximum 1500 characters.

 

                                Odoslať registračný formulár / To send application form

                                               

Prosím počkajte, ukáže sa správa o úspešnom odoslaní. Podľa rýchlosti vášho počítača a pripojenia internetu to môže trvať niekoľko sekúnd.

Please wait for the report indicates successful transmission. According to the speed of your computer and internet connection this may take a few seconds.


Zahraničné podujatia 2010


16.-19.júna 2010, 6th Congress of the European Association of Dermatologic Oncology (EADO), Atény, Grécko

On behalf of the Organizing Committee we are pleased to announce to you the “6th Congress of the European Association of Dermatologic Oncology (EADO)” which will to be held in Athens, Greece from 16th to 19th of June 2010.

Following the excellent tradition of previous EADO Congresses, the 6th EADO Congress will provide a high level of updated knowledge on melanoma and cutaneous oncology while offering the opportunity to enjoy some of the historical monuments and the natural beauties of Athens and its surroundings. Attached please find the updated an detailed scientific programme of the Congress. We would appreciate if you could distribute the attached information to the members of your Society through your Newsletter, Website or any other means of your choice. Please let us know if you would accept to add to your Society’s website a link of the official website of our Congress ( http://www.eado2010.org ) and we would be more than happy to do something similar for a scientific event of your Society. Hoping that you will respond positively to our request, we remain at your disposal for any further information or clarification you may need. Sincerely yours, Alexander J. Stratigos, MD, Congress Chairman,Associate Professor of Dermatology, Department of Dermatology, University of Athens, Athens, Greece alstrat@eado2010.org


1.-4. júla, 2010, PSORIASIS 2010, Paríž, Francúzsko

Dear Sir or Madam, 

We are writing to inform you that our PSORIASIS 2010 congress will be held in Paris, to 4 July 2010.  

The scientific programme has been prepared by the German Psoriasis Group under the direction of Wolfram Sterry in tight collaboration with the Psoriasis International Network represented by Professor Dubertret and under the auspices of the Foundation René Touraine and the EADV Psoriasis Taskforce.

As an important leader of the Psoriasis International Network, we strongly need your help to promote our common meeting.

We would like to know whether you can:

-  Be the hub to diffuse information regarding the congress to your members or/and doctors of your country

-  Give a few names of national journals where we could announce the event

-  Contact the local industry for them to cover the costs for participants 

-  Communicate your members list including their email.

-  Diffuse programmes or slides of the congress during other congresses that you will be attending

-  Add the congress web link on your Society's website 

You can get some more precise information about the congress on the following website address: www.pso2010.com 

We look forward to reading you, and we thank you in advance for your kind cooperation and your great help in promoting the PSORIASIS 2010.

Sincerely Yours,   

Prof.Dr.med Wolfram Sterry                       Prof. Louis Dubertret

Coordinator of the Scientific Programme         Coordinator of the Psoriasis International Network

N.B. Please find enclosed a slide to promote our meeting, the preliminary program and the registration form for your information.

Slide Pso 2010.ppt , BAT Registration Form PSO 2010.pdf , BAT Preliminary Program PSO 2010.pdf


2.-4. júla, 2010, 1st International Summit for Nail Diseases, Atény, Grécko

 

On behalf of the Organizing Committee, we cordially invite you to the “1st International Summit for Nail Diseases”, which will to be held in Athens, Greece, from July 2nd to July 4th, 2010. The field of Nail Diseases has been attracting the attention of the scientific community over the past 30 years. Our scientific programme will cover the “hottest” topics of our subspecialty including recent developments and therapeutic methods. This goal will be successfully fulfilled thanks to the contribution of distinguished invited speakers with the hope of achieving a fair balance not only between basic and clinical science, but also between preventive and therapeutic approaches. In addition, information on the current state of the art through lectures, sessions and most importantly hands-on workshops with the new data will be presented by the experts in the field. We would greatly appreciate it, if you could distribute the above information through your Newsletter or any other means of your choice to the members of your Society, and also if you would accept to link to your site the congress site http://www.nail2010.gr. Of course, we would be more than happy to return the favour in your upcoming events. Looking forward to receiving your positive reply, we remain at your disposal for any further information or clarification you may need. Sincerely yours, Dimitrios Rigopoulos, Associate Professor of Dermatology, University of Athens, Medical School, President of the Summit


European Academy of Allergy and Clinical Immunology – EAACI is organising it’s 1st Skin Allergy Meeting – SAM 2010 in Venice, Italy, which will take place 11 – 13 November 2010 at the Molino Stucky Hilton Hotel. Patients with allergic skin diseases are seen by many different specialists such as, of course, dermatologists, but also allergists, paediatricians and general practitioners. Often the main task is to establish first the presence of an allergic component in the skin disease and then to evaluate the role of this sensitization for the disease. In many cases collaboration between clinicians from different specialities increase the value for the patient and therefore the scope of SAM 2010 is to give the participants an up-to-date knowledge on the skin diseases, where allergy may play a role - together with information on current treatment options, strategies and differential diagnoses. A further scope is to present diseases mimicking allergic conditions such as hereditary angioedema and mastocytosis. The headline for SAM 2010 is “for clinicians, by clinicians” meaning that the focus will be directed to the clinical situation. Therefore presentations of clinical cases by participants and hands-on sessions have been included together with the lectures. Any specialist or specialist in training working in the field(s) of allergy or dermatology will benefit from participating in SAM 2010. We cordially invite you and the members of your society to this important meeting taking place in the beautiful city of Venice. EAACI will offer 100 travel grants each worth of EUR 300 to SAM 2010 to support young residents and fellows in training that would like to participate in this educative meeting on allergic skin diseases. However, as the number of grants is limited we recommend an early application.  www.eaaci-sam2010.com For more information, please contact: info@eaaci-sam2010.com Thank you very much for your cooperation & we look forward to seeing you in Venice! Best regards, Peter Schmid-Grendelmeier SAM 2010 Chair, Antonella Muraro SAM 2010 LOC Chair

You will soon receive further information regarding our other Mini-Congresses, ISMA and the European Rhinitis and Asthma Meeting. EAACI Headquarters, Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Switzerland, Tel: + 41 44 205 55 33, Fax: +41 44 205 55 39, www.eaaci.net


19.-20. november 2010, Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie, Aula der Wissenschaften, Wien, Österreich, www.oegdv.at , ÖGDV-JAHRESTAGUNG 2010 Information, Registrierung & Abstracteinreichung:www.mondial-congress.com/oegdv-2010 Vorprogramm: Download PDF

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, Sie heuer wieder in Wien begrüßen zu dürfen! Am Beginn unserer Jahrestagung 2010 steht das Symposium „Autoimmune und hereditäre bullöse Dermatosen”, womit wir zugleich Helmut Hintner zu seinem 60. Geburtstag in Anerkennung seiner Leistungen auf dem Gebiet der Epidermolysis bullosa gratulieren. Es ist uns gelungen, dazu international anerkannte Experten wie Leena Bruckner-Tuderman, Michael Hertl, Luca Borradori und Kim Yancey als Redner zu gewinnen. Neuen fachlichen Herausforderungen werden wir im Anschluß im Themenblock „Neue und gefährliche Krankheitsbilder” wie TEN/DRESS, Staphyloccocal scalded skin syndrome, Calciphylaxie und systemische nephrogene Fibrose begegnen. Den Samstag beginnen wir in traditioneller Weise mit den lehrreichen Fällen, gefolgt vom Symposium „Regenerative Medizin - von der Stammzelle bis zur Wundheilung”. Daran anschließend dürfen wir uns auf eine spannende „Ferdinand von Hebra Gedächtnisvorlesung 2010” freuen, gehalten von Herbert Hönigsmann, zum Thema „Photobiologie - quo vadis?”. Als Abschluß der wissenschaftlichen Höhepunkte dieses Vormittags werden wir die Preise an unseren wissenschaftlichen Nachwuchs verleihen. Wir freuen uns, dass wir aufgrund der letztjährigen Erfolge auch heuer wieder Lunch- und Nachmittagssymposien in das Programm aufnehmen können. Für die „Joseph von Plenck Gedächtnisvorlesung 2010” dürfen wir Leena Bruckner-Tuderman, Vorstand der Freiburger Universitätshautklinik und weltweit anerkannte Expertin auf dem Gebiet blasenbildender Hautkrankheiten begrüßen. Zum Thema „Rosacea” wird Georg Stingl über neue Erkenntnisse zur Pathogenese berichten. Abschließend hält Lars French, Vorstand der Universitäts-Hautklinik in Zürich, den Gastvortrag. Wir freuen uns, Sie zu einem spannenden Programm mit einigen, hoffentlich ansprechenden Neuerungen bei der Jahrestagung 2010 in Wien begrüßen zu dürfen. Beatrix Volc-Platzer und Johann Bauer


 www.medacad.org/ada2010  On behalf of the Study Group for STD and Dermatological Microbiology of the Austrian Society for Dermatology and Venereology, we cordially invite you to attend and actively participate in the 16th Alpe-Danube-Adria Congress on Sexually Transmitted Diseases and Skin Infections, to be held in Vienna from 26 to 27 November 2010. It is our great privilege to announce that this meeting will be held in honour of the 80th Birthday of Univ.Prof. Dr. Josef Söltz-Szöts, one of the founders of the Alpe-Danube-Adria Society for STD and Skin Infections in 1994. Through the 15 meetings held since, the society has promoted both a highly scientific exchange of experience and knowledge in the field of Sexually Transmitted Infections (STI), along with close bonds between its members. The Conference will deal with the most important STI related issues currently preoccupying internationally renowned experts in the field. Prevention and control of venereal diseases have again become very important since the number of bacterial infections has increased. HIV has changed its face due to recent treatment possibilities, as might HPV after the launch of prophylactic vaccination. New data on preventive strategies, diagnostic procedures, and treatment options will be presented. The conference venue, on the Campus of the University of Vienna, returns our guest of honour to his sources as he began his career in Dermatology and Venereology in this lecture hall. Located in the former General Hospital, it combines a historic ambiance with the special atmosphere of Christmas time; one of Vienna´s traditional Christmas Markets is held there. We will endeavour to organize a meeting of high scientific standard with our Alpe-Danube-Adria friends in the hospitable atmosphere of our city, and very much look forward to welcoming you in Vienna for the Birthday-Meeting.Angelika Stary, Congress chair, Claudia Heller-Vitouch, Co-chair

Dear ADA Board Member, Please find on the congress homepage www.medacad.org/ada2010 a first information concerning our meeting in Vienna in November 2010. We will come back to you in due time concerning programme details. Looking forward very much to meeting you in Vienna with best regards, Claudia


COSMODERM XVI - The International Aesthetic Dermatology Congress of ESCAD
9–12 December 2010 • Dresden/Germany
Call for Abstracts

Dear colleagues, Dear Sir or Madam, In my capacity as chairman, I would like to invite you to the COSMODERM XVI – The International Aesthetic Dermatology Congress of the European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology (ESCAD) to be held 9–12 December, 2010 in Dresden, Germany. Being part of an international congress series, COSMODERM outlines a forum where clinical and academic dermatologists as well as scientists working in the pharmaceutical and cosmetic industries present their current results. Up-to-date questions in the fields of skin ageing and care, cosmetic-aesthetic proceedings in face rejuvenation, laser therapy as well as issues of dermato surgery will be discussed in plenary lectures, symposia and poster sessions. I kindly request your active support by submitting scientific contributions related to the scientific sessions of the conference. Deadline for abstract submission will be 15 June, 2010.  Accepted abstracts will be published in a supplement of the journal Kosmetische Medizin/Cosmetic Medicine which is the most popular scientific medical journal on this subject in German speaking countries. Abstract submission, online registration and up-to-date information can be found online under www.cosmoderm2010.de. If you have further questions please contact the organising agency Conventus (Phone +49 (0)3641 35 33 27 02; cosmoderm2010@conventus.de). On behalf of the scientific committee, I am delighted to welcome you to Dresden in December. Yours faithfully, Uwe Wollina, MD Chairman


Podujatia SDS v roku 2011

12.–17. dubna 2011, Hotel Thermal, Karlovy Vary,  Česká republika, 7. kongres českých a slovenských dermatovenerologů 12.–14. 4. 2011  a 8. jarní symposium EADV 14.–17. 4. 2011, prezident: Prof. MUDr. Petr Arenberger, Dr.Sc., MBA

Vážení přátelé a kolegové,

je mi potěšením a ctí pozvat Vás jménem Lokálního organizačního výboru a Lokálního vědeckého výboru k účasti na 7. kongresu ČDS a SDS a na 8. jarním symposiu EADV do Karlových Varů 12.–17. dubna 2011. Největší české lázeňské město Karlovy Vary se nachází cca hodinu jízdy od letiště v Praze nebo hodinu jízdy od německé dálniční sítě. Bylo založeno před více než šesti sty lety českým králem a římským císařem Karlem IV. České země a Karlovarsko v době vlády Karla IV. představovaly významnou část Evropy, a pořádání našeho symposia v tomto městě má proto symbolický sjednocující význam. Dech historie a významných událostí společně s množstvím památek se pojí s moderní infrastrukturou a unikátní genius loci nabízí mnoho příjemných prožitků. V místě, kde se setkávaly významné osobnosti umění, vědy a politiky a léčivé prameny pomáhaly lidem obnovit zdraví a tělesnou pohodu po šest století se bude konat 7. kongres ČDS a SDS a 8. jarní symposium EADV pod heslem „Caring for skin and well-being“. Město Karlovy Vary nabízí jedinečnou kombinaci lázeňství a relaxace s možností pořádání různých akcí od firemních setkání až po kongresy světového významu a rozsahu. Unikátní atmosféra ruku v ruce s rozvinutou infrastrukturou a prvotřídními službami je předurčena pro plnění a překonání šech očekávání návštěvníků.

Těšíme se na setkání s Vámi v Karlových Varech, největším lázeňském městě České republiky

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

I. informace CDS_SDS_EADV_2011.pdf

 

MÍSTO KONÁN Í SYMPOSIA

Karlovy Vary - leží v západních Čechách na soutoku řek Teplá a Ohře, přibližně 120 km západně od Prahy. Jedná se o největší a nejznámější lázeňské město v České republice s více než šestisetletou tradicí s půvabnými kolonádami postavenými v devatenáctém století se třinácti minerálními prameny. Díky specifickým vlastnostem minerálních pramenů a jejich prakticky univerzálnímu použití, Karlovy Vary vždy hostily velké osobnosti vědy, politiky a umění, včetně ruského cara Petra Velikého, L. van Beethovena, N. Paganiniho, F. Chopina, W.A. Mozarta, N.V. Gogola, S. Freuda a mnoha dalších. Moderní rozvinutá infrastruktura a vysoce kvalitní služby karlovarského regionu představují ideální místo pro setkání, konference a výstavy. Hotel Thermal (50° 13‘43.717“ N, 12° 52‘35.393“ E) 4 - hvězdičkový hotel se nachází v centru města Karlovy Vary, v lázeňské zóně s přírodními minerálními prameny. Hotel nabízí komfortní ubytování v jednolůžkových pokojích, dvoulůžkových pokojích a apartmá. Lázeňský hotel Thermal je vybaven velkým kinosálem s 1148 sedadly a dalších 1000 míst je rozděleno mezi dva sály a několik menších salonků.

Další možné ubytování

Hotel Pupp (10 min. pěšky), Hotel La Fonte (15 min. pěšky), Hotel Promenáda (15 min. veřejnou dopravou), Hotel Carlsbad Plaza (10 min. pěšky), Hotel Savoy Westend (10 min. pěšky)

Kontinuální vzdělávání

7. kongres ČDS a SDS bude zařazen do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a budou mu uděleny příslušné kredity.

DOPRAVA DO KARLOVÝCH VARŮ

Autem: Karlovy Vary jsou nedaleko německých hranic a německé silniční sítě, z hlavního města Prahy se do Karlových Varů lze nejsnáze dostat po rychlostní komunikaci R6, případně po dálnici D5. Vzdálenost z letiště Praha Ruzyně je 115 km, z centra města Praha 126 km. Hotel Thermal, kde se bude symposium konat, má tyto souřadnice GPS 50° 13‘43.717“ N, 12° 52‘35.393“ E. Cesta z letiště v Praze trvá cca jednu hodinu. Vlakem: Do Karlových Varů je možné se dostat i vlakem, tuto variantu lze doporučit těm, kteří vlakem cestují rádi. Preferujete-li naopak rychlejší cestování, vlak není tou nejvhodnější variantou. Aubusem: Cesta autobusem z Prahy do Karlových Varů trvá cca hodinu a půl. Je možné využít pravidelné spojení z Terminálu 1 pražského letiště Ruzyně (každou hodinu) nebo běžné autobusové linky z vnitřního města z autobusového nádraží Florenc (také každou hodinu). Z letiště Praha Ruzyně budou zařízeny transfery, které je možné objednat při rezervaci ubytování.

Společenský pr ogram

Účastníci a doprovázející osoby se mohou těšit na prohlídky Karlových Varů, Prahy, prohlídku plzeňského pivovaru, muzea Becherovky, sklárny Moser a historických a přírodních zajímavostí západočeského regionu, zvláště přírodní rezervace SOOS. Mohou také vyzkoušet luxusní lázeňské služby v jednom z nejvíce okouzlujících lázeňských středisek České republiky, stejně jako golf, tenis, jízdu na koni a další sportovní aktivity.

Vědecký program

7. kongres ČDS a SDS má tradiční strukturu s přednáškami, postery a kurzy, totéž se týká již 8. jarního symposia EADV, které bude probíhat pod mottem „Caring for Skin and Well Being“ Bude se skládat z pestrého vědeckého programu s důrazem na zdraví a kvalitu života.

Výstava

Zároveň s vědeckým a společenských programem kongresu a symposia bude probíhat firemní prezentace technického vybavení, farmaceutických výrobků a literatury vztahující se k dermatologii. Vystavovatelé jsou vítáni. Pokud máte zájem, prosím, kontaktujte společnost JASTA, cestovní kancelář s.r.o.

Jarné sympózium EADV 2011 v Karlových Varoch, link na registračný formulár špeciálne pre českých a slovenských dermatovenerológov so zníženým kongresovým poplatkom 100,- EUR (http://www.lfhk.cuni.cz/dermat/data/CZE_SK%20Registration%20Form.pdf).

 


Zahraničné podujatia 2011

24.-29. máj 2011, 22nd World Congress of Dermatology, Soul, Kórea

 

On behalf of the Organizing Committee of the 22nd World Congress of Dermatology (WCD 2011), I would like to extend a heartfelt invitation to fellow dermatologists of the world to take part in WCD 2011 which will be held in Seoul from 24th to 29th of May, 2011.We are very pleased to host WCD 2011. It will be an excellent gathering for the attendees to exchange scientific information and knowledge on the latest advances in dermatology as well as to further expand collaboration with dermatologists from all over the world. The Congress Organizing Committee eagerly awaits for the well-organized scientific programs and the elaborate social events with great anticipation, as they are going to bring the substantial achievements of the industry to the congress as well as provide our colleagues and fellow dermatologists with opportunities to enjoy themselves at WCD 2011.The city of Seoul also offers a fascinating combination of modernity and tradition. You will get a taste of Korean hospitality and cultural flavors wherever you visit during your stay in Seoul, Korea. The Organizing Committee is taking the utmost care to pay attention to every small detail, so we ask for your enthusiastic interest and support. Please stay up-to-date on the latest news and progress of the congress, as well as access a wealth of information by taking full advantage of our website. I believe that you will have a very rewarding experience and return with fond memories that will last a lifetime. Yours truly, Hee Chul Eun, President 22nd World Congress of Dermatology http://www.wcd2011.org/


30.marec.-2. apríl 2011, 46.DDG Tagung, Drážďany, Nemecko

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Dresden hat die Zuneigung der Dermatologen gewonnen, die Stadt ruft nach dem nächsten Kongress. Wir freuen uns, Sie mit dieser ersten Ankündigung für die 46. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft nach Dresden, unserem mittlerweile traditionellen Tagungsort, einladen zu dürfen. Der außerordentliche Erfolg der letzten Tagung mit über 3.000 Teilnehmern im herrlich gelegenen Kongresszentrum in der Elbmetropole hat uns im DDG-Vorstand bestätigt, auch für das Jahr 2011 mit Dresden die Kontinuität zu wahren. Das erfahrene und erweiterte Programmkomitee wurde vom DDG-Vorstand mit der Ausgestaltung des klinische und praktische Aspekte berücksichtigenden, wissenschaftlichen Programms beauftragt. Die bewährten Strukturen der vorangegangenen Tagungen werden Grundlage sein, das wissenschaftliche Programm unter Berücksichtigung Ihrer Kritikpunkte bestmöglich zu präsentieren. Die pharmazeutische und technische Ausstellung wird noch besser und komplett im Gebäude positioniert werden können. Wichtige Themen für den Praxisalltag und aktuelle Entwicklungen in der Dermatologie und Venerologie sowie ihren zahlreichen Spezialgebieten werden auch entsprechend Ihren Bedürfnissen in Hinsicht auf die CME-Zertifzierung wieder angeboten.Die assoziierten Arbeitsgemeinschaften und -gruppen der DDG sowie befreundete ausländische Gesellschaften werden wieder mit uns am Mittwoch tagen.Das Thema „Haut und Kunst“, das auf der letzten Tagung großes Interesse geweckt hat, wird in modifizierter Form in Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule Dresden den Kongress wieder bereichern. Lassen Sie sich überraschen. Wir wünschen Ihnen allen schon jetzt eine interessante, diskussions- und lehrreiche Tagung in einer freundschaftlichen Atmosphäre und hoffen, Sie alle sehr zahlreich in Dresden wieder begrüßen zu dürfen. Prof. Dr. Dr. h. c. T. A. Luger, Tagungspräsident, Prof. Dr. R. Stadler, Tagungsleiter


24.-29. Júl 2011, Mníchov, Nemecko

Dear Colleagues,

Following the great success of the first Munich International Summer Academy held in July 2007 with more than 700 participating dermatologists from 38 countries around the world, the organizers from the Department of Dermatology of the Ludwig-Maximilian University of Munich are enthusiastically preparing for the second meeting. We cordially invite you to join this Second Munich International Summer Academy of Practical Dermatology, which will be held in a central location of Munich during one of the loveliest seasons in our charming city.

Register now and benefit from the early registration fee!

We are pleased to inform you that it is now possible to register for the 2nd Munich International Summer Academy of Practical Dermatology from 24 to 29 July 2011. Benefit from the early registration fee and register here! We are looking forward to welcoming you in Munich. For updated information on the ISA 2011, please visit www.isa2011.com

http://www.congressinfo.org/superwebmailer/browser.php?key=CA-26E-01-BAB4B2415BE04D96125866F50C5986AF-3E67121CAC295E42CA8F&rid=01_03_04_DA
 


ARCHÍV PODUJATÍ    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009