Pracovná skupina Korektívnej dermatológie

Titl.

Výbor SDS-SLS                                                                                                                                                  

Bratislava,9.5.2001  

 

Vec: Žiadosť o založenie pracovnej skupiny korektívnej dermatológie

 

         Mnohí dermatológovia, ako aj lekári, ktorým je zameranie, ciele a náplň korektívnej dermatológie blízka,  prejavili svojimi prihláškami záujem o prácu v pracovnej skupine korektívnej dermatológie.  

Ciele pracovnej skupiny korektívnej dermatológie (PSKD) :

1.      združovať, sprostredkovať a rozvíjať komunikáciu všetkých odborníkov a špecialistov v Slovenskej republike, ktorí sa zaoberajú výkonmi liečebne – preventívnej starostlivosti smerujúcimi k zlepšovaniu, udržovaniu a predchádzaniu zhoršenia estetického vzhľadu človeka z vrodených a získaných chýb a z prejavov starnutia.

2.      zvyšovať odbornú úroveň medicínskeho odboru –  korektívna dermatológia – so zameraním

a.)  na odbornú  liečebno – preventívnu starostlivosť smerujúcu na diagnostiku,  diferenciálnu diagnostiku , terapiu a prevenciu kožných chorôb / predovšetkým chorôb spôsobených poruchou funkcie mazových žliaz, vlasov a porúch ovlasenia, nechtov a kožných zmien pri metabolických a endokrinologických poruchách, spôsobených UV žiarením a i. / na podklade súčasných  poznatkov lekárskej vedy, laserovej techniky a iných metód

b.)  na redukciu výskytu poškodení vzhľadu kože v súlade s úlohami a cieľami programu Národného centra zdravia MS SR a vlády SR: „Zdravie pre všetkých v 21.storočí“

c.)  podporovať výskum v tých oblastiach lekárskej vedy a farmaceutickej výroby , ktoré  majú vzťah ku  korektívnej dermatológii

d.)  podporovať v Slovenskej republike zavádzanie výsledkov kozmetického výskumu do praxe

e.)  poskytovať iným organizáciám služby spadajúce do pôsobnosti PSKD

f.)  udržiavať pracovné styky s obdobnými pracoviskami v zahraničí

g.)  napomáhať rozvoju korektívnej dermatológie a tiež  pri príprave na špecializáciu v tomto odbore

3.      uplatňovať realizáciu kontinuálneho vzdelávania dermatológov v rámci CME (Continuing  Medical  Education) k získaniu vedomostí, zručnosti a podnetov v praxi

4.      sprostredkovať v odbore prenos najnovších vedeckých poznatkov – liečebných aj diagnostických – do praxe a to formou neinštitucionálneho vzdelávania. Presadzovať uplatňovanie nových trendov v odbore.

5.      zúčastňovať sa na organizovaní odborných a vedeckých podujatí / kongresy, konferencie, sympóziá / s domácou aj zahraničnou účasťou.

6.      podporovať účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma aj v zahraničí

7.      spolupracovať s výrobcami, ktorých výrobný program je zameraný na korektívnu dermatológiu / liečivé preparáty, ktorých distribučnou sieťou sú lekárne/

8.      prezentovať svoje teoretické a praktické skúsenosti a výsledky v odborných časopisoch, publikáciách a prednáškovou činnosťou

9.      podieľať sa na predkladaní návrhov k otázkam náplne odboru korektívnej dermatológie v systéme vzdelávania lekárov

10. plniť úlohy a ciele v súlade so stanovami SLS SDS

11. PSKD -  SDS bude združovať

-     dermatológov so špecializáciou z korektívnej dermatológie

        dermatológov zaoberajúcich sa problematikou korektívnej dermatológie

        lekárov iných odborov a iné osoby v súlade so stanovami SLS, ktorým je zameranie, ciele a náplň korektívnej dermatológie blízka

12. PSKD -  SDS bude spolupracovať s inými organizačnými zložkami SLS.

Dúfame, že naša aktivita bude  prijatá s pochopením a  kladne odsúhlasená         

               

    S  pozdravom                                  Doc. MUDr. M. Šimaljaková, PhD

                                                            MUDr. E. Rasochová

                                                           Kožná klinika FN a LFUK

Príloha: Zoznam prihlásených členov